Archives de catégorie : PL_REGULAMIN_Smartmob_FILMSMAX

PL_REGULAMIN_Smartmob_FILMSMAX

Regulamin ?wiadczenia us?ugi Filmsmax oraz serwisów subskrypcyjnych

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) okre?la ogólne zasady korzystania z p?atnych us?ug, przeznaczonych na telefony komórkowe lub komputery, prezentowanych przez DIGITAL GLOBAL PASS, 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Touril – 13100 Aix-en-Provence, RCS : 390 944 429 (zwan? dalej „DGP”). Adres do korespondencji: 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Touril – 13100 Aix-en-Provence, adres e-mail: bok@digitalglobalpass.com
 3. Z okre?lonych w niniejszym Regulaminie Serwisów mog? korzysta? U?ytkownicy telefonów komórkowych b?d? innych urz?dze? o odpowiednich funkcjonalno?ciach. U?ytkownik powinien by? uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego lub innych urz?dze?, w zakresie umo?liwiaj?cym mu korzystanie z Serwisu. Z Serwisu mog? korzysta? u?ytkownicy telefonów komórkowych w sieciach: Orange Polska S.A. (ORANGE), sieci T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), sieci P4 Sp z o.o. (PLAY), oraz Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS).
 4. U?ytkownicy zobowi?zani s? do korzystania z Us?ugi oraz z Serwisu w granicach obowi?zuj?cego w Polsce prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. DGP nieodp?atnie udost?pnia Regulamin w sposób, który umo?liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie tre?ci Regulaminu za pomoc? systemu teleinformatycznego, którym pos?uguje si? DGP, a wi?c na stronie internetowej m.filmsmax.pl. Regulamin dost?pny jest tak?e w siedzibie DGP.
 6. U?ytkownik powinien zapozna? si? z tre?ci? Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Us?ugi oraz Serwisu.
 7. Ka?dy U?ytkownik zobowi?zany jest zapewni? we w?asnym zakresie spe?nienie nast?puj?cych minimalnych wymaga? technicznych w celu korzystania z Serwisu oraz Us?ug:

1) telefon komórkowy lub inne urz?dzenie wyposa?one w funkcjonalno?ci umo?liwiaj?ce korzystanie z Serwisu,

2) po??czenie z sieci? Internet,

3) komputer lub inne urz?dzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalaj?cym na przegl?danie stron internetowych (np.: Internet Explorer 6 i wy?sza, Firefox 4 i wy?sza, Opera 10 i wy?sza, Safari 3 i wy?sza, Google Chrome).

 1. Okre?lone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Us?ugi i Serwisu dotycz? wy??cznie u?ytku osobistego, niemaj?cego charakteru komercyjnego (np. dzia?alno?ci gospodarczej). U?ytkownika obowi?zuje zakaz dostarczania tre?ci o charakterze bezprawnym.
 2. Tre?ci udost?pniane U?ytkownikowi, zawieraj? chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem w?asno?ci przemys?owej materia?y, w szczególno?ci: znaki towarowe, programy komputerowe i gry. Tak?e sam uk?ad i wybór prezentowanych tre?ci stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególno?ci na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo w?asno?ci przemys?owej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).
 3. U?ytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udost?pnianych tre?ci wy??cznie w celach i zakresie okre?lonym w par. IV pkt. 4 niniejszego Regulaminu. W szczególno?ci tre?ci nie mog? by? kopiowane, zwielokrotnianie, modyfikowanie, przerabianie, opracowywanie, publikowane, wy?wietlane, przesy?ane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób.
 4. Ilekro? w Regulaminie u?yte s? wymienione poni?ej sformu?owania, nale?y je rozumie? w nast?puj?cy sposób:

SMS/wiadomo?? SMS (Short Message Service) – jest to krótka wiadomo?? tekstowa, sk?adaj?ca si? z nie wi?cej ni? 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), któr? mo?na przes?a? na dowolny telefon komórkowy, zawieraj?ca tre?? wpisan? przez nadawc? oraz umo?liwiaj?ca identyfikacj? numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.

Multimedia – oznacza ró?nego rodzaju cyfrowe produkty, w tym: gry filmy, virale, PC, gry online, programy i aplikacje oferowane w Us?udze, do których dost?p U?ytkownik uzyskuje w ramach Serwisu.  Multimedia zawieraj? chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem w?asno?ci przemys?owej materia?y, w szczególno?ci: znaki towarowe i programy komputerowe.

Us?uga/ Us?uga Filmsmax– oznacza us?ug?, ?wiadczon? drog? elektroniczn? na podstawie niniejszego Regulaminu poprzez wysy?anie i odbieranie danych za pomoc? systemów teleinformatycznych (w tym równie? telefonów komórkowych), na indywidualne ??danie. Us?uga to serwis Filmsmax, z odp?atnym dost?pem subskrypcyjnym (w ramach danego Serwisu) do oferowanych w nim Multimediów.

U?ytkownik – pe?noletnia osoba fizyczna, korzystaj?ca z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolno?ci do czynno?ci prawnych mog? korzysta? z Serwisu pod warunkiem wyra?enia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadaj?ce zdolno?ci do czynno?ci prawnych, pod warunkiem dzia?ania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.

System teleinformatyczny – zespó? wspó?pracuj?cych ze sob? urz?dze? informatycznych i oprogramowania, zapewniaj?cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak?e wysy?anie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc? w?a?ciwego dla danego rodzaju sieci urz?dzenia ko?cowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

Serwisy/ Serwis – serwis o charakterze subskrypcyjnym w ramach którego, do momentu jego dezaktywacji przez U?ytkownika, U?ytkownik uzyskuje odp?atny dost?p do Multimediów oferowanych w Us?udze.

Operator telekomunikacyjny/ Operator – oznacza przedsi?biorc? telekomunikacyjnego  w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje dzia?alno?? gospodarcz? polegaj?c? na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnie? towarzysz?cych lub ?wiadczeniu us?ug telekomunikacyjnych, dla którego u?ytkowników oraz abonentów dost?pne s? Us?ugi.

 1. Zasady korzystania
 2. Opis Us?ugi oraz Serwisu dost?pny jest na stronie internetowej m.filmsmax.pl lub w reklamach i materia?ach promocyjnych.
 3. Aktywacja mo?liwa jest w nast?puj?cy sposób:  a)  U?ytkownik powinien wpisa? na stronie, swój numer telefonu. Po wpisaniu numeru telefonu U?ytkownik otrzyma od Operatora na numer telefonu, który wpisa? na stronie wiadomo?? SMS z unikalnym kodem PIN, który nast?pnie powinien wpisa? równie? na przedmiotowej stronie i go zatwierdzi? albo b) U?ytkownik powinien klikn?? na stronie internetowej, odpowiednio opisany buton (przycisk), potwierdzaj?c tym samym ch?? zamówienia Serwisu.  B) U?ytkownik klikaj?c w przycisk aktywacyjny, zapoznaje si? z regulaminem Serwisu oraz wyra?a zgod? na przetwarzanie danych osobowych. Klikni?cie w buton jest jednoznaczne z zapisem do Serwisu.
 4. Po aktywacji Serwisu U?ytkownik otrzyma wiadomo?? SMS zawieraj?c? m.in.: potwierdzenie aktywacji Serwisu, informacj? dot. kosztu i cz?stotliwo?ci otrzymywania p?atnych wiadomo?ci SMS MT,  linku do Regulaminu,  informacj? o sposobie bezp?atnej dezaktywacji Serwisu.
 5. U?ytkownik który dokona? aktywacji Serwisu, otrzyma dane: login oraz has?o niezb?dne do doko?czenia rejestracji w Us?udze na stronie m.filmsmax.pl
 6. Dezaktywacji danego Serwisu (rozwi?zania umowy o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?) mo?na dokona? w ka?dym czasie, wysy?aj?c wiadomo?? SMS o podanej poni?ej tre?ci na wskazany poni?ej numer dost?powy. Dezaktywacja Serwisu jest bezp?atna.
Nazwa Serwisu Numer dezaktywuj?cy Komenda dezaktywuj?ca
FILMSMAX 80460 STOP FILMSMAX

 

Wiadomo?? dezaktywuj?c? dany Serwis nale?y w ka?dym przypadku wys?a? z numeru telefonu komórkowego, dla którego dany Serwis zosta? zamówiony.

 1. Od momentu aktywacji Serwisu, dost?p b?dzie przed?u?any raz w tygodniu wg. poni?szej stawki:
Nazwa Serwisu Op?ata Cz?stotliwo?? przed?u?ania dost?pu Liczba otrzymywanych kredytów
FILMSMAX 12,19 z? netto / 14,99 z? brutto 1 raz/tydzie?

 

 1. Ka?dy U?ytkownik Serwisu po doko?czeniu rejestracji, o której mowa w ust. 4 powy?ej ma dost?p do Us?ugi.8. Multimedia do których dost?p U?ytkownik uzyskuje w ramach Serwisu FILMSMAXs? dost?pne na stronie m.filmsmax.pl.
 2. Za pobranie Multimediów, U?ytkownikowi zostanie odj?ta podana przy wybranych przez U?ytkownika Multimediach liczba kredytów z posiadanej przez niego puli kredytów.
 3. DGP w ramach promocji mo?e przyzna? U?ytkownikom prawo do pobrania okre?lonych Multimediów lub okre?lonej liczby Multimediów bez odejmowania kredytów.
 4. U?ytkownik mo?e sprawdzi? stan posiadanych kredytów na stronie internetowej m.filmsmax.pl po zalogowaniu na swoje konto.
 5. Kredyty nie podlegaj? wymianie na ekwiwalent pieni??ny ani jakikolwiek inny.

 

III. Op?aty za Serwis

 1. U?ytkownik obci??any jest op?at? w wysoko?ci której wysoko?? zale?y od zamówionego Serwisu zgodnie z tabel? z par. II ust. 5 Regulaminu. Dost?p jest automatycznie przed?u?any z cz?stotliwo?ci?, która  zale?y od zamówionego Serwisu zgodnie z tabel? z par. II ust. 5.2. Op?aty pobierane s? przez Operatorów.
 2. Op?ata nie obejmuje op?at zwi?zanych z uzyskaniem przez U?ytkownika dost?pu do sieci Internet ani ewentualnych op?at zwi?zanych z transmisj? danych.
 3. Pozosta?e zasady dotycz?ce korzystania z Serwisu oraz Us?ug
 4. Realizacja aktywacji danego Serwisu i mo?liwo?? skorzystania przez U?ytkownika z Us?ugi jest uzale?niona od nale?ytego wype?nienia przez U?ytkownika wymogów wynikaj?cych z niniejszego Regulaminu oraz szczegó?owego opisu korzystania z Serwisu oraz jego cennika. Niezale?nie od wymogów okre?lonych w innych postanowieniach Regulaminu w celu pobrania Multimediów, U?ytkownik powinien:
 5. zapewni?, by aparat telefoniczny lub komputer, na którym Multimedia maj? by? odebrane, ?ci?gni?te czy odtwarzane przez U?ytkownika, by?y prawid?owo skonfigurowane (w szczególno?ci w zakresie transmisji danych lub innych elementów warunkuj?cych skorzystanie z Us?ugi);
 6. upewni? si? przed pobraniem Multimediów, co do kompatybilno?ci Multimediów z modelem telefonu lub oprogramowaniem komputera, na który wybrane Multimedia maj? zosta? odebrane, ?ci?gni?te czy odtwarzane;
 7. zapewni?, by telefon lub komputer U?ytkownika posiada? wystarczaj?co du?o wolnej pami?ci niezb?dnej do pobrania, zainstalowania, odtwarzania wybranych przez U?ytkownika Multimediów.
 8. Informacje dotycz?ce funkcjonalno?ci oraz interoperacyjno?ci Multimediów, w tym kompatybilno?? z modelem telefonu lub oprogramowaniem komputera, na który Multimedia maj? zosta? odebrane, ?ci?gni?te czy odtwarzane, a tak?e ewentualne techniczne ?rodki ich ochrony dost?pne s?  na stronie m.filmsmax.pl przy wybranych przez U?ytkownika Multimediach.
 9. U?ytkownik powinien chroni? has?o i dost?p do swojego telefonu komórkowego/komputera lub konta umo?liwiaj?cego korzystanie z Us?ug przed nieuprawnionym u?yciem przez osoby trzecie.
 10. U?ytkownik uzyskuj?cy Multimedia w ramach Us?ug ma prawo do korzystania z nich w zakresie okre?lonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie pobrania Multimediów  udost?pnianych jako pliki i jego zapisu w pami?ci telefonu, komputera czy innego  przeznaczonego urz?dzenia. U?ytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Multimediów wy??cznie na u?ytek w?asny (tj. na u?ytek osoby, na której rzecz ?wiadczona jest dana Us?uga). W szczególno?ci powy?sze oznacza, ?e niedopuszczalne jest wykorzystywanie Multimediów w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej, odsprzeda?, ani inne formy udost?pniania osobom trzecim.
 11. Post?powanie reklamacyjne
 12. Reklamacje dotycz?ce op?at za Serwis mog? by? sk?adane bezpo?rednio do Operatora w?a?ciwego dla osoby sk?adaj?cej reklamacj? i w trybie okre?lonym przez tego Operatora. Niezale?nie i bez wp?ywu na przewidzian? przepisami powszechnie obowi?zuj?cego prawa odpowiedzialno?? DGP wobec konsumenta oraz uprawnienia przys?uguj?ce konsumentowi w zakresie zg?aszania i dochodzenia roszcze?, U?ytkownik ma prawo sk?ada? DGP reklamacje dotycz?ce Us?ugi i Serwisu, w szczególno?ci zwi?zane z niewykonaniem lub nienale?ytym wykonaniem Us?ugi lub wykrytymi wadami.
 13. W celu usprawnienia procesu zg?aszania i rozpatrywania, reklamacja U?ytkownika mo?e zosta? przes?ana do DGP w formie wiadomo?ci email na adres poczty elektronicznej: bok@digitalglobalpass.com lub zosta? wys?ana w formie pisemnej na adres podany w par. 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu z dopiskiem « Serwis <nazwa Serwisu>” lub „Filmsmax » lub „<nazwa Serwisu>””. Dla u?atwienia identyfikacji U?ytkownika oraz zg?aszanych problemów i ??da?, rekomendowane jest, by reklamacja zawiera?a:
 14. dane U?ytkownika umo?liwiaj?ce kontakt z nim oraz identyfikacj? jako U?ytkownika Serwisu, w tym adres email i numer telefonu;
 15. rodzaj Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
 16. zarzuty U?ytkownika,
 17. okoliczno?ci dotycz?ce przedmiotu reklamacji ,
 18. ewentualnie ??dany przez U?ytkownika sposób za?atwienia reklamacji lub usuni?cia zarzucanego naruszenia.
 19. Reklamacja, o której mowa powy?ej, powinna zosta? zg?oszona w terminie 2 miesi?cy od wykrycia przez zg?aszaj?cego okoliczno?ci stanowi?cej podstaw? tej reklamacji.
 20. DGP zobowi?zuje si? udzieli? odpowiedzi na reklamacj? w terminie 14 dni od jej otrzymania. DGP mo?e przes?a? odpowied? w formie wiadomo?ci email na adres U?ytkownika, je?eli zosta? on podany w zg?oszeniu reklamacyjnym.
 21. Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji U?ytkownik powstrzyma? si? od sk?adania kolejnych zamówie? tego samego Serwisu, którego dotyczy reklamacja.
 22. U?ytkownikowi przys?uguje prawo do dochodzenia roszcze? w s?dzie. U?ytkownik posiada tak?e mo?liwo?? skorzystania z pozas?dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze? min.: mo?liwo?? z?o?enia wniosku o rozstrzygniecie sporu do sta?ego polubownego s?du konsumenckiego dzia?aj?cego przy Inspekcji Handlowej (WIIH) czy z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

VII. Postanowienia ko?cowe

 1. U?ytkownikowi przys?uguje prawo odst?pienia od umowy w terminie 14 dni, jednak?e wyra?enie przez U?ytkownika zgody na rozpocz?cie spe?nienia ?wiadczenia (zamówienie odp?atnego dost?pu) przed up?ywem terminu do odst?pienia a tak?e potwierdzenie, i? U?ytkownik jest ?wiadomy utraty tego? prawa wi?za? si? b?dzie z utrat? prawa do odst?pienia w chwili aktywacji Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych U?ytkowników jest DIGITAL GLOBAL PASS, 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Touril – 13100 Aix-en-Provence. Dane osobowe U?ytkowników b?d? przetwarzane zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe U?ytkowników b?d? przetwarzane wy??czenie w zakresie oraz celu niezb?dnym do realizacji Us?ugi i Serwisu (w tym do rozpatrzenia reklamacji). Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osoby, których dane dotycz? maj? prawo do wgl?du i poprawiania swoich danych osobowych, ich poprawienia a tak?e ??dania ich usuni?cia. Je?eli U?ytkownik ??da wykre?lenia lub zmiany swoich danych osobowych, mo?e to uczyni? wysy?aj?c wiadomo?ci email na adres poczty elektronicznej: bok@digitalglobalpass.com umieszczaj?c w tre?ci ??danie wraz z numerem telefonu, z którego U?ytkownik zamawia? Serwis. ??danie takie mo?e by? równie? przes?ane w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj? zastosowanie przepisy polskiego prawa.