Archives de catégorie : SK_FIGHTRZ

SK_ML_T&C_FIGHTRZ_Smartmob

Pravidlá poskytovania služby „fightrz.sk” a multimediálnych služieb MT 

I. Všeobecné ustanovenia 

1. Tieto pravidlá (zvané ?alej „Pravidlá”) ur?ujú všeobecné zásady využívania multimediálnej služby za poplatok, ktorú poskytuje DIGITAL GLOBAL PASS, 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon 13100 Aix-en-Provence zapísaná v registre « Registre du Commerce et des Sociétés » pod ?íslom 390 944 429 (?alej zvaná „DGP”). 

2. Službu fightrz.sk môžu využíva? užívatelia mobilných telefónov alebo iných zariadení s príslušnými funkciami. Užívate? musí by? oprávnený používa? mobilný telefón v rozsahu umož?ujúcim mu využívanie Servisu MT, vrátane využívania Služby subskripcie dostávania platených správ SMS MT umož?ujúcej prístup k videám. Servis MT môžu využíva? užívatelia mobilných telefónov v sieti GSM: Orange Slovensko, a.s., O2 Slovakia, s.r.o. and Slovak Telekom, a.s. 

3. Užívatelia sú zaviazaní využíva? Službu v rozmedzí práva záväzného na Slovensku a v súlade s ustanoveniami týchto Pravidiel. 

4. DGP bezplatne sprístup?uje Pravidlá spôsobom, ktorý umož?uje získanie, reprodukciu a záznam obsahu pravidiel pomocou teleinformatického systému, ktorý využíva DGP, a to na strane fightrz.sk. Pravidlá sú tiež dostupné v sídle DGP. 

5. Užívate? využívajúci Službu je zaviazaný zoznámi? sa s obsahom Pravidiel, ktoré stanovujú aktuálne zásady a podmienky využívania Služby. 

6. Každý Užívate? je zaviazaný samostatne zaisti? splnenie nasledujúcich minimálnych technických požiadaviek potrebných pre využívanie Služby fightrz.sk: 

1) mobilný telefón alebo iné zariadenie vybavené funkciami umož?ujúcimi využívanie Služby ponúkanej v rámci Služby, vrátane umožnenia spojenia so sie?ou Internet; 

2) prístup ku sieti Internet; 

7. Zásady a podmienky stanovené v Pravidlách týkajúce sa využívania Služby a služieb poskytovaných v jeho rámci výlu?ne pre osobné použitie, ktoré nemá komer?ný charakter (napr. podnikate?ská ?innos?). Pre Užívate?a platí zákaz dodávania obsahu, ktorý má nelegálny charakter. 

8. Videá, ktoré sú sprístup?ované Užívate?ovi v rámci Servisu MT z poskytovanej Služby obsahujú materiály chránené právom, vrátane autorského práva a právom priemyselného vlastníctva, zvláš?: obchodné zna?ky, po?íta?ové programy a diela. Takisto samotné rozvrhnutie a výber obsahov prezentovaných v Servise tvorí istý predmet ochrany na základe príslušných právnych predpisov. 

9. Užívate? je oprávnený využíva? videá sprístup?ované v rámci Služby vylú?ene za ú?elom a v rozsahu stanovenom v par. IV. bod 5 týchto Pravidiel, a v rozsahu obsahov, výlu?ne pre ú?ely a v rozsahu stanovenom v bode 6 hore. Predovšetkým videá nemôžu by? kopírované, publikované, premietané, zasielané alebo distribuované akýmko?vek spôsobom bez získania zvláštneho písomného súhlasu DGP alebo iného oprávneného subjektu. 

10. Vždy ke? sú v Pravidlách použité nižšie uvedené sformulovania, je nutné ich chápa? nasledujúcim spôsobom: 

a. SMS (Short Message Service) – krátka textová správa, skladajúca sa z max. 160 znakov (písmená, ?íslice, zvláštne znaky), ktorá môže by? zaslaná do ?ubovo?ného mobilného telefónu, s obsahom napísaným odosielate?om a umož?ujúca identifikáciu ?ísla mobilného telefónu jej odosielate?a. 

b. SMS MT/správa SMS MT – (Short Message Service Mobile Terminated) je to SMS správa zaslaná Užívate?ovi vo vykonaní objednávky skôr podanej Užívate?om, v súlade s týmito Pravidlami (subskripcia) na dostávanie takých správ SMS v ur?itej frekvencii, kde Užívate? hradí náklady dostávania každej takej správy. 

c. Videá – znamená to videá ur?ené pre mobilný telefón, používané v internetovom prehliada?i mobilného telefónu Užívate?a. Videá obsahujú materiály chránené právom, vrátane autorského práva a právom priemyselného vlastníctva, zvláš?: obchodné zna?ky, po?íta?ové programy a diela. 

d. Služba/Služba fightrz.sk – znamená službu poskytovanú elektronickou cestou na základe týchto Pravidiel v podobe zasielania a príjmu údajov pomocou teleinformatických systémov (vrátane mobilných telefónov), na základe individiuálnej žiadosti Užívate?a, bez sú?asnej prítomnosti strán, s tým, že tieto údaje sú prenášané prostredníctvom verejných sietí v zmysle telekomunika?ného práva. Služby spo?ívajú v platenom dodávaní Užívate?ovi správ SMS MT v stanovených frekvenciách, za ktoré bude Užívate? dostáva? pred?ženie prístupu k možnosti využívania videí v Službe fightrz.sk 

e. Užívate? – plnoletá osoba fyzická, využívajúca Servis MT na základe týchto Pravidiel, s tým, že osoby s obmedzenou schopnos?ou vykonávania právnych úkonov môžu používa? Servis za podmienky, že ich zákonný zástupca vyjadrí súhlas, a osoby neschopné vykonáva? právne úkony, za podmienky pôsobenia v ich mene zákonného zástupcu. 

f. Teleinformatický systém – znamená sústavu medzi sebou spolupracujúcich informatických zariadení a programového vybavenia, zais?ujúci spracovanie a uchovávanie ako aj zasielanie a príjem údajov cez telekomunika?né siete pomocou koncového zariadenia príslušného pre daný druh siete v zmysle telekomunika?ného práva 

g. Služba alebo Servis MT – subskrip?ný servis, v rámci ktorého, je do momentu deaktivácie Služby Užívate?om, poskytovaná Služba spo?ívajúca v platenom dodávaní Užívate?ovi správ SMS MT v ur?ených frekvenciách, za ktoré bude Užívate?  dostáva? pred?ženie prístupu k možnosti využívania videí v službe fightrz.sk 

h. Telekomunika?ný operátor alebo Operátor – znamená telekomunika?ného podnikate?a v zmysle telekomunika?ného práva, ktorý vykonáva podnikate?skú ?innos? spo?ívajúcu v dodávaniu verejným tele komunika?ným sietiam , sprievodným výhod alebo poskytnutiu telekomunika?ných služieb, pre užívate?ov a abonentov ktorého sú dostupné Služby. 

II. Zásady využívania Služby fightrz.sk 

1. Popis Servisu MT je dostupný na strane fightrz.sk alebo v reklamách a propaga?ných materiáloch. 

2. Za ú?elom využitia Služby (aktivácia subskripcie SMS MT) musí Užívate? zasla? na, prístupové ?íslo ( uvedené v tabu?ke dole ) SMS s obsahom uvedenom v tabu?ke dole. Zaslanie správy Užívate?om zahajuje proces poskytovania Služby (aktivácia subskripcie SMS MT). V okamihu, ke? DGP obdrží túto správu je uzatváraná zmluva na poskytovanie služieb elektronickou cestou. Aktivácia subskripcie SMS MT je bezplatná. 

3. Po vykonaní aktivácie Servisu dostane Užívate? uvítaciu správu s informáciou týkajúcou sa ceny, ktorá má by? uhradená v rámci pristúpenia danej subskripcie SMS MT a informáciou o frekvencii dostávania platených správ SMS MT ako aj možnosti rezignácie na objednanú subskripciu. 

4. Užívate? má možnos? aktivácie Servisu MT: 

Operátor Názov Servisu MT Prístupové ?íslo Príkaz aktivujúci Servis (obsah správy SMS) Frekvencia dostávania SMS MT v rámci Servisu Orange, Telekom, a O2 Slovensko XXX 7802, 3 krát/týžde? + op?ne, dodato?ná SMS po registrácii 

5. Pre užívate?ov mobilných telefónov v sieti Telekom, Orange i O2 je možné aktivova? Službu pomocou internetovej strany propagujúcej Službu. V tom prípade musí Užívate? napísa? na mobilnej strane propagujúcej Servis MT svoje ?íslo telefónu. ?íslo telefónu môže tiež by? zistené automaticky, vtedy Užívate? nebude žiadaný, aby uviedol ?íslo telefónu. Po zistení ?ísla telefónu Užívate?a, tento môže by? presmerovaný na stranu Operátora, kde bude môc? dokon?i? proces registrácie pod?a pokynov Operátora. Po aktivácii Služby môže Užívate? dosta? prvú platenú SMS MT. 

6. Deaktiváciu Servisu MT (zrušenie zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou) je možné vykona? kedyko?vek zasielajúc na prístupové ?íslo uvedené v tabu?ke nižšie správu SMS s obsahom uvedeným v tabu?ke dole. 

Názov Servisu MT, Deaktivujúce ?íslo, Deaktivujúci príkaz : FIGHTRZ, 7802, STOP FIGHTRZ 

Deaktivácia Servisu je bezplatná. 

7. Správu, ktorá deaktivuje Službu je nutné v každom prípade zasla? z ?ísla mobilného telefónu, pre ktorý bola Služba objednaná (na ktoré ?íslo mobilného telefónu sú príjmané SMS MT). 

8. Od momentu objednania Služby bude Užívate? dostáva? správy SMS MT v ?asových odstupoch vyplývajúcich z tabu?ky uvedenej v ods. 4 hore až do momentu deaktivácie Služby. Každá taká SMS MT znamená pred?ženie prístupu k možnosti využívania videí v službe, až do momentu ?alšieho za?aženia poplatkom za obdržanie správy SMS MT. 

9. Každý Užívate? Servisu MT má prístup ku službe. 

10. Videá nemôžu by? vymenené za protihodnotu v peniazoch ani akúko?vek inú. 

11. Videá sú prístupné pre Užívate?ov na stránke fightrz.sk 

III. Poplatky za Servis SMS MT 

1. Užívate? je za?ažený poplatkom za obdržanie každej správy SMS MT, ktorá mu bude zaslaná v rámci Služby. Cena za obdržiavanie SMS MT je uvedená v tabu?ke v par. II ods. 8 týchto Pravidiel. 

2. Poplatky poberajú Operátori. 

3. Poplatok za služby nezahrnuje poplatky spojené so získaním prístupu Užívate?a k sieti Internet  

IV. Ostatné zásady týkajúce sa využívania služby 

1. Realizácia objednávky, ktorú podá Užívate?om oh?adne Služby a možnos? vyžitia Užívate?om služby závisí na tom, aby Užívate? náležite splnil požiadavky vyplývajúce z týchto Pravidiel a podrobného popisu využívania Služby a jeho cenníka. Užívate?, nezávisle na požiadavkách stanovených v iných ustanoveniach Poriadku, za ú?elom využívania videa musí: 

a. zaisti?, aby telefón alebo iné zariadenie s príslušnými funkciami, na ktorom Užívate? má videá sprístupnené, bol správne konfigurovaný (predovšetkým ?o sa týka transmisie údajov, alebo s?ahovania iných prvkov, ktoré podmie?ujú použitie videí); 

b. uisti? sa pred použitím daného videa, ?o sa týka kompatibility videa s telefónom alebo iným zariadením s príslušnými funkciami, existujúcim opera?ným systémom, používaným internetovým prehliada?om, na ktorom video má by? prehrané; 

c. zaisti?, aby telefón Užívate?a alebo iné zariadenie s príslušnými funkciami mali dostato?ne ve?a vo?nej pamäti potrebnej pre používanie videa, ktoré si Užívate? zvolí. 

2. Užívate? musí chráni? heslo a prístup ku svojmu mobilnému telefónu ako aj ku svojmu kontu umož?ujúcemu využívanie Servisu a služieb pred neoprávneným použitím tretími osobami. 

3. Užívate? nadobúdajúc video v rámci služby fightrz.sk má právo ju využíva? v rozsahu stanovenom týmito Pravidlami. 

4. Užívate? nadobúdajúc video v rámci služieb má právo využíva? video v rozsahu stanovenom týmito Pravidlami tj. v rozsahu 

využívania videa v mobilnom telefóne spolu s možnos?ou mnohonásobného reprodukovania behom obdobia, v ktorom má prístup ku Službe. Užívate? získava oprávnenia pre využívanie videa výlu?ne pre vlastný úžitok (tj. úžitok osoby, v prospech ktorej je poskytovaná daná Služba). Horeuvedené predovšetkým znamená, že je neprípustné využívanie videa pre komer?né ú?ely, taktiež je neprípustné využívanie ich pre potreby vykonávanej hospodárskej ?innosti, ?alšieho predaja, ani inej formy sprístup?ovania tretím osobám. 

V. Reklama?né konanie 

1. Reklamácie týkajúce sa poplatkov za Služby môžu by? podávané priamo Operátorovi príslušnému pre osobu podávajúcu reklamáciu a v režime ur?enom týmto Operátorom. Užívate?, nezávisle a bez vplyvu na zodpovednos? pod?a predpisov všeobecne platného práva DGP vo?i spotrebite?ovi a oprávnenia prislúchajúce spotrebite?ovi v rozsahu podávania a vymáhania nárokov, má právo podáva? DGP reklamácie týkajúce sa služieb, predovšetkým spojené s nevykonaním alebo nenáležitým vykonaním poskytovaných služieb alebo zistenými vadami. 

2. Za ú?elom zdokona?ovania procesu podávania a prejednávania môže by? reklamácia Užívate?a zaslaná DGP vo forme emailovej správy na adresu elektronickej pošty:?reklamacie@fightrz.sk?alebo by? zaslaná v písomnej forme na adresu uvedenú v par. 1 odst. 1 týchto Pravidiel s poznámkou « fightrz.sk”. Za ú?elom u?ah?enia identifikácie Užívate?a a nahlasovaných problémov a požiadavok, sa odporú?a, aby reklamácia uvádzala: 

a. údaje Užívate?a umož?ujúce kontakt s ním a identifikáciu ako Užívate?a Servisu, vrátane e-mailovej adresy a ?ísla telefónu, 

b. druh Servisu, ktorého sa reklamácia týka, 

c. námietky Užívate?a, 

d. okolnosti odôvod?ujúc reklamáciu Užívate?a, 

e. eventuálne spôsob prejednania reklamácie alebo odstránenia namietaného porušenia, ktorý žiada Užívate?. 

3. Reklamácia hore uvedená musí by? podaná v lehote 2 mesiacov od kedy podávajúci zistí okolnos?, ktorá je základom tej reklamácie. 

4. DGP sa zaväzuje poskytnú? odpove? na reklamáciu v lehote 14 dní po jej obdržaní. DGP môže zasla? odpove? vo forme e-mailovej správy na adresu Užívate?a, ak bola uvedená v reklama?nej prihláške. 

5. Odporú?a sa, aby sa Užívate? zdržal do prejednania reklamácie a nezadával ?alšie objednávky toho istého Servisu, ktorého sa týka reklamácia. 

VI Závere?né ustanovenia 

1. V súvislosti s fungovaním Služby a poskytovaním Služby uvedenej v týchto Pravidlách bude DGP udržova? vo svojich databázach ?íslo mobilného telefónu , z ktorého bolo vykonané spojenie behom obdobia požadovaného príslušnými právnymi predpismi, a predovšetkým behom obdobia umož?ujúceho prejednanie podaných reklamácií alebo iných nárokov týkajúcich sa Služby. 

2. V prípade, ke? Užívate? uvedie DGP v súvislosti s využívaním Servisu alebo Služieb údaje majúce charakter osobných údajov, budú tieto údaje spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Administrátorom osobných údajov Užívate?ov je DIGITAL GLOBAL PASS, 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon 13100 Aix-en-Provence zapísaný v registri « Registre du Commerce et des Sociétés » pod ?íslom 390 944 429. Tieto údaje budú spracované za ú?elom ur?enom v tomto bode. Osobné údaje Užívate?ov budu spracované výlu?ne v rozsahu a pre cie? nevyhnutný pre vykonanie služby alebo sprístupnenie a využívanie Služby (vrátane do prejednania reklamácie), a po vykonaní Služby budú odstránené, iba ak je nutnos? uchovávania niektorých údajov behom obdobia dlhšieho ako vykonanie Služby a vyplýva z právnych predpisov. Uvedenie Užívate?om všetkých údajov má charakter dobrovo?ný. Užívatelia Servisu MT a Služby majú právo k nahliadnutiu a opraveniu svojich osobných údajov a tiež požiadaniu ich odstránenia. Ak Užívate? požiada o vymazanie alebo zmenu svojich osobných údajov, môže to spravi? zaslaním emailovej správy na adresu elektronickej pošty:?reklamacie@fightrz.sk?umiest?ujúc v obsahu požiadavok spolu s ?íslom telefónu, z ktorého Užívate? objednal Servis MT. Požiadavka môže by? tiež zaslaná písomne na adresu uvedenú v bode 1 týchto Pravidiel. 

3. Vo veciach neupravených touto zmluvou majú uplatnenie všeobecné predpisy platného práva. 

Cenové podmienky: 

SMS – Cena za predplatenú službu je 2 EUR za každú ú?astníkom prijatú SMS (6 €/týžd.). Zrušenie služby môže by? vykonane pomocou textovej správy, zaslaním STOP FIGHTRZ na ?íslo 7802. 

Credit Card – ?alší spôsob platby – s použitím kreditnej karty s automatickou obnovou. Obstarávacia cena 6 €/týžde?. Pre zrušenie kedyko?vek kontaktujte svoju banku. 

Pod?a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ?. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vo?nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (?alej len „Nariadenie“), správcom osobných údajov používate?ov s?u?by fightrz.sk je spolo?nos? „Digital Global Pass SAS“, sídliaca na adrese: 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon 13100 Aix-en-Provence, Francúzsko, zapísaná do registra podnikate?ských subjektov Francúzskej republiky pod ?íslom 390 944 429. Emailová adresa:?reklamacie@fightrz.sk 

Osobné údaje používate?ov budú spracúvané v súlade s Nariadením, a to na základe ?lánku 6 ods. 1 písmeno a, b, f, na ú?ely súvisiace s poskytovaním služieb prostredníctvom Služby, vrátane posudzovania prípadných reklamácií, a ak Používate? vyjadrí príslušný súhlas – na ú?ely spracúvania obchodných a marketingových informácií, spôsobom stanoveným v klauzule súhlasu, a tiež na ú?ely realizácie oprávnených a opodstatnených záujmov Správcu, tzn. na ur?enie, vymáhanie alebo obhajobu vo?i požiadavkám a nárokom inej strany. 

Osobné údaje budú spracúvané po?as obdobia poskytovania služieb prostredníctvom Služby, až dovtedy, kým Používate? nepožiada o ich odstránenia, alebo kým neuplynie preml?acia lehota týkajúca sa poskytovaných služieb. Údaje spracúvané na ú?ely zasielania obchodných informácií budú spracúvané až dovtedy, kým Používate? nezruší svoj vyššie spomenutý súhlas, a informácie nevyhnutné na posúdenie a vyriešenie reklamácií budú spracúvané dovtedy, kým neuplynie preml?acia lehota, ktorá sa týka týchto záležitostí. Osobné údaje budú môc? by? spracúvané aj po stanovených obdobiach, ak to bude nutné na základe platnej legislatívy. 

Rozsah osobných údajov, ktoré Správca spracúva, zah??a kontaktné údaje Používate?a (vrátane telefónneho ?ísla a emailovej adresy), ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie služieb prostredníctvom Servisu, ako aj na posudzovanie a riešenie reklamácií. 

Uvedenie osobných údajov je dobrovo?né, avšak nevyhnutné na poskytovanie služieb prostredníctvom Služby. Uvedenie údajov na ú?ely zasielania obchodných a marketingových informácií je dobrovo?né. 

Osobné údaje môžu by? sprístupnené zamestnancom alebo spolupracovníkom Správcu, ako aj subjektom, ktoré poskytujú Správcovi podporu na základe príslušných dohôd o poverení. 

Osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú, majú právo na prístup k obsahu svojich údajov, ako aj na ich doplnenie, spresnenie, odstránenie, obmedzenie spracúvania, právo na prenesenie údajov, ako aj právo poda? s?ažnos? vo?i spracúvaniu, a tiež právo zruši? svoj súhlas, ?o nemá vplyv na legálnos? spracúvania, ktoré bolo vykonané pred zrušením súhlasu. Osoby, ktorých sa údaje týkajú, majú právo poda? s?ažnos? Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ke? uznajú, že spracúvanie ich osobných údajov porušuje predpisy Nariadenia.