Archives de catégorie : BE_PLAYVOD

BE_PLAYVOD_NL_ML_Smartmob

WETTELIJKE VERMELDINGEN

UITGEVER

De website www.playvod.be wordt uitgegeven door DIGITAL GLOBAL PASS (DGP)

Hoofdzetel: 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence – Frankrijk, aandelenvennootschap (SAS) met een kapitaal van 1.203.258,00 euro, ingeschreven in het Handelsregister van Aix-en-Provence onder het nummer 390 944 429)

Intracommunautair BTW-nr FR 91 390 944 429

Hoofdredacteur: M. BRICHE, Voorzitter

KLANTENDIENST – CONTACT

Telefoon: +32 (4) 277 9990 (tarief lokale oproep)

E-mail: customer@playvod.be

Brief (zonder afstempeling): Service Client Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk

HOSTBEDRIJF

Amazon Web Services EMEA SARL

38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Telefoonnummer: 00352 2789 0057

http://aws.amazon.com

EIGENDOM VAN DIGITAL GLOBAL PASS 

Alle content (foto’s, teksten, video’s, geluid, animaties, schema’s, enz.) die op de website kunnen worden geraadpleegd, zijn en blijven de exclusieve eigendom van DGP, de vennootschappen van de groep waartoe zij behoort, haar dochterondernemingen en/of haar partners. Het is verboden deze content te reproduceren, weer te geven of op de markt te brengen buiten de gevallen die uitdrukkelijk door de eigenaar ervan zijn toegestaan.

Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkel recht op de website, noch op alle content die er deel van uitmaakt.

Hoe dan ook is secundair gebruik tegen betaling of om niet van de content van de website verboden. Voor de totstandbrenging van een link met de website dient u vooraf contact op te nemen met DGP om hiervoor de vereiste schriftelijke toestemming te krijgen.

In geen enkel geval kan DGP aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade, verlies van programma’s of gegevens, die mocht voortvloeien uit het bestaan, de wijziging, de raadpleging en/of het gebruik van de gehele of een gedeelte van de website of van andere sites die ermee verbonden zijn of mochten zijn. In het geval dat links tot stand gebracht mochten worden met andere sites, door DGP of door zoekmachines, kan DGP in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de content van deze andere sites.

BE_PLAYVOD_NL_LP_Smartmob

* Uw computer of apparatuur moet over een internetverbinding beschikken. De inhoud kan gestreamd worden vanaf vaste apparatuur en mobiele apps, evenals via de PlayVOD-software die gedownload kan worden op de website www.playvod.be en via de Android-applicatie.

Afgesloten abonnement met betaling via mobiele telefoonrekening of per creditcard: Abonnement dat toegang biedt tot uw content tegen 4,99 euro incl. btw per week, stilzwijgend en automatisch verlengbaar zonder verbintenis in de tijd, inclusief de periode van vierentwintig (24) uur die uitsluitend voor Proximus-klanten wordt aangeboden.

Uitschrijving op het aanbod op ongeacht welk moment volgens de modaliteiten van de Betalingsoperator.

In geval van betaling via een mobiele telefoonrekening: Ga om uw abonnement met uw mobiele telefoonoperator Base op te zeggen naar uw Base-account: Uw BASE-account (via een 3G-mobiele telefoon) of klik hier (via wifi of uw pc).

Ga om uw abonnement met uw mobiele telefoonoperator Orange op te zeggen naar uw Orange-account: Uw ORANGE-account (via een 3G-mobiele telefoon)of klik hier (via wifi of uw pc).

Ga om uw abonnement met uw mobiele telefoonoperator Proximus op te zeggen naar uw Proximus-account: Uw PROXIMUS-account (via een 3G-mobiele telefoon) of klik hier (via wifi of uw pc).

In geval van facturatie per creditcard van een op de website afgesloten abonnement kunt u hier klikken (u dient eerst in te loggen).

Aankoop op gebruiksbasis door betaling via een mobiele telefoonrekening of per creditcard: 4,99 euro per aankoop van content als u geen PlayVOD abonnement hebt afgesloten of 3,99 euro als u een PlayVOD abonnement heeft. De content moet binnen 48 uur na aankoop bekeken worden.

Deze site wordt uitgegevendoor DIGITAL GLOBAL PASS (DGP) (HR Aix-en-Provence 390 944 429); 350 rue Denis Papin, Parc de la Duranne, Domaine du Tourillon, 13100 Aix-en-Provence, Frankrijk. Om per e-mail contact met ons op te nemen: hier klikken of per telefoon: 09 70 34 03 48 (tarief lokale oproep) Door gebruik te maken van deze dienst kan elke klant die zijn persoonsgegevens heeft opgegeven, gratis speciale aanbiedingen ontvangen van het bedrijf en haar partners (per e-mail, sms of oproepautomaat). Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving beschikt de Klant over een recht op informatie, inzage, toegang, rectificatie, wissing (of recht op vergetelheid), overdraagbaarheid, beperking van de verwerking en een recht op bezwaar om rechtmatige gronden en bezwaar tegen commerciële prospectie inzake alle persoonsgegevens die door DGP werden verkregen in het kader van de dienst.  De Klant kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen: hier klikken. In geval van geschillen kunt u zich wenden tot de bevoegde toezichthoudende overheid: de Cnil.

De toegang tot en het gebruik van de dienst is voorbehouden aan meerderjarigen of minderjarigen die vooraf toestemming hebben verkregen van hun wettelijke vertegenwoordiger. De klant erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopvoorwaarden, Compatibiliteit. Wettelijke vermeldingen.

Privacybeleid.

BE_PLAYVOD_NL_DESABO_Smartmob

MODALITEITEN VAN UITSCHRIJVING en HERROEPINGSRECHT

 

1-   UITSCHRIJVEN:

U kunt zich te allen tijde van de Dienst uitschrijven door te klikken op onderstaande link.

In geval van betaling via een mobiele telefoonrekening

Ga om uw abonnement met uw mobiele telefoonoperator Base op te zeggen naar uw Base-account: Uw BASE-account (via een 3G-mobiele telefoon) of klik hier (via wifi of uw pc).

Ga om uw abonnement met uw  mobiele telefoonoperator Orange op te zeggen naar uw Orange-account: Uw ORANGE-account (via een 3G-mobiele telefoon) of klik hier (via wifi of uw pc).

Ga om uw abonnement met uw mobiele telefoonoperator Proximus op te zeggen naar uw Proximus-account: Uw PROXIMUS-account (via een 3G-mobiele telefoon) of klik hier (via wifi of uw pc).

In geval van betaling per creditcard 

Om uw op de website ingeschreven abonnement op de Site op te zeggen kunt u hier klikken (u dient eerst in te loggen).

Indien deze procedure niet beantwoordt aan uw specifieke geval, verzoeken wij u om de voorwaarden van uw mobiele telefoonoperator of uw internetprovider te raadplegen en/of contact op te nemen met onze klantendienst: customer@playvod.be of door te bellen naar +32 (4) 277 9990 (tarief van een lokale oproep).

 • HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig artikel L.221-18 van de consumentenwet delen wij de Gebruiker mee dat hij over een termijn van veertien (14) kalenderdagen beschikt vanaf de aanvaarding en de inschrijving op de Dienst om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of boetes, met uitzondering van de eventuele retourkosten.

De termijn van veertien (14) dagen loopt vanaf de dag van de afsluiting van de overeenkomst.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker ons zijn beslissing meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring die zo spoedig mogelijk aan ons gericht moet worden per:

• e-mail: customer@playvod.be ;

Of per

• brief te versturen naar het volgende adres (geen afstempeling nodig):

Service Client – Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk

De Gebruiker moet in zijn aanvraag de volgende gegevens vermelden om de verwerking ervan mogelijk te maken:

– de volledige gegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres) van de Gebruiker;

– de naam van de betrokken dienst;

– het onderwerp van de aanvraag;

– het telefoonnummer en/of het e-mailadres van de Gebruiker, zoals opgegeven bij de inschrijving;

– de gebruikte betalingswijze;

– in geval van betaling via een mobiele telefoonrekening, het mobiele telefoonnummer;

– de bankgegevens.

Er wordt slechts overgegaan tot één terugbetaling per Gebruiker. DGP behoudt zich het recht voor om zo nodig aanvullende informatie op te vragen.

In geval van facturatie via een creditcard wordt de Gebruiker verzocht contact op te nemen met de klantendienst of via “Mijn account”.

Na ontvangst van al deze documenten zal aan de Gebruiker per e-mail een ontvangstbewijs worden gestuurd ter bevestiging dat wij kennis hebben genomen van zijn verzoek tot herroeping.

In geval van herroeping door de Gebruiker van deze overeenkomst, zullen wij alle van hem ontvangen betalingen zo spoedig mogelijk terugbetalen vanaf de dag waarop de Vennootschap op de hoogte wordt gebracht van zijn beslissing tot herroeping van deze overeenkomst.

Er wordt echter aan herinnerd dat ter toepassing van de bepalingen van artikel L.221-28 1° van de Consumentenwet de Gebruiker die de Dienst direct gebruikt er uitdrukkelijk mee instemt om af te zien van zijn herroepingsrecht na het gebruik van de Dienst.

BE_PLAYVOD_NL_TARIF_Smartmob

DE TARIEVEN

 1. Inschrijving op het abonnement
 •  Betaling via mobiele telefoonrekening

In geval van betaling via een mobiele telefoonrekening wordt de Gebruiker door zijn mobiele telefoonoperator vier euro negenennegentig (€ 4,99) incl. btw per week gefactureerd, maar voor uitsluitend de Klanten van de mobiele telefoonoperator Proximus zijn de eerste vierentwintig (24) uren gratis.

Het vermelde tarief omvat niet de eventuele meerprijs voor de internetverbinding die door de operator in rekening wordt gebracht.

 • Betaling per creditcard

In geval van betaling door afschrijving via een creditcard wordt de Gebruiker vier euro negenennegentig (€ 4,99) incl. btw per week in rekening gebracht;

Het vermelde tarief omvat niet de eventuele meerprijs voor de internetverbinding die door de operator in rekening wordt gebracht.

De Vennootschap heeft gekozen voor de SSL-versleutelingstechnologie (Secure Sockets Layer) die de informatie codeert om alle gegevens met betrekking tot de persoonsgegevens en de betaalmiddelen te beschermen.

 • Aankoop op gebruiksbasis

De content van minder dan zesendertig maanden of bepaalde andere content is uitsluitend toegankelijk in het kader van een aankoop op gebruiksbasis onder de volgende financiële voorwaarden.

 •  Betaling via mobiele telefoonrekening

In geval van betaling via een mobiele telefoonrekening wordt de gebruiker gefactureerd door zijn mobiele telefoonoperator:

 • Hetzij vier euro negenennegentig (€ 4,99 incl. btw) inclusief btw per aankoop van content indien hij niet heeft ingeschreven op een PLAYVOD-abonnement;
 • Hetzij drie euro negenennegentig (€ 3,99 incl. btw) inclusief btw per aankoop indien hij heeft ingeschreven op een PLAYVOD-abonnement (speciaal tarief voor Gebruikers met een PLAYVOD-abonnement).
 • Betaling per creditcard

In geval van betaling door afschrijving via een creditcard wordt de Gebruiker gefactureerd:

 • Hetzij vier euro negenennegentig (€ 4,99 incl. btw) inclusief btw per aankoop van content indien hij niet heeft ingeschreven op een PLAYVOD-abonnement;
 • Hetzij drie euro negenennegentig (€ 3,99 incl. btw) inclusief btw per aankoop indien hij heeft ingeschreven op een PLAYVOD-abonnement (speciaal tarief voor Gebruikers met een PLAYVOD-abonnement).

BE_PLAYVOD_NL_CG_Smartmob

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN  

v.  25 Maart 2022 

Inleiding 

De Site wordt uitgegeven door DIGITAL GLOBAL PASS (hierna “DGP” genoemd) waarvan de gegevens weergegeven worden in het “Info Uitgever?en Klantendienst”. 

De toegang tot de diensten die aangeboden worden op de website PLAYVOD: https://www.playvod.be/home_de (hierna de “website” genoemd) veronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze bepalingen (hierna “AV” genoemd).  

Alle verbintenissen van DGP inzake de bescherming van persoonsgegevens, de rechten waarover u beschikt ten aanzien daarvan en de voorwaarden waaronder uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt, bewaard en gearchiveerd, zijn beschikbaar op de website: 

https://digitalgp.com/personal_data_dgp_nl

De AVV zijn opgesteld in het Frans en online beschikbaar via de website. DGP behoudt zich het recht voor haar AVV te wijzigen.  

ARTIKEL 0: DEFINITIES 

Aankoop op gebruiksbasis: omvat de tijdelijke huur van content die achtenveertig (48) uur vanaf de huur bekeken kan worden.  

Applicatie: de mobiele applicatie die de gebruiker op een mobiel toestel moet downloaden. Met de IOS- of Android-applicatie kunnen gebruikers content lezen of downloaden. 

AVV: duidt op deze algemene verkoopvoorwaarden. 

Content: omvat de video(‘s) op aanvraag en/of korte film(s) en/of serie(s) die door DGP aan de Gebruikers wordt (worden) voorgesteld. Video’s on demand zijn bedoeld om via streaming te worden bekeken of te worden gedownload door middel van de PlayVOD-software die beschikbaar is op https://www.playvod.be/home_de of de mobiele IOS- en Android-applicaties op mobiele apparatuur in het kader van de Dienst op de apparatuur. 

Vrijetijdscontent: te downloaden persoonlijk afgestemde elementen voor apparatuur, zoals full track beltonen. 

DGP: duidt op de vennootschap DIGITAL GLOBAL PASS. 

PLAYVOD-software: verwijst naar de software waarmee content kan worden bekeken en gedownload op vaste apparatuur.  

Abonnement: : de inschrijving op het weekabonnement waarmee u gebruik kunt maken van de Dienst en toegang kunt krijgen tot de content. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een week tot de opzegging ervan door de Gebruiker volgens de in de AVV vermelde voorwaarden.  

Dienst: duidt op de door DGP aan Gebruikers aangeboden content die toegankelijk is in het kader van de inschrijving op een abonnement of tijdens een aankoop op gebruiksbasis. 

Website: duidt op de website en/of promotiepagina’s op Internet (“landing page”) uitgegeven door DGP waarop de content en/of vrijetijdscontent wordt voorgesteld. 

Promotiedrager(s): dit zijn de dragers waarop DGP haar dienst promoot. Dit kunnen o.a. nieuwsbrieven, websites, webpagina’s, mobiele banners zijn.  

Apparatuur: duidt op vaste en mobiele apparatuur. 

Vaste apparatuur: omvat iedere bestaande of toekomstige vaste apparatuur die verbonden is met een radio-telecommunicatienetwerk, met inbegrip van voornamelijk computers (met name van het type PC, MAC), verbonden compatibele TV’s die toegang bieden tot de Dienst.  

Mobiele apparatuur: omvat iedere bestaande of toekomstige mobiele apparatuur, die verbonden is met een radio-telecommunicatienetwerk, met inbegrip van voornamelijk compatibele smartphones, verbonden tablets die toegang bieden tot de Dienst. 

Gebruiker(s): de persoon of personen die ingeschreven heeft of hebben op de Dienst. 

ARTIKEL 1: DOEL: 

Deze AVV hebben tot doel de voorwaarden te regelen waaronder de Dienst wordt aangeboden aan de Gebruikers. Deze Dienst stelt de Gebruikers in staat om content te streamen op Android-, IOS- en vaste apparatuur en/of content te downloaden op mobiele applicaties en vaste apparatuur via de PlayVOD-software die gedownload kan worden op de website https://www.playvod.be/home_de of vrijetijdscontent te downloaden op hun vaste apparatuur. De door DGP aangeboden dienst is een dienst die toegankelijk is door het afsluiten van een abonnement of door de aankoop op gebruiksbasis. De inschrijving op dit abonnement kan plaatsvinden via de website https://www.playvod.be/home_de, de promotiepagina’s op Internet of via de Applicaties. Op dezelfde manier vindt de Aankoop op gebruiksbasis van content plaats via de website of de applicaties. De content wordt aan de Gebruiker geleverd vanaf een WEB-pagina en in rekening gebracht via zijn mobiele telefoonrekening of door afschrijving per creditcard. 

Het loutere gebruik van de Dienst veronderstelt de volstrekte aanvaarding van deze AVV door de Gebruiker.  

ARTIKEL 2: VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE DIENST 

2.1. De toegang tot en het gebruik van de Dienst zijn voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen. 

Indien de Gebruiker een minderjarige natuurlijke persoon is, verklaart en erkent hij de voorafgaande toestemming van zijn ouders of van de houder(s) van de ouderlijke macht te hebben verkregen om zich in te schrijven en de Dienst te gebruiken. De houder(s) van het ouderlijk gezag heeft/hebben ermee ingestemd dat hij/zij garant staat/staan voor de naleving door de Gebruiker van alle bepalingen van deze AVV. De houder(s) van het ouderlijk gezag wordt (worden) verzocht toe te zien op het gebruik dat hun kinderen maken van de toegang tot de Dienst en er rekening mee te houden dat de Dienst ontworpen is om een breed publiek te bereiken. Als wettelijke vertegenwoordiger valt het onder de verantwoordelijkheid van de ouders om te bepalen welke Dienst al dan niet geschikt is voor hun kind(eren) en om toe te zien op het gebruik daarvan. 

Voor gebruik vanaf de werkplek moet de Gebruiker toestemming vragen aan zijn werkgever of zijn hiërarchische manager.  

2.2. Om toegang te krijgen tot de Dienst moet de Gebruiker met name:  

– houder zijn van een internetabonnement en eventueel een abonnement voor mobiele telefonie of mobiele Android- of IOS-apparatuur, 

– zich inschrijven op het abonnement op de website, een promotiepagina op Internet of de applicatie,   

– een (of meerdere) Aankoop(-kopen) op gebruiksbasis verrichten om content te bekijken, 

 • de gebruiksvoorwaarden van zijn apparatuur naleven zoals voorgeschreven door de fabrikant en de mobiele telefoonoperator; 
 • controleren of het geheugen van zijn apparatuur niet verzadigd is,  
 • zich ervan vergewissen dat zijn apparatuur compatibel is met de gewenste content of vrijetijdscontent, 
 • naar www.playvod.be gaan om films te streamen op vaste apparatuur, 
 • de PlayVOD-software installeren en om content op zijn vaste apparatuur te kunnen downloaden; 
 • de App installeren om de Content te kunnen bekijken of te kunnen downloaden op zijn mobiele apparatuur, vanuit een store zoals “Google Play” of “Apple Store”; 
 • controleren of zijn mailbox geconfigureerd is om e-mails van DGP te ontvangen; 
 • nauwkeurige informatie invoeren tijdens de inschrijving op een abonnement en met name zijn/haar: 
 • e-mailadres,  
 • mobiele telefoonoperator,  
 • mobiel telefoonnummer,  

Zodra het abonnement is afgesloten of de aankoop op gebruiksbasis is verricht, ontvangt de Gebruiker een e-mail ter bevestiging van de inschrijving op het abonnement of ter bevestiging van de bestelling van een aankoop op gebruiksbasis met zijn inloggegevens waarmee hij toegang krijgt tot zijn account en zijn content of vrijetijdscontent kan kiezen. De Gebruiker wordt naargelang het geval gefactureerd via de rekening van zijn mobiele telefoonprovider of door afschrijving per creditcard.  

De Dienst is toegankelijk voor Gebruikers die een abonnement hebben op een van de volgende mobiele telefoonproviders: Base, Orange en Proximus. Deze lijst is indicatief en kan veranderen (hierna de “Operator” genoemd). 

Toegang tot de dienst is ook mogelijk via betaling per creditcard. 

ARTIKEL 3: VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE DIENST 

De Gebruiker moet de hierna vermelde verrichtingen uitvoeren om in te schrijven op de Dienst (het Abonnement) of een Aankoop op gebruiksbasis te verrichten om de content te kunnen bekijken en/of om de content of vrijetijdscontent van zijn keuze op de apparatuur van zijn keuze te downloaden die door DGP in het kader van de Dienst wordt voorgesteld op vaste apparatuur. De Gebruiker beschikt over verschillende betaalmogelijkheden: ofwel betaling per mobiele telefoonoperator, ofwel betaling door afschrijving per creditcard. De Vennootschap zal de Gebruiker een van deze betaalwijzen voorstellen naargelang het klanttraject van de Gebruiker. 

 • In geval van betaling per mobiele telefoonoperator 

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om in te schrijven op de Dienst of een Aankoop op gebruiksbasis te verrichten door te betalen via een mobiele telefoonrekening. De betaling per mobiele telefoonrekening gebeurt in verschillende stappen. 

 • De Gebruiker selecteert content op de website of een Promotiedrager van DGP.  
 • Er wordt een internetvenster van DGP geopend en de Gebruiker voert er zijn mobiele telefoonnummer in. 
 • De operator stuurt de gebruiker per sms een code naar het door de gebruiker vooraf opgegeven mobiele telefoonnummer. 
 • De Gebruiker voert de code in het internetvenster van de Operator in. De operator bevestigt de betaling van de gebruiker. 
 • De Gebruiker ontvangt een bevestiging van zijn abonnement of van zijn aankoop op gebruiksbasis per sms door zijn mobiele telefoonoperator.  
 • De Gebruiker ontvangt een e-mail of een sms ter bevestiging met zijn toegangscodes tot zijn account, waarmee hij inloggen en kan kiezen om content te bekijken op mobiele en webapparatuur en/of de content van zijn keuze kan downloaden via de applicaties of de PlayVOD-software of de vrijetijdscontent van zijn keuze in het kader van de inschrijving op de Dienst. 
 • De Gebruiker kan te allen tijde, via de website of de applicaties, de lijst van de content en de vrijetijdscontent raadplegen die beschikbaar is in het kader van het afgesloten abonnement of de content die beschikbaar is voor aankopen op gebruiksbasis. 
 • In geval van afschrijving via een creditcard  

De Gebruiker kan zich inschrijven op de Dienst in het kader van een Abonnement door rechtstreeks op de website te betalen door afschrijving via zijn creditcard. 

In het geval dat de Gebruiker wordt uitgenodigd om in te schrijven op de Dienst door betaling per creditcard, gebeurt deze betaalwijze in verschillende stappen: 

 • De Gebruiker selecteert content op de website, waarna een pagina met een creditcardformulier wordt weergegeven;  
 • De Gebruiker vult daarop zijn e-mailadres in om de links te ontvangen waarmee hij de content kan bekijken zodra zijn weekabonnement is afgesloten en wordt verzocht zijn bankgegevens in te voeren, te weten de naam van de houder van de creditcard, het nummer van de creditcard, de vervaldatum en de drie laatste cijfers van het nummer dat op de achterkant van zijn creditcard wordt vermeld; diezelfde pagina vermeldt het overzicht van de inschrijving op de Dienst; 
 • De gebruiker bevestigt vervolgens zijn betaling per creditcard. 
 • De Gebruiker ontvangt een bevestigingsmail met de toegang tot zijn account, waarmee hij content kan bekijken en/of content van zijn keuze kan downloaden via de Android-applicatie of de PlayVOD-software of de vrijetijdscontent die hij heeft geselecteerd in het kader van de inschrijving op de Dienst.  
 • De Gebruiker kan te allen tijde, via de website of de applicaties, de lijst van de content en de vrijetijdscontent raadplegen die beschikbaar is in het kader van het afgesloten abonnement. 

ARTIKEL 4: VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING VAN DE CONTENT EN DE VRIJETIJDSCONTENT 

 • Looptijd van het abonnement   

Een abonnement wordt uitsluitend afgesloten voor wekelijkse periodes en wordt stilzwijgend verlengd per daarop volgende periode van één week tot opzegging door de Gebruiker onder de voorwaarden zoals vermeld in artikel 5.5 van onderhavig document.  

 • Raadpleging van de content en vrijetijdscontent in het kader van het abonnement  

Nadat de Gebruiker zich heeft ingeschreven op de Dienst, krijgt hij toegang tot zijn Account waar hij de Content of Vrijetijdscontent van zijn keuze kan selecteren om deze te streamen op alle dragers of kan downloaden op de applicaties en vaste apparatuur via de PlayVOD-software. 

 • Geldigheidsduur van de toegang tot de raadpleging van de lijst van content en vrijetijdscontent die beschikbaar is in het kader van het abonnement 

De Gebruiker kan de selectie van content of vrijetijdscontent raadplegen en de content bekijken op alle dragers en/of de content van zijn keuze downloaden op zijn vaste apparatuur via de PLAYVOD-software en op zijn mobiele apparatuur via de applicaties en dit tijdens de geldigheidsduur van zijn abonnement en vanuit zijn account.  

De door de Gebruiker gekozen content is toegankelijk via streaming op de apparatuur gedurende een periode van achtenveertig (48) uur vanaf de eerste weergave. Onder eerste weergave wordt verstaan de eerste keer dat de gebruiker de content bekijkt. 

 • Raadpleging van de Content in het kader van de Aankoop op gebruiksbasis 

De Gebruiker volgt de door DGP verstrekte aanwijzingen om zijn content te raadplegen. Deze content moet uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na de Aankoop op gebruiksbasis worden bekeken. 

Content van minder dan zesendertig (36) maanden oud is uitsluitend beschikbaar in het kader van een Aankoop op gebruiksbasis. 

 • Account  

Zodra zijn inschrijving bevestigd is, ontvangt de Gebruiker ongeacht de gekozen facturatiewijze een e-mail van DGP met zijn inloggegevens om toegang te krijgen tot zijn gebruikersaccount op de website. Zijn gebruikersnaam is het e-mailadres dat werd opgegeven tijdens de inschrijving op zijn abonnement of tijdens de aankoop op gebruiksbasis. Hij wordt verzocht zich naar zijn account te begeven om het door DGP toegekende wachtwoord te wijzigen.  

Zodra de Gebruiker is ingeschreven of een aankoop op gebruiksbasis heeft verricht, heeft hij toegang tot zijn account op de website of op de Applicatie. 

 • Levering van vrijetijdscontent in het kader van het abonnement 

De Gebruiker kiest zelf de vrijetijdscontent die hij wil downloaden uit de vrijetijdscontent die hem door DGP wordt aangeboden in de daartoe bestemde rubriek op de website. De Gebruiker moet vervolgens zijn telefoonnummer invullen. Vervolgens ontvangt hij per sms MT een link om de door hem geselecteerde vrijetijdscontent te downloaden. Hij moet controleren of zijn telefoon compatibel is met de vrijetijdscontent die hij wil downloaden. Vervolgens moet hij de door DGP aangegeven instructies volgen. 

Opgelet: de WAP (geconfigureerd en geactiveerd) is nodig om alle vrijetijdscontent te downloaden die beschikbaar is op de speciale rubriek van de website. 

Om de compatibiliteit te controleren, kunt u hier klikken (Compatibiliteit). De vrijetijdscontent wordt elektronisch geleverd via internet of via de netwerken van telecomoperatoren. De vrijetijdscontent kan uitsluitend in België verstrekt worden. De verzending van de vrijetijdscontent gebeurt via het nummer van de mobiele apparatuur dat door de gebruiker werd opgegeven op het moment van zijn bestelling. De leveringstermijnen zijn als volgt samengesteld: 

– onmiddellijk voor het verzenden van vrijetijdscontent naar het sms-platform van de operator van de gebruiker; 

– volgens de voorwaarden en termijnen opgelegd door de operator vanaf diens sms-platform tot aan de mobiele telefoon van de gebruiker die zich in de ontvangstzone moet bevinden en de ontvangstmodus geactiveerd moet hebben. De Gebruiker kan de vrijetijdscontent alleen ontvangen als hij zich houdt aan de voorwaarden voor het ontvangen van sms-berichten, zoals verstrekt door zijn operator of door de fabrikant van zijn mobiele telefoon en als hij zijn telefoonnummer correct heeft verstrekt. 

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALING 

5.1. De tarieven die van toepassing zijn op de Dienst 

De tarieven die van toepassing zijn op de Dienst worden vermeld op de presentatieschermen van de Dienst en/of op de Promotiedragers. Deze tarieven worden uitgedrukt in euro’s (€) en luiden inclusief alle belastingen (incl. btw). 

Elke wijziging van het wettelijke btw-tarief wordt automatisch doorberekend in de prijs van de Dienst op de datum van genoemde wijziging. 

Het toepasselijke tarief kan verschillen naargelang de betalingswijze van de Dienst. Het vermelde tarief omvat niet de eventuele meerprijs voor de internetverbinding die door de operator wordt gefactureerd. 

De financiële voorwaarden die van toepassing zijn op het Abonnement of de aankoop op gebruiksbasis worden beheerst door de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van inschrijving op het Abonnement of de aankoop op gebruiksbasis. 

5.2. De promotiecodes 

De Vennootschap kan promotiecodes uitgeven die de Cliënt toelaten om gratis (1) content te raadplegen in het kader van de aankoop op gebruiksbasis onder de hierna beschreven voorwaarden. 

De promotiecode is uitsluitend van toepassing op de App (iOS en Android) en kan slechts één (1) keer door de Klant worden gebruikt. De Klant heeft een termijn van 30 dagen vanaf de invoer van de promotiecode in de App om zijn film te bekijken en beschikt vervolgens over een termijn van achtenveertig (48) uur vanaf het moment waarop hij de film voor het eerst bekijkt, voordat deze verstrijkt. 

Aangezien elke promotiecode geldig is voor een beperkt aantal gebruikers, kan de Vennootschap de Klant niet garanderen dat de promotiecode niet verstreken is vóór het gebruik ervan.  

In voorkomend geval zal de Vennootschap de Klant op de hoogte brengen van het verstrijken van de promotiecode zodra de promotiecode in de Applicatie is ingevoerd.  

5.3. Betaalmiddelen 

De betaling van de door de Gebruiker gekozen Dienst gebeurt door inhouding op de rekening van de mobiele telefoonoperator van de Gebruiker of door afschrijving van zijn bankrekening via zijn creditcard. 

5.4. Herroepingstermijn  

Overeenkomstig artikel L.221-18 van de consumentenwet delen wij de Gebruiker mee dat hij over een termijn van veertien (14) kalenderdagen beschikt vanaf de aanvaarding en de inschrijving op de Dienst om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of boetes, met uitzondering van de eventuele retourkosten.  

De termijn van veertien (14) dagen loopt vanaf de dag van de afsluiting van de overeenkomst. 

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker ons zijn beslissing meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring die zo spoedig mogelijk aan ons gericht moet worden per: 

• e-mail: customer@playvod.be

Of per 

• brief te versturen naar het volgende adres (geen afstempeling nodig):  

Service Client – Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1  

Door gebruik te maken van het « Intrekkingsformulier » in de bijlage 1 of hier verkrijgbaar. 

Er wordt slechts overgegaan tot één terugbetaling per Gebruiker. DGP behoudt zich het recht voor om zo nodig aanvullende informatie op te vragen. 

In geval van facturatie via een creditcard wordt de Gebruiker verzocht contact op te nemen met de klantendienst of via “Mijn account”. 

Na ontvangst van al deze documenten zal aan de Gebruiker per e-mail een ontvangstbewijs worden gestuurd ter bevestiging dat wij kennis hebben genomen van zijn verzoek tot herroeping.  

In geval van herroeping door de Gebruiker van deze overeenkomst, zullen wij alle van hem ontvangen betalingen zo spoedig mogelijk terugbetalen vanaf de dag waarop de Vennootschap op de hoogte wordt gebracht van zijn beslissing tot herroeping van deze overeenkomst.  

5.5. Opzegging van het abonnement 

De Klant die zijn abonnement wenst op te zeggen, wordt verzocht de bepalingen ter zake te raadplegen in het menu “Opzegging” of “Tariefvoorwaarden” op de homepagina van de Site. 

Artikel 6 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER 

De Gebruiker verbindt zich ertoe om bij de inschrijvingsprocedure volledige en waarheidsgetrouwe gegevens op te geven. 

De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat in geval van onjuiste keuzes, inlichtingen of niet-naleving van de inschrijvingsprocedure of de aankoop op gebruiksbasis, de prijs van de Dienst hem zal worden aangerekend, zelfs indien het e-mailadres van de Gebruiker niet naar behoren werd ingevuld of onjuist is of indien de apparatuur van de Gebruiker de gekozen content niet kan weergeven of de content of vrijetijdscontent niet kan downloaden.  

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van zijn mobiele telefoonlijn waarvan hij de houder is en voor zijn toegang tot het internet. Bijgevolg wordt elke inschrijving op de Dienst die wordt uitgevoerd via zijn mobiele telefoonlijn en/of zijn internettoegang en/of zijn mobiele internettoegang geacht uitsluitend te zijn gedaan door de Gebruiker.  

De Gebruiker heeft het recht zich in te schrijven op de Dienst en de content te streamen op Android- en IOS-applicaties en vaste apparatuur of te downloaden op Androidapplicaties en vaste apparatuur via de PlayVOD-software, uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het is de Gebruiker met name verboden de Dienst te gebruiken voor professionele, commerciële of promotionele doeleinden. 

Het is de Gebruiker eveneens verboden om: 

 • reproducties van de content of vrijetijdscontent over te dragen, door te geven, aan te bieden, ter beschikking te stellen, te verhuren, op welke wijze dan ook; 
 • al dan niet online afbeeldingen, geluidsbestanden, bestanden, grafieken, animaties of andere elementen van de content of vrijetijdscontent te publiceren of te verspreiden, 
 • de Dienst te gebruiken op een wijze die direct of indirect inbreuk kan maken op de intellectuele eigendomsrechten van DGP of derden, die met name de eer, de persoonlijke of familiale intimiteit, het imago van derden of de moraliteit kan schenden, 
 • door permanente of tijdelijke overdracht alle of een kwantitatief of kwalitatief substantieel deel van de content of vrijetijdscontent of van de basis waaruit de Dienst is samengesteld, op een andere drager uit te lichten, met welke middelen en in welke vorm dan ook, alsmede het hergebruik door mededeling aan het publiek van het geheel of een kwantitatief of kwalitatief substantieel deel van de content of vrijetijdscontent, ongeacht in welke vorm, 
 • te pogen een van deze handelingen uit te voeren. 

ARTIKEL 7: INTELLECTUELE EIGENDOM 

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht en erkent uitdrukkelijk dat alle content of vrijetijdscontent, grafische documenten of software die worden aangeboden in het kader van de Dienst, en meer in het algemeen de gehele Dienst, beschermd zijn door de wetten betreffende de intellectuele eigendom en eigendom zijn van DGP, haar rechthebbenden of derde houders van de auteursrechten. Alle rechten van auteurs, componisten en uitgevers van content of vrijetijdscontent die wordt verspreid en gereproduceerd op de websites van DGP en/of haar promotiepagina’s zijn voorbehouden. 

Elk ander gebruik van deze werken dan voor privégebruik van de content of vrijetijdscontent overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst is verboden. 

De toestemming om de aan de Gebruiker toegekende content te bekijken als tegenprestatie voor zijn betaling verleent hem geen enkele titel of eigendomsrecht, die voorbehouden blijven aan de auteurs en rechthebbenden. Deze toestemming wordt niet-exclusief en niet-overdraagbaar verleend. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het de Gebruiker niet toegestaan om afgeleide producten te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, te extraheren, te wijzigen of te creëren van enige Content of Vrijetijdscontent of van een onderdeel van de Dienst. 

De al dan niet figuratieve merken (hierna samen “de merken” genoemd) die op deze website of in nieuwsbrieven worden weergegeven, zijn al dan niet geregistreerde merken die toebehoren aan DGP en aan derden. De vermelding van de merken op deze website vormt op geen enkele wijze impliciet of expliciet een concessie van gebruiksrechten, een licentie of enige toestemming met betrekking tot die merken zonder schriftelijke toestemming van DGP of de betrokken derde. Elk ander gebruik, dat door de houders niet uitdrukkelijk is toegestaan, van de op de website en in de content daarvan vermelde merken dan het gebruik dat krachtens deze overeenkomst wordt toegestaan, is strikt verboden. DGP waarschuwt voor mogelijke rechtsvorderingen die door haar ingesteld kunnen worden om de handhaving van haar intellectuele eigendomsrechten te waarborgen, ook op strafrechtelijk gebied.  

ARTIKEL 8: VERANTWOORDELIJKHEID VAN DGP 

Aangezien de door DGP aangeboden dienst gebaseerd is op het gebruik van complexe technologieën, kan geen enkele resultaatsverbintenis door DGP worden aangegaan of tegen haar worden weerhouden in het kader van de levering van de Dienst, aangezien de verbintenissen van DGP uitsluitend worden aangegaan in het kader van een inspanningsverplichting. 

DGP zal zijn uiterste best doen om de Dienst permanent toegankelijk te maken, behalve in gevallen van overmacht, gebeurtenissen buiten haar controle en onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Dienst. 

Onverminderd het voorgaande erkent de Gebruiker dat de Dienst hem « in de huidige staat » wordt verstrekt door DGP en zonder enige impliciete of expliciete garantie, met name wat de volledige tevredenheid van de Gebruiker betreft. 

De Gebruiker erkent met name dat hij de aansprakelijkheid van DGP niet kan inroepen indien hij van oordeel is dat de Dienst en/of de content daarvan niet aan zijn verwachtingen voldoet. 

Niettegenstaande elke vrijstelling van aansprakelijkheid die elders in deze AVV wordt vermeld, kan DGP met name niet aansprakelijk gesteld worden voor de volgende gevallen:  

 • toegangsmoeilijkheden tot de Dienst wegens volledige of gedeeltelijke niet-naleving van een verplichting van de Gebruiker, het gebruik door de Gebruiker van apparatuur die niet aangepast is aan de kenmerken van de Dienst of de aangeboden content, een defect en/of verzadiging van de telecommunicatienetwerken of door toedoen van derden, en met name van de telefoonoperatoren, 
 • besmetting door virussen of elk ander risicovol element van de content, de dienst en de apparatuur van de gebruiker, of een andere kwaadwillige indringing van derden ondanks de redelijke veiligheidsmaatregelen die door DGP worden toegepast, 
 • verkeerd gebruik van de Dienst door de Gebruiker, 
 • schade die de apparatuur van de Gebruiker zou kunnen lijden, die onder diens volledige verantwoordelijkheid valt, 
 • inbreuk van een Gebruiker op de rechten van derden, met inbegrip van inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten en het copyright, 

In het bijzonder kan DGP niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen van de Diensten die te wijten zijn aan oorzaken die niet rechtstreeks op haar van toepassing zijn en/of die aan haar controle ontsnappen, bijvoorbeeld wegens een storing van het telefoonnetwerk. 

In het kader van de levering van de Dienst moet DGP gebruikmaken van de diensten en distributienetten van derde ondernemingen, waarover zij geen controle heeft.  

DGP kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor onder meer mogelijke vertragingen in de verspreiding van de door de Gebruiker bestelde content, permanente of tijdelijke onderbrekingen van de verzending van de gegevens naar de apparatuur van de Gebruiker, noch voor enige andere dienstverlening die door een derde wordt verzekerd. 

De Dienst kan door DGP worden geschorst voor onderhoudsdoeleinden voor periodes die doorgaans niet meer dan achtenveertig (48) uur bedragen, zonder dat de Klant enige compensatie kan eisen. 

DGP kan te allen tijde de levering van de Dienst geheel of gedeeltelijk stopzetten. 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van DGP mocht worden weerhouden, deze in ieder geval beperkt blijft tot de vergoeding van uitsluitend de directe schade, met uitsluiting van om het even welke indirecte schade (zoals met name verdwijning, verlies, beschadiging van gegevens en/of schade aan de apparatuur van de Gebruiker). 

De website kan afbeeldingen en links bevatten naar websites die beheerd worden door derden (“sites van derden”). DGP oefent geen enkele controle uit op de sites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de content daarvan, noch met name met betrekking tot de content van de links die worden aangeboden op de sites van derden, of tot de wijzigingen of updates die worden aangebracht op sites van derden. DGP is niet aansprakelijk voor de verspreiding op de website, noch voor enige andere vorm van verzending vanuit sites van derden, noch voor de slechte werking van sites van derden. Deze links worden door DGP enkel aangeboden voor gemaksdoeleinden en de toevoeging van enige link betekent niet dat DGP de content van deze websites goedkeurt, noch dat er enige vorm van samenwerking bestaat tussen DGP en de exploitanten van deze sites. De Gebruikers dienen ieder privacybeleid dat op de websites van derden wordt weergegeven, evenals de gebruiksvoorwaarden daarvan te raadplegen en na te leven. 

DGP streeft ernaar om de bestelde producten zo snel mogelijk te leveren. Aangezien DGP echter gebruik moet maken van de diensten en distributienetten van derde ondernemingen, waarop het geen enkele invloed heeft wat betreft de beschikbaarheid, kan DGP niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke vertragingen in de overdracht van de door de Gebruiker bestelde producten via de inschrijving op een abonnement of de aankoop op gebruiksbasis, noch voor een tijdelijke of permanente onderbreking van de overdracht van de gegevens naar de mobiele of vaste apparatuur van de Gebruiker indien dit niet het gevolg is van DGP. DGP behoudt zich het recht voor de toegang tot de producten tijdelijk op te schorten voor onderhouds- en herstellingswerken aan de website. 

Het gebruik van de bij DGP beschikbare producten vereist het gebruik van bepaalde technische systemen zoals mobiele of vaste apparatuur, computers, computerprogramma’s, transmissiemiddelen, telecommunicatiediensten en andere diensten van derde ondernemingen, die bijkomende kosten kunnen meebrengen. Deze kosten zijn ten laste van de Gebruiker. DGP levert geen van deze technische systemen en is in geen geval aansprakelijk voor deze systemen. 

ARTIKEL 9: COOKIES 

De Gebruiker wordt verzocht om het cookiebeleid te raadplegen dat toegankelijk is op de website of door hier te klikken.  

ARTIKEL 10: LOOPTIJD  

De looptijd van deze AVV is beperkt tot het gebruik van de Dienst door de Gebruiker. 

Voor de door DGP aangeboden diensten (zoals een abonnement) wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gesteld dat de looptijd van de inschrijving op dergelijke diensten kan worden beperkt, afhankelijk van de mobiele telefoonoperators, tot een bedrag dat over een bepaalde periode wordt bereikt. In dit laatste geval wordt, zodra deze limiet bereikt is, de inschrijving van de Gebruiker op de Dienst automatisch onderbroken, behalve indien de Gebruiker uitdrukkelijk zijn intentie tot verlenging kenbaar maakt. 

De Gebruiker behoudt te allen tijde de mogelijkheid om zijn inschrijving te onderbreken door de uitschrijvingsmodaliteiten van zijn mobiele telefoonoperator te volgen. 

 
DGP behoudt zich het recht voor om, zonder formaliteiten en van rechtswege, de aan de Gebruiker toegekende gebruiksovereenkomst van de Dienst op te zeggen zonder vergoeding en zonder recht op terugbetaling, in geval van schending van een van de bepalingen van deze AVV en met name van de verplichtingen ten laste van de Gebruikers. 

ARTIKEL 11: KLACHTEN 

Alle klachten die door Gebruikers aan DGP worden gericht, kunnen slechts betrekking hebben op de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum van ontvangst van deze klachten. Ze moeten schriftelijk worden opgesteld en verstuurd: 

– ofwel per post naar het volgende adres: 

Service client – Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk (voor het versturen van de post is geen afstempeling nodig); 

– ofwel per e-mail naar: customer@playvod.be  

DGP hoeft geen rekening te houden met verzoeken die via andere kanalen aan DGP worden gericht. 

Om ontvankelijk te zijn, moet elke aanvraag minstens de volgende elementen bevatten: 

– de volledige gegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres) van de Gebruiker; 

– de naam van de betrokken dienst; 

– het onderwerp van de aanvraag; 

– het telefoonnummer en/of het e-mailadres van de Gebruiker, zoals opgegeven bij de inschrijving; 

– de gebruikte betalingswijze; 

– bij facturatie via een mobiele operator, het mobiele telefoonnummer; 

– een kopie van de gedetailleerde factuur van de betalingsoperator; 

– de bankgegevens. 

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 

Deze AVV zijn onderworpen aan het Franse recht.  

In geval van geschillen (waarvoor uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd zijn) dient de Gebruiker zich bij voorrang te richten tot DGP om te proberen het geschil minnelijk op te lossen. 

Bemiddeling inzake consumentengeschillen: 

Overeenkomstig de bepalingen van de consumentenwet betreffende “het bemiddelingsproces voor consumentengeschillen” heeft de Gebruiker het recht om kosteloos gebruik te maken van de door DGP aangeboden bemiddelingsdienst. De voorgestelde ombudsman in « consumentenrecht » is SAS MEDIATION SOLUTION. 

Na de nodige voorafgaande schriftelijke stappen ondernomen te hebben bij DGP kunnen Gebruikers zich voor onopgeloste consumentengeschillen wenden tot: 

– de website: https://www.sasmediationsolution-conso.fr 

– per e-mail: contact@sasmediationsolution-conso.fr

– of per post: MEDIATION SOLUTION – 222, chemin de la bergerie, 01800 SAINT JEAN DE NIOST, Frankrijk. 

In geval van betwisting betreffende de interpretatie, de uitvoering en/of de geldigheid van deze AV en bij gebrek aan minnelijke regeling, zijn de wettelijke bevoegdheidsregels van toepassing. ? 

ARTIKEL 13: ALGEMEEN 

De partijen komen overeen dat hun betrekkingen uitsluitend worden geregeld door deze AVV. 

 Saut de page 

Bijlage I: Herroepingsformulier 

(Dit formulier a.u.b. uitsluitend invullen en terugsturen als u de overeenkomst wenst te herroepen)  

— Ter attentie van de firma Service Client DGP Libre Réponse 94119 – 13629 Aix-en-Provence:  

— Ik/Wij (*) stel/stellen (*) u bij deze in kennis van mijn/onze herroeping van de koopovereenkomst van het onderstaande product (*)/van de onderstaande dienstverlening (*)  

— Besteld op (*)/ontvangen op (*)  

— naam van de betreffende dienst  

— Naam en voornaam van de Gebruiker  

— Postadres en e-mailadres van de Gebruiker  

— telefoonnummer en/of e-mailadres van de Gebruiker, zoals opgegeven bij de inschrijving  

— gebruikte betalingswijze  

— in geval van facturatie via mobiele telefoonrekening, het mobiele telefoonnummer vermelden 

— een overzicht van de bankgegevens.  

— Handtekening van de Gebruiker (uitsluitend in geval van kennisgeving van dit formulier op papier, te versturen naar het volgende adres): Service Client Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk (geen afstempeling nodig)  

— Datum  

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Saut de page 

Bijlage II: Licentieovereenkomst eindgebruiker voor de PLAYVOD-software 

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER VOOR PLAYVOD SOFTWARE, UITSLUITEND VOOR COMPUTERS van het type desktop, laptop PC, MAC desktop, Mac laptop. 

 
BELANGRIJK: DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER VOOR SOFTWARE (“CLUF”) VORMT EEN OVEREENKOMST TUSSEN U (ALS GEBRUIKER) EN DGP. LEES HET AANDACHTIG VOORDAT U DE INSTALLATIE VOLTOOIT EN DE SOFTWARE GEBRUIKT. DEZE LICENTIEOVEREENKOMST STAAT U TOE DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN EN BEVAT INFORMATIE OVER DE GARANTIE EN DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING. DOOR TE KLIKKEN OP DE KNOP “DOWNLOADEN” OF “NU INSTALLEREN” EN DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ERKENT U DE SOFTWARE TE AANVAARDEN EN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DIT CONTRACT, MAG U DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN. 
 
1. Definities 

“DGP” verwijst naar DIGITAL GLOBAL PASS waarvan de gegevens vermeld worden in het menu “Info Uitgever en Klantendienst” en die de licentie van de Software toekent. 

“Software” betreft uitsluitend het (de) PLAYVOD softwareprogramma(‘s) en de softwareprogramma’s van derden geleverd door DGP, met de overeenkomstige elektronische of online documentatie, evenals alle updates of verbeteringen van deze elementen. 

 1. Licentieverlening 

U mag de Software alleen installeren en gebruiken op een desktop, laptop, Mac desktop, Mac laptop en met de volgende besturingssystemen en versies: 

Windows 

 • Compatibele processor x86 op 2,33 GHz of sneller of Intel® Atom™ processor op 1,6 GHz of sneller voor netbooks 
 • Microsoft® Windows® XP (32 bit), Windows Server 2008 (32 bit), Windows Vista® (32 bit), Windows 7 (32 bit en 64 bit), Windows 8 (32 bit en 64 bit), of Windows Server 2012 (64 bit) 
 • Internet Explorer 7.0 of recenter, Mozilla Firefox 17 of recenter, Google Chrome, Safari 5.0 of recenter of Opera 11 
 • 512 MB RAM (1 GB aanbevolen voor netbooks); 128 MB grafisch geheugen 

Mac OS 

 • Intel Core™ Duo-processor op 1,83 GHz of sneller 
 • Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 of v10.9 
 • Safari 5.0 of recenter, Mozilla Firefox 17, Google Chrome of Opera 11 
 • 512 MB RAM, 128 MB grafisch geheugen 

Een licentie voor de Software mag niet worden gedeeld, geïnstalleerd of gelijktijdig gebruikt op afzonderlijke computers. 

U geeft DGP toestemming om uw gebruik van de Software te controleren om zich ervan te vergewissen dat de bepalingen van dit contract worden nageleefd. Deze controle kan te allen tijde worden uitgevoerd op voorwaarde dat een redelijke kennisgeving werd gedaan. Indien uit deze controle blijkt dat uw gebruik van de Software de voorwaarden van dit contract niet volledig naleeft, moet u aan DGP alle redelijke kosten terugbetalen die verband houden met deze controle en kan DGP vervolging tegen u instellen als gevolg van deze niet-naleving. 

Volgens de bepalingen van deze CLUF zijn uw licentierechten niet exclusief. 

3. Licentiebeperkingen 

Het is u niet toegestaan kopieën van de Software te maken of te distribueren of de Software elektronisch over te dragen op een netwerk of over te dragen van de ene naar de andere computer. 

Het is u niet toegestaan om de Software te veranderen, samen te voegen, te wijzigen, aan te passen of te vertalen, of de Software op enigerlei wijze te decompileren, te ontleden, te ontbinden of te reduceren tot een begrijpelijke vorm. 

Het is u niet toegestaan om de Software te verkopen, te verhuren, te verhuren of een sublicentie van de software te verlenen. 

Het is u niet toegestaan om de Software te wijzigen of derivaten van de Software aan te maken. 

U mag de Software niet exporteren naar een land dat onderworpen is aan exportbeperkingen zoals opgelegd door de « Administration Act » van de Verenigde Staten van Amerika en de daaruit voortvloeiende regelgeving. 

In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit CLUF behoudt DGP zich het recht voor de licentie op te zeggen. In dat geval moet u alle exemplaren van de Software vernietigen (alle andere rechten van beide partijen en alle andere bepalingen van deze CLUF blijven bestaan na deze opzegging). 

U mag de Software niet gebruiken voor het ontwikkelen van software of andere technologie met dezelfde basisfunctie als de Software, inclusief (zonder beperking) het gebruik van de Software voor ontwikkelings- of testprocedures die bedoeld zijn om soortgelijke software of andere technologie te ontwikkelen, of om te bepalen of deze software of andere technologie op dezelfde manier werkt als de Software. 

4. Eigendom 

Deze licentie verleent u een beperkte licentie voor het gebruik van de Software. DGP bezit alle rechten, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten met betrekking tot de Software en alle exemplaren daarvan. 

DGP behoudt zich alle rechten voor die niet specifiek in deze CLUF zijn toegekend, met inbegrip van rechten afgeleid uit federale en internationale verdragen inzake intellectuele eigendom. 

5. Nieuwe versies van de software 

DGP behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken extra functies toe te voegen of programmacorrecties, updates en upgrades van de Software te verstrekken. U erkent en aanvaardt dat DGP geen enkele verplichting heeft om u de opeenvolgende versies van de Software ter beschikking te stellen. U gaat er ook mee akkoord dat u, indien u een nieuwe versie van de Software wilt downloaden, installeren of gebruiken, een nieuwe versie van deze CLUF moet afsluiten. Bovendien erkent en aanvaardt u dat DGP, naar eigen goeddunken, uw mogelijkheid om eender welke versie van de Software te gebruiken kan wijzigen, onderbreken of opschorten of elke licentie die krachtens deze Overeenkomst wordt verleend, op ongeacht welk moment kan opzeggen. DGP kan eveneens elke krachtens deze overeenkomst verleend licentie opschorten of opzeggen en elke Software waartoe u al toegang mocht hebben gehad of die u al geïnstalleerd mocht hebben, zonder voorafgaande kennisgeving en op ongeacht welk moment, uitschakelen. 

6. Disclaimer 

De software wordt u gratis en in de huidige staat verstrekt. DGP verleent geen enkele technische bijstand, garantie of verhaal met betrekking tot de Software. 

DGP en haar leveranciers wijzen elke garantie en representatie af, expliciet, impliciet of anderszins, met inbegrip van verkoopgaranties of de garantie tot geschiktheid voor een bepaald doel. Er wordt evenmin enige garantie verleend voor niet-inbreuk of ongestoord genot. DGP garandeert niet dat de Software foutloos is en ononderbroken zal werken. Geen enkel recht of verhaal van artikel 2A van de Universele Auteursrechtenovereenkomst zal u worden verleend tenzij dit uitdrukkelijk in deze overeenkomst is bepaald. De Software is niet ontworpen, voorzien of in licentie gegeven voor gebruik in gevaarlijke omgevingen die veiligheidscontroles vereisen, met inbegrip van maar niet beperkt tot ontwerp-, bouw-, onderhouds- of bedrijfsomgevingen van nucleaire installaties, luchtvaartnavigatie of communicatiesystemen, luchtverkeersleidingssystemen, medische hulpsystemen en militaire uitrusting. DGP wijst specifiek elke uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van geschiktheid voor deze doeleinden af. 

In sommige gevallen vereist de wetgeving garanties op de Software. Deze garanties zijn beperkt tot een duur van negentig (90) dagen vanaf de leveringsdatum. 

Geen enkele door DGP of haar medewerkers verstrekte mondelinge of schriftelijke informatie of advies schept een garantie, noch verhoogt op enigerlei wijze de omvang van de eventueel verleende garantie. 

DGP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de Software wijzigingen mocht hebben ondergaan of in geval van een storing die zich voordoet tijdens het gebruik van de Software met een andere dan de aanbevolen hardwareconfiguratie, platforms of besturingssystemen. 

7. Aansprakelijkheidsbeperking 

DGP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens u of derden in geval van indirecte, speciale, accidentele, preventieve schade, dekking of nevenschade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade wegens onbekwaamheid om de apparatuur te gebruiken of toegang te krijgen tot de gegevens, exploitatieverlies, winstderving, onderbreking van activiteiten, enz.), die verband houdt met het gebruik of de onmogelijkheid om de Software te gebruiken. Deze aansprakelijkheidsbeperking is gebaseerd op alle aansprakelijkheidstheorieën, met inbegrip van contractbreuk, garantiebreuk, schuld (met inbegrip van nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien DGP of haar vertegenwoordigers op de hoogte werden gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien het hier vermelde essentiële doel van een rechtsmiddel gefaald heeft. 

De voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden voor alle aspecten van deze CLUF. 

8. Grondslag van het aanbod 

De hierboven vermelde disclaimer en aansprakelijkheidsbeperking vormen fundamentele elementen die aan de basis liggen van het contract tussen DGP en u. DGP zou niet in staat zijn om de Software te leveren op de voorgestelde economische basis zonder dergelijke beperkingen. Deze disclaimer en deze aansprakelijkheidsbeperking zijn ten gunste van de personen aan wie DGP de vergunning verleent. 

9. Eindgebruiker uitsluitend consument 

De beperkingen of uitsluitingen van garanties en aansprakelijkheid die in deze CLUF worden vermeld, doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consumenten, d.w.z. personen die goederen kopen buiten een beroepsactiviteit. 

De garantiebeperkingen of -uitsluitingen, de beperkingen van verhaalsmogelijkheden of aansprakelijkheden vermeld in deze CLUF zijn uitsluitend van toepassing voor zover deze beperkingen of uitsluitingen toegestaan zijn door de Franse wetgeving. 

10. Software van derden 

De Software kan programma’s van derden bevatten die bijkomende adviezen en/of modaliteiten en voorwaarden vereisen. Door deze CLUF te aanvaarden, verbindt u zich er ook toe om, indien van toepassing, de aanvullende voorwaarden van de software van derden te aanvaarden. 

11. Algemeen 

Deze CLUF valt onder het Franse recht. U aanvaardt bij deze de exclusieve bevoegdheid van de Franse jurisdictie en rechtbanken in geval van geschillen met betrekking tot deze CLUF. 

Deze CLUF vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de eindgebruikerslicentie van de Software en heeft de overhand op alle voorgaande of huidige, zowel mondelinge als schriftelijke overeenkomsten of akkoorden. In geval van verbreking van deze CLUF of indien DGP mocht wachten met de uitoefening van een van de rechten die haar krachtens deze CLUF zijn toegekend of als zij deze niet mocht uitoefenen, heeft dit geen afstand van deze rechten tot gevolg. 

Indien een van de modaliteiten van deze CLUF door een bevoegde rechtbank als strijdig met de wet mocht worden beschouwd, wordt deze modaliteit naar beste vermogen toegepast en blijven de andere modaliteiten van deze CLUF volledig van toepassing. 

Voor al uw vragen over dit contract kunt u zich wenden tot de klantendienst: Service Client Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk. 

DGP en de andere handelsmerken die deel uitmaken van de Software zijn handelsmerken of gedeponeerde merken. Handelsmerken, merknamen, productnamen en logo’s van derden kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve houders zijn. Het is u niet toegestaan handelsmerken, merknamen, productnamen, logo’s, copyrightvermeldingen of andere exclusieve merken, legendes, symbolen of labels op de Software te verwijderen of te wijzigen. Deze CLUF staat u niet toe de naam van DGP of haar licentieverleners of hun respectieve handelsmerken te gebruiken.  

BE_PLAYVOD_FR_ML_Smartmob

MENTIONS LEGALES

EDITEUR
Le Site internet www.playvod.com est édité par DIGITAL GLOBAL PASS (DGP)

Siege social : 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence– France (Société par Actions Simplifiée (SAS), au capital de 1 203 258,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence sous le n°390 944 429)

N° TVA intracommunautaire FR 91 390 944 429


Directeur de la publication : M. BRICHE, Président

SERVICE CLIENT – CONTACT

Téléphone : 09 70 34 03 48 (prix d’un appel local)

Email : customer@playvod.com

Courrier (ne nécessitant pas d’oblitération) : Service Client Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – France

HEBERGEUR
Amazon Web Services EMEA SARL
38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Numéro de téléphone: 00352 2789 0057
http://aws.amazon.com

PROPRIETE DE DGP 

L’ensemble des contenus (photos, textes, vidéos, sons, animations, schémas, etc.) consultables sur le Site sont et demeurent la propriété exclusive de DGP, des sociétés du groupe auquel elle appartient, de ses filiales, et/ou de ses partenaires. Il est interdit de reproduire, représenter ou commercialiser ces contenus en dehors des cas expressément autorisés par leur propriétaire.

L’utilisation du Site ne confère à l’utilisateur aucun droit sur celui-ci et sur tous types de contenus y figurant.

En toute hypothèse, vous ne pouvez réaliser aucune utilisation secondaire des contenus du Site à titre onéreux ou gratuit. Pour toute réalisation d’un lien avec le Site, vous devez contacter au préalable DGP afin d’obtenir l’autorisation écrite nécessaire à cet effet.

En aucun cas DGP ne peut être tenue responsable des dommages quelconques, directs ou indirects, matériels ou immatériels, pertes de programme ou de données, pouvant résulter de l’existence, de la modification, de la consultation et/ou de l’utilisation de tout ou partie du Site ou d’autres sites qui lui sont ou seraient liés. Au cas où des liens seraient créés avec d’autres sites, par DGP ou du fait de tout outil de recherche, DGP ne peut en aucun cas être tenue responsable du contenu de ces autres sites.

BE_PLAYVOD_FR_LP_Smartmob

* Votre ordinateur ou terminal doit disposer d’une connexion Internet. Les contenus peuvent être visionnés en streaming à partir des terminaux fixes et des applications mobiles ainsi que via le téléchargement à partir du logiciel PlayVOD téléchargeable sur le Site Internet www.playvod.be  et à partir de l’application Android.

Abonnement souscrit via paiement sur facture Mobile ou carte bancaire : Abonnement donnant accès à vos contenus, facturé 4,99 euros TTC par semaine reconductible tacitement et automatiquement sans engagement de durée, comprenant les vingt-quatre (24) première heures offertes pour les clients Proximus uniquement.

Désinscription à l’offre à tout moment selon modalités de l’Opérateur de paiement.

En cas de paiement sur facture Mobile, Afin de résilier votre Abonnement souscrit avec votre opérateur de téléphonie Mobile Base rendez-vous sur compte client Base : Votre compte client BASE (depuis un mobile en 3G) ou cliquez ici (en wifi ou depuis votre PC).

Afin de résilier votre Abonnement souscrit avec votre opérateur de téléphonie Mobile Orange rendez-vous sur compte client Orange : Votre compte client ORANGE (depuis un mobile en 3G)ou cliquez ici (en wifi ou depuis votre PC).

Afin de résilier votre Abonnement souscrit avec votre opérateur de téléphonie Mobile Proximus rendez-vous sur compte client Proximus : Votre compte client PROXIMUS (depuis un mobile en 3G) ou cliquez ici (en wifi ou depuis votre PC).

En cas de facturation par carte bancaire d’un Abonnement souscrit sur le Site, cliquez ici (il vous sera nécessaire de vous identifier au préalable).

Achat à l’acte réalisé via paiement sur facture Mobile ou Carte Bancaire: 4,99 Euros par achat de contenu si vous n’avez pas souscrit un Abonnement PlayVOD ou 3.99 Euros si vous avez souscrit un Abonnement PlayVOD. Le contenu doit être visionné dans les 48 heures suivant l’achat.

Ce site est éditépar DIGITAL GLOBAL PASS (DGP) (RCS Aix-en-Provence 390 944 429) ; 350 rue Denis Papin, Parc de la Duranne, Domaine du Tourillon, 13100 – Aix-en-Provence. Nous contacter par e-mail: cliquez ici ou par tél : 09 70 34 03 48 (prix d’un appel local). En utilisant ce service, tout client ayant indiqué ses données personnelles, pourra recevoir gratuitement les offres privilégiées de la société et de ses partenaires (par e-mail, SMS ou automate d’appel). Conformément à la législation applicable, le Client dispose de droits d’information, d’accès, de rectification, à l’effacement (ou droit à l’oubli), à la portabilité, à la limitation du traitement et d’un droit d’opposition pour motif légitime et d’opposition à la prospection commerciale de toutes données personnelles le concernant obtenues par DGP lors de l’utilisation du service.  Le Client peut exercer ce droit en envoyant un e-mail : cliquez ici. En cas de litige, vous pouvez saisir l’autorité de contrôle compétente : la Cnil.

L’accès et l’utilisation du service sont réservés aux personnes majeures ou mineures ayant recueilli préalablement l’accord de leur représentant légal. Le client reconnaît avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions générales de vente, Compatibilité. Mentions légales.

Politique de confidentialité.


 

BE_PLAYVOD_FR_DESABO_Smartmob

MODALITES DE DESABONNEMENT et DROIT DE RETRACTATION

 

1-   DESABONNEMENT

Vous pouvez vous désabonner à tout moment du Service en cliquant sur le lien ci-dessous.

En cas de paiement sur facture Mobile

Afin de résilier votre Abonnement souscrit avec votre opérateur de téléphonie Mobile Base rendez-vous sur compte client Base : Votre compte client BASE (depuis un mobile en 3G) ou cliquez ici (en wifi ou depuis votre PC).

Afin de résilier votre Abonnement souscrit avec votre opérateur de téléphonie Mobile Orange rendez-vous sur compte client Orange : Votre compte client ORANGE (depuis un mobile en 3G)ou cliquez ici (en wifi ou depuis votre PC).

Afin de résilier votre Abonnement souscrit avec votre opérateur de téléphonie Mobile Proximus rendez-vous sur compte client Proximus : Votre compte client PROXIMUS (depuis un mobile en 3G) ou cliquez ici (en wifi ou depuis votre PC).

En cas de facturation par carte bancaire 

Afin de résilier votre Abonnement souscrit sur le Site, cliquez ici (il vous sera nécessaire de vous identifier au préalable).

Dans le cas où cette procédure ne répondrait pas à votre cas particulier, nous vous invitons à vous reporter aux modalités de votre Opérateur Mobile ou de votre Fournisseur d’Accès à Internet et/ou à contacter notre Service Client : customer@playvod.be ou en appelant le +32 (4) 277 9990 (prix d’un appel local).

 • DROIT DE RETRACTATION

Conformément à l’article L.221-18 du Code de la Consommation, nous informons l’Utilisateur qu’il dispose d’un délai de quatorze (14) jours francs à compter de l’acceptation et de la souscription au Service pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour.

Le délai de quatorze (14) jours court à compter du jour de la conclusion du contrat.

Pour exercer son droit de rétractation, l’Utilisateur doit nous notifier sa décision au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté à nous adresser au plus tôt par :


• courrier électronique : customer@playvod.be ;

Ou par


• courrier à envoyer à l’adresse suivante (ne nécessite pas d’oblitération) :

Service Client Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1

L’Utilisateur doit préciser dans sa demande les éléments suivants afin d’en permettre le traitement :

– les coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale, email) de l’Utilisateur ;

– le nom du service concerné ;

– l’objet de la demande ;

– le numéro de téléphone et/ou l’adresse email de l’Utilisateur tel que renseigné au moment de la souscription ;

– le mode de paiement utilisé ;

– en cas de paiement sur facture mobile, le numéro de téléphone mobile ;

– un relevé d’identité bancaire.

Il ne sera procédé qu’à un seul remboursement par Utilisateur. DGP se réserve le droit de demander des informations complémentaires si nécessaire.

En cas de facturation par carte bancaire, l’Utilisateur est invité à contacter le service clientèle ou à partir de « Mon compte ».


A réception de l’ensemble de ces documents, un accusé de réception sera envoyé par email à l’Utilisateur lui indiquant que nous prenons bien connaissance de sa demande de rétractation.

En cas de rétractation de la part de l’Utilisateur du présent contrat, nous rembourserons tous les paiements reçus de sa part dans les meilleurs délais à compter du jour où la Société est informée de sa décision de rétractation du présent contrat.

Néanmoins, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.221-28 1° du Code de la Consommation, l’Utilisateur qui utilisera directement le Service accepte de renoncer de manière expresse à ne plus pouvoir exercer son droit de rétractation après l’utilisation du Service.

BE_PLAYVOD_FR_TARIF_Smartmob

LES TARIFS

 1. La souscription de l’abonnement
 •  Paiement sur facture Mobile

En cas de paiement sur facture Mobile, l’Utilisateur sera facturé par son Opérateur de téléphonie mobile quatre euros quatre-vingt-dix-neuf (4.99 €) TTC par semaine, toutefois les Clients de l’opérateur mobile Proximus uniquement bénéficie des vingt-quatre (24) premières heures offertes.

Le tarif indiqué ne comprend pas l’éventuel surcoût lié à la connexion au wap, lequel sera facturé par l’Opérateur de téléphonie mobile.

 • Paiement par carte bancaire

En cas de paiement par prélèvement par carte bancaire, l’Utilisateur sera facturé quatre euros quatre-vingt-dix-neuf (4.99 €) TTC par semaine ;

Le tarif indiqué ne comprend pas l’éventuel surcoût lié à la connexion au wap, lequel sera facturé par l’opérateur de téléphonie mobile.

La Société a opté pour la technologie de cryptage SSL (Secure Sockets Layer) qui crypte l’information afin de protéger toutes les données liées aux informations personnelles et aux moyens de paiement.

 • L’Achat à l’acte

Les Contenus de moins de trente-six mois ou certains contenus sont accessibles dans le cadre d’achat à l’acte uniquement, aux conditions financières suivantes.

 •  Paiement sur facture Mobile

En cas de paiement sur facture Mobile, l’Utilisateur sera facturé par son Opérateur de téléphonie mobile :

 • Soit quatre Euros quatre-vingt-dix-neuf (4.99 € TTC) Toutes Taxes Comprises par achat de contenu s’il n’est pas inscrit à un abonnement PLAYVOD ;
 • Soit trois Euros quatre-vingt-dix-neuf (3.99 € TTC) Toutes Taxes Comprises par achat s’il a souscrit à abonnement PLAYVOD (tarif exclusif pour les Utilisateurs ayant un abonnement PLAYVOD).
 • Paiement par prélèvement sur carte bancaire

En cas de paiement par prélèvement par carte bancaire, l’Utilisateur sera facturé :

 • Soit quatre Euros quatre-vingt-dix-neuf (4.99 € TTC) Toutes Taxes Comprises par achat de contenu s’il n’est pas inscrit à un abonnement PLAYVOD ;
 • Soit trois Euros quatre-vingt-dix-neuf (3.99 € TTC) Toutes Taxes Comprises par achat s’il a souscrit à abonnement PLAYVOD (tarif exclusif pour les Utilisateurs ayant un abonnement PLAYVOD).

BE_PLAYVOD_FR_CG_Smartmob

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

v.  25 Mars 2022 

Préambule 

Le Site est édité par DIGITAL GLOBAL PASS (ci-après dénommée «DGP») dont les coordonnées apparaissent dans le menu «Infos Editeur et Service Client ». 

L’accès aux services proposés sur le site PLAYVOD: www.playvod.be (ci-après dénommé le «Site») emporte acceptation sans réserve des présentes dispositions (ci-après dénommées les «CG»).  

L’intégralité des engagements de DGP en termes de protection des données personnes, des droits dont vous disposez à ce titre et des conditions dans lesquelles vos données personnes sont collectées, traitées, conservées et archivées sont disponible sur le site: 

https://digitalgp.com/personal_data_dgp_fr

Les CGV sont établies en Français et disponibles en ligne depuis le Site. DGP se réserve le droit de modifier ses CGV.  

ARTICLE 0 : DEFINITIONS 

Achat à l’acte: s’entend de la location temporaire d’un Contenu, ce Contenu pouvant être visionné quarante-huit (48) heures à compter de la location.  

Application: s’entend de l’application mobile à télécharger sur un Terminal mobile par l’Utilisateur. L’Application IOS ou Android permettra aux Utilisateurs de lire ou de télécharger des Contenus. 

CGV : s’entend des présentes conditions générales de vente. 

Contenus : s’entend de la(des) vidéo(s) à la demande et/ou de court-métrage(s) et/ou de série(s) proposé(s) aux Utilisateurs par DGP. Les vidéos à la demande sont destinées à être visionnées en streaming ou à être téléchargées au moyen du Logiciel PlayVOD disponible sur www.playvod.be ou des l’Applications mobiles IOS et Android sur leur Terminal mobile dans le cadre du Service sur leur Terminal. 

Contenus de loisir : s’entend des éléments de personnalisation de Terminaux à télécharger, tels que des sonneries full track. 

DGP : s’entend de la société DIGITAL GLOBAL PASS. 

Logiciel PLAYVOD: s’entend du logiciel permettant de visualiser et de télécharger des Contenus sur leur Terminal fixe.  

Abonnement : s’entend de la souscription de l’abonnement hebdomadaire permettant de bénéficier du Service et d’accéder aux Contenus. L’Abonnement est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives d’une semaine jusqu’à sa résiliation par l’Utilisateur dans les conditions précisées dans les CGV.  

Service : s’entend de l’offre de Contenus proposés par DGP aux Utilisateurs accessibles dans le cadre de la souscription d’un Abonnement ou lors d’un Achat à l’acte. 

Site: s’entend du site et/ou des pages Internet de promotion («landing page») édité par DGP sur lequel les Contenus et/ou les Contenus de loisir sont proposés. 

Support(s) de promotion : s’entend des supports sur lesquels DGP effectue la promotion de son Service. Il peut notamment s’agir de newsletters, de sites Internet, de pages Internet, de bannières mobiles.  

Terminal : s’entend des Terminaux fixes et des Terminaux mobiles. 

Terminal fixe: s’entend de tout terminal fixe, présent ou futur, connecté à un réseau de télécommunication radioélectrique en ce compris notamment tout ordinateur (notamment de type PC, MAC), TV connectées compatibles permettant d’accéder au Service.  

Terminal mobile: s’entend de tout terminal mobile, présent ou futur, connecté à un réseau de télécommunication radioélectrique en ce compris notamment tout smartphone, tablette connectée compatibles permettant d’accéder au Service. 

Utilisateur(s) : s’entend de la (des) personnes ayant souscrit au Service. 

ARTICLE 1 : OBJET 

Les présentes CGV ont pour objet de régir les conditions dans lesquelles le Service est proposé aux Utilisateurs, ce Service permettant aux Utilisateurs de visionner des Contenus en streaming sur les Applications Android, IOS et les Terminaux fixes et/ou de télécharger des Contenus sur les Applications mobiles et les Terminaux fixes via le logiciel PlayVOD téléchargeable sur le site be www.playvod.be ou de télécharger des Contenus de loisir sur leur Terminal fixe. Le Service proposé par DGP est un service accessible par la souscription d’un Abonnement ou par l’Achat à l’acte d’un Contenu. La souscription dudit Abonnement peut se faire via le Site Internet www.playvod.be, les pages internet de promotion ou via les Applications. De même, l’Achat à l’acte d’un Contenu s’effectuera à partir du Site ou des Applications. Le Contenu est livré à l’Utilisateur depuis une page WEB et lui est facturé sur sa facture d’opérateur Mobile ou par prélèvement sur sa carte bancaire. 

Le seul fait d’utiliser le Service implique l’acceptation pure et simple des présentes CGV par l’Utilisateur.  

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ACCES AU SERVICE 

2.1. L’accès et l’utilisation du Service sont réservés aux personnes physiques majeures. 

Dans l’hypothèse où l’Utilisateur est une personne physique mineure, l’Utilisateur déclare et reconnaît avoir recueilli l’autorisation préalable auprès de ses parents ou du (ou des) titulaire(s) de l’autorité parentale pour s’inscrire et utiliser le Service. Le(les) titulaire(s) de l’autorité parentale a(ont) accepté d’être garant(s) du respect par l’Utilisateur de l’ensemble des dispositions des présentes CGV. Le(les) titulaire(s) de l’autorité parentale est(sont) invité(s) à surveiller l’utilisation faite par leurs enfants de l’accès au Service et à garder présent à l’esprit que le Service est conçu pour toucher un large public. En leur qualité de représentant légal, il est de la responsabilité des parents de déterminer quel Service est ou non approprié pour leur(s) enfant(s) et de surveiller l’utilisation qu’ils en font. 

Pour une utilisation depuis son lieu de travail, l’Utilisateur doit demander l’autorisation à son employeur ou son supérieur hiérarchique.  

2.2. Pour pouvoir accéder au Service, l’Utilisateur doit notamment :  

– être titulaire d’un Abonnement Internet, et le cas échéant d’un Abonnement de téléphonie mobile ou d’un terminal mobile android ou IOS, 

– souscrire à l’Abonnement sur le Site, une page Internet de promotion ou l’Application   

– d’effectuer un (ou plusieurs) Achat(s) à l’acte permettant de visionner un (ou plusieurs) Contenu(s), 

 • respecter les conditions d’utilisation de son Terminal indiquées par son constructeur, et de son opérateur de téléphonie mobile, 
 • vérifier que la mémoire de son Terminal n’est pas saturée,  
 • s’assurer de la compatibilité de son Terminal avec le Contenu ou le Contenu de loisir désiré, 
 • se rendre sur www.playvod.be pour visualiser les films en streaming sur un terminal fixe, 
 • installer le Logiciel PlayVOD et pour pouvoir télécharger  les Contenus sur son Terminal fixe, 
 • installer l’Application pour pouvoir visionner ou télécharger les Contenus sur son Terminal mobile, à partir d’un store tel que «Google Play» ou «Apple Store»; 
 • vérifier que sa boîte e-mail est configurée pour recevoir des e-mails de la part de DGP ; 
 • saisir des informations exactes lors de la souscription d’un Abonnement ou d’un Achat à l’acte et notamment son(ses) : 
 • adresse e-mail,  
 • son opérateur de téléphonie mobile,  
 • numéro de téléphone mobile,  

Une fois l’Abonnement souscrit ou son Achat à l’acte effectué, l’Utilisateur recevra un e-mail de confirmation d’inscription à l’Abonnement ou de confirmation de commande d’un Achat à l’acte comprenant ses identifiants lui permettant d’accéder à son Espace membre et de choisir son Contenu ou Contenu de loisir. L’Utilisateur est facturé selon le cas sur sa facture d’opérateur de téléphonie mobile ou par prélèvement par carte bancaire.  

Le Service est accessible aux Utilisateurs abonnés à l’un des opérateurs de téléphonie mobile suivants: Base, Orange et Proximus. Cette liste est donnée à titre indicatif et est susceptible d’évoluer (ci-après l’ «Opérateur»). 

L’accès au service est aussi possible par paiement par carte bancaire. 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ACCES AU SERVICE 

L’Utilisateur devra effectuer les opérations ci-après indiquées pour souscrire au Service (l’Abonnement) ou effectuer un Achat à l’acte afin de pouvoir visionner le(s) Contenu(s) et/ou de télécharger sur le Terminal de son choix un(des) Contenu(s) ou de télécharger un(des) Contenu(s) de loisir de son choix proposé(s) par DGP dans le cadre du Service sur un terminal fixe. L’Utilisateur dispose de différents moyens de paiement : il s’agit soit d’un paiement sur facture Mobile, soit d’un paiement par prélèvement par carte bancaire. La Société proposera à l’Utilisateur l’un ou l’autre de ces modes de paiement en fonction du parcours client de l’Utilisateur. 

 • Dans l’hypothèse d’un paiement sur facture Mobile 

L’Utilisateur a la possibilité de souscrire au Service ou effectuer un Achat à l’acte en payant par le mode de paiement sur facture Mobile. Le paiement sur Facture Mobile s’effectue en plusieurs étapes. 

 • L’Utilisateur sélectionne un Contenu sur le Site ou un Support de promotion de DGP.  
 • Une fenêtre Internet de DGP s’ouvre et l’Utilisateur y saisit son numéro de téléphone mobile. 
 • L’Opérateur envoie un code à l’Utilisateur par SMS, au numéro de téléphone mobile préalablement renseigné par l’Utilisateur. 
 • L’Utilisateur saisit le code dans la fenêtre Internet de l’Opérateur. L’Opérateur valide le paiement de l’Utilisateur. 
 • L’Utilisateur reçoit une confirmation de son Abonnement par SMS ou de son Achat à l’acte par son Opérateur de téléphonie mobile.  
 • L’Utilisateur reçoit un e-mail ou un SMS de confirmation comprenant ses accès à son Espace membre, lui permettant de se connecter et de choisir de visionner des Contenus sur les supports mobiles et web et/ou de télécharger le Contenu de son choix via les Applications ou le Logiciel PlayVOD ou le Contenu de loisir qu’il a sélectionné dans le cadre de la souscription au Service. 
 • L’Utilisateur pourra consulter à tout moment, via le Site ou les Applications, la liste des Contenus et des Contenus de loisir disponibles dans le cadre de l’Abonnement souscrit ou les Contenus accessibles à l’Achat à l’acte. 
 • Dans l’hypothèse d’un prélèvement par carte bancaire  

L’Utilisateur pourra souscrire au Service dans le cadre d’un Abonnement en payant par prélèvement sur sa carte bancaire directement sur le Site. 

Dans l’hypothèse où l’Utilisateur est invité à souscrire au Service en payant par le mode de paiement par prélèvement par carte bancaire sur le Site, ce mode de paiement s’effectue en plusieurs étapes: 

 • L’Utilisateur sélectionne un Contenu sur le Site, une page contenant un formulaire CB est affichée ;  
 • L’Utilisateur y saisit son adresse e-mail afin d’y recevoir les liens lui permettant de visualiser le Contenu une fois son Abonnement hebdomadaire souscrit et est invité à saisir ses informations bancaires, à savoir le nom du titulaire de la carte, le numéro de carte bancaire, la date d’expiration et les trois derniers chiffres du numéro inscrit au dos de sa carte bancaire; cette même page reprenant le récapitulatif de la souscription au Service; 
 • L’utilisateur valide alors son paiement par carte bancaire 
 • L’Utilisateur reçoit un e-mail de confirmation comprenant ses accès à son Espace membre, lui permettant de visionner des Contenus et/ou de télécharger des Contenus de son choix via l’Application Android ou le logiciel PlayVOD ou le Contenu de loisir qu’il a sélectionné dans le cadre de la souscription au Service.  
 • L’Utilisateur pourra consulter à tout moment, via le Site ou les Applications, la liste des Contenus et des Contenus de loisir disponibles dans le cadre de l’Abonnement souscrit. 

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE CONSULTATION DES CONTENUS et DES CONTENUS DE LOISIR 

 • Durée de l’abonnement   

Un Abonnement est conclu pour des périodes hebdomadaires uniquement et est reconductible tacitement par période subséquente d’une semaine jusqu’à résiliation par l’Utilisateur dans les conditions mentionnées à l’article 5.5 des présentes.  

 • Consultation des Contenus et des Contenus de loisir dans le cadre de l’Abonnement  

Après avoir souscrit au Service, l’Utilisateur reçoit ses accès à son Espace membre dans lequel il peut sélectionner le Contenu ou le Contenu de loisir de son choix, pour le visionner en streaming sur tous supports ou télécharger sur les Applications et sur les Terminaux Fixes via le Logiciel PlayVOD. 

 • Durée de validité de l’accès à la consultation de la liste des Contenus et des Contenus de loisir disponibles dans le cadre de l’Abonnement 

L’Utilisateur pourra consulter la sélection de Contenus ou de Contenus de loisir et visualiser le(les) Contenu(s) sur tous supports et/ou télécharger sur son Terminal fixe via le Logiciel PLAYVOD sur son Terminal mobile via les Applications le(les) Contenu(s) de son choix et ce, pendant la durée de validité de son Abonnement à partir de son espace Membre.  

Le Contenu choisi par l’Utilisateur est accessible en streaming sur le Terminal pendant une durée de quarante-huit (48) heures à compter du premier visionnage dudit Contenu par l’Utilisateur. On entend par premier visionnage, la première lecture du Contenu par l’Utilisateur. 

 • Consultation des Contenus dans le cadre de l’Achat à l’acte 

L’Utilisateur suit les indications fournies par DGP pour consulter son Contenu. Ce Contenu devra être visionné au plus tard dans les quarante-huit (48) heures suivant l’Achat à l’acte. 

Les Contenus de moins de trente-six (36) mois seront disponibles uniquement dans le cadre d’un Achat à l’acte. 

 • Espace membre  

Une fois son inscription validée ou un Achat à l’acte, quel que soit le mode de facturation choisi, l’Utilisateur recevra un email de la part de DGP lui indiquant son identifiant et son mot de passe afin d’accéder à son compte utilisateur dans la zone membre du Site. Son identifiant est l’adresse email renseignée au moment de la souscription de son Abonnement ou lors de son Achat à l’acte. Il est invité à se rendre dans son espace Membre afin de modifier le mot de passe attribué par DGP.  

Dès lors qu’il est inscrit ou qu’il aura effectué un Achat à l’acte, l’Utilisateur peut accéder à son Espace membre sur le Site ou sur l’Application. 

 • Livraison des Contenus de loisir dans le cadre de l’Abonnement 

L’Utilisateur choisit lui-même les Contenus de loisir qu’il souhaite télécharger parmi les Contenus de loisir qui lui sont proposés par DGP sur dans l’espace dédié sur le Site. L’Utilisateur doit ensuite renseigner son numéro de téléphone. Il recevra ensuite par SMS MT un lien de téléchargement vers les Contenu de loisir qu’il a sélectionné. Il lui appartient de vérifier que son téléphone est compatible avec le(s) Contenu(s) de loisir qu’il souhaite télécharger. Il devra ensuite suivre les instructions indiquées par DGP. 

Attention le WAP (configuré et activé) est nécessaire pour télécharger tous les Contenus de loisir disponibles dans l’Espace membre. 

Pour vérifier les compatibilités, il suffit de cliquer ici (Compatibilité). La livraison des Contenus de loisir s’effectue par voie électronique via le réseau Internet ou sur les réseaux des opérateurs de télécommunication. Elle n’aura lieu qu’en Belgique. L’envoi du(des) Contenu(s) de loisir est effectué au numéro du Terminal mobile qui a été indiqué par l’Utilisateur au moment de sa commande. Les délais de livraison se décomposent de la manière suivante : 

– immédiatement pour l’acheminement du Contenu de loisir jusqu’à la plate-forme d’envoi SMS de l’Opérateur de l’Utilisateur ; 

– selon les conditions et les délais de temps imposés par l’opérateur depuis sa plate-forme d’envoi SMS jusqu’au téléphone mobile de l’Utilisateur qui doit se trouver en zone et en mode de réception. L’Utilisateur ne pourra recevoir le Contenu de loisir que s’il respecte les conditions de réception de SMS, telles que fournies par son opérateur ou par le constructeur de son téléphone mobile et qu’il a correctement fourni son numéro de téléphone. 

ARTICLE 5 : TARIFS ET PAIEMENT 

5.1. Les tarifs applicables au Service 

Les tarifs applicables au Service sont présentés sur les écrans de présentation du Service et/ou sur les Supports de promotion. Ces tarifs sont exprimés en euros (€) et toutes taxes comprises (TTC). 

Tout changement du taux légal de TVA applicable sera automatiquement répercuté sur le prix du Service à la date prévue par la réglementation. 

Le tarif applicable peut varier suivant le mode de paiement du Service. Le tarif indiqué ne comprend pas l’éventuel surcoût lié à la connexion au wap ou Internet, facturé en sus par l’Opérateur 

Les conditions financières applicables à l’Abonnement ou à l’Achat à l’acte du Client sont régies par les conditions générales en vigueur au moment de la souscription de l’Abonnement ou de l’Achat à l’acte. 

5.2. Les codes de promotion 

La Société peut émettre des codes de promotion permettant au Client de consulter gratuitement un (1) Contenu dans le cadre de l’achat à l’acte dans les conditions décrites dans le paragraphe ci-dessous. 

Le code de promotion est applicable exclusivement sur l’Application (iOS et Android), et ne peut être utilisé qu’une (1) seule fois par le Client. Le Client a un délai de 30 jours à partir du renseignement du code de promotion dans l’Application pour visionner son film, puis il dispose d’un délai de quarante-huit (48) heures à compter du premier visionnage avant l’expiration de son film. 

Chaque code de promotion étant valable pour un nombre d’utilisateurs limité, la Société ne peut garantir au Client que le code de promotion n’est pas expiré préalablement à son utilisation.  

Le cas échéant, la Société informera le Client de l’expiration du code de promotion dès la saisie du code de promotion dans l’Application.  

5.3. Les moyens de paiement 

Le règlement du Service souscrit par l’Utilisateur est effectué par prélèvement sur la facture mobile de l’Opérateur de l’Utilisateur ou sur le compte de la carte bancaire pour un paiement par prélèvement sur carte bancaire. 

5.4. Délai de rétractation  

Conformément à l’article L.221-18 du Code de la Consommation, nous informons l’Utilisateur qu’il dispose d’un délai de quatorze (14) jours francs à compter de l’acceptation et de la souscription au Service pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour.  

Le délai de quatorze (14) jours court à compter du jour de la conclusion du contrat. 

Pour exercer son droit de rétractation, l’Utilisateur doit nous notifier sa décision au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté à nous adresser au plus tôt par: 

 
• courrier électronique: customer@playvod.be

Ou par 

 
• courrier à envoyer à l’adresse suivante (ne nécessite pas d’oblitération):  

Service Client Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 

En utilisant le «Formulaire de rétractation» présent en Annexe 1 ou disponible ICI

Il ne sera procédé qu’à un seul remboursement par Utilisateur. DGP se réserve le droit de demander des informations complémentaires si nécessaire. 

En cas de facturation par carte bancaire, l’Utilisateur est invité à contacter le service clientèle ou à partir de «Mon compte». 

 
A réception de l’ensemble de ces documents, un accusé de réception sera envoyé par email à l’Utilisateur lui indiquant que nous prenons bien connaissance de sa demande de rétractation.  

 
En cas de rétractation de la part de l’Utilisateur du présent contrat, nous rembourserons tous les paiements reçus de sa part dans les meilleurs délais à compter du jour où la Société est informée de sa décision de rétractation du présent contrat. 

5.5. Désinscription à l’Abonnement 

Le Client qui souhaite se désabonner est invité à se reporter aux dispositions relatives à ce sujet à partir de la rubrique «Se désabonner» ou «Conditions tarifaires» figurant sur la page d’accueil du Site. 

ARTICLE 6 – RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR 

L’Utilisateur s’engage, lors de la procédure de souscription ou de l’Achat à l’acte, à indiquer des données complètes et conformes à la réalité. 

L’Utilisateur est informé qu’en cas de choix, de renseignement erroné ou omis de sa part ou de non-respect de la procédure de souscription ou de l’Achat à l’acte, le prix du Service lui sera débité et ce, même si l’adresse e-mail de l’Utilisateur n’a pas été dûment renseignée ou est inexacte ou si le Terminal de l’Utilisateur ne peut lire le Contenu choisi ou ne pas télécharger le Contenu ou le Contenu de loisir.  

L’Utilisateur est seul responsable de l’usage qu’il fait de sa ligne de téléphonie mobile dont il est titulaire et de son accès au réseau Internet. Par conséquent, toute souscription au Service effectué par l’intermédiaire de sa ligne de téléphonie mobile et/ou de son accès Internet et/ou d’Internet mobile est réputée avoir été effectuée par les soins de l’Utilisateur exclusivement.  

L’Utilisateur est autorisé à souscrire au Service et à visualiser les Contenus en streaming sur les Applications Android, IOS et les Terminaux fixes ou en téléchargement sur les Applications Android et sur les Terminaux Fixes via le Logiciel PlayVOD pour son usage personnel exclusivement. Il est notamment interdit à l’Utilisateur d’utiliser le Service à des fins professionnelles, commerciales ou promotionnelles. 

Il est également interdit à l’Utilisateur de : 

 • céder, transmettre, transférer des reproductions des Contenus ou des Contenus de loisir, céder, proposer, mettre à disposition, louer le(les) Contenu(s) ou le(s) Contenu(s) de loisir, par quelque moyen que ce soit ; 
 • publier, en ligne ou non ou de distribuer tout image, son, fichier, graphique, animation ou tout autre élément de tout Contenu ou de tout Contenu de loisir, 
 • utiliser le Service d’une manière pouvant porter atteinte directement ou indirectement aux droits de propriété intellectuelle de DGP ou d’un tiers, pouvant notamment violer ou transgresser l’honneur, l’intimité personnelle ou familiale, l’image de tiers ou la moralité, 
 • extraire par transfert permanent ou temporaire la totalité ou une partie quantitativement ou qualitativement substantielle d’un Contenu ou d’un Contenu de loisir ou de la base composant le Service sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit, ainsi que la réutilisation par la communication au public de la totalité ou d’une partie quantitativement ou qualitativement substantielle du Contenu ou du Contenu de loisir, quelle qu’en soit la forme, 
 • tenter d’effectuer l’un quelconque de ces actes. 

ARTICLE 7 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

L’Utilisateur est informé et reconnaît expressément que tout Contenu ou tout Contenu de loisir, document graphique ou logiciel proposé dans le cadre du Service, et plus généralement l’ensemble du Service sont protégés par les lois relatives à la propriété intellectuelle et sont la propriété de DGP, de ses ayants-droits ou du tiers titulaire des droits d’auteur. Tous les droits des auteurs, compositeurs et des éditeurs de Contenus ou Contenus de loisir diffusés et reproduits sur les sites Internet de DGP et/ou ses pages Internet de promotion sont réservés. 

Toute utilisation desdites œuvres autre que pour l’utilisation à titre privé des Contenus ou des Contenus de loisir conformément aux stipulations des présentes est interdite. 

L’autorisation de visualiser le(les) Contenu(s) concédée à l’Utilisateur, en contrepartie de son paiement, ne lui confère aucun titre ni droit de propriété, qui restent réservés à leurs auteurs et ayants-droits. Cette autorisation est concédée à titre non exclusif, non cessible et non transmissible. Toute autre utilisation est expressément interdite. En particulier, l’Utilisateur n’est pas autorisé à copier, reproduire, traduire, extraire, modifier, créer des produits dérivés d’un quelconque Contenu ou Contenu de loisir ou d’un élément composant le Service. 

Les marques, figuratives ou non (ci-après ensemble « les marques « ) visualisées sur le Site ou dans toute newsletter sont des marques, enregistrées ou non, appartenant à DGP et à des tiers. La mention des marques, sur le Site ne constitue en aucune manière de façon implicite ou explicite, une concession de droit d’utilisation, une licence ou une autorisation quelconque relative auxdites marques sans un accord écrit de DGP ou du tiers concerné. Toute utilisation, non autorisée explicitement par les titulaires, des marques citées sur le Site et dans son contenu, autre que celle consentie au titre des présentes, est strictement interdite. DGP met en garde contre les actions judiciaires qui pourraient être entreprises par cette dernière aux fins d’assurer le respect de ses droits de propriété intellectuelle, y compris au niveau pénal.  

ARTICLE 8 : RESPONSABILITE DE DGP 

Le Service proposé par DGP reposant sur l’utilisation de technologies complexes, aucun engagement de résultat ne saurait être pris par DGP ou reconnu à son encontre au titre de la fourniture du Service, les seuls engagements de DGP étant pris dans le cadre d’une obligation de moyens. 

DGP fournira ses meilleurs efforts aux fins de rendre le Service accessible en permanence, hors les cas de force majeure, événement hors de son contrôle et opérations de maintenance nécessaires à assurer le bon fonctionnement du Service. 

Sans préjudice de ce qui précède, l’Utilisateur reconnaît que le Service lui est fourni « en l’état » par DGP et sans garantie implicite ou explicite d’aucune sorte, notamment s’agissant de la satisfaction complète de l’Utilisateur. 

L’Utilisateur reconnaît notamment qu’il ne pourra engager la responsabilité de DGP dans le cas où il considérerait que le Service et/ou ses Contenus ne sont pas conformes à ses attentes. 

Nonobstant toute exonération de responsabilité stipulée par ailleurs dans les présentes CGV, la responsabilité de DGP ne saurait notamment être engagée dans les cas suivants :  

 • difficultés d’accès au Service du fait du non-respect total ou partiel d’une obligation de l’Utilisateur, de l’utilisation par l’Utilisateur d’un équipement terminal non adapté aux caractéristiques du Service ou des Contenus proposés, d’une défaillance et/ou d’une saturation des réseaux de télécommunications ou du fait des tiers, et notamment des opérateurs téléphoniques, 
 • contamination par virus ou tout autre élément à risque des Contenus, du Service et des équipements de l’Utilisateur, ou autre intrusion malveillante de tiers malgré les mesures raisonnables de sécurités mises en place par DGP, 
 • mauvaise utilisation du Service par l’Utilisateur, 
 • dommages que pourraient subir les équipements de l’Utilisateur, ceux-ci étant sous l’entière responsabilité de ce dernier, 
 • atteinte d’un Utilisateur aux droits d’un tiers, incluant atteinte aux droits de propriété intellectuelle et de copyright, 

En particulier, DGP ne saurait être tenue responsable des éventuelles interruptions du Services dues à des causes qui ne lui sont pas directement applicables et/ou qui échappent à son contrôle, par exemple en raison de dysfonctionnement du réseau téléphonique. 

Dans le cadre de la fourniture du Service, DGP est ainsi amenée à utiliser les services et les réseaux de distribution d’entreprises tierces, dont elle n’a nullement la maîtrise.  

DGP ne saurait dès lors être tenue responsable notamment des retards possibles dans la distribution des Contenus commandés par l’Utilisateur, des interruptions permanentes ou temporaires de la transmission des données vers le Terminal de l’Utilisateur, ni de tout autre prestation assurée par un tiers. 

Le Service pourra être suspendu par DGP aux fins de maintenance pour des périodes ne pouvant généralement pas être supérieure à quarante-huit (48) heures, sans que le Client puisse exiger une quelconque compensation. 

DGP pourra, à tout moment, cesser la fourniture du Service, de manière partielle ou totale. 

Il est expressément convenu que si la responsabilité de DGP devait être retenue, celle-ci serait en tout état de cause limitée à la réparation des seuls préjudices directs, à l’exclusion de tous préjudices indirects quels qu’ils soient (tels que notamment disparition, perte, détérioration de données et/ou tout dommage susceptible d’altérer notamment l’équipement de l’Utilisateur). 

Le Site peut contenir des images et des liens vers des sites Web gérés par des tiers ( » Sites Tiers « ). DGP n’exerce aucun contrôle sur les Sites Tiers et n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu, ni notamment quant au contenu des liens présentés dans les Sites Tiers, ou encore aux modifications ou mises à jour apportées à un Site Tiers. DGP n’est pas responsable de la diffusion sur le Web ni de toute autre forme de transmission reçue à partir d’un Site Tiers, ni même du mauvais fonctionnement de(s) Site(s) Tiers(s). Ces liens ne sont proposés par DGP qu’à des fins de commodité, et l’insertion de tout lien ne signifie pas que DGP approuve le contenu de ces sites ni n’implique aucune association entre DGP et les exploitants desdits sites. Il appartient aux Utilisateurs de consulter toute charte relative à la protection de la vie privée affichée sur les Sites Tiers, ainsi qu’à leurs conditions d’utilisation, et de s’y conformer. 

DGP s’efforce de livrer le plus rapidement les produits commandés. Toutefois, DGP devant utiliser les services et réseaux de distribution d’entreprises tierces, sur lesquels elle n’a aucune influence en terme de disponibilité, DGP ne saurait donc être responsable des retards possibles dans le transfert des produits commandés par l’Utilisateur en achat via la souscription d’un Abonnement ou via un Achat à l’acte, ni non plus, d’une interruption temporaire ou permanente de la transmission des données vers le terminal portable ou fixe de l’Utilisateur si celle-ci n’est pas le fait de DGP. DGP se réserve le droit de suspendre temporairement l’accès aux produits pour des travaux d’entretien et de réparation du Site. 

L’utilisation des produits disponibles chez DGP nécessite l’utilisation de certains systèmes techniques comme terminal portable ou fixe, ordinateur, programme informatique, moyens de transmission, service de télécommunication et autres services d’entreprises tierces, lesquels peuvent engendrer des coûts supplémentaires. Ces coûts sont à la charge de l’Utilisateur. DGP ne fournit aucun de ces systèmes techniques et n’est en aucun cas responsable de ceux-ci. 

ARTICLE 9 : COOKIES 

L’Utilisateur est invité à se reporter à la politique cookies accessible sur le Site ou en cliquant ici.  

ARTICLE 10 : DUREE  

La durée des présentes CGV est limitée à l’utilisation du Service par l’Utilisateur. 

Pour les Services (tels qu’un Abonnement) proposés par DGP, l’Utilisateur est informé que la durée de souscription à de tels services peut être limitée, selon les opérateurs de téléphonie mobile, dans la limite d’un montant atteint sur une période donnée. Dans ce dernier cas, dès que cette limite est atteinte, la souscription de l’Utilisateur au Service est automatiquement interrompue, sauf pour l’Utilisateur à manifester expressément son intention de la renouveler. 

À tout moment, l’Utilisateur conserve la possibilité d’interrompre sa souscription en suivant les modalités de désinscription de son Opérateur. 

 
DGP se réserve le droit, sans formalité et de plein droit, de résilier l’accord d’utilisation du Service accordé à l’Utilisateur sans indemnité et sans droit à remboursement, en cas de violation d’une des clauses des présentes CGV et notamment des obligations mises à la charge des Utilisateurs. 

ARTICLE 11 : RECLAMATIONS 

Toute réclamation adressée par l’Utilisateur à DGP ne pourra porter que sur les douze (12) mois précédant la date de réception de ladite réclamation. Elle devra être formulée par écrit et envoyée: 

– soit par courrier postal à l’adresse suivante : 

Service client – Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence 1 – France (l’envoi du courrier ne nécessite pas une oblitération) 

– soit par email à : customer@playvod.be  

DGP ne sera pas tenue prendre en compte les demandes qui lui seraient adressées par d’autres voies. 

Pour être recevable, toute demande devra comporter a minima les éléments suivants : 

– les coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale, email) de l’Utilisateur ; 

– le nom du service concerné; 

– l’objet de la demande; 

– le numéro de téléphone et/ou l’adresse email de l’Utilisateur tel que renseigné au moment de la souscription; 

– le mode de paiement utilisé; 

– en cas de facturation sur facture Mobile, le numéro de téléphone mobile; 

– une copie de la facture détaillée de l’opérateur de paiement; 

– un relevé d’identité bancaire. 

ARTICLE 12 : LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 

Les présentes CGV sont soumises au droit français.  

En cas de litige (pour lesquels seules les juridictions françaises seront compétentes), l’Utilisateur s’adressera par priorité à DGP pour obtenir une solution amiable. 

Médiation des litiges de la consommation: 

Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant « le processus de médiation des litiges de la consommation », l’Utilisateur a le droit de recourir gratuitement au service de médiation proposé par DGP. Le médiateur « droit de la consommation » ainsi proposé est SAS MEDIATION SOLUTION. 

Après démarche préalable écrite des Utilisateurs auprès de DGP, ce dispositif de médiation peut être joint pour tout litige de consommation dont le règlement n’aurait pas abouti par : 

-le site: https://www.sasmediationsolution-conso.fr 

– voie électronique : contact@sasmediationsolution-conso.fr 

– ou par voie postale : MEDIATION SOLUTION – 222, chemin de la bergerie 01800 SAINT JEAN DE NIOST. 

En cas de contestation relative à l’interprétation, l’exécution et/ou la validité des présentes CG et à défaut de règlement à l’amiable, les règles de compétence légales s’appliquent.  

ARTICLE 13 : GENERALITES 

Les parties conviennent que leurs relations seront régies exclusivement par les présentes CGV. 

 Saut de page 

Annexe I : Formulaire de rétractation 

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)  

— À l’attention de Service Client DGP Libre Réponse 94119 – 13629 Aix-en-Provence:  

— Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de service (*) ci-dessous  

— Commandé le (*)/reçu le (*)  

— le nom du service concerné  

— Nom et prénom de l’Utilisateur  

— Adresse postale et courriel de l’Utilisateur  

— le numéro de téléphone et/ou l’adresse email de l’Utilisateur tel que renseigné au moment de la souscription  

— le mode de paiement utilisé  

— en cas de facturation sur facture mobile, indiquer le numéro de téléphone mobile 

— un relevé d’identité bancaire.  

— Signature de l’Utilisateur (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier à adresser à l’adresse suivante : Service Client Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 (ne nécessite pas d’oblitération)  

— Date  

(*) Biffez la mention inutile. 

Saut de page 

Annexe II : Contrat de licence utilisateur final pour le Logiciel PLAYVOD 

CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL POUR LOGICIEL PLAYVOD, DESTINE AUX ORDINATEURS de type PC bureau, PC portable, Mac bureau, Mac portable UNIQUEMENT. 

 
IMPORTANT : CE CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL POUR LOGICIEL («CLUF») CONSTITUE UN CONTRAT ENTRE VOUS (EN TANT QU’UTILISATEUR) ET DGP. LISEZ-LE ATTENTIVEMENT AVANT DE TERMINER L’INSTALLATION ET D’UTILISER LE LOGICIEL. CE CONTRAT DE LICENCE VOUS AUTORISE A UTILISER LE LOGICIEL ET CONTIENT LES INFORMATIONS DE GARANTIE ET DE LIMITATION DE RESPONSABILITE. EN CLIQUANT SUR LE BOUTON «TELECHARGER» OU «INSTALLER MAINTENANT» ET EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS RECONNAISSEZ ACCEPTER LE LOGICIEL ET ETRE LIE PAR LES TERMES DU PRESENT CONTRAT. SI VOUS ETES EN DESACCORD AVEC LES TERMES DE CE CONTRAT, VEUILLEZ NE PAS INSTALLER LE LOGICIEL. 
 
1. Définitions 

«DGP» désigne DIGITAL GLOBAL PASS dont les coordonnées apparaissent dans le menu «Infos Editeur et Service Client», et qui octroie la licence du Logiciel. 

«Logiciel» correspond uniquement au(x) programme(s) logiciel(s) Logiciel PLAYVOD et aux programmes logiciels tiers fournis par DGP, à la documentation correspondante électronique ou en ligne, de même que toutes les mises à jour ou améliorations de ces éléments. 

 1. Octrois de licence 

Vous êtes autorisé à installer et utiliser le Logiciel uniquement sur un PC bureau, PC portable, Mac bureau, Mac portable et précisément sur les systèmes d’exploitation et versions suivantes: 

Windows 

 • Processeur compatible x86 à 2,33 GHz ou plus rapide ou processeur Intel® Atom™ à 1,6 GHz ou plus rapide pour les netbooks 
 • Microsoft® Windows® XP (32 bits), Windows Server 2008 (32 bits), Windows Vista® (32 bits), Windows 7 (32 et 64 bits), Windows 8 (32 bit et 64 bit), ou Windows Server 2012 (64 bit) 
 • Internet Explorer 7.0 ou ultérieure, Mozilla Firefox 17 ou ultérieure, Google Chrome, Safari 5.0 ou ultérieure ou Opera 11 
 • 512 Mo de RAM (1 Go recommandé pour les netbooks) ; 128 Mo de mémoire graphique 

Mac OS 

 • Processeur Intel Core™ Duo à 1,83 GHz ou plus rapide 
 • Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 ou v10.9 
 • Safari 5.0 ou ultérieure, Mozilla Firefox 17, Google Chrome ou Opera 11 
 • 512 Mo de RAM, 128 Mo de mémoire graphique 

Une licence pour le Logiciel ne peut pas être partagée, installée ou utilisée de manière concomitante sur des ordinateurs distincts. 

Vous autorisez DGP à contrôler votre utilisation du Logiciel pour s’assurer du respect des termes du présent contrat. Ce contrôle pourra être effectué à tout moment, à condition qu’un préavis raisonnable ait été donné. Si ce contrôle détermine que votre utilisation du Logiciel ne respecte pas totalement les termes de ce contrat, vous devrez rembourser à DGP l’intégralité des frais, d’un montant raisonnable, liés à ce contrôle, et faire face aux poursuites que DGP est susceptible de lancer contre vous en conséquence de ce non-respect. 

Conformément aux termes du présent CLUF, vos droits de licence ne sont pas exclusifs. 

 
3. Limitations de licence 

Vous n’êtes pas autorisé à créer ou à distribuer des copies du Logiciel ou encore à transférer par voie électronique le Logiciel sur un réseau ou d’un ordinateur sur un autre. 

Vous n’êtes pas autorisé à altérer, fusionner, modifier, adapter ou traduire le Logiciel, ou décompiler, désosser, désassembler ou réduire de quelque manière que ce soit le Logiciel à une forme compréhensible. 

Vous n’êtes pas autorisé à vendre, louer le Logiciel ou à effectuer une location à bail ou accorder une sous-licence du Logiciel. 

Vous n’êtes pas autorisé à modifier le Logiciel ou à créer des dérivés du Logiciel. 

Vous n’êtes pas autorisé à exporter le Logiciel dans un pays qui serait soumis à des restrictions à l’exportation imposées par l’  » Administration Act  » des Etats-Unis d’Amérique et les règlements qui en découlent. 

En cas de non-respect des termes du présent CLUF, DGP se réserve le droit de résilier la licence. Dans ce cas, vous devrez détruire tous les exemplaires du Logiciel (tous les autres droits des deux parties et toutes les autres dispositions de ce CLUF subsistant après cette résiliation). 

Vous n’êtes pas autorisé à utiliser le Logiciel dans le but de développer un logiciel ou une autre technologie possédant la même fonction de base que le Logiciel, y compris (sans limite) l’utilisation du Logiciel pour toute procédure de développement ou de test dont l’objectif est de développer un logiciel semblable ou une autre technologie, ou de déterminer si ce logiciel ou cette autre technologie fonctionne de la même façon que le Logiciel. 

 
4. Propriété 

 
La présente licence vous octroie une licence limitée d’utilisation du Logiciel. DGP détient l’ensemble des droits, y compris les droits de propriété intellectuelle et de copyright relatifs au Logiciel et tous ses exemplaires. 

 
DGP se réserve tous les droits qui ne sont pas spécifiquement accordés dans le présent CLUF, y compris les droits dérivés des traités fédéraux et internationaux sur la propriété intellectuelle. 

 
5. Nouvelles versions du Logiciel 

 
DGP, à son entière discrétion, se réserve le droit d’ajouter des fonctionnalités ou fonctions supplémentaires, ou de fournir des correctifs de programmation, mises à jour et mises à niveau du Logiciel. Vous reconnaissez et acceptez que DGP n’a aucune obligation de mettre à votre disposition les versions successives du Logiciel. Vous acceptez également que, dans le cas où vous voudriez télécharger, installer ou utiliser une nouvelle version du Logiciel, vous pourrez être amené à devoir conclure une nouvelle version du présent CLUF. De plus, vous reconnaissez et acceptez que DGP, à son entière discrétion, puisse modifier, interrompre ou suspendre votre faculté d’utiliser une quelconque version du Logiciel, ou résilier toute licence concédée en vertu des présentes, à quelque moment que ce soit. DGP peut également suspendre ou résilier toute licence concédée en vertu des présentes et désactiver tout Logiciel auquel vous auriez déjà eu accès ou que vous auriez déjà installé, sans préavis et à quelque moment que ce soit. 

 
6. Avis de non-responsabilité 

Le Logiciel vous est fourni gratuitement et en l’état. DGP ne fournit aucune assistance technique, garantie ou recours concernant le Logiciel. 

DGP et ses fournisseurs rejettent toute garantie et représentation, explicite, implicite ou autre, y compris les garanties de commercialisation ou d’aptitude dans un but particulier. Il n’existe pas non plus de garantie de non-contrefaçon ou de jouissance paisible. DGP ne garantit pas que le Logiciel soit exempt d’erreurs et qu’il fonctionnera sans interruption. Aucun droit ou recours de l’article 2A de la convention universelle sur le droit d’auteur ne vous sera conféré sauf s’il est expressément stipulé dans le présent contrat. Le Logiciel n’est pas conçu, prévu ou concédé sous licence pour être utilisé dans des environnements dangereux qui nécessitent des contrôles de sécurité, y compris mais sans s’y limiter, dans des environnements de conception, construction, entretien ou fonctionnement d’installations nucléaires, navigation aérienne ou systèmes de communication, contrôle du trafic aérien, systèmes d’assistance à la vie et armements. DGP décline spécifiquement toute garantie expresse ou tacite d’aptitude à ces fins. 

Dans certains cas, la législation exige des garanties sur le Logiciel. Ces garanties sont limitées à une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de livraison. 

Aucune information ou aucun conseil oral ou écrit fourni par DGP ou ses employés ne créé une garantie ou n’augmente de quelque manière que ce soit l’étendue de la garantie éventuellement accordée. 

DGP décline toute responsabilité dans le cas où le Logiciel aurait subi des modifications ou dans le cas d’une panne survenant lors de l’utilisation du Logiciel avec une configuration matérielle, une plate-forme ou un système d’exploitation autre que celui (celle) recommandé(e). 

 
7. Limitation de responsabilité 

DGP décline toute responsabilité envers vous ou des tiers en cas de dommages indirects, spéciaux, accidentels, dissuasifs, de couverture ou accessoires (y compris, et sans s’y limiter, les dommages pour inaptitude à utiliser l’équipement ou accéder aux données, pertes d’exploitation, pertes de profits, interruption de l’activité, etc.), liés à l’utilisation ou à l’impossibilité d’utilisation du Logiciel. Cette limitation de responsabilité est fondée sur toutes les théories de responsabilité, y compris la rupture du contrat, la rupture de garantie, la faute (y compris la négligence), la responsabilité du produit ou autre, même si DGP ou ses représentants ont été prévenus de la possibilité de tels dommages et même si l’objectif essentiel d’un recours mentionné ici a échoué. 

Les limites précédentes relatives à la responsabilité doivent s’appliquer à tous les aspects du présent CLUF. 

 
8. Fondement de l’offre 

 
L’avis de non-responsabilité et la limitation de responsabilité susmentionnée constituent des éléments fondamentaux à la base du contrat entre DGP et vous. DGP ne serait pas en mesure de fournir le Logiciel sur la base économique proposée sans de telles limitations. Cet avis de non-responsabilité et cette limitation de responsabilité bénéficient aux personnes auxquelles DGP octroie la licence. 

 
9. Utilisateur final consommateur uniquement 

 
Les limitations ou exclusions de garanties et de responsabilité mentionnées dans le présent CLUF n’affectent pas les droits statutaires des consommateurs, c’est-à-dire les personnes qui acquièrent des biens en dehors d’une activité professionnelle. 

 
Les limitations ou exclusions de garanties, de recours ou de responsabilités mentionnées dans le présent CLUF s’appliquent à vous uniquement dans la mesure où ces limitations ou exclusions sont autorisées par la législation française. 

 
10. Logiciels tiers 

 
Le Logiciel peut contenir des logiciels tiers qui nécessitent des avis et/ou modalités et conditions supplémentaires. En acceptant ce CLUF, vous vous engagez également à accepter, le cas échéant, les termes et conditions supplémentaires des logiciels tiers. 

 
11. Généralités 

 
Le présent CLUF est géré par les lois françaises. Par la présente, vous acceptez l’autorité exclusive de la juridiction et des tribunaux français en cas de litiges relatifs au présent CLUF. 

 
Le présent CLUF représente le contrat complet entre les parties relatif à la licence utilisateur final du Logiciel et il prévaut contre tous les contrats ou accords précédents ou actuels, qu’ils soient oraux ou écrits. En cas de rupture du présent CLUF ou si DGP tardait à exercer l’un des droits qui lui sont conférés en vertu du présent CLUF ou ne l’exerçait pas, cela n’engendrerait pas la renonciation à ces droits. 

 
Si l’une des modalités de ce CLUF était jugée contraire à la loi par un tribunal compétent, cette modalité serait appliquée dans la mesure du possible et les autres modalités du présent CLUF resteraient parfaitement applicables. 

 
Adressez toutes vos questions concernant le présent contrat à Service Client Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – France. 

DGP et les autres marques commerciales contenues dans le Logiciel sont des marques commerciales ou marques déposées. Les marques commerciales, noms de marques, noms de produits et logos tiers peuvent être des marques commerciales ou marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Vous n’êtes pas autorisé à retirer ou modifier les marques commerciales, noms de marques, noms de produits, logos, avis de copyright ou autres marques exclusives, légendes, symboles ou étiquettes sur le Logiciel. Le présent CLUF ne vous autorise pas à utiliser le nom de DGP ou de ses bailleurs de licence, ni leurs marques commerciales respectives.