Archives de catégorie : SK_Videanazelanie_Smartmob

SK_Cookies_Videanazelanie_Smartmob

Informácie Súbory cookies

Po?as prezerania webu môže naša stránka vyh?adáva? alebo uklada? informácie, najmä vo forme súborov cookie, do prehliada?a po?íta?a, mobilného telefónu alebo tabletu.

Naše stránky sú navrhnuté tak, aby boli obzvláš? brali do úvahy potreby a o?akávania našich zákazníkov.

Tu je nieko?ko spôsobov, ako používame súbory cookie, aby sme lepšie vyhoveli potrebám a o?akávaniam našich zákazníkov: identifikovanie a umožnenie prístupu k vášmu ú?tu, registráciu vašich konzultácií, prispôsobenie ponúk, ktoré ponúkame, a analýzu návštevnosti.

Tieto informácie môžu by? o vás, o vašich preferenciách alebo o vašom zariadení a slúžia hlavne na to, aby stránka fungovala tak hladko, ako by ste o?akávali.

Taktiež zdie?ame informácie o využívaní našich stránok s našimi partnermi zo sociálnych médií, reklamy a analytiky. Informácie vás priamo neidentifikujú, ale môžu vám poskytnú? personalizovaný webový zážitok. Doba uchovávania týchto informácií vo vašom po?íta?i závisí od navštívenej webovej stránky.

Aké sú použité cookies a indikátory?

Na našich stránkach sa používajú rôzne typy súborov cookie, z ktorých každá slúži na rôzne ú?ely. Niektoré sú potrebné pre používanie našej stránky.

Ke?že rešpektujeme vaše právo na súkromie, môžete sa rozhodnú?, že nepovolíte ur?ité typy súborov cookie. Blokovanie ur?itých typov súborov cookie však môže ovplyvni? vaše skúsenosti s webovými stránkami a službami, ktoré sme schopní ponúknu?.

Výhradne potrebné cookies

Tieto cookies sú potrebné pre prevádzku našich stránok. Umož?ujú vám používa? hlavné funkcie našich stránok (napr. Prístup k vášmu ú?tu). Bez týchto cookies nebudete môc? používa? naše stránky bežným spôsobom. Tieto súbory cookie sú zverejnené na našich stránkach a týkajú sa iba fungovania našich stránok.

Svoj prehliada? môžete nastavi? tak, aby vás blokoval alebo upozor?oval na tieto súbory cookie, ale niektoré ?asti stránky môžu v dôsledku toho presta? fungova?. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné údaje.

Analytické súbory cookie

Sú to súbory cookie, ktoré nám umož?ujú pozna? používanie a výkonnos? našej stránky a zlepši? jej fungovanie (napríklad naj?astejšie navštevované stránky v rámci lokality).

Všetky informácie zhromaždené prostredníctvom cookies sú agregované, a preto anonymné. Ak tieto cookies nezanecháte, nebudeme vedie?, že ste navštívili našu stránku, a nebudete môc? monitorova? jej výkon. Jedná sa hlavne o cookies uložené na našich stránkach.

Funk?né cookies

Sú to súbory cookie, ktoré nám umož?ujú prispôsobi? vaše skúsenosti na našich stránkach. Umož?ujú vám tiež využíva? naše osobné poradenstvo a propaga?né ponuky pod?a vášho pôvodu navigácie (napríklad ak prichádzate z našich partnerských stránok). Môžu by? tiež použité na poskytnutie funkcií, ktoré ste požadovali.

Reklamné súbory cookie

Sú to súbory cookie, ktoré sa používajú na prezentáciu reklám alebo na zasielanie informácií prispôsobených záujmovým centrám na našich stránkach alebo mimo našich stránok po?as prehliadania internetu. Používajú sa na obmedzenie po?tu zobrazení reklamy a na pomoc pri meraní ú?innosti reklamnej kampane. Vaše údaje nepredávame ani neodhalíme inzerentom vašu identitu.

Odmietnutie týchto reklamných súborov cookie nemá vplyv na používanie našej stránky. Odmietnutie reklamných cookies však nebude ma? za následok zastavenie reklamy na našich stránkach alebo na internete. Výsledkom bude iba reklama, ktorá neodráža vaše záujmy alebo preferencie. Tieto súbory cookie závisia najmä od reklamných agentúr. Nemôžeme ich vy?erpávajúco vymenova?. Vaše údaje nepredávame ani neodhalíme inzerentom vašu identitu.

Zacielenie reklamy

Informujeme vás o tom, že môžeme používa? pokro?ilé funkcie zacielenia, ako napríklad „presmerovanie“ (zobrazovanie reklám na stránkach, ktoré prezeráte mimo našej stránky alebo e-mailový kontakt – po konzultácii s produktmi na našich stránkach). Tieto funkcie umožnené používaním súborov „cookie“ navrhujú partneri, aby vám prezentovali reklamy, ktoré sú lepšie prispôsobené vašim potrebám a v súvislosti s vaším nedávnym správaním na našich stránkach. Zacielenie môžete kedyko?vek zastavi? odmietnutím reklamných súborov cookie vo svojom prehliada?i alebo prostredníctvom správcov preferencií reklám ponúkaných partnermi alebo v odkazoch na odhlásenie v e-mailoch.

Ako nastavi? ukladanie súborov cookie?

Vaše vo?by nie sú nikdy kone?né. V každom prípade môžete zakáza? všetky alebo niektoré súbory cookie pod?a nižšie uvedených metód.

Nastavenie softvéru prehliada?a

Pre správu cookies a vašich možností je konfigurácia každého prehliada?a odlišná. Informujeme vás, že nastavením prehliada?a na odmietnutie súborov cookie nebudú niektoré funkcie stránky prístupné. V žiadnom prípade nenesieme zodpovednos?.

• Pre Internet Explorer ™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,

• Pre Safari ™: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR,

• Pre Chrome ™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=sk&answer=95647,

• Pre Firefox ™: https://support.mozilla.org/sk-US/kb/clear-cookies…

Nastavenie smartfónu

• iOS: https://support.apple.com/en-gb/HT201265,

• Android: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=sk&oco=0,

Nastavenie súboru cookie na meranie publika

Ak nechcete, aby naše stránky ukladali cookies vo vašom prehliada?i na ú?ely merania publika, môžete kliknú? na nasledujúci odkaz na deaktiváciu, ktorý uloží cookie vo vašom prehliada?i, ktorý ich iba deaktivuje:

• Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Nastavenie reklamného súboru cookie

Používanie a využívanie týchto súborov cookies môžete spravova? návštevou platformy na správu reklamných súborov cookie, ktorú ponúkajú profesionáli v oblasti reklamy: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-… a pod?a pokynov v nej uvedených. Budete môc? pozna? spolo?nosti zaregistrované na tejto platforme, ktoré vám ponúkajú možnos? odmietnu? alebo prija? cookies, ktoré tieto spolo?nosti používajú na ur?enie informácií o prehliadaní a reklám, ktoré sa môžu zobrazi? na vašom zariadení.

• Pre Tradelab: http://tradelab.com/vie-privee-2/

• Pre Acxiom: http://www.acxiom.fr/a-propos-d-acxiom/information…

Nastavenie súboru cookie sociálnej siete

• Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

• Twitter: https://support.twitter.com/articles/20171551-vos-…

Pokra?ovaním vo vašej návšteve tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookie na štatistické a personaliza?né ú?ely, ktoré sú potrebné na riadne fungovanie služby. Zistite viac « 

SK_Pricing_Conditions_Videanazelanie_Smartmob

Cenové podmienky:

SMS – Cena za predplatenú službu je 1,6 EUR za každú ú?astníkom prijatú SMS (4,8€/týžd.). Zrušenie služby môže by? vykonane pomocou textovej správy, zaslaním STOP VOD na ?íslo 7775.

Contact: reklamacie@digitalglobalpass.com alebo +421 265 413 561

Vypnutie:

Odošli SMS s textom « STOP VOD » na ?íslo 7775

alebo

Kliknite tu

SK_Personal_Data_RGPD_Videanazelanie_Smartmob

Obchodné podmienky

1. Aký je ú?el politiky ochrany údajov?

1. Vzh?adom na vz?ah dôvery, ktorý existuje medzi spolo?nos?ou Digital Global Pass a jej zákazníkmi, spolo?nos? Digital Global Pass si želala stanovi? svoju politiku ochrany osobných údajov v súvislosti s nariadeniami o ochrane údajov, pri?om zoh?adnila normy Európskej únie v tejto oblasti, a najmä všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) [1].

2. V rámci tejto politiky ochrany údajov sa spolo?nos? Digital Global Pass zaväzuje v rámci svojich ?inností a v súlade s platnými predpismi chráni? súkromie svojich potenciálnych zákazníkov a zákazníkov (?alej len „subjekty údajov“) zabezpe?ením ochrany, dôvernosti a bezpe?nos? zozbieraných osobných údajov.

3. Digital Global Pass sa ?alej zaväzuje disponova? vhodnými finan?nými, ?udskými a technickými prostriedkami na ochranu ?udskej dôstojnosti dotknutých osôb, legitímnych záujmov a základných práv.

4. Hlavným cie?om tejto politiky ochrany údajov je sústredi? v jednom dokumente jasné, jednoduché a presné informácie týkajúce sa operácií spracúvania údajov, ktoré vykonáva spolo?nos? Digital Global Pass, s cie?om umožni? dotknutým osobám pochopi?, aké informácie a osobné údaje ( (?alej len „osobné údaje“)), ako sa používajú a aké sú ich práva v súvislosti s týmito osobnými údajmi.

5. Digital Global Pass si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tejto politiky ochrany údajov pod?a vlastného uváženia a kedyko?vek v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov.

2. Spravovanie osobných údajov

6. Spolo?nos? Digital Global Pass vyvinula politiku správy osobných údajov.

7. Táto politika zah??a všetky usmernenia, pravidlá, postupy a praktiky implementované spolo?nos?ou Digital Global Pass s cie?om zoh?adni? požiadavky nariadení týkajúce sa používania a ochrany osobných údajov, ktorých základné zásady sú uvedené v tejto politike.

8. V tejto súvislosti spolo?nos? Digital Global Pass vymenovala úradníka pre ochranu údajov (DPO).

9. Úlohou úradníka pre ochranu údajov je zabezpe?i? súlad s nariadeniami o ochrane údajov a udržiava? kontakt s príslušným orgánom a všetkými dotknutými osobami v súvislosti so zberom alebo spracovaním osobných údajov.

10. Úradníka pre ochranu údajov môže kontaktova? ktoráko?vek zainteresovaná osoba na tejto poštovej adrese: „Služba RGPD – 350 rue Denis Papin 13594 Aix en Provence Cedex 3“ alebo na tejto e-mailovej adrese „service-rgpd@digitalvirgo.com“.

3. Vymedzenie pojmov

• „anonymizácia“ znamená „výsledok spracovania osobných údajov s cie?om nezvratne zabráni? identifikácii [2]“;

• „zhromaž?ova?“ znamená získava? osobné údaje. Údaje sa môžu zbiera? najmä prostredníctvom dotazníkov alebo odpovedí na správy;

• „súhlas“ je každé slobodne dané, konkrétne, informované a jednozna?né vyjadrenie želaní dotknutej osoby, ktorým on alebo ona prostredníctvom vyhlásenia alebo jasného súhlasného konania predstavuje súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;

• „prevádzkovate?“ je osoba alebo orgán, ktorý sám alebo v spojení s ostatnými ur?uje ú?el a prostriedky spracovania vašich osobných údajov;

• „profilovanie“ [3] je „akáko?vek forma automatizovaného spracovania osobných údajov pozostávajúca z použitia osobných údajov na vyhodnotenie ur?itých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predpovedanie aspektov týkajúcich sa výkonu tejto fyzickej osoby v práci, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spo?ahlivosti, správania, umiestnenia alebo pohybu “;

• „online služby“ znamenajú digitálne služby ponúkané spolo?nos?ou Digital Global Pass, ako sú webové stránky, aplikácie alebo súvisiace služby;

• „poskytovatelia“ by sa mali vyklada? v najširšom zmysle a mali by znamena? najmä poskytovate?ov služieb, subdodávate?ov, ktorí pracujú s Digital Global Pass;

• „spracovanie osobných údajov“ je každá operácia alebo súbor operácií vo vz?ahu k takýmto údajom bez oh?adu na použitý mechanizmus;

• „výrobky alebo služby“ znamenajú všetky výrobky a služby vrátane technologických výrobkov a služieb (webové stránky, aplikácie a súvisiace služby), ktoré ponúka alebo ponúka spolo?nos? Digital Global Pass;

• „perspektíva“ je každá osoba, ktorá kontaktovala spolo?nos? Digital Global Pass, aby získala informácie o produkte alebo službe ponúkanej spolo?nos?ou Digital Global Pass.

4. Kedy zhromaž?uje spolo?nos? Digital Global Pass osobné údaje?

11. Osobné údaje sa môžu zbiera? predovšetkým ak ide o:

• kontakt s Digital Global Pass;

• používanie produktov a služieb akejko?vek skupiny Digital Virgo zákazníkom vrátane technologických služieb (webové stránky, aplikácie a súvisiace služby);

• vz?ah medzi Digital Global Pass, jeho prieskumami a zákazníkmi;

• plnenie zmlúv;

• plnenie právnych alebo regula?ných povinností týkajúcich sa ?innosti skupiny Digital Virgo a ovplyv?ujúcich ochranu osobných údajov, ako sú da?ové povinnosti, audit, boj proti podvodom,…;

• záležitosti, ktoré sa týkajú riadenia obchodného vz?ahu, najmä vo vz?ahu k s?ažnostiam, alebo prieskumom spokojnosti; …

5. Aké kategórie údajov spracúva spolo?nos? Digital Global Pass?

12. Osobné údaje sú akéko?vek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktoré umož?ujú jej priamu alebo nepriamu identifikáciu.

13. Údaje zozbierané spolo?nos?ou Digital Global Pass sa dajú rozdeli? do týchto hlavných kategórií: kontaktné údaje, identifika?né údaje, osobný stav, fotografie, údaje spojené s využívaním služieb, platobné údaje.

14. Osobné údaje môžu zah??a? meno a priezvisko jednotlivca, telefónne ?íslo, fotografiu, záznam videa, vymie?ané správy, poštovú adresu, e-mailovú adresu, adresu IP po?íta?a, typ použitého zariadenia.

5.1 Deklaratívne osobné údaje

15. Deklaratívne osobné údaje sú údaje poskytnuté dotknutými osobami a zhromaždené spolo?nos?ou Digital Global Pass v rámci obchodných alebo zmluvných vz?ahov.

16. Údaje pochádzajú hlavne od dotknutých osôb a od osôb, ktoré ich oprávnili na ich prenos do Digital Global Pass.

17. Od dotknutej osoby sa môže napríklad požadova? poskytnutie osobných údajov týkajúcich sa jej rodinnej situácie, ako aj celého mena a kontaktných údajov. Tieto údaje sa môžu zbiera? prostredníctvom elektronických formulárov (na webových stránkach alebo mobilných aplikáciách) alebo papierových formulárov alebo prostredníctvom odpovedí na otázky položené napríklad zamestnancom skupiny Digital Virgo.

5.2 Osobné údaje týkajúce sa fungovania produktov a služieb skupiny Digital Virgo

18. Osobné údaje môžu pochádza? z použitia produktov a služieb skupiny Digital Virgo dotknutými osobami alebo sa môžu týka? operácií vykonávaných prostredníctvom produktov a služieb ponúkaných spolo?nos?ou Digital Global Pass v súvislosti s jej vz?ahom s dotknutou osobou.

19. Napríklad sa zhromaž?ujú informácie o komunikácii so zákazníckym servisom alebo o spojení s ponúkanými službami alebo o používaní online služieb (použitie aplikácií).

5.3 Osobné údaje tretích strán

20. Spracované osobné údaje môžu tiež pochádza? od tretích strán ako sú:

• poskytovatelia služieb;

• verejné alebo dozorné orgány;

• subdodávatelia, poskytovatelia skupiny Digital Virgo alebo tretie strany, ak to umož?uje politika ochrany osobných údajov;

• iné produkty alebo služby poskytované tretími stranami, na ktoré sa dotknuté osoby prihlásili a / alebo na ktoré autorizovali zdie?anie s Digital Global Pass.

5.4 Verejné osobné údaje

21. Digital Global Pass môže zhromaž?ova? verejné osobné údaje týkajúce sa dotknutých osôb.

22. Verejné osobné údaje sú osobné informácie alebo údaje, ktoré vytvára alebo prijíma správny alebo verejný orgán v rámci svojej úlohy verejnej služby, ktoré uverej?uje správny orgán alebo ktoré možno na požiadanie oznámi? ktorejko?vek osobe.

23. Digital Global Pass môže používa? verejné informácie alebo osobné údaje, ak to umož?ujú zákony alebo iné právne predpisy a sú v súlade so špecifickými pravidlami komunikácie a opakovaného použitia stanovenými v tomto zákone alebo nariadení.

5.5 Osobné údaje vypo?ítané alebo odvodené spolo?nos?ou Digital Global Pass

24. Digital Global Pass môže generova? alebo po?íta? nové osobné údaje na základe deklaratívnych osobných údajov alebo údajov týkajúcich sa fungovania technologických nástrojov.

25. Používa sa to najmä na spoznávanie zákazníkov, na prispôsobenie svojich výrobkov a služieb, na prispôsobenie ponúk, ktoré môžu zákazníci ponúknu?, a v takom prípade môže spolo?nos? Digital Global Pass definova? obchodné alebo marketingové profily, segmenty.

5.6 Osobitné kategórie údajov

26. Osobitné kategórie osobných údajov sú údaje odha?ujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presved?enie alebo ?lenstvo v odboroch, osobné genetické údaje, osobné biometrické údaje na ú?ely jednozna?nej identifikácie fyzickej osoby, osobné údaje týkajúce sa zdravia alebo osobných údajov. Údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

27. Spolo?nos? Digital Global Pass nespracováva tieto osobitné kategórie osobných údajov, ktorým musí by? venovaná osobitná pozornos?. v prípade nevyhnutnosti ich spracovania sa spolo?nos? Digital Global Pass zaväzuje spracova? ich za podmienok ustanovených nariadeniami o ochrane osobných údajov.

28. Môže sa sta?, že dotknutá osoba sa rozhodne poskytnú? spolo?nosti Digital Global Pass niektoré z týchto informácií, ako je napríklad jej rasový pôvod, sexuálna orientácia alebo náboženské presved?enie, v takom prípade skuto?nos?, že sa rozhodnete tieto informácie poskytnú?, predstavuje súhlas so spracovaním týchto údajov. ,

6. Aké osobné údaje spracúva spolo?nos? Digital Global Pass?

29. Digital Global Pass spracúva v súvislosti s používate?om tieto hlavné osobné údaje:

• priezvisko meno;

• pohlavie;

• h?adané pohlavie;

• jazyky;

• dátum narodenia: vek;

• štátna príslušnos? / miesto pôvodu;

• po?et detí;

• emailová adresa;

• mailová adresa;

• telefónne ?íslo;

• alias (identifikátor šifrovaný operátorom mobilného telefónu, ktorý umož?uje nadviazanie kontaktu prostredníctvom SMS);

• údaje týkajúce sa príbuzných (deti, rodi?ia, manželia);

• údaje o pripojení a konzultácii k elektronickým aplikáciám (IP, zariadenie, záznamy, sledovacie zariadenia);

• fotografie;

• správy vymie?ané o komunitných službách alebo so zákazníckym servisom;

• SMS odoslané alebo prijaté;

• rozhovory so zákazníckym servisom;

• volania na služby s pridanou hodnotou;

• bankové údaje / RIB;

• ob?iansky preukaz;

• telefónne ú?ty.

7. Kto sú príjemcami údajov zhromaždených spolo?nos?ou Digital Global Pass?

7.1 Ke? Digital Global Pass pôsobí ako správca osobných údajov

30. Zhromaždené osobné údaje, ako aj tie, ktoré sa získajú neskôr, sú ur?ené pre spolo?nos? Digital Global Pass ako správca údajov.

31. Digital Global Pass zabezpe?uje, že k osobným údajom dotknutých osôb majú prístup iba oprávnené osoby, a to len vtedy, ke? je to potrebné na plnenie ich úloh.

32. Niektoré osobné údaje sa môžu zasiela? tretím stranám, aby splnili zákonné, regula?né alebo zmluvné povinnosti alebo zákonným orgánom.

33. Medzi kategórie príjemcov údajov patria: zákazníci, spolo?nosti skupiny Digital Virgo, finan?né a ú?tovné oddelenia, právne oddelenie, obchodné oddelenie, služby interných vz?ahov so zákazníkmi, technickí poskytovatelia, poskytovatelia služieb zodpovední za vz?ahy so zákazníkmi.

7.2 Ke? Digital Global Pass funguje ako spracovate? osobných údajov

34. V rámci svojich zmlúv so svojimi partnermi môže spolo?nos? Digital Global Pass zhromaž?ova? a spracúva? údaje v mene svojich partnerov, ktorí v týchto prípadoch konajú ako správcovia a kone?ní príjemcovia zozbieraných údajov.

35. Digital Global Pass zabezpe?í, že pre také spracovanie a údaje sú zavedené rovnaké bezpe?nostné opatrenia ako pre tie, v ktorých je spolo?nos? Digital Global Pass správcom.

8. Ako dlho uchováva spolo?nos? Digital Global Pass osobné údaje?

36. Osobné údaje sú uložené v informa?ných systémoch spolo?nosti Digital Global Pass alebo u ich subdodávate?ov alebo poskytovate?ov. Osobné údaje sa uchovávajú v dátovom centre a spracúvajú v Európe s výhradou prenosu tretím stranám.

37. Digital Global Pass sa v zásade zaväzuje, že si vyberie subdodávate?ov a poskytovate?ov, ktorí sp??ajú najvyššie kvalitatívne a bezpe?nostné kritériá a poskytujú dostato?né záruky, pokia? ide o spo?ahlivos?, bezpe?nos? a zdroje, na vykonávanie technických a organiza?ných opatrení.

38. Digital Global Pass má vždy informáciu, kde sa nachádzajú jeho údaje, aby bolo možné preukáza? súlad príslušným orgánom doh?adu.

9. Hlavné zásady ochrany osobných údajov

39. GDPR posilnil povinnos? poskytova? informácie dotknutým osobám, ktorých osobné údaje sa zhromaž?ujú.

9.1 Zákonnos?, spravodlivos? a transparentnos?

9.1.1 Zákonnos?

40. Digital Global Pass nespracováva údaje nezákonne s tým, že zákonnos? sa posudzuje na základe jednej z nižšie uvedených podmienok.

41. Súhlas dotknutej osoby. Digital Global Pass môže vykonáva? spracovanie, ak dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych ú?elov.

Maloleté osoby. Služby poskytované spolo?nos?ou Digital Global Pass nie sú ur?ené pre maloleté deti. Dotknutá osoba potvrdzuje, že má 18 rokov alebo viac, aby si predplatila alebo použila služby Digital Global Pass. O tom, ?i ich maloleté die?a môže využíva? služby, rozhodujú rodi?ia a všetky osoby vykonávajúce rodi?ovskú právomoc.

42. Takýto súhlas sa môže udeli? písomným vyhlásením vrátane elektronických prostriedkov alebo ústnym vyhlásením alebo pri využívaní služieb.

43. Plnenie zmluvy alebo podniknutie krokov pred uzavretím zmluvy. Digital Global Pass môže vykonáva? spracovanie, ak je spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy.

44. Spracovanie sa napríklad vykonáva v rámci plnenia zmluvy pri udržiavaní a riadení zmlúv, napríklad pri úhrade alebo správe nezaplatených faktúr.

45. Právne a regula?né povinnosti. Digital Global Pass môže vykonáva? spracovanie, ak je spracovanie potrebné na splnenie jeho zákonných alebo regula?ných povinností.

46. Medzi tieto právne alebo regula?né povinnosti patria napríklad tie, ktoré sa týkajú kontroly a monitorovania vnútornej kontroly, ktorej podlieha Digital Global Pass, a najmä bankových a da?ových povinností.

47. V tejto súvislosti môže by? potrebné požiada? o konkrétne informácie týkajúce sa ur?itých operácií, ak to vyžaduje zákon alebo právny predpis, a zasiela? osobné informácie a údaje tretím stranám.

48. Oprávnené záujmy skupiny Digital Virgo. Digital Global Pass môže vykonáva? spracovanie, ak je spracovanie nevyhnutné na ú?ely oprávnených záujmov sledovaných skupinou Digital Virgo alebo tre?ou stranou.

49. Oprávnené záujmy, ktoré sleduje Digital Global Pass, sú rôzne, môžu však pozostáva? najmä z:

• zdokona?ovania marketingových znalostí dotknutých osôb;

• zdokona?ovania výrobkov a služieb;

• segmentácie, profilovania, priameho marketingu, marketingovej segmentácie.

50. Takéto operácie spracovania sa vykonávajú so zrete?om na záujmy a základné práva dotknutých osôb. Ako také sú sprevádzané opatreniami a zárukami na zabezpe?enie ochrany záujmov a práv dotknutých osôb a na zabezpe?enie rovnováhy s legitímnymi záujmami sledovanými spolo?nos?ou Digital Global Pass.

9.1.2 ?estnos? a transparentnos?

51. Digital Global Pass sa zaväzuje poskytova? ?estné, jasné a transparentné informácie.

52. Digital Global Pass sa zaväzuje informova? subjekty údajov o každej operácii spracovania, ktorú vykonáva, prostredníctvom informa?ných oznámení.

9.2 Špecifikované, explicitné a legitímne ú?ely

53. Osobné údaje zhromaž?uje a spracováva spolo?nos? Digital Global Pass vždy na konkrétne, výslovné a legitímne ú?ely.

54. Zaväzuje sa zaru?i? etiku a bezpe?nos? osobných údajov svojich zákazníkov, spolo?nos? Digital Global Pass používa osobné údaje v súlade s podmienkami tejto politiky ochrany údajov.

55. Digital Global Pass používa všetky osobné údaje alebo ich ?as? na tieto hlavné ú?ely:

• podniknutie krokov na žiados? dotknutých osôb pred uzavretím zmluvy;

• spravovanie zmlúv a vz?ahov so zákazníkmi;

• riadenie výmen s partnermi skupiny Digital Virgo v súvislosti so s?ažnos?ami alebo žiados?ami, ktoré mu boli zaslané;

• riadenie svojich ?inností (napr. Interný a externý audit) a dodržiavanie právnych záväzkov;

• správa, ochrana a zabezpe?enie nástrojov, webových stránok a aplikácií;

• meranie kvality a spokojnosti;

• zlepšenie poskytovaných služieb;

• rozvoj inovácií služieb;

• vykonávanie žiadostí o zaslanie ponuky;

• vypracovanie obchodnej štatistiky;

• spravovanie žiadostí dotknutej osoby v súvislosti s ich právami;

• správa nezaplatených dlhov, súdne spory, boj proti podvodom, praniu špinavých pe?azí a financovaním terorizmu a da?ovým únikom;

• spravovanie názorov ?udí na produkty, služby alebo obsah;

• získanie vedomostí zákazníkov.

9.3 Primeranos?, relevantnos? a obmedzenia

56. Digital Global Pass sa pre každú operáciu spracovania zaväzuje zabezpe?i?, aby operácie spracovania boli primerané a aby zhromaž?ovali a spracúvali iba údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na sledovaný ú?el.

9.4 Presnos? údajov

57. Spolo?nos? Digital Global Pass sa zaväzuje zabezpe?i?, aby zhromaždené údaje boli úplné a aktuálne, ak to okolnosti umož?ujú.

58. Dotknuté osoby majú právo uplatni? svoje právo na opravu za nižšie uvedených podmienok, ak sa dozvedeli o existencii nepresných údajov.

9.5 Obdobie skladovania a obmedzenia

59. Digital Global Pass sa zaväzuje, že nebude uchováva? osobné údaje dlhšie, ako je potrebné na splnenie ú?elov, na ktoré sa uchovávajú, alebo dlhšie, ako je stanovené v nariadeniach o ochrane osobných údajov.

N° | Kategórie osobných údajov | Pravidlá aktívnej ochrany

1 | Správa súborov zákazníkov a prospektov | Pre zákazníkov: po?as trvania zmluvného vz?ahu a potom 5 rokov

Pre prieskumy: 3 roky od posledného kontaktu z prieskumu

2 | Štatistika Analytics | 26 mesiacov

3 | Správa spravodajcu | Až do odhlásenia

4 | Fotografie | Do odstránenia alebo 6 mesiacov po odhlásení alebo 3 roky po poslednom prístupe k službe

5 | Správy alebo nahrávky | 1 rok

60. Po uplynutí doby uchovávania sa údaje vymažú z informa?ného systému Digital Global Pass.

9.6 Záväzok v oblasti bezpe?nosti a dôvernosti

61. Digital Global Pass sa zaväzuje implementova? bezpe?nostné opatrenia zodpovedajúce stup?u citlivosti osobných údajov, aby boli chránené proti škodlivému vniknutiu, strate, zmene alebo zverejneniu neoprávneným tretím stranám.

62. Všetky priestory spolo?nosti Digital Global Pass, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, sú elektronicky a / alebo ru?ne chránené proti vniknutiu neoprávnenými tretími stranami.

63. Spolo?nos? Digital Global Pass prijala internú politiku a postupy na vykonávanie opatrení, ktoré sú v súlade so zásadami ochrany osobných údajov už v štádiu návrhu a štandardne.

64. Napríklad môže uplatni? pseudonymizáciu osobných údajov hne?, ako je to možné alebo potrebné.

9.7 Práva dotknutých osôb

65. Jednotlivcom, ktorých údaje sa spracúvajú, sa ude?ujú nasledujúce práva, pokia? to od Digital Global Pass inak nevyžaduje zákon:

• právo na informácie;

• právo na prístup;

• právo na opravu;

• právo vymaza? alebo právo by? zabudnutý;

• právo na prenosnos?;

• právo namieta?;

• právo na obmedzenie spracovania;

• právo na otázky;

• právo vydáva? usmernenia na uchovávanie, vymazávanie a oznamovanie osobných údajov po ich smrti.

9.7.1 Postupy pri výkone týchto práv

66. Ak máte akéko?vek otázky alebo otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov spolo?nos?ou Digital Global Pass, kontaktujte: rgpd@digitalvirgo.com

9.7.2 Právo poda? s?ažnos?

67. Dotknuté osoby majú právo poda? s?ažnos? dozornému orgánu bez toho, aby boli dotknuté akéko?vek ?alšie správne alebo súdne opravné prostriedky.

68. Dotknuté osoby môžu poda? odvolanie na dozorný orgán.

9.8 Automatické rozhodovanie

69. Dotknuté osoby sú informované o možnosti použitia svojich osobných údajov na automatizované spracovanie, a to aj na ú?ely profilovania.

70. „profilovanie“ je „akáko?vek forma automatizovaného spracovania osobných údajov, ktorá spo?íva v použití osobných údajov na vyhodnotenie ur?itých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predpovedanie aspektov týkajúcich sa výkonnosti tejto fyzickej osoby v práci, hospodárskej situácie; , zdravia, osobných preferencií, záujmov, spo?ahlivosti, správania, umiestnenia alebo pohybov »[4].

71. Dotknuté osoby majú právo neby? predmetom rozhodnutia založeného výlu?ne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ak takéto rozhodnutie má právne ú?inky alebo sa ich týka podobne. Toto právo sa neuplat?uje, ak je rozhodnutie potrebné na uzavretie alebo vykonanie zmluvy medzi dotknutou osobou a spolo?nos?ou Digital Global Pass alebo na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby.

72. Automatizované spracúvanie osobných údajov za vyššie uvedených okolností sa môže vykonáva? iba prostredníctvom Digital Global Pass za podmienky, že ním boli zavedené vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a legitímnych záujmov dotknutej osoby.

73. Dotknuté osoby majú ?alej právo požadova? zásah ?loveka alebo vyjadri? svoj názor alebo napadnú? prijaté automatizované rozhodnutie.

9.9 Profilovanie

74. Digital Global Pass môže používa? osobné údaje, najmä osobné kontaktné údaje, ako aj ?alšie informácie a údaje prenášané na obchodné a reklamné ú?ely, a to aj na interné analýzy a štatistiky, na zlepšenie svojich výrobkov a služieb a na zasielanie informácií a ponúk týkajúcich sa Produkty a služby spolo?nosti Digital Global Pass, ako sú SMS, informa?né bulletiny a iné reklamné správy pre subjekty údajov.

75. Na tento druh spracovania sa vždy vyžaduje súhlas dotknutých osôb.

9.10 Rámec pre prevody mimo Európskej únie

76. Osobné údaje, ktoré európski ob?ania zaslali spolo?nosti Digital Global Pass v súlade s dohodnutými ú?elmi, sa prenášajú do krajiny v rámci Európskej únie alebo mimo Európskej únie.

77. V prípade prenosu do krajiny mimo Európskej únie sa zaviedli pravidlá na zabezpe?enie ochrany a bezpe?nosti údajov.

78. Digital Global Pass sa vo všetkých prípadoch zaväzuje prija? všetky potrebné a vhodné opatrenia na zabezpe?enie bezpe?nosti osobných údajov.

79. Tieto osobné údaje sa môžu na žiados? dotknutých osôb oznámi? úradným orgánom a oprávneným správnym alebo súdnym orgánom alebo tretím stranám.

10. Špeciálne spracovanie

10.1 Cookies a iné sledovacie technológie

solicitation

80. Ke? hovoríme o súboroch cookie alebo inej technológii sledovania, máme na mysli technológiu umiestnenú a pre?ítanú napríklad pri prehliadaní webových stránok, ?ítaní e-mailov, inštalácii alebo používaní softvéru alebo mobilnej aplikácie bez oh?adu na typ použitého zariadenia.

81. S cie?om zlepši? používanie a funk?nos? svojich webových stránok používa spolo?nos? Digital Global Pass rôzne typy súborov cookie alebo iné sledova?e, ako sú zna?ky pixelov, z ktorých niektoré môžu automaticky zaznamenáva? a prenáša? osobné údaje na webové stránky spolo?nosti Digital Global Pass.

82. Digital Global Pass vytvoril pre svoje webové stránky politiku súborov cookie. Viac informácií nájdete v Zásadách používania súborov cookie dostupných na tejto stránke po?as vašej návštevy.

10.2 Plug-in a sociálne moduly

82. Prístup dotknutých osôb na webové stránky alebo aplikácie Digital Global Pass a ich používanie môžu poskytovate?om služieb tretích strán poskytnú? prístup k osobným údajom.

83. Tieto funkcie sa neaktivujú automaticky a vyžadujú si výslovné povolenie od používate?ov. Napríklad, ak používate? používa ur?ité funkcie, webové stránky Digital Global Pass sa môžu spája? a prenáša? osobné údaje do sociálnych sietí, ako sú Facebook, Twitter alebo Instagram.

84. Ke?že tieto sociálne siete používajú vaše údaje okrem iného na ú?ely sledovania a reklamy, spolo?nos? Digital Global Pass odporú?a, aby ste sa oboznámili s pravidlami údajov o týchto sie?ach a prijali opatrenia na zvýšenie dôvernosti vašich údajov.

[1] Règl. (UE) 2016/679 z 27. apríla 2016

[2] Stanovisko WP29 05/2014 k technikám anonymizácie z 10. apríla 2014

[3] Nariadenie (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016: OJEU 2016 L 119 s. 1 a nasl., 4 (4).

[4] Nariadenie (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016: OJEU 2016 L 119 s.1 s., ?l. 4 (4).

SK_Videanazelanie_CGU_Smartmob

Pravidlá poskytovania služby „videanazelanie.sk” a multimediálnych servisov MT

I. Všeobecné ustanovenia


1. Tieto pravidlá (zvané ?alej „Pravidlá”) ur?ujú všeobecné zásady využívania služieb multimediálneho servisu za poplatok, ktoré poskytuje DIGITAL GLOBAL PASS, 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon 13100 Aix-en-Provence RCS : 390 944 429 (zwana dalej „DGP”).

2. Službu videanazelanie.sk môžu využíva? užívatelia mobilných telefónov alebo iných zariadení s príslušnými funkciami. Užívate? musí by? oprávnený používa? mobilný telefón v rozsahu umož?ujúcim mu využívanie Servisu MT, vrátane využívania Služby subskripcie dostávania platených správ SMS MT umož?ujúcej prístup k videám. Servis MT môžu využíva? užívatelia mobilných telefónov v sieti GSM: Orange Slovensko, a.s., O2 Slovakia, s.r.o. and Slovak Telekom, a.s.

3. Užívatelia sú zaviazaní využíva? Servis v rozmedzí práva záväzného na Slovensku a v súlade s ustanoveniami týchto Pravidiel.

4. DVE bezplatne sprístup?uje Pravidlá spôsobom, ktorý umož?uje získanie, reprodukciu a záznam obsahu pravidiel pomocou teleinformatického systému, ktorý využíva DVE, a to na strane videanazelanie.sk. Pravidlá sú tiež dostupné v sídle DVE.

5. Užívate? využívajúci Servis je zaviazaný zoznámi? sa s obsahom Pravidiel, ktoré stanovujú aktuálne zásady a podmienky využívania Servisu.

6. Každý Užívate? je zaviazaný samostatne zaisti? splnenie nasledujúcich minimálnych technických požiadaviek potrebných pre využívanie Servisu a Služieb videanazelanie.sk:

1) mobilný telefón alebo iné zariadenie vybavené funkciami umož?ujúcimi využívanie Služby ponúkanej v rámci Servisu, vrátane umožnenia spojenia so sie?ou Internet;

2) prístup ku sieti Internet;

7. Zásady a podmienky stanovené v Pravidlách týkajúce sa využívania Servisu a služieb poskytovaných v jeho rámci výlu?ne pre osobné použitie, ktoré nemá komer?ný charakter (napr. podnikate?ská ?innos?). Pre Užívate?a platí zákaz dodávania obsahu, ktorý má nelegálny charakter.

8. Videá, ktoré sú sprístup?ované Užívate?ovi v rámci Servisu MT z poskytovanej Služby obsahujú materiály chránené právom, vrátane autorského práva a právom priemyselného vlastníctva, zvláš?: obchodné zna?ky, po?íta?ové programy a diela. Takisto samotné rozvrhnutie a výber obsahov prezentovaných v Servise tvorí istý predmet ochrany na základe príslušných právnych predpisov.

9. Užívate? je oprávnený využíva? videá sprístup?ované v rámci Servisu vylú?ene za ú?elom a v rozsahu stanovenom v par. IV. bod 5 týchto Pravidiel, a v rozsahu obsahov, ktoré nie sú 2 dielami výlu?ne pre ú?ely a v rozsahu stanovenom v bode 6 hore. Predovšetkým videá nemôžu by? kopírované, publikované, premietané, zasielané alebo distribuované akýmko?vek spôsobom bez získania zvláštneho písomného súhlasu DVE alebo iného oprávneného subjektu.

10. Vždy ke? sú v Pravidlách použité nižšie uvedené sformulovania, je nutné ich chápa? nasledujúcim spôsobom:

a. SMS (Short Message Service) – krátka textová správa, skladajúca sa z max. 160 znakov (písmená, ?íslice, zvláštne znaky), ktorá môže by? zaslaná do ?ubovo?ného mobilného telefónu, s obsahom napísaným odosielate?om a umož?ujúca identifikáciu ?ísla mobilného telefónu jej odosielate?a.

b. SMS MT/správa SMS MT – (Short Message Service Mobile Terminated) je to SMS správa zaslaná Užívate?ovi vo vykonaní objednávky skôr podanej Užívate?om, v súlade s týmito Pravidlami (subskripcia) na dostávanie takých správ SMS v ur?itej frekvencii, kde Užívate? hradí náklady dostávania každej takej správy.

c. Videá – znamená to videá ur?ené pre mobilný telefón, používané v internetovom prehliada?i mobilného telefónu Užívate?a. Videá obsahujú materiály chránené právom, vrátane autorského práva a právom priemyselného vlastníctva, zvláš?: obchodné zna?ky, po?íta?ové programy a diela.

d. Služba/Služba videanazelanie.sk – znamená službu poskytovanú elektronickou cestou na základe týchto Pravidiel v podobe zasielania a príjmu údajov pomocou teleinformatických systémov (vrátane mobilných telefónov), na základe individiuálnej žiadosti Užívate?a, bez sú?asnej prítomnosti strán, s tým, že tieto údaje sú prenášané prostredníctvom verejných sietí v zmysle telekomunika?ného práva. Služby spo?ívajú v platenom dodávaní Užívate?ovi správ SMS MT v stanovených frekvenciách, za ktoré bude Užívate? dostáva? pred?ženie prístupu k možnosti využívania videí v Službe videanazelanie.sk

e. Užívate? – plnoletá osoba fyzická, využívajúca Servis MT na základe týchto Pravidiel, s tým, že osoby s obmedzenou schopnos?ou vykonávania právnych úkonov môžu používa? Servis za podmienky, že ich zákonný zástupca vyjadrí súhlas, a osoby neschopné vykonáva? právne úkony, za podmienky pôsobenia v ich mene zákonného zástupcu.

f. Tele informatický systém – znamená sústavu medzi sebou spolupracujúcich informatických zariadení a programového vybavenia, zais?ujúci spracovanie a uchovávanie ako aj zasielanie a príjem údajov cez telekomunika?né siete pomocou koncového zariadenia príslušného pre daný druh siete v zmysle telekomunika?ného práva

g. Servis alebo Servis MT – subskrip?ný servis, v rámci ktorého, je do momentu deaktivácie Servisu Užívate?om, poskytovaná Služba spo?ívajúca v platenom dodávaní Užívate?ovi správ SMS MT v ur?ených frekvenciách, za ktoré bude Užívate? 3 dostáva? pred?ženie prístupu k možnosti využívania videí v službevideanazelanie.sk

h. Telekomunika?ný operátor alebo Operátor – znamená telekomunika?ného podnikate?a v zmysle telekomunika?ného práva, ktorý vykonáva podnikate?skú ?innos? spo?ívajúcu v dodávaniu verejným tele komunika?ným sietiam , sprievodným výhod alebo poskytnutiu telekomunika?ných služieb, pre užívate?ov a abonentov ktorého sú dostupné Služby.

II. Zásady využívania Služby videanazelanie.sk

1. Popis Servisu MT je dostupný na strane videanazelanie.sk alebo v reklamách a propaga?ných materiáloch.

2. Za ú?elom využitia Služby (aktivácia subskripcie SMS MT) musí Užívate? zasla? na, uvedené v tabu?ke dole, prístupové ?íslo SMS s obsahom uvedenom v tabu?ke dole. Zaslanie správy Užívate?om zahajuje proces poskytovania Služby (aktivácia subskripcie SMS MT). V okamihu, ke? DVE obdrží túto správu je uzatváraná zmluva na poskytovanie služieb elektronickou cestou. Aktivácia subskripcie SMS MT je bezplatná.

3. Po vykonaní aktivácie Servisu dostane Užívate? uvítaciu správu s informáciou týkajúcou sa ceny, ktorá má by? uhradená v rámci pristúpenia danej subskripcie SMS MT a informáciou o frekvencii dostávania platených správ SMS MT ako aj možnosti rezignácie na objednanú subskripciu.

4. Užívate? má možnos? aktivácie Servisu MT:
Operátor Názov Servisu MT Prístupové ?íslo Príkaz aktivujúci Servis (obsah správy SMS) Frekvencia dostávania SMS MT v rámci Servisu Orange, Telekom, a O2 Slovensko VOD 7775 VOD 3 krát/týžde? + op?ne, dodato?ná SMS po registrácii

5. Pre užívate?ov mobilných telefónov v sieti Telekom, Orange i O2 je možné aktivova? Servis pomocou internetovej strany propagujúcej Servis. V tom prípade musí Užívate? napísa? na mobilnej strane propagujúcej Servis MT svoje ?íslo telefónu. ?íslo telefónu môže tiež by? zistené automaticky, vtedy Užívate? nebude žiadaný, aby uviedol ?íslo telefónu. Následne dostane Užívate? od Operátora na ?íslo telefónu správu SMS s unikátnym heslom, ktoré následne musí uvies? tiež na predmetnej mobilnej strane. Alternatívne, po zistení ?ísla telefónu Užívate?a, tento môže by? presmerovaný na stranu Operátora, kde bude môc? dokon?i? proces registrácie pod?a pokynov Operátora. Po aktivácii Servisu môže Užívate? dosta? prvú platenú SMS MT.

6. Deaktiváciu Servisu MT (zrušenie zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou) je možné vykona? kedyko?vek zasielajúc na prístupové ?íslo uvedené v tabu?ke nižšie správu SMS s obsahom uvedeným v tabu?ke dole.
Názov Servisu MT Deaktivujúce ?íslo Deaktivujúci príkaz VOD 7775 STOP VOD
Deaktivácia Servisu je bezplatná.

7. Správu, ktorá deaktivuje Servis je nutné v každom prípade zasla? z ?ísla mobilného telefónu, pre ktorý bol Servis objednaný (a na ktoré to ?íslo mobilného telefónu je zasielaná SMS MT).

8. Od momentu objednania Servisu bude Užívate? dostáva? správy SMS MT v ?asových odstupoch vyplývajúcich z tabu?ky uvedenej v ods. 4 hore až do momentu deaktivácie Servisu. Každá taká SMS MT znamená pred?ženie prístupu k možnosti využívania videí v službe, až do momentu ?alšieho za?aženia poplatkom za obdržanie správy SMS MT.

9. Každý Užívate? Servisu MT má prístup ku službe.

10. Videá nemôžu by? vymenené za protihodnotu v peniazoch ani akúko?vek inú.

11. Videá prístupné pre Užívate?ov na strane videanazelanie.sk

III. Poplatky za Servis SMS MT

1. Užívate? je za?ažený poplatkom za obdržanie každej správy SMS MT, ktorá mu bude zaslaná v rámci Servisu. Cena za obdržiavanie SMS MT je uvedená v tabu?ke v par. II ods. 8 týchto Pravidiel.

2. Poplatky poberajú Operátori.

3. Poplatok za služby nezahrnuje poplatky spojené so získaním prístupu k sieti Internet Užívate?om

IV. Ostatné zásady týkajúce sa využívania Servisu a služby

1. Realizácia objednávky, ktorú podá Užívate?om oh?adne Servisu a možnos? vyžitia Užívate?om služby závisí na tom, aby Užívate? náležite splnil požiadavky vyplývajúce z týchto Pravidiel a podrobného popisu využívania Servisu a jeho cenníka. Užívate?, nezávisle na požiadavkách stanovených v iných ustanoveniach Poriadku, za ú?elom využívania videa musí:

a. zaisti?, aby telefón alebo iné zariadenie s príslušnými funkciami, na ktorom Užívate? má videá sprístupnené, bol správne konfigurovaný (predovšetkým ?o sa týka transmisie údajov, alebo s?ahovania iných prvkov, ktoré podmie?ujú použitie videí);

b. uisti? sa pred použitím daného videa, ?o sa týka kompatibility videa s telefónom alebo iným zariadením s príslušnými funkciami, existujúcim opera?ným systémom, používaným internetovým prehliada?om, na ktorom video má by? prehrané;

c. zaisti?, aby telefón Užívate?a alebo iné zariadenie s príslušnými funkciami mali dostato?ne ve?a vo?nej pamäti potrebnej pre používanie videa, ktoré si Užívate? zvolí.

2. Užívate? musí chráni? heslo a prístup ku svojmu mobilnému telefónu ako aj ku svojmu kontu umož?ujúcemu využívanie Servisu a služieb pred neoprávnenému použitiu tretími osobami.

3. Užívate? nadobúdajúc video v rámci služby videanazelanie.sk má právo ju využíva? v rozsahu stanovenom týmito Pravidlami.

4. Užívate? nadobúdajúc video v rámci služieb má právo využíva? video v rozsahu stanovenom týmito Pravidlami tj. v rozsahu
využívania videa v mobilnom telefóne spolu s možnos?ou mnohonásobného reprodukovania behom obdobia, v ktorom má prístup ku Službe. Užívate? získava oprávnenia pre využívanie videa výlu?ne pre vlastný úžitok (tj. úžitok osoby, v prospech ktorej je poskytovaná daná Služba). Horeuvedené predovšetkým znamená, že je neprípustné využívanie videa pre komer?né ú?ely, taktiež je neprípustné využívanie ich pre potreby vykonávanej hospodárskej ?innosti, ?alšieho predaja, ani inej formy sprístup?ovania tretím osobám.

V. Reklama?né konanie

1. Reklamácie týkajúce sa poplatkov za Služby môžu by? podávané priamo Operátorovi príslušnému pre osobu podávajúcu reklamáciu a v režime ur?enom týmto Operátorom. Užívate?, nezávisle a bez vplyvu na zodpovednos? pod?a predpisov všeobecne platného práva DVE vo?i spotrebite?ovi a oprávnenia prislúchajúce spotrebite?ovi v rozsahu podávania a vymáhania nárokov, má právo podáva? DVE reklamácie týkajúce sa služieb, predovšetkým spojené s nevykonaním alebo nenáležitým vykonaním poskytovaných služieb alebo zistenými vadami.

2. Za ú?elom zdokona?ovania procesu podávania a prejednávania môže by? reklamácia Užívate?a zaslaná DVE vo forme emailovej správy na adresu elektronickej pošty: reklamacie@digitalglobalpass.com alebo by? zaslaná v písomnej forme na adresu uvedenú v par. 1 odst. 1 týchto Pravidiel s poznámkou « videanazelanie.sk >”. Za ú?elom u?ah?enia identifikácie Užívate?a a nahlasovaných problémov a požiadavok, sa odporú?a, aby reklamácia uvádzala:

a. údaje Užívate?a umož?ujúce kontakt s ním a identifikáciu ako Užívate?a Servisu, vrátane e-mailovej adresy a ?ísla telefónu,

b. druh Servisu, ktorého sa reklamácia týka,

c. námietky Užívate?a,

d. okolnosti odôvod?ujúc reklamáciu Užívate?a,

e. eventuálne spôsob prejednania reklamácie alebo odstránenia namietaného porušenia, ktorý žiada Užívate?.

3. Reklamácia hore uvedená musí by? podaná v lehote 2 mesiacov od kedy podávajúci zistí okolnos?, ktorá je základom tej reklamácie.

4. DVE sa zaväzuje poskytnú? odpove? na reklamáciu v lehote 14 dní po jej obdržaní. DVE môže zasla? odpove? vo forme e-mailovej správy na adresu Užívate?a, ak bola uvedená v reklama?nej prihláške.

5. Odporú?a sa, aby sa Užívate? zdržal do prejednania reklamácie a nezadával ?alšie objednávky toho istého Servisu, ktorého sa týka reklamácia.

VI Závere?né ustanovenia

1. V súvislosti s fungovaním Servisu a poskytovaním Služby uvedených v týchto Pravidlách bude DVE udržova? vo svojich databázach ?íslo mobilného telefónu , z ktorého bolo vykonané spojenie behom obdobia požadovaného príslušnými právnymi predpismi, a predovšetkým behom obdobia umož?ujúceho prejednanie podaných reklamácií alebo iných nárokov týkajúcich sa Servisu.

2. V prípade, ke? Užívate? uvedie DVE v súvislosti s využívaním Servisu alebo Služieb údaje majúce charakter osobných údajov, budú tieto údaje spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov /ustawa o ochronie danych osobowych/. Administrátorom osobných údajov Užívate?ov je DIGITAL GLOBAL PASS, 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon 13100 Aix-en-Provence RCS : 390 944 429 (zwana dalej „DGP”). Tieto údaje budú spracované za ú?elom ur?enom v tomto bode. Osobné údaje Užívate?ov budu spracované výlu?ne v rozsahu a pre cie? nevyhnutný pre vykonanie služby alebo sprístupnenie a využívanie Služby (vrátane do prejednania reklamácie), a po vykonaní Služby budú odstránené, iba ak je nutnos? uchovávania niektorých údajov behom obdobia dlhšieho ako vykonanie Služby, vyplýva z právnych predpisov. Uvedenie Užívate?om všetkých údajov má charakter dobrovo?ný. Užívatelia Servisu MT a Služby majú právo k nahliadnutiu a opraveniu svojich osobných údajov a tiež požiadaniu ich odstránenia. Ak Užívate? požiada o vymazanie alebo zmenu svojich osobných údajov, môže to spravi? zaslaním emailovej správy na adresu elektronickej pošty:reklamacie@digitalglobalpass.com umies?ujúc v obsahu požiadavok spolu s ?íslom telefónu, z ktorého Užívate? objednal Servis MT. Požiadavka môže by? tiež zaslaná písomne na adresu uvedenú v bode 1 týchto Pravidiel.

3. Vo veciach neupravených touto zmluvou majú uplatnenie všeobecné predpisy platného práva.

Cenové podmienky:
SMS – Cena za predplatenú službu je 1,6 EUR za každú ú?astníkom prijatú SMS (4,8€/týžd.). Zrušenie služby môže by? vykonane pomocou textovej správy, zaslaním STOP VOD na ?íslo 7775 alebo kliknite tu.
Credit Card – ?alší spôsob platby – s použitím kreditnej karty s automatickou obnovou. Obstarávacia cena 4,8€/týžde?. Pre zrušenie kedyko?vek kontaktujte svoju banku.

Pod?a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ?. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vo?nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (?alej len „Nariadenie“), správcom osobných údajov používate?ov servisu VOD je spolo?nos? „Digital Global Pass SAS“, sídliaca na adrese: 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon 13100 Aix-en-Provence, Francúzsko, RCS : 390 944 429 (zwana dalej „DGP”). Emailová adresa: reklamacie@digitalglobalpass.com

Osobné údaje používate?ov budú spracúvané v súlade s Nariadením, a to na základe ?lánku 6 ods. 1 písmeno a, b, f, na ú?ely súvisiace s poskytovaním služieb prostredníctvom Servisu, vrátane posudzovania prípadných reklamácií, a ak Používate? vyjadrí príslušný súhlas – na ú?ely spracúvania obchodných a marketingových informácií, spôsobom stanoveným v klauzule súhlasu, a tiež na ú?ely realizácie oprávnených a opodstatnených záujmov Správcu, tzn. na ur?enie, vymáhanie alebo obhajobu vo?i požiadavkám a nárokom inej strany.

Osobné údaje budú spracúvané po?as obdobia poskytovania služieb prostredníctvom Servisu, až dovtedy, kým Používate? nepožiada o ich odstránenia, alebo kým neuplynie preml?acia lehota týkajúca sa poskytovaných služieb. Údaje spracúvané na ú?ely zasielania obchodných informácií budú spracúvané až dovtedy, kým Používate? nezruší svoj vyššie spomenutý súhlas, a informácie nevyhnutné na posúdenie a vyriešenie reklamácií budú spracúvané dovtedy, kým neuplynie preml?acia lehota, ktorá sa týka týchto záležitostí. Osobné údaje budú môc? by? spracúvané aj po stanovených obdobiach, ak to bude nutné na základe platnej legislatívy.

Rozsah osobných údajov, ktoré Správca spracúva, zah??a kontaktné údaje Používate?a (vrátane telefónneho ?ísla a emailovej adresy), ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie služieb prostredníctvom Servisu, ako aj na posudzovanie a riešenie reklamácií.

Uvedenie osobných údajov je dobrovo?né, avšak nevyhnutné na poskytovanie služieb prostredníctvom Servisu. Uvedenie údajov na ú?ely zasielania obchodných a marketingových informácií je dobrovo?né.

Osobné údaje môžu by? sprístupnené zamestnancom alebo spolupracovníkom Správcu, ako aj subjektom, ktoré poskytujú Správcovi podporu na základe príslušných dohôd o poverení.

Osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú, majú právo na prístup k obsahu svojich údajov, ako aj na ich doplnenie, spresnenie, odstránenie, obmedzenie spracúvania, právo na prenesenie údajov, ako aj právo poda? s?ažnos? vo?i spracúvaniu, a tiež právo zruši? svoj súhlas, ?o nemá vplyv na legálnos? spracúvania, ktoré bolo vykonané pred zrušením súhlasu. Osoby, ktorých sa údaje týkajú, majú právo poda? s?ažnos? Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ke? uznajú, že spracúvanie ich osobných údajov porušuje predpisy Nariadenia.