Archives de catégorie : SK_Smartmob_FuzeForge

SK_Smartmob_CGU_FuzeForge

Podmienky služby

 

Všeobecné zmluvné podmienky predaja
poskytovanie služby FuzeForge a predplatiteľských služieb

 

Všeobecné
ustanovenia

Tieto predpisy (ďalej len
„predpisy“) definujú všeobecné pravidlá používania služieb pre mobilné telefóny
alebo počítače, ktoré prezentuje 
PASS2MOBILE sp. z o.o, al. Jana Pawła II 22, 00-133
Varšava, Poľsko, KRS 0000704753, REGON 368784829, NIP 5252730019 (ďalej len
PASS2MOBILE“),  e-mailová adresa: reklamacie@fuzeforge.sk

 

Služby uvedené v týchto pravidlách
môžu využívať Užívatelia siete týchto operátorov: O2 Slovakia
s.r.o.„Prevádzkovateľ“ v závislosti od kontextu.

 

Používatelia sú povinní používať
Službu a Webovú stránku v medziach zákona platného na Slovensku a v súlade s
ustanoveniami týchto Podmienok.

PASS2MOBILE bezplatne sprístupňuje
podmienky
spôsobom, ktorý umožňuje získavanie, reprodukciu a zaznamenávanie obsahu
Podmienok
pomocou IKT systému používaného 
PASS2MOBILE, t. j. na webovej stránke
www.fuzeforge.sk. Podmienky sú k dispozícii aj v sídle 
PASS2MOBILE. Používateľ by
si mal prečítať Pravidlá, ktoré stanovujú aktuálne podmienky používania Služby
a Webovej stránky.

 

Používateľ je povinný sám
zabezpečiť splnenie nasledujúcich minimálnych technických požiadaviek na
používanie Služby a Webovej stránky:

a) mobilný telefón alebo iné
zariadenie s funkciami umožňujúcimi používanie Služby a Webovú stránku,

b) pripojenie na internet,

c) počítač alebo iné zariadenie s
nainštalovaným softvérom, ktorý vám umožňuje prehliadať webové stránky (napr.
Internet Explorer 6 a vyšší, Firefox 4 a vyšší, Opera 10 a vyšší, Safari 3 a
vyšší, Google Chrome) a mal by byť tiež oprávnený používať z týchto zariadení v
rozsahu, ktorý mu umožňuje používať Webovú stránku a Službu.

 

Podmienky používania Služby a
Webovej stránky uvedené v Podmienkach sa vzťahujú len na osobné, nekomerčné
použitie. Obsah sprístupnený Používateľovi zahŕňa materiály chránené zákonom,
vrátane autorských práv a práva priemyselného vlastníctva, najmä: ochranné
známky, počítačové programy a hry. Taktiež samotná úprava a výber
prezentovaného obsahu je samostatným predmetom ochrany podľa poľského práva,
najmä podľa zákona zo 4. februára 1994 o autorskom práve a súvisiacich právach
(Zbierka zákonov z roku 2006, č. 90, položka 631) v znení neskorších
predpisov), zákon z 21. júla 2001 o ochrane databáz (z. z. č. 128, vložka 1402
v znení neskorších predpisov) a zákon z 30. júna 2000, právo priemyselného
vlastníctva (z. z. z roku 2003, , č. 119, položka 1117 v znení neskorších
predpisov).

 

Používateľ je oprávnený využívať
zdieľaný obsah len na účely a v rozsahu uvedenom v ods. IV bod 4 tohto
poriadku. Obsah najmä nesmie byť žiadnym spôsobom kopírovaný, reprodukovaný,
upravovaný,
covávaný, upravovaný, zverejňovaný, zobrazovaný, prenášaný alebo distribuovaný.

 

Kedykoľvek sa v nariadeniach
používajú nasledujúce výrazy, mali by sa chápať takto:

SMS / SMS (Short Message Service)
– je to krátka textová správa pozostávajúca maximálne zo 160 znakov (písmená,
čísla, špeciálne znaky), ktorú je možné odoslať na akýkoľvek mobilný telefón,
obsahujúca obsah zadaný odosielateľom a umožňujúci identifikáciu čísla
mobilného telefónu odosielateľa.

 

Multimédiá – znamenajú rôzne typy
digitálnych produktov vrátane: PC hier, mobilných hier, video materiálov,
programov a aplikácií ponúkaných v rámci Služby, ku ktorým má Používateľ
prístup na Webovej stránke. Multimédiá obsahujú materiály chránené zákonom,
vrátane autorských práv a práva priemyselného vlastníctva, najmä: ochranné
známky a počítačové programy.

 

Služba / Služba FuzeForge –
znamená službu poskytovanú elektronicky na základe týchto Pravidiel na
individuálne potreby. Služba je webová stránka FuzeForge s plateným
predplateným prístupom (ako súčasť Služby) k multimédiám na nej ponúkaným.

 

Používateľ – plnoletá fyzická
osoba používajúca Službu a Webovú stránku na základe týchto Pravidiel, pričom
Webovú stránku môžu používať osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony
so súhlasom svojho zákonného zástupcu a osoby bez spôsobilosti na právne úkony,
ak konajú v ich mene ako zástupca.

 

Webová stránka / Predplatiteľská
služba – predplatiteľská služba, v rámci ktorej až do jej deaktivácie

 

Používateľ získava platený prístup
k Multimédiám ponúkaným v Službe (prístup sa automaticky predlžuje s
frekvenciou stanovenou v Pravidlách pre Webovú stránku).

 

Podmienky
používania

 

Popis služby je dostupný na
webovej stránke www.fuzeforge.sk alebo v reklamách a propagačných materiáloch.

 

Aktivácia je možná:

a) využívaním prístupovej služby
daného Prevádzkovateľa nasledujúcim spôsobom:

Používateľ by mal na webovej
stránke zadať svoje telefónne číslo. Po zadaní telefónneho čísla Užívateľ
dostane od Prevádzkovateľa SMS správu s unikátnym PIN kódom na telefónne číslo,
ktoré zadal na stránke, ktoré by mal následne zadať aj na stránke a potvrdiť,
príp.

Používateľ by mal kliknúť na
webovú stránku, potvrdí stlačením tlačidla, že si prečítal Pravidlá a má záujem
objednať si Službu cez Webovú stránku. Kliknutím na obe tlačidlá dôjde k
uloženiu na webovú stránku.

 

Po aktivácii Služby spôsobom uvedeným
vyššie, Užívateľ dostane SMS správu obsahujúcu okrem iného: potvrdenie o
aktivácii Služby, informácie o cene a frekvencii predĺženia prístupu, odkaz na
Pravidlá, informácie o tom ako Službu deaktivovať. Zadarmo kedykoľvek
24/7.

 

Používateľ, ktorý si aktivoval
Službu, dostane nasledujúce údaje: prihlasovacie meno – ID, ktore je totožné
s telefónnym číslom a URL link pre prístup k službe Fuze Forge.

 

Deaktivácia Služby (ukončenie
zmluvy o poskytovaní elektronických služieb pre mobilný web) je možné vykonať
kedykoľvek po prihlásení sa cez webovú stránku www.fuzeforge.sk do svojho účtu
v sekcii „môj účet“, prípadne zaslaním emailu na
reklamacie@fuzeforge.sk, prípadne zatelefonovaním na
telefónnu linku užívateľskej podpory +421265413561 v pracovných dňoch od
9-17. Deaktivácia Služby je vždy bezplatná.

 

Od momentu aktivácie Služby sa
prístup predĺži podľa nižšie uvedenej sadzby:

a) pre Webovú stránku aktivovanú
spôsobom uvedeným vyššie:

Sadzba: 3 EUR s DPH

Frekvencia rozšírenia prístupu: 1
krát / týždeň

Každý Používateľ Služby po
dokončení registrácie získa prístup k Službe FruzeForge, v rámci ktorej získa
neobmedzený prístup k multimédiám v súlade s ustanoveniami uvedenými nižšie.

 

Po vykonaní registrácie, užívateľ
Služby získa 1 deň bezplatného prístupu k multimediálnym službám uvedeným na
webovej stránke www.fuzeforge.sk.

 

V rámci propagácie môže PASS2MOBILE
udeliť Používateľom právo na bezplatný prístup ku konkrétnym Multimédiám alebo
k určitému počtu Multimédií.

Používateľ po vykonaní registrácie
uvedenej v ods. 4 vyššie získava dodatočný 20% bonus na nákup kódov pre všetky
PC hry z katalógu Fuze Forge (katalóg PC hier).

 

Používateľ s aktívnou webovou
stránkou dostane jeden kód PC hry (z fondu špecifikovaného 
PASS2MOBILE vo FuzeForge)
zadarmo vždy po predĺžení prístupu na webovú stránku.

 

Používateľ Služby môže nakupovať
kódy a počítačové hry len prostredníctvom platby kreditnou kartou.

Servisné
poplatky

Užívateľovi je účtovaná sadzba,
ktorej výška závisí od objednanej Služby Prístup sa automaticky predlžuje s
frekvenciou, ktorá závisí od objednanej Služby

 

V prípade Služby aktivovanej
spôsobom vyššie, poplatky vyberajú prevádzkovatelia.

Transakčná sadzba nezahŕňa
poplatky súvisiace s prístupom Používateľa do siete Internet ani žiadne
poplatky súvisiace s prenosom dát.

 

Ďalšie
pravidlá používania Služby a Webovej stránky

Realizácia aktivácie danej Služby
a možnosť Používateľa využívať Službu závisí od riadneho splnenia požiadaviek
vyplývajúcich z týchto Pravidiel Používateľom a podrobného popisu používania
Webovej lokality. Bez ohľadu na požiadavky uvedené v iných ustanoveniach
Predpisov, aby si používateľ mohol sťahovať multimédiá, musí:

zabezpečiť, aby telefónny
prístroj, počítač alebo iné určené zariadenie, na ktorom má Užívateľ prijímať,
sťahovať alebo prehrávať Multimédiá, boli správne nakonfigurované (najmä pokiaľ
ide o prenos dát alebo iné prvky určujúce používanie Služby);

pred stiahnutím multimédií sa
uistiť o kompatibilite multimédií s modelom telefónu, alebo počítačovým
softvérom alebo iným zamýšľaným zariadením, pre ktoré chce vybrané multimédiá
prijímať, sťahovať alebo prehrávať;

zabezpečiť, aby telefón, počítač
alebo iné určené zariadenie Používateľa malo dostatok voľnej pamäte potrebnej
na stiahnutie, inštaláciu a prehrávanie multimédií vybratých Používateľom.

 

Informácie o funkčnosti a
interoperabilite multimédií vrátane kompatibility s modelom telefónu alebo
softvérom počítača alebo iného určeného zariadenia, pre ktoré sa majú
multimédiá vyzdvihnúť, stiahnuť alebo prehrať, ako aj možné technické opatrenia
na ich ochranu sú k dispozícii na m.FuzeForge.sk na multimédiách vybratých
Používateľom.

 

Používateľ sa môže obrátiť na
služu podpory zákazníkov Fuze Forge na telefónnom čísle +421265413561.

 

Používateľ by mal chrániť heslo a
prístup k svojmu mobilnému telefónu/počítaču alebo účtu umožňujúcemu využívanie
Služieb pred neoprávneným použitím tretími osobami.

 

Používateľ, ktorý získa Multimédiá
v rámci Služieb, má právo ich využívať v rozsahu uvedenom v týchto Pravidlách,
teda sťahovať si poskytované Multimédiá ako súbory a ukladať ich do pamäte
telefónu, počítača alebo iného určeného zariadenia.

 

Užívateľ získava právo používať
Multimédiá len pre osobnú potrebu (t. j. pre potreby osoby, ktorej je Služba
poskytovaná). Vyššie uvedené najmä znamená, že je neprijateľné používať
multimédiá na komerčné účely, vrátane použitia na obchodné účely, ďalší predaj
alebo iné formy zdieľania s tretími stranami.

 

Reklamačný
poriadok

V prípade Služby aktivovanej
spôsobom uvedeným vyššie Podmienok používania služby, sťažnosti týkajúce sa
poplatkov za takúto Internetovú stránku a prístupové služby Prevádzkovateľa je
možné podávať priamo Prevádzkovateľovi príslušnému pre osobu podávajúcu
sťažnosť a to spôsobom určeným týmto Prevádzkovateľom.

Bez ohľadu na a bez toho, aby bola
dotknutá zodpovednosť 
PASS2MOBILE voči spotrebiteľovi v
zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov a práva spotrebiteľa v rámci podávania a
uplatňovania reklamácií, má Užívateľ právo podávať 
PASS2MOBILE sťažnosti týkajúce
sa Služby. a Webovej stránky, najmä v súvislosti s neplnením alebo nesprávnym
vykonávaním Služby alebo zistenými chybami.

 

V záujme zlepšenia procesu
nahlasovania a vybavovania môže byť sťažnosť Používateľa zaslaná na 
PASS2MOBILE
vo forme e-mailu na e-mailovú adresu: reklamacie@fuzeforge.sk alebo písomne na
uvedenú adresu v týchto Pravidlách s anotáciou „Webová stránka <názov
Služby>“ alebo „FuzeForge“ alebo „<názov Služby>“ “. Na uľahčenie
identifikácie Používateľa a nahlásených problémov a požiadaviek sa odporúča,
aby sťažnosť obsahovala:

a) údaje používateľa umožňujúce
kontakt s ním a identifikáciu ako používateľa Služby vrátane e-mailovej adresy
a telefónneho čísla;

b) typ Služby, ktorej sa sťažnosť
týka,

c) tvrdenia užívateľa,

d) okolnosti týkajúce sa predmetu
reklamácie,

e) prípadne preferovaný spôsob
vybavenia reklamácie alebo odstránenia údajného porušenia.

 

Vyššie uvedená sťažnosť by mala
byť podaná do 2 mesiacov odo dňa, keď oznamovateľ zistil okolnosti, ktoré sú
základom sťažnosti.

 

PASS2MOBILE sa zaväzuje odpovedať
na
reklamáciu do 30 dní od jej doručenia. 
PASS2MOBILE môže zaslať odpoveď vo
forme
e-mailu na adresu Používateľa, ak bola uvedená v reklamácii.

 

Odporúča sa, aby sa Používateľ až
do posúdenia reklamácie zdržal ďalších objednávok pre tú istú Službu resp.
Webovú stránku, ktorej sa sťažnosť týka.

 

Užívateľ má právo domáhať sa nárokov
na súde. Používateľ má tiež možnosť využiť mimosúdne spôsoby podávania
sťažností a nápravy, medzi ktoré patrí: možnosť podania žiadosti o riešenie
sporu stálemu mimosúdnemu spotrebiteľskému súdu pôsobiacemu pri Obchodnej
inšpekcii.

 

Záverečné
ustanovenia

1.Používateľ má právo odstúpiť od
zmluvy do 14 dní, avšak súhlas Používateľa so začatím plnenia (objednávka
plateného prístupu) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a potvrdenie,
že Používateľ si je vedomý straty tohto práva. bude mať za následok stratu
práva na odstúpenie pri aktivácii Služby.

 

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (« Nariadenie ») správcom
osobných údajov používateľov služby FuzeForge je spoločnosť PASS2MOBILE sp. z
o.o., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Varšava (« Správca údajov »).

V prípadoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov je možné kontaktovať
správcu údajov písomne na uvedenú adresu sídla správcu údajov alebo na
e-mailovú adresu:
reklamacie@fuzeforge.sk.

Pre viac informácií sa oboznámte s Pravidlami ochrany osobných údajov na
stránke služby Playvod v časti « Pravidlá ochrany osobných údajov ».