Archives de catégorie : SK_Smartmob_FuzeForge

SK_Smartmob_CGU_FuzeForge

Podmienky služby

 

Všeobecné zmluvné podmienky pre poskytovanie služby FuzeForge a predplatiteľských služieb

 

Všeobecné ustanovenia

Tieto predpisy (ďalej len „predpisy“) definujú všeobecné pravidlá používania služieb pre mobilné telefóny alebo počítače, ktoré prezentuje DA MOBILE sp. z o.o, ul. Towarowa 28, 00-839 Varšava, KRS 0000704753, REGON 368784829, NIP 5252730019 (ďalej len „DA MOBILE“),  e-mailová adresa: reklamacie@fuzeforge.sk

 

Služby uvedené v týchto pravidlách môžu využívať Užívatelia siete týchto operátorov: O2 Slovakia s.r.o.„Prevádzkovateľ“ v závislosti od kontextu.

 

Používatelia sú povinní používať Službu a Webovú stránku v medziach zákona platného na Slovensku a v súlade s ustanoveniami týchto Podmienok.

DA MOBILE bezplatne sprístupňuje podmienky spôsobom, ktorý umožňuje získavanie, reprodukciu a zaznamenávanie obsahu Podmienok pomocou IKT systému používaného DA MOBILE, t. j. na webovej stránke www.fuzeforge.sk. Podmienky sú k dispozícii aj v sídle DA MOBILE. Používateľ by si mal prečítať Pravidlá, ktoré stanovujú aktuálne podmienky používania Služby a Webovej stránky.

 

Používateľ je povinný sám zabezpečiť splnenie nasledujúcich minimálnych technických požiadaviek na používanie Služby a Webovej stránky:

a) mobilný telefón alebo iné zariadenie s funkciami umožňujúcimi používanie Služby a Webovú stránku,

b) pripojenie na internet,

c) počítač alebo iné zariadenie s nainštalovaným softvérom, ktorý vám umožňuje prehliadať webové stránky (napr. Internet Explorer 6 a vyšší, Firefox 4 a vyšší, Opera 10 a vyšší, Safari 3 a vyšší, Google Chrome) a mal by byť tiež oprávnený používať z týchto zariadení v rozsahu, ktorý mu umožňuje používať Webovú stránku a Službu.

 

Podmienky používania Služby a Webovej stránky uvedené v Podmienkach sa vzťahujú len na osobné, nekomerčné použitie. Obsah sprístupnený Používateľovi zahŕňa materiály chránené zákonom, vrátane autorských práv a práva priemyselného vlastníctva, najmä: ochranné známky, počítačové programy a hry. Taktiež samotná úprava a výber prezentovaného obsahu je samostatným predmetom ochrany podľa poľského práva, najmä podľa zákona zo 4. februára 1994 o autorskom práve a súvisiacich právach (Zbierka zákonov z roku 2006, č. 90, položka 631) v znení neskorších predpisov), zákon z 21. júla 2001 o ochrane databáz (z. z. č. 128, vložka 1402 v znení neskorších predpisov) a zákon z 30. júna 2000, právo priemyselného vlastníctva (z. z. z roku 2003, , č. 119, položka 1117 v znení neskorších predpisov).

 

Používateľ je oprávnený využívať zdieľaný obsah len na účely a v rozsahu uvedenom v ods. IV bod 4 tohto poriadku. Obsah najmä nesmie byť žiadnym spôsobom kopírovaný, reprodukovaný, upravovaný, spracovávaný, upravovaný, zverejňovaný, zobrazovaný, prenášaný alebo distribuovaný.

 

Kedykoľvek sa v nariadeniach používajú nasledujúce výrazy, mali by sa chápať takto:

SMS / SMS (Short Message Service) – je to krátka textová správa pozostávajúca maximálne zo 160 znakov (písmená, čísla, špeciálne znaky), ktorú je možné odoslať na akýkoľvek mobilný telefón, obsahujúca obsah zadaný odosielateľom a umožňujúci identifikáciu čísla mobilného telefónu odosielateľa.

 

Multimédiá – znamenajú rôzne typy digitálnych produktov vrátane: PC hier, mobilných hier, video materiálov, programov a aplikácií ponúkaných v rámci Služby, ku ktorým má Používateľ prístup na Webovej stránke. Multimédiá obsahujú materiály chránené zákonom, vrátane autorských práv a práva priemyselného vlastníctva, najmä: ochranné známky a počítačové programy.

 

Služba / Služba FuzeForge – znamená službu poskytovanú elektronicky na základe týchto Pravidiel na individuálne potreby. Služba je webová stránka FuzeForge s plateným predplateným prístupom (ako súčasť Služby) k multimédiám na nej ponúkaným.

 

Používateľ – plnoletá fyzická osoba používajúca Službu a Webovú stránku na základe týchto Pravidiel, pričom Webovú stránku môžu používať osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony so súhlasom svojho zákonného zástupcu a osoby bez spôsobilosti na právne úkony, ak konajú v ich mene ako zástupca.

 

Webová stránka / Predplatiteľská služba – predplatiteľská služba, v rámci ktorej až do jej deaktivácie

 

Používateľ získava platený prístup k Multimédiám ponúkaným v Službe (prístup sa automaticky predlžuje s frekvenciou stanovenou v Pravidlách pre Webovú stránku).

 

Podmienky používania

 

Popis služby je dostupný na webovej stránke www.fuzeforge.sk alebo v reklamách a propagačných materiáloch.

 

Aktivácia je možná:

a) využívaním prístupovej služby daného Prevádzkovateľa nasledujúcim spôsobom:

Používateľ by mal na webovej stránke zadať svoje telefónne číslo. Po zadaní telefónneho čísla Užívateľ dostane od Prevádzkovateľa SMS správu s unikátnym PIN kódom na telefónne číslo, ktoré zadal na stránke, ktoré by mal následne zadať aj na stránke a potvrdiť, príp.

Používateľ by mal kliknúť na webovú stránku, potvrdí stlačením tlačidla, že si prečítal Pravidlá a má záujem objednať si Službu cez Webovú stránku. Kliknutím na obe tlačidlá dôjde k uloženiu na webovú stránku.

 

Po aktivácii Služby spôsobom uvedeným vyššie, Užívateľ dostane SMS správu obsahujúcu okrem iného: potvrdenie o aktivácii Služby, informácie o cene a frekvencii predĺženia prístupu, odkaz na Pravidlá, informácie o tom ako Službu deaktivovať. Zadarmo kedykoľvek 24/7.

 

Používateľ, ktorý si aktivoval Službu, dostane nasledujúce údaje: prihlasovacie meno – ID, ktore je totožné s telefónnym číslom a URL link pre prístup k službe Fuze Forge.

 

Deaktivácia Služby (ukončenie zmluvy o poskytovaní elektronických služieb pre mobilný web) je možné vykonať kedykoľvek po prihlásení sa cez webovú stránku www.fuzeforge.sk do svojho účtu v sekcii „môj účet“, prípadne zaslaním emailu na reklamacie@fuzeforge.sk, prípadne zatelefonovaním na telefónnu linku užívateľskej podpory +421265413561 v pracovných dňoch od 9-17. Deaktivácia Služby je vždy bezplatná.

 

Od momentu aktivácie Služby sa prístup predĺži podľa nižšie uvedenej sadzby:

a) pre Webovú stránku aktivovanú spôsobom uvedeným vyššie:

Sadzba: 3 EUR s DPH

Frekvencia rozšírenia prístupu: 1 krát / týždeň

Každý Používateľ Služby po dokončení registrácie získa prístup k Službe FruzeForge, v rámci ktorej získa neobmedzený prístup k multimédiám v súlade s ustanoveniami uvedenými nižšie.

 

Po vykonaní registrácie, užívateľ Služby získa 1 deň bezplatného prístupu k multimediálnym službám uvedeným na webovej stránke www.fuzeforge.sk.

 

V rámci propagácie môže DA MOBILE udeliť Používateľom právo na bezplatný prístup ku konkrétnym Multimédiám alebo k určitému počtu Multimédií.

Používateľ po vykonaní registrácie uvedenej v ods. 4 vyššie získava dodatočný 20% bonus na nákup kódov pre všetky PC hry z katalógu Fuze Forge (katalóg PC hier).

 

Používateľ s aktívnou webovou stránkou dostane jeden kód PC hry (z fondu špecifikovaného DA MOBILE vo Fuze Forge) zadarmo vždy po predĺžení prístupu na webovú stránku.

 

Používateľ Služby môže nakupovať kódy a počítačové hry len prostredníctvom platby kreditnou kartou.

Servisné poplatky

Užívateľovi je účtovaná sadzba, ktorej výška závisí od objednanej Služby Prístup sa automaticky predlžuje s frekvenciou, ktorá závisí od objednanej Služby

 

V prípade Služby aktivovanej spôsobom vyššie, poplatky vyberajú prevádzkovatelia.

Transakčná sadzba nezahŕňa poplatky súvisiace s prístupom Používateľa do siete Internet ani žiadne poplatky súvisiace s prenosom dát.

 

Ďalšie pravidlá používania Služby a Webovej stránky

Realizácia aktivácie danej Služby a možnosť Používateľa využívať Službu závisí od riadneho splnenia požiadaviek vyplývajúcich z týchto Pravidiel Používateľom a podrobného popisu používania Webovej lokality. Bez ohľadu na požiadavky uvedené v iných ustanoveniach Predpisov, aby si používateľ mohol sťahovať multimédiá, musí:

zabezpečiť, aby telefónny prístroj, počítač alebo iné určené zariadenie, na ktorom má Užívateľ prijímať, sťahovať alebo prehrávať Multimédiá, boli správne nakonfigurované (najmä pokiaľ ide o prenos dát alebo iné prvky určujúce používanie Služby);

pred stiahnutím multimédií sa uistiť o kompatibilite multimédií s modelom telefónu, alebo počítačovým softvérom alebo iným zamýšľaným zariadením, pre ktoré chce vybrané multimédiá prijímať, sťahovať alebo prehrávať;

zabezpečiť, aby telefón, počítač alebo iné určené zariadenie Používateľa malo dostatok voľnej pamäte potrebnej na stiahnutie, inštaláciu a prehrávanie multimédií vybratých Používateľom.

 

Informácie o funkčnosti a interoperabilite multimédií vrátane kompatibility s modelom telefónu alebo softvérom počítača alebo iného určeného zariadenia, pre ktoré sa majú multimédiá vyzdvihnúť, stiahnuť alebo prehrať, ako aj možné technické opatrenia na ich ochranu sú k dispozícii na m.FuzeForge.sk na multimédiách vybratých Používateľom.

 

Používateľ sa môže obrátiť na služu podpory zákazníkov Fuze Forge na telefónnom čísle +421265413561.

 

Používateľ by mal chrániť heslo a prístup k svojmu mobilnému telefónu/počítaču alebo účtu umožňujúcemu využívanie Služieb pred neoprávneným použitím tretími osobami.

 

Používateľ, ktorý získa Multimédiá v rámci Služieb, má právo ich využívať v rozsahu uvedenom v týchto Pravidlách, teda sťahovať si poskytované Multimédiá ako súbory a ukladať ich do pamäte telefónu, počítača alebo iného určeného zariadenia.

 

Užívateľ získava právo používať Multimédiá len pre osobnú potrebu (t. j. pre potreby osoby, ktorej je Služba poskytovaná). Vyššie uvedené najmä znamená, že je neprijateľné používať multimédiá na komerčné účely, vrátane použitia na obchodné účely, ďalší predaj alebo iné formy zdieľania s tretími stranami.

 

Reklamačný poriadok

V prípade Služby aktivovanej spôsobom uvedeným vyššie Podmienok používania služby, sťažnosti týkajúce sa poplatkov za takúto Internetovú stránku a prístupové služby Prevádzkovateľa je možné podávať priamo Prevádzkovateľovi príslušnému pre osobu podávajúcu sťažnosť a to spôsobom určeným týmto Prevádzkovateľom.

Bez ohľadu na a bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť DA MOBILE voči spotrebiteľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a práva spotrebiteľa v rámci podávania a uplatňovania reklamácií, má Užívateľ právo podávať DA MOBILE sťažnosti týkajúce sa Služby. a Webovej stránky, najmä v súvislosti s neplnením alebo nesprávnym vykonávaním Služby alebo zistenými chybami.

 

V záujme zlepšenia procesu nahlasovania a vybavovania môže byť sťažnosť Používateľa zaslaná na DA MOBILE vo forme e-mailu na e-mailovú adresu: reklamacie@fuzeforge.sk alebo písomne na uvedenú adresu v týchto Pravidlách s anotáciou „Webová stránka <názov Služby>“ alebo „FuzeForge“ alebo „<názov Služby>“ “. Na uľahčenie identifikácie Používateľa a nahlásených problémov a požiadaviek sa odporúča, aby sťažnosť obsahovala:

a) údaje používateľa umožňujúce kontakt s ním a identifikáciu ako používateľa Služby vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla;

b) typ Služby, ktorej sa sťažnosť týka,

c) tvrdenia užívateľa,

d) okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie,

e) prípadne preferovaný spôsob vybavenia reklamácie alebo odstránenia údajného porušenia.

 

Vyššie uvedená sťažnosť by mala byť podaná do 2 mesiacov odo dňa, keď oznamovateľ zistil okolnosti, ktoré sú základom sťažnosti.

 

DA MOBILE sa zaväzuje odpovedať na reklamáciu do 30 dní od jej doručenia. DA MOBILE môže zaslať odpoveď vo forme e-mailu na adresu Používateľa, ak bola uvedená v reklamácii.

 

Odporúča sa, aby sa Používateľ až do posúdenia reklamácie zdržal ďalších objednávok pre tú istú Službu resp. Webovú stránku, ktorej sa sťažnosť týka.

 

Užívateľ má právo domáhať sa nárokov na súde. Používateľ má tiež možnosť využiť mimosúdne spôsoby podávania sťažností a nápravy, medzi ktoré patrí: možnosť podania žiadosti o riešenie sporu stálemu mimosúdnemu spotrebiteľskému súdu pôsobiacemu pri Obchodnej inšpekcii.

 

Záverečné ustanovenia

1.Používateľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní, avšak súhlas Používateľa so začatím plnenia (objednávka plateného prístupu) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a potvrdenie, že Používateľ si je vedomý straty tohto práva. bude mať za následok stratu práva na odstúpenie pri aktivácii Služby.

 

Správcom osobných údajov Používateľov je DA MOBILE sp. z o.o, ul. Towarowa 28, 00-839 Varšava, KRS 0000704753, REGON 368784829, NIP 5252730019. Osobné údaje užívateľov budú spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997. Osobné údaje používateľov budú spracúvané len v rozsahu a na účel, ktorý je nevyhnutný na poskytovanie Služby a Webu (vrátane posudzovania sťažností). Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Dotknuté osoby majú právo na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu, právo na ich opravu a právo požadovať ich odstránenie. Ak Používateľ požiada o vymazanie alebo zmenu svojich osobných údajov, môže tak urobiť zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: reklamacie@fuzeforge.sk vrátane žiadosti s telefónnym číslom, z ktorého si Používateľ objednal Službu. Takáto žiadosť môže byť zaslaná aj písomne na adresu uvedenú v týchto podmienkach.

 

Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto predpisy, sa uplatňujú príslušné ustanovenia poľského práva.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / EC (« Nariadenie »), správcom osobných údajov používateľov Služby FuzeForge je DA MOBILE sp. z o.o, ul. Towarowa 28, 00-839 Varšava. E-mailová adresa: reklamacie@fuzeforge.sk

 

Osobné údaje užívateľov budú spracované v súlade s Nariadením podľa čl.6 ods. 1

písm. a, b, f na účely súvisiace s poskytovaním služieb na Webovej stránke vrátane posudzovania prípadných sťažností, a ak s tým Užívateľ vyjadrí príslušný súhlas – na účely zasielania obchodných a marketingových informácií, vo forme uvedenej v súhlasnú doložku, ako aj na realizáciu právom oprávnených záujmov Správcu, t.j. zisťovanie, uplatňovanie nárokov alebo bránenie sa proti nárokom druhej strany.

Osobné údaje budú spracované po dobu poskytovania služieb na Webovej stránke až do prípadnej žiadosti o ich odstránenie Používateľom alebo do uplynutia lehoty primeranej premlčaniu nároku na poskytnutú službu. Údaje spracúvané za účelom zasielania obchodných informácií budú spracúvané až do prípadného odvolania vyššie uvedeného súhlasu, pričom informácie potrebné na vybavenie reklamácie budú spracúvané do zániku práv z tohto hľadiska. Osobné údaje môžu byť spracúvané aj po uvedenom období, ak takáto potreba vyplýva z ustanovení platných právnych predpisov.

 

Rozsah osobných údajov spracúvaných Správcom zahŕňa: údaje potrebné na poskytovanie služieb na Webovej stránke – v prípade Služby aktivovanej spôsobom uvedeným v ods. II odsek 2 body a) body i) alebo ii) Predpisov: telefónne číslo, IP adresa a v prípade Služby aktivovanej spôsobom uvedeným v ods. II odsek 2 bod b) Pravidiel): meno a priezvisko a IP ako aj kontaktné údaje Užívateľa, meno, priezvisko v prípade vybavovania reklamácie.

 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na poskytovanie služieb na Webovej stránke. Poskytnutie údajov za účelom zasielania obchodných a marketingových informácií je dobrovoľné.

 

Osobné údaje môžu byť sprístupnené zamestnancom alebo spolupracovníkom Správcu a subjektom poskytujúcim Správcovi podporu na základe zmlúv o poverení.

Osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú, majú právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na odvolanie súhlasu, ktoré však nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania uskutočneného pred odvolaním súhlasu. Osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú, majú právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievajú, že spracúvanie ich osobných údajov je v rozpore s ustanoveniami nariadenia.