Archives de catégorie : PL_ML_Polityka prywatnosci _CLICNSCORES

PL_ML_Polityka prywatnosci _CLICNSCORES

Ochrona danych osobowych

Prywatno?? u?ytkowników naszych serwisów ma dla nas najwy?sze znaczenie. Szczególnie dbamy o ochron? danych osobowych. Wykorzystujemy najlepsze ?rodki technologiczne uniemo?liwiaj?ce ingerencj? w dane osobowe u?ytkowników osobom nieupowa?nionym. W trakcie korzystania z naszych serwisów, zbieramy informacje o: adresach IP u?ytkowników i numerach MSISDN. S? one zbierane z logów naszego serwera. S? one wykorzystywane dla celów prawid?owej i optymalnej realizacji naszych us?ug. Administratorem danych osobowych u?ytkowników jest Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja, wpisana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem B 430 325 811. Dane osobowe u?ytkowników serwisu przetwarzane s? wy??cznie w celu prawid?owej realizacji us?ugi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane nie s? udost?pniane podmiotom trzecim. U?ytkownikowi przys?uguje prawo wgl?du do tre?ci jego danych oraz ich poprawiania. Serwis przeznaczony jest wy??cznie dla osób pe?noletnich.

Aktywacja dost?pu do Serwisu mo?e zosta? dokonana poprzez: a) zamówienie subskrypcji SMS MT – U?ytkownik b?dzie otrzymywa? max. 2 p?atne SMS/tydzie? przez czas nieokre?lony + 1 p?atny SMS po rejestracji (11,07 z? brutto za otrzymany SMS – 22,14 z?/tydz). Rezygnacja w ka?dym czasie – wys?anie SMS o tre?ci STOP SPORT na numer 60955 (0 z?) z numeru telefonu dla którego Serwis zosta? zamówiony.
Kontaktreklamacje@digitalglobalpass.com