Archives de catégorie : TR_CLICNSCORES

TR_CGV_Smartmob_CLICNSCORES

Hüküm ve Ko?ullar


KURALLAR VE ?ARTLAR
Clicnscore, HTML5 teknolojisini destekleyen tüm ak?ll? telefonlarla uyumlu, internet ba?lant?s? ile ula??lan ayn? zamanda PC’ye uyumlu bir e?lence servisidir. Bu servisi alan kullan?c?lar, http://live.clicnscores-tr.com adresli Clicnscore, portali içinde yer alan tüm mac sonuclari ,video, haberler, hareketli 3D goller içeriklerini üyelikleri boyunca s?n?rs?z kullanma hakk?na sahip olurlar. Clicnscore, servisi http://live.clicnscores-tr.com adresinde yer almaktad?r.

http://live.clicnscores-tr.com adl? web sitesine ula?makla ve site hizmetlerini kullanmakla, bu sitenin bir kullan?c?s? olarak siz, a?a??daki site kullan?m hüküm ve ?artlar?n? kabul etmektesiniz. Bu site hükümlerini kabul etmiyorsan?z, lütfen bu siteyi kullanmaya art?k devam etmeyiniz. http://live.clicnscores-tr.com web sitesi hüküm ve ?artlar?n? internet üzerinden kabul etmek ile, ç?kabilecek her türlü ihtilafta bu internet i?leminin geçerli bir delil olarak tan?naca??n? kabul etmektesiniz.

Clicnscore servis sa?lay?c?s?, DV Turkey Dijital site hüküm ve ?artlar?n?, üyelik ?artlar?n?, gizlilik politikas? ve/veya bu sitede yay?nlanan di?er ?artlar?, kurallar?, sözle?meleri de?i?tirme hakk?n? sakl? tutmaktad?r. Site hükümlerini, genel site ?artlar?n?, üyelik ?artlar?n?, gizlilik politikas? ve/veya bu sitede yay?nlanan di?er ?artlar?, kurallar? veya sözle?meleri düzenli olarak incelemek sizin sorumlulu?unuzdad?r. Herhangi bir de?i?iklikten sonra bu sitenin kullan?m?na devam edilmesi ve sitenin sundu?u herhangi bir hizmete ili?kin olarak i?lem yap?lmas?, söz konusu de?i?ikli?i kabul etti?iniz anlam?na gelir.

Servis Bilgisi
Üyelik:
Clicnscore, HTML5 teknolojisini destekleyen tüm ak?ll? telefonlarla uyumlu, ayn? zamanda PC portal? mevcut internet üzerinden ula??lan ve ayl?k ücretlenen bir e?lenceli dijital içerik servisidir. Bu servisi alan kullan?c?lar, http://live.clicnscores-tr.com adresli Clicnscore portali içinde yer alan tüm oyun,video, uygulama, hareketli görseller, testler ve kahve fal? içeriklerini üyelikleri boyunca s?n?rs?z kullanma hakk?na sahip olurlar. Kullan?c?lar?n servisi kullan?m? esnas?ndaki data ücretleri operatörlerin tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.

Servis Turkcell ve Türk Telekom, Vodafone’da ayl?k ücretlendirilir, ayl?k ücreti vergiler Turkcell aboneleri için 78 TL, Vodafone 36 TL (30 Mayis 2019 tarihinden itibaren gecerli olmak uzere) ve Türk Telekom aboneleri için 78 Tl’dir. Abonelik, kullan?c? iptal talebinde bulunmad?kça devam edecektir.

Clicnscore ile ilgili ak??lar a?a??daki ?ekildedir;

Servis Ba?lang?c?:
Clicnscore, servisinin ba?lat?lmas? için kullan?c?n?n internet ba?lant?s?na sahip olmas? gerekmektedir. Kullan?c? internet ba?lant?s?na sahip ise telefon numaras?n? girmesi gerekmektedir. Kullan?c? tan?t?m bannerlar?ndan yönlendirildi?i sayfada cep telefonu numaras?n? girdikten sonra kendisine SMS ile bir ?ifre gönderilecektir. Bu ?ifreyi kar??s?na gelen ikinci sayfadaki kutuya girip onaylamas? durumunda, ücretlendirme denemesi sonras? al?m sürecini tamamlayarak uygulamaya eri?im sa?lar.

Servis Süreci:
Servis süreci boyunca kullan?c? servis yenilenmeden önce hat?rlat?c? SMS alacakt?r. Kullan?c?n?n servis durumunu sorgulamas? için Clicnscore uygulamas?na girmesi yeterlidir. Kullan?c? uygulama içerisinde HESABIM bölümünden servis bilgilerini kontrol edebilir.

Servis ?ptali:
Servis iptali ;Turk Telekom, Vodafone ve Turkcell kullan?c?lar? IPTAL Clicnscore yazip 3544’a gönderilerek veya mü?teri hizmetleri aranarak yap?l?r. Servis iptal edilse de servis bedelinin tahsil edildi?i dönem süresince servis faydas?ndan yararlan?labilir. Servis süresi bitiminden evvel iptal halinde ücret iadesi yap?lmayacakt?r.

Mü?teri Hizmetleri

E-mail:mh@payguru.com

Telefon: 08505454222