Archives de catégorie : LALIGA_XTRA_APP

App_PL_Rules_Smartmob_LALIGAFantasy

Zasady gier

Ranking jest dost?pny dla wszystkich u?ytkowników, którzy za?o?yli konto na aplikacji LALIGA Xtra Fantasy.

Aplikacja jest darmowa, a udzia? w przewidywaniach równie?.

U?ytkownicy b?d? mogli dokonywa? swoich wyborów zawodników w ka?dym dniu rozgrywek.

Punkty dla ka?dego wybranego zawodnika s? obliczane na podstawie jego rzeczywistych osi?gni??.

Je?eli zawodnik jest kontuzjowany, zawieszony lub nie bierze udzia?u w meczu, na który zosta? wybrany, u?ytkownik otrzymuje 0 punktów.

Jak tylko u?ytkownik dokona przynajmniej jednego wyboru, automatycznie bierze udzia? w ogólnym rankingu.

Ten ranking obejmuje wszystkie zawody dost?pne w aplikacji.

Ranking jest zerowany na koniec ka?dego okresu. Okres trwa 28 dni.

Na koniec ka?dego sezonu u?ytkownik zajmuj?cy pierwsze miejsce w ogólnym rankingu wygrywa odpowiadaj?cy mu okres.

APPLE: APPLE INC. w ?aden sposób nie jest sponsorem oferty na LALIGA Xtra Fantasy i nie ponosi odpowiedzialno?ci za organizacj? przewidywa? i nagród. Aplikacja nie promuje ?adnych produktów Apple w swoich ofertach.

App_FR_Rules_Smartmob_LALIGAFantasy

Règles du jeu

Le classement est disponible pour tous les utilisateurs qui ont créé un compte sur l’application LALIGA Xtra Fantasy.

L’application est gratuite et la participation aux pronostics aussi.

– Les utilisateurs pourront faire leurs selection de joueur dans chaque journée de jeu. 

– Le score de chaque joueur selectionné est calculé en fonction de ses performances réelles. 

– Un joueur blessé, suspendu ou qui ne prend part à la rencontre pour laquelle il a été selectionné 0 point à l’utilisateur. 

– Dès qu’un utilisateur a fait, au minimum, une selection, il participe directement au classement général.

– Ce classement couvre toutes les compétitions dans l’application.

– Le classement est remis à zéro à la fin de chaque période. Une période dure un 28 jours.

– A la fin de chaque saison, l’internaute terminant premier du classement général remporte la période correspondante.

APPLE: APPLE INC. n’est en aucun cas commanditaire de l’offre sur LALIGA Xtra Fantasy et n’est pas responsable de l’organisation des pronostics et des cadeaux. L’application ne fait la promotion d’aucun produit Apple dans ses offres.

App_EN_Rules_Smartmob_LALIGAFantasy

Games Rules

The ranking is available to all users who have created an account on the LALIGA Xtra Fantasy application.

The application is free, and participation in predictions is also free.

Users will be able to make their player selections for each game day.

The score of each selected player is calculated based on their actual performance.

If a player is injured, suspended, or does not take part in the match for which they were selected, the user receives 0 points.

As soon as a user has made at least one selection, they directly participate in the overall ranking.

This ranking covers all competitions within the application.

The ranking is reset at the end of each period. A period lasts for 28 days.

At the end of each season, the user who finishes first in the overall ranking wins the corresponding period.

APPLE: APPLE INC. is in no way sponsoring the offer on LALIGA Xtra Fantasy and is not responsible for the organization of predictions and prizes. The application does not promote any Apple products in its offers.

App_AR_Rules_Smartmob_LALIGAFantasy


????? ???????:

??????? ???? ????? ?????????? ????? ????? ?????? ???? ??? ????? LALIGA XTRA FANTASY.

??????? ?????? ????????? ?? ???????? ????? ??????.

?????? ?????????? ?? ?????? ??????? ??? ??? ?????.

??? ???? ???? ?? ???? ???? ????? ??? ????? ??????.

??? ???? ?????? ??????? ?? ????? ?? ?????? ?? ?? ????? ?? ???????? ???? ?? ??????? ???? ????? ???????? 0 ????.

????? ?? ???? ???????? ???? ?????? ???? ??? ?????? ????? ?????? ?? ??????? ?????.

???? ??? ??????? ???? ????????? ???? ???????.

??? ????? ????? ??????? ?? ????? ?? ????. ????? ?????? ???? 28 ?????.

?? ????? ?? ????? ???? ???????? ???? ???? ?????? ????? ?? ??????? ????? ??????? ????????.

???: ??? ??? ?????? ??? ??? ?? ??????? ?? ??? LALIGA XTRA FANTASY????? ?????? ?? ????? ???????? ????????. ?? ???? ??????? ??? ?????? ??? ?? ?????.