Archives de catégorie : PL_REGULAMIN_CLICNSCORES

PL_REGULAMIN_CLICNSCORES

Regulamin ?wiadczenia serwisu subskrypcyjnego  „CLICNSCORES”

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) okre?la ogólne zasady korzystania z p?atnego serwisu subskrypcyjnego , przeznaczonego na telefony komórkowe prezentowanego przez Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja, wpisana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem B 430 325 811. Adres e-mail: reklamacje@digitalglobalpass.com

 

 1. Z Serwisu CLICNSCORES mog? korzysta? U?ytkownicy telefonów komórkowych. U?ytkownik powinien by? uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w zakresie umo?liwiaj?cym mu korzystanie z Serwisu. Z Serwisów MT mog? korzysta? u?ytkownicy telefonów komórkowych w sieci Orange Polska S.A. (ORANGE), sieci T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), sieci P4 Sp z o.o. (PLAY), oraz Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS).

 

 1. U?ytkownicy zobowi?zani s? do korzystania z Serwisu w granicach obowi?zuj?cego w Polsce prawa oraz  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 1. DGP nieodp?atnie udost?pnia Regulamin w sposób, który umo?liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie tre?ci Regulaminu za pomoc? systemu teleinformatycznego, którym pos?uguje si? DGP, a wi?c na stronie internetowej clicnscores.pl  Regulamin dost?pny jest tak?e w siedzibie DGP.

 

 1. U?ytkownik korzystaj?cy z Serwisów powinien zapozna? si? z tre?ci? Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu.

 

 1. Ka?dy U?ytkownik zobowi?zany jest zapewni? we w?asnym zakresie spe?nienie nast?puj?cych minimalnych wymaga? technicznych w celu korzystania z Serwisu:

1)        telefon komórkowy z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalaj?cym na przegl?danie stron internetowych

2)        po??czenie z sieci? Internet

3)        komputer lub inne urz?dzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalaj?cym na przegl?danie stron internetowych (np.: Internet Explorer 6 i wy?sza, Firefox 4 i wy?sza, Opera 10 i wy?sza, Safari 3 i wy?sza, Google Chrome).

Informacje dotycz?ce funkcjonalno?ci oraz interoperacyjno?ci Obiektów Multimedialnych w tym kompatybilno?? danego Obiektu z telefonem na który Obiekt ten ma zosta? odebrany, ?ci?gni?ty czy odtwarzany a tak?e ewentualne technicznych ?rodki ochrony Obiektu Multimedialnego dost?pne s? dla poszczególnych Obiektów na stronie  clicnscores.pl przy danym Obiekcie.

 1. Okre?lone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Serwisu, dotycz? wy??cznie u?ytku osobistego, niemaj?cego charakteru komercyjnego (np. dzia?alno?ci gospodarczej). U?ytkownika obowi?zuje zakaz dostarczania tre?ci o charakterze bezprawnym.
 2. Tre?ci udost?pniane U?ytkownikowi w ramach Serwisu subskrypcyjnego zawieraj? chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem w?asno?ci przemys?owej materia?y, w szczególno?ci: znaki towarowe, programy na telefon komórkowy i utwory. Tak?e sam uk?ad i wybór prezentowanych w Serwisie tre?ci stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególno?ci na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo w?asno?ci przemys?owej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

 

 1. U?ytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udost?pnianych w ramach Serwisu Obiektów Multimedialnych, wy??cznie w celach i zakresie okre?lonym w par. IV pkt. 3 niniejszego Regulaminu, a w zakresie tre?ci, które nie stanowi? utworów wy??cznie w celach i zakresie okre?lonych w pkt. 8 powy?ej. W szczególno?ci utwory (Obiekty Multimedialne) nie mog? by? kopiowane, publikowane, wy?wietlane, przesy?ane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób.

 

 1. Ilekro? w Regulaminie u?yte s? wymienione poni?ej sformu?owania, nale?y je rozumie? w nast?puj?cy sposób:

 

 1. SMS/wiadomo?? SMS(Short Message Service) jest to krótka wiadomo?? tekstowa, sk?adaj?ca si? z nie wi?cej ni? 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), któr? mo?na przes?a? na dowolny telefon komórkowy, zawieraj?ca tre?? wpisan? przez nadawc? oraz umo?liwiaj?ca identyfikacj? numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.

 

 1. SMS MT/wiadomo?? SMS MT– (Short Message Service Mobile Terminated) jest to wiadomo??  SMS wys?ana do U?ytkownika, w wykonaniu z?o?onego wcze?niej przez U?ytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia (subskrypcji) na otrzymywanie takich SMS-ów w okre?lonej cz?stotliwo?ci, a U?ytkownik ponosi koszt otrzymania ka?dej takiej wiadomo?ci.

 

 1. WAP(Wireless Application Protocol – Protokó? Komunikacji Bezprzewodowej) – oznacza mi?dzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz ?wiadczenia zaawansowanych us?ug telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.

 

 1. Obiekt Multimedialny– oznacza materia?y video, zdj?cia, slajdy, relacje, oraz inne obiekty graficzne lub tekstowe dost?pne w serwisie Obiekt Multimedialny zawiera chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem w?asno?ci przemys?owej materia?y, w szczególno?ci: znaki towarowe, oprogramowanie na telefon komórkowy i utwory.

 

 1. U?ytkownik– pe?noletnia osoba fizyczna, korzystaj?ca z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolno?ci do czynno?ci prawnych mog? korzysta? z Serwisu pod warunkiem wyra?enia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadaj?ce zdolno?ci do czynno?ci prawnych, pod warunkiem dzia?ania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.

 

 1. System teleinformatyczny– zespó? wspó?pracuj?cych ze sob? urz?dze? informatycznych i oprogramowania, zapewniaj?cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak?e wysy?anie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc? w?a?ciwego dla danego rodzaju sieci urz?dzenia ko?cowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

 

 1. Serwis lub Serwis Subskrypcyjny – serwis clicnscores.pl z p?atnym dost?pem subskrypcyjnym, w ramach którego, do momentu dezaktywacji subskrypcji przez U?ytkownika, ?wiadczone s? us?ugi polegaj?ce na dost?pie do zawartych w Serwisie Obiektów Multimedialnych.

 

 1. Operator telekomunikacyjny lub Operator – oznacza przedsi?biorc? telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje dzia?alno?? gospodarcz? polegaj?c? na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnie? towarzysz?cych lub ?wiadczeniu us?ug telekomunikacyjnych, dla którego u?ytkowników oraz abonentów dost?pne s? us?ugi.
 1. Zasady korzystania z Serwisu

 

 1. Opis Serwisu subskrypcyjnego  dost?pny jest na stronie internetowej clicnscores.pl lub w reklamach i materia?ach promocyjnych.

 

 1. Aktywacja dost?pu do Serwisu mo?e zosta? dokonana poprzez: a) zamówienie subskrypcji SMS MT. Aktywacja poprzez zamówienie SMS MT polega na wys?aniu na wskazany poni?ej numer dost?powy, SMS o podanej tre?ci (SMS bezp?atny), lub na podaniu swojego numeru telefonu na stronie internetowej, a nast?pnie potwierdzeniu (wpisaniu na stronie www) unikalnego PIN-u, który otrzyma U?ytkownik bezp?atnym SMSem. Abonent Orange mo?e przyst?pi? do serwisu równie? poprzez potwierdzenie na stronie www ch?ci przyst?pienia do serwisu, poprzez klikni?cie w przycisk potwierdzaj?cy zamówienie us?ugi. Odpowiednio wys?anie wiadomo?ci przez U?ytkownika lub wpisanie kodu PIN na stronie internetowej i jego zatwierdzenie lub klikni?cie w przycisk potwierdzaj?cy, inicjuje proces ?wiadczenia us?ugi (aktywacja subskrypcji SMS MT), a z chwil? otrzymania tej wiadomo?ci przez DGP zawierana jest umowa o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?.  Po aktywacji Serwisu U?ytkownik otrzymuje  SMS powitalny, zawieraj?c?:
 • Potwierdzenie rejestracji w Serwisie
 • Informacj? dot. kosztu i cz?stotliwo?ci otrzymywania p?atnych wiadomo?ci SMS MT
 • Linku do Regulaminu
 • Informacj? o sposobie bezp?atnej rezygnacji z Serwisu
 1. Dost?pne subskrypcje SMS MT:
 • CLICNSCORESS

Numer dost?powy  – 60577 lub 60955

Komenda startowa – START CLICNSCORES

 • Cz?stotliwo?? otrzymywania SMS MT: 3 razy/tydzie? + opcjonalnie, dodatkowy SMS wys?any po rejestracji do Serwisu.
 •      SPORT

Numer dost?powy  – 60955

Komenda startowa – START SPORT lub SPORT

 • Cz?stotliwo?? otrzymywania SMS MT: 2 razy/tydzie? + opcjonalnie, dodatkowy SMS wys?any po rejestracji do Serwisu.

 

 •      SCORE

Numer dost?powy  – 60955

Komenda startowa – START SCORE lub SCORE

 • Cz?stotliwo?? otrzymywania SMS MT: 3 razy/tydzie? + opcjonalnie, dodatkowy SMS wys?any po rejestracji do Serwisu.

U?ytkownik który dokona? aktywacji dost?pu do Serwisu, otrzyma dane: login oraz has?o niezb?dne do doko?czenia rejestracji na stronie clicnscores.pl

Aby doko?czy? procesu aktywacji Serwisu, U?ytkownik powinien doko?czy? rejestracji zgodnie ze wskazówkami na stronie www.

 

 1. Dezaktywacji Serwisu subskrypcyjnego  (rozwi?zania umowy o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?) mo?na dokona? w ka?dym czasie:
 2. A) dla subskrypcji SMS MT wysy?aj?c wiadomo?? SMS o podanej w tabeli poni?ej tre?ci na wskazany w tabeli poni?ej numer dost?powy.

 

 

Nazwa Serwisu MT   Numer dezaktywuj?cy   Komenda dezaktywuj?ca
CLICNSCORES SPORT SCORE   60577/60955 60955 60955   STOP CLICNSCORES STOP SPORT STOP SCORE

Koszt dezaktywacji Serwisu MT jest bezp?atny.

 1. Wiadomo?? dezaktywuj?c? subskrypcj? SMS MT nale?y w ka?dym przypadku wys?a? z numeru telefonu komórkowego, dla którego Serwis zosta? zamówiony (i na który to numer telefonu komórkowego wysy?any jest SMS MT).

 

 1. Od momentu zamówienia Subskrypcji SMS MT, U?ytkownik b?dzie otrzymywa? wiadomo?ci SMS MT w odst?pach czasu wynikaj?cych z tabeli, o której mowa w ust. 3 powy?ej, a? do czasu dezaktywacji Serwisu. Koszt jaki ponosi U?ytkownik za otrzymanie wiadomo?ci SMS MT to 6,15 z? (dla U?ytkowników zapisanych do serwisu Clicnscores na numerze 60577) i 11,07 z? (dla U?ytkowników zapisanych od dnia 25/11/2016 do serwisu Clicnscores na numerze 60955) brutto za otrzymany SMS MT.
Nazwa Serwisu subskrypcyjnego SMS MT Numer dost?powy Komenda aktywuj?ca (tre?? SMSa) Cz?stotliwo?? otrzymywania SMS MT w ramach Serwisu subskrypcyjnego SMS MT
CLICNSCORES SPORT SCORE 60577 lub 60955 60955 60955 START CLICNSCORES lub CLICNSCORES START SPORT lub SPORT START SCORE lub SCORE 3 razy/tydzie? + opcjonalnie, dodatkowy SMS  po rejestracji 2 razy/tydzie? + opcjonalnie, dodatkowy SMS  po rejestracji 3 razy/tydzie? + opcjonalnie, dodatkowy SMS  po rejestracji
 1. Op?aty za Subskrypcj? SMS MT
 2. U?ytkownik obci??any jest op?at? za otrzymanie ka?dej wiadomo?ci SMS MT wys?anej do niego w ramach Serwisu. Koszt otrzymania SMS MT podany zosta? w tabeli w par. II ust. 6  niniejszego Regulaminu.

 

 1. Op?aty pobranie s? przez  Operatorów.

 

 1. Op?ata za us?ugi nie obejmuje op?at za po??czenia WAP, w przypadku, kiedy korzystanie z us?ugi wymaga ?ci?gania przez U?ytkownika danych z wykorzystaniem transmisji WAP. Op?aty za po??czenia WAP b?d? pobierane przez Operatora oprócz kwot op?at za us?ugi, zgodnie z aktualnym cennikiem danego Operatora.

 

 1. Op?ata za us?ugi nie obejmuje op?at zwi?zanych z uzyskaniem przez U?ytkownika dost?pu do sieci Internet.

 

 1. Pozosta?e zasady dotycz?ce korzystania z Serwisu
 2. Realizacja zamówienia z?o?onego przez U?ytkownika na Serwis i mo?liwo?? skorzystania przez U?ytkownika z Obiektu Multimedialnego  jest uzale?niona od nale?ytego wype?nienia przez U?ytkownika wymogów wynikaj?cych z niniejszego Regulaminu oraz szczegó?owego opisu korzystania z Serwisu oraz jego cennika. Niezale?nie od wymogów okre?lonych w innych postanowieniach Regulaminu w celu skorzystanie z Obiektu Multimedialnego U?ytkownik powinien:
 3. zapewni?, by aparat telefoniczny, na którym Obiekt Multimedialny ma by? odebrany, ?ci?gni?ty czy odtwarzany przez U?ytkownika, by? prawid?owo skonfigurowany (w szczególno?ci w zakresie transmisji danych, odbierania wiadomo?ci WAP push);
 4. upewni? si? przed skorzystaniem z danego Obiektu Multimedialnego, co do kompatybilno?ci Obiektu Multimedialnego z oprogramowaniem telefonu, na który Obiekt ten ma zosta? odebrany, ?ci?gni?ty czy odtwarzany;
 5. zapewni?, by telefon U?ytkownika posiada? wystarczaj?co du?o wolnej pami?ci niezb?dnej do pobrania, zainstalowania, odtwarzania wybranego przez U?ytkownika Obiektu Multimedialnego (minimum 14MB wolnej pami?ci).
 6. U?ytkownik powinien chroni? has?o i dost?p do swojego telefonu komórkowego/komputera lub konta umo?liwiaj?cego korzystanie z Serwisu przed nieuprawnionym u?yciem przez osoby trzecie.

 

 1. U?ytkownik uzyskuj?cy Obiekt Multimedialny w ramach Serwisu ma prawo do korzystania z Obiektu Multimedialnego w zakresie okre?lonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie odtworzenia Obiektu Multimedialnego wy??cznie na u?ytek w?asny (tj. na u?ytek osoby, na której rzecz ?wiadczona jest dana us?uga). W szczególno?ci powy?sze oznacza, ?e niedopuszczalne jest wykorzystywanie Obiektu Multimedialnego w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej, odsprzeda?, ani inne formy udost?pniania osobom trzecim.

 

 1. Post?powanie reklamacyjne
 2. Reklamacje dotycz?ce op?at za Serwis mog? by? sk?adane bezpo?rednio do Operatora w?a?ciwego dla osoby sk?adaj?cej reklamacj? i w trybie okre?lonym przez tego Operatora. Niezale?nie i bez wp?ywu na przewidzian? przepisami powszechnie obowi?zuj?cego prawa odpowiedzialno?? DGP wobec konsumenta oraz uprawnienia przys?uguj?ce konsumentowi w zakresie zg?aszania i dochodzenia roszcze?, U?ytkownik ma prawo sk?ada? DGP reklamacje dotycz?ce Serwisu, w szczególno?ci zwi?zane z niewykonaniem lub nienale?ytym wykonaniem Serwisu lub wykrytymi wadami.

 

 1. W celu usprawnienia procesu zg?aszania i rozpatrywania reklamacja U?ytkownika mo?e zosta? przes?ana do DGP w formie wiadomo?ci email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@digitalglobalpass.comlub zosta? wys?ana w formie pisemnej na adres podany w par. 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „CLICNSCORES”. Dla u?atwienia identyfikacji U?ytkownika oraz zg?aszanych problemów i ??da?, rekomendowane jest, by reklamacja okre?la?a:

 

 1. dane U?ytkownika umo?liwiaj?ce kontakt z nim oraz identyfikacj? jako U?ytkownika Serwisu, w tym adres email i numer telefonu;
 2. rodzaj Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
 3. zarzuty U?ytkownika,
 4. okoliczno?ci dotycz?ce przedmiotu reklamacji,
 5. ewentualnie ??dany przez U?ytkownika sposób za?atwienia reklamacji lub usuni?cia zarzucanego naruszenia.

 

 1. Reklamacja, o której mowa powy?ej, powinna zosta? zg?oszona w terminie 2 miesi?cy od wykrycia przez zg?aszaj?cego okoliczno?ci stanowi?cej podstaw? tej reklamacji.

 

 1. DGP zobowi?zuje si? udzieli? odpowiedzi na reklamacj? w terminie 14 dni od jej otrzymania. DGP mo?e przes?a? odpowied? w formie wiadomo?ci email na adres U?ytkownika, je?eli zosta? on podany w zg?oszeniu reklamacyjnym.

 

 1. Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji U?ytkownik powstrzyma? si? od sk?adania kolejnych zamówie? Serwisu, którego dotyczy reklamacja.

 

 1. U?ytkownikowi przys?uguje prawo do dochodzenia roszcze? w s?dzie. U?ytkownik posiada tak?e mo?liwo?? skorzystania z pozas?dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze? min.: mo?liwo?? z?o?enia wniosku o rozstrzygniecie sporu do  sta?ego polubownego s?du konsumenckiego dzia?aj?cego przy Inspekcji Handlowej (WIIH) czy z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

 

 

 

 1. Zasady promocji WYGRAJ Z CLICNSCORES

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem promocji jest spó?ka Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja, wpisana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem B 430 325 811. Adres e-mail: reklamacje@digitalglobalpass.com

 

 1. Promocja “WYGRAJ Z CLICNSCORES” (dalej zwane „Promocj?”) swoim zasi?giem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Promocja przeznaczona jest dla osób, które w okresie obowi?zywania Promocji, o którym mowa w  par. II pkt. 1 poni?ej stan? si? U?ytkownikami serwisu subskrypcyjnego SMS MT:  ‘Clicnscores’, opisanego w „Regulaminie ?wiadczenia serwisu MT „Clicnscores”, zwanym dalej „Subskrycpj?  SMS MT”, tj. zarejestruj? si? w sposób opisany w par. IV ust. 3 poni?ej w Subskrypcji  SMS MT w danym cyklu konkursowym trwania Promocji.

 

 1. Z zastrze?eniem ust.3 powy?ej, w Promocji b?d? mog?y wzi?? udzia? wszystkie osoby fizyczne powy?ej 18 roku ?ycia, posiadaj?ce pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych lub osoby posiadaj?ce ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na udzia? w promocji. W przypadku osób nie posiadaj?cych pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych, o?wiadczenia zwi?zane z udzia?em w Promocji powinny by? sk?adane przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 

 1. W Promocji nie b?d? mogli uczestniczy? pracownicy DGP ani innych firm bior?cych udzia? w przygotowaniu Promocji oraz ich krewni i powinowaci pierwszego stopnia.

 

 1. DGP nieodp?atnie udost?pnia niniejszy Regulamin Promocji w sposób, który umo?liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie tre?ci Regulaminu za pomoc? systemu teleinformatycznego, którym pos?uguje si? DGP, a wi?c na stronie internetowej www.clicnscores.pla tak?e na stronie internetowej promuj?cej dany Serwis MT (Landing page). Regulamin dost?pny jest tak?e w siedzibie DGP.

 

 1. Osoba bior?ca udzia? w Promocji powinna zapozna? si? z tre?ci? niniejszego Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki Promocji.
 • Czas trwania Promocji
 • Dat? rozpocz?cia promocji jest 1 maj 2016 roku, a dat? ko?cow? 31 lipiec 2016 roku (w??cznie) (dalej „okres obowi?zywania Promocji”).
 • Promocja sk?ada si? z 1 cyklu konkursowego, trwaj?cego od 1 maja 2016 r. do 31 lipca 2016 r.
 1. Cel Promocji

Celem Promocji jest zach?canie do u?ytkowania produktów i us?ug oferowanych przez DGP, w szczególno?ci do korzystania z Subskrypcji SMS MT, o których mowa w par. I pkt. 3 powy?ej.

 

 1. Zasady Promocji

 

 1. Podczas okresu obowi?zywania Promocji, DGP przeprowadzi promocj? Subskrypcji SMS MT, o których mowa w par. I pkt. 3 powy?ej, której celem b?dzie poinformowanie spo?eczno?ci u?ytkowników o istnieniu Promocji.

 

 1. Aby wzi?? udzia? w danym cyklu konkursowym Promocji, osoba musi pozosta? zarejestrowana w Subskrypcji SMS MT do ostatniego dnia tego? cyklu konkursowego (dalej „Uczestnik”), tj. do dnia 31 lipca 2016.

 

 1. Osoba b?dzie mog?a si? zarejestrowa? poprzez stron? internetow? www.clicnscores.pllub stron? internetow? promuj?c? dan? Subskrypcj? SMS MT (Landing page), zgodnie z zasadami okre?lonymi w ‘Regulaminie ?wiadczenia serwisu MT „Clicnscores”’.

 

 1. Uczestnik mo?e ubiega? si? wy??cznie o tak? nagrod?, jaka zostanie mu zaprezentowana na stronie internetowej promuj?c? Subskrypcj? SMS MT (Landing page). Je?li na stronie internetowej zostanie zaprezentowanych kilka nagród, Uczestnik b?dzie móg? wybra? z nich jedn?, po??dan? nagrod?. Prezentowane nagrody to m.in.:
 • Bilety na mecze pi?ki no?nej w Polsce (Ekstraklasa, Puchar Polski)
 • Iphone 6S
 • Ipad Mini 4,
 • zestaw koszulek pi?karskiej reprezentacjiWarto?? nagrody nie przekracza równowarto?ci 3000 PLN.
 1. Ka?dy U?ytkownik Subskrypcji SMS MT wskazanej w par  I pkt. 3 powy?ej staje si? Uczestnikiem Promocji i b?dzie móg? wzi?? udzia? w konkursie, o którym mowa w par. VI poni?ej.

VII. Opis nagród i ich wr?czenie

 

 1. Organizator wr?czy jedn? (1) nagrod?.

 

 1. Laureat nagrody mo?e odmówi? przyj?cia nagrody, jednak nie b?dzie móg? w ?adnym wypadku wymieni? jej na inn?. Laureat mo?e za??da? równowarto?ci nagrody w gotówce, z zastrze?eniem ?e warto?? ka?dej nagrody nie przekracza 3000 PLN.

 

 1. Je?li laureatem oka?e si? osoba nie posiadaj?ca pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych, wszelkie o?wiadczenia w jej imieniu, w szczególno?ci zwi?zane z odbiorem nagrody,  powinny by? sk?adane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.

 

 1. Przed wydaniem laureatowi nagrody pieni??nej, z której wygraniem zwi?zany jest obowi?zek podatkowy, Organizator, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa w tym zakresie, pobierze od laureata zrycza?towany podatek dochodowy od nagród, w wysoko?ci 10% ich warto?ci, o ile przepisy prawa tak nakazuj?. Pobranie nale?nego podatku od nagrody pieni??nej nast?puje za zgod? laureata przez potr?cenie jego wysoko?ci z kwoty stanowi?cej nagrod? pieni??n? Za pobranie i odprowadzenie nale?nego podatku odpowiedzialny jest wy??cznie Organizator.

 

 1. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wysoko?? nagrody rzeczowej powoduje powstanie obowi?zku podatkowego, do nagród rzeczowych zostanie dodana nagroda pieni??na stanowi?ca 11,11% warto?ci danej nagrody rzeczowej. Wspomniana nagroda pieni??na nie b?dzie wyp?acona laureatowi, lecz pobrana jako zrycza?towany podatek dochodowy od ??cznej warto?ci nagrody zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa w tym zakresie. Za pobranie i odprowadzenie nale?nego podatku odpowiedzialny jest wy??cznie Organizator.

 

VIII. Konkurs

 

 1. Ka?dy Uczestnik Promocji mo?e wzi?? udzia? w konkursie, polegaj?cym na rywalizacji Uczestników w udzieleniu najbardziej kreatywnej odpowiedzi na przys?ane do nich pytanie. Pytanie ma charakter otwarty i b?dzie dotyczy?o sportu.

 

 1. W celu wy?onienia laureata oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawid?owym przebiegiem konkursu, Organizator powo?a Komisj? Konkursow?  (dalej „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa sk?ada? si? b?dzie z 3 osób powo?anych przez Organizatora spo?ród przedstawicieli Organizatora.

 

 1. W terminie do 10 dnia miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu, w którym zako?czy? si? cykl konkursowy, do bazy danych telefonów komórkowych wszystkich Uczestników Promocji zostanie wys?ana wiadomo?? sms zawieraj?ca 1 otwarte pytanie konkursowe.

 

 1. Aby wzi?? udzia? w konkursie nale?y udzieli? odpowiedzi drog? elektroniczn?, wysy?aj?c email na adres: kontakt@clicnscores.pl. Adres b?dzie równie? wskazany w otrzymanej wiadomo?ci SMS, o której mowa w ust. 3 powy?ej).  Odpowiedzi udzieli? nale?y w terminie nie pó?niej ni? 48 h od momentu otrzymania SMS z pytaniem, o którym mowa w ust.3 powy?ej.

 

 1. Do 20 dnia miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu, w którym trwa? cykl konkursowy spo?ród wszystkich Uczestników Promocji bior?cych udzia? w konkursie wy?oniony zostanie przez Komisj? Konkursow?, jeden laureat cyklu konkursowego (ca?ego konkursu), który otrzyma nagrod?.

 

 1. Laureatem cyklu konkursowego (ca?ego konkursu) zostanie ten Uczestnik, którego odpowied? na zadane pytanie konkursowe, na tle odpowiedzi wszystkich innych Uczestników bior?cych udzia? w danym cyklu konkursowym, zostanie przez Komisj? Konkursow? uznana za najbardziej kreatywn?, oryginaln?, wyj?tkow? i niepowtarzaln?, przy czym przy ocenie udzielonych odpowiedzi, Komisja Konkursowa we?mie pod uwag? tak?e zgodno?? odpowiedzi z obowi?zuj?cymi zasadami poprawno?ci j?zykowej, a tak?e zwi?zek odpowiedzi z tematyk? zadanego pytania.

 

 1. Przes?ana przez Uczestnika odpowied? nie mo?e zawiera? wulgaryzmów, tre?ci obra?liwych, tre?ci sprzecznych z prawem lub przyj?tymi za obowi?zuj?ce normami obyczajowymi, ani nie mo?e narusza? praw osób trzecich, w tym w szczególno?ci dóbr osobistych i praw autorskich.

 

 1. Laureat cyklu konkursowego (ca?ego konkursu) otrzyma nagrod?, która by?a zaprezentowana lub któr? wybra? na stronie internetowej poprzez któr? si? zarejestrowa? w Promocji. Je?li Laureat dokona? rejestracji w Promocji kilkakrotnie poprzez ró?ne strony internetowe, wówczas ma prawo wyboru jednej nagrody spo?ród nagród które by?y mu prezentowane na przedmiotowych stronach internatowych.

 

 1. Powiadomienie laureatów i wysy?ka nagrody

 

 1. Laureat cyklu konkursowego powiadomiony zostanie o wygranej telefonicznie lub emailowo, w terminie najpó?niej do 25 dnia miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu w którym trwa? cykl konkursowy.

 

 1. W przypadku kontaktu telefonicznego, Organizator podejmie 5 (pi??) prób kontaktu telefonicznego z laureatem, na numer telefonu laureata zarejestrowany w Promocji. Przez nieudan? prób? po??czenia z Uczestnikiem rozumie si?:

– nieodebranie przez Uczestnika telefonu po 6 sygna?ach,

– nieuzyskanie po??czenia na skutek zaj?tej linii telefonicznej Uczestnika (krótkie sygna?y przerywane),

– nieuzyskanie po??czenia na skutek wy??czenia telefonu Uczestnika b?d? na skutek znajdowania si? aparatu telefonicznego Uczestnika poza zasi?giem sygna?u Operatora,

– przerwanie po??czenia przez Uczestnika.

W przypadku kontaktu email, Organizator podejmie 5 (pi??) prób kontaktu email na adres email którym Laureat skontaktowa? si? z Organizatorem zgodnie z ust. 6 pkt 4.

 

 1. W przypadku niemo?no?ci 5 krotnego skontaktowania si? z laureatem (telefonicznie), lub braku odpowiedzi na kontakt email w przeci?gu 48 h od momentu ostatniej próby o której mowa powy?ej, Organizator dokona próby kontaktu, na zasadach powy?szych, do Uczestnika, który w ocenie Komisji Konkursowej, zaj?? kolejne miejsce spo?ród wszystkich Uczestników bior?cych udzia? w cyklu konusowym.

 

 1. Laureaci zostan? poproszeni przez Organizatora o podanie danych koniecznych do dostarczenia nagrody (tj: imi?, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulic? i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowo?ci?, oraz numerem konta w przypadku wygranej pieni??nej), ponadto wyra?? zgod? na przetwarzanie przez Organizatora ww. danych osobowych w celu wydania nagród i rozliczenia konkursu. Podanie ww. danych oraz wyra?enie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak?e niezb?dne do wydania nagród i rozliczenia konkursu, zatem odmowa podania danych lub niewyra?enie zgody na ich przetwarzanie mo?e uniemo?liwi? wydanie oraz realizacj? nagrody.

 

 1. Je?li nie powiod? si? regulaminowe próby kontaktu z laureatem cyklu konkursowego oraz kolejnymi osobami uprawnionymi do nagrody, wówczas nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie w?asno?ci? Organizatora.

 

 1. Nagroda do laureata wys?ana zostanie poczt? lub przesy?k? kuriersk? na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata telefonicznie, najpó?niej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej. W przypadku, nie podj?cia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

 

 1. Laureat mo?e wyrazi? pisemnie swoj? zgod? na zamieszczenie swojego wizerunku lub imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora lub na stronie internetowej poprzez któr? si? zarejestrowa? w Promocji, wy??cznie w celu ujawnienia to?samo?ci zwyci?zcy nagrody.

VIII. Post?powanie reklamacyjne

 1. Niezale?nie i bez wp?ywu na przewidzian? przepisami powszechnie obowi?zuj?cego prawa odpowiedzialno?? Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przys?uguj?ce konsumentowi w zakresie zg?aszania i dochodzenia roszcze?, Uczestnik ma prawo sk?ada? Organizatorowi reklamacje dotycz?ce Promocji.

 

 1. W celu usprawnienia procesu zg?aszania i rozpatrywania reklamacja Uczestnika mo?e zosta? przes?ana do Organizatora w formie wiadomo?ci email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@digitalglobalpass.comlub zosta? wys?ana w formie pisemnej na adres podany w par. 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu z dopiskiem « Wygraj z Clicnscores”. Dla u?atwienia identyfikacji Uczestnika oraz zg?aszanych problemów i ??da?, rekomendowane jest, by reklamacja okre?la?a: dane Uczestnika umo?liwiaj?ce kontakt z nim oraz identyfikacj?, w tym adres email i numer telefonu; zarzuty, okoliczno?ci uzasadniaj?ce reklamacj?, ewentualnie ??dany przez Uczestnika sposób za?atwienia reklamacji lub usuni?cia zarzucanego naruszenia.

 

 1. Reklamacja, o której mowa powy?ej, powinna zosta? zg?oszona w terminie 2 miesi?cy od wykrycia przez zg?aszaj?cego okoliczno?ci stanowi?cej podstaw? tej reklamacji.

 

 1. Organizator zobowi?zuje si? udzieli? odpowiedzi na reklamacj? w terminie 14 dni od jej otrzymania. Organizator mo?e przes?a? odpowied? w formie wiadomo?ci email na adres Uczestnika, je?eli zosta? on podany w zg?oszeniu reklamacyjnym.

 

 1. Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji Uczestnik powstrzyma? si? od dalszego udzia?u w Promocji.

 

 

 1. Postanowienia ko?cowe
 2. U?ytkownikowi przys?uguje prawo odst?pienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (aktywacji dost?pu do Serwisu) bez podania przyczyn. Zasady odst?pienia od umowy zawarte s? w pouczeniu stanowi?cym punkt 4. Regulaminu. Wzór formularza o odst?pieniu od umowy, z którego U?ytkownik mo?e skorzysta? stanowi za??cznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych U?ytkowników jest Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja, wpisana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem B 430 325 811.  Dane osobowe U?ytkowników b?d? przetwarzane zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z pó?n. zm ). Dane U?ytkowników b?d? przetwarzane wy??cznie w zakresie oraz celu niezb?dnym do ?wiadczenia Serwisu (w tym do rozpatrzenia reklamacji),. Podanie danych jest dobrowolne. U?ytkownicy s? uprawnieni do wgl?du do swoich danych oraz ich poprawiania, a tak?e ??dania ich usuni?cia. Je?eli U?ytkownik ??da wykre?lenia lub zmiany swoich danych osobowych, mo?e to uczyni? wysy?aj?c wiadomo?ci email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@digitalglobalpass.comumieszczaj?c w tre?ci ??danie wraz z numerem telefonu z którego U?ytkownik zamawia? Serwis. ??danie takie mo?e by? równie? przes?ane w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj? zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 5. Informacje dotycz?ce korzystania z prawa odst?pienia od umowy

Prawo odst?pienia od umowy

Maj? Pa?stwo prawo odst?pi? od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odst?pienia od umowy wygasa po up?ywie 14 dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia aktywacji dost?pu do Serwisu). Aby skorzysta? z prawa odst?pienia od umowy, musz? Pa?stwo poinformowa? nas:

Digital Global Pass SAS 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja +33 1 82 50 50 00 reklamacje@digitalglobalpass.com

o swojej decyzji o odst?pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o?wiadczenia (na przyk?ad pismo wys?ane poczt?, faksem lub poczt? elektroniczn?). Mog? Pa?stwo skorzysta? z wzoru formularza odst?pienia od umowy (za??czonego do niniejszego Regulaminu), jednak nie jest to obowi?zkowe. Aby zachowa? termin do odst?pienia od umowy, wystarczy, aby wys?ali Pa?stwo informacj? dotycz?c? wykonania przys?uguj?cego Pa?stwu prawa odst?pienia od umowy przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy.

Skutki odst?pienia od umowy

W przypadku odst?pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa?stwu wszystkie otrzymane od Pa?stwa p?atno?ci, niezw?ocznie, a w ka?dym przypadku nie pó?niej ni? 14 dni od dnia, w którym zostali?my poinformowani o Pa?stwa decyzji o wykonaniu prawa odst?pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p?atno?ci dokonamy za po?rednictwem przekazu pocztowego lub przelewu wed?ug Pa?stwa wyra?nego wyboru; w ka?dym przypadku nie ponios? Pa?stwo ?adnych op?at w zwi?zku z tym zwrotem.

 

Za??cznik nr 1 : Wzór formularza odst?pienia od umowy

(formularz ten nale?y wype?ni? i odes?a? tylko w przypadku ch?ci odst?pienia od umowy)

 

 

Adresat:

Digital Global Pass SAS

350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Touril

13100 Aix-en-Provence, Francja

+33 1 82 50 50 00

reklamacje@digitalglobalpass.com
 

 

Ja ni?ej podpisany /My ni?ej podpisani* …………………………………………………………………………. niniejszym informuj?/informujemy* o moim/naszym* odst?pieniu od umowy odst?pieniu od umowy sprzeda?y nast?puj?cych rzeczy*umowy dostawy nast?puj?cych rzeczy* umowy o dzie?o polegaj?cej na wykonywaniu nast?puj?cych rzeczy* o?wiadczenie nast?puj?cej us?ugi*……………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy……………………………………

imi? i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………….

Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko je?eli formularz jest przesy?any w wersji papierowej)…………………………………………………………..

Data …………………………………………………….

 

*niepotrzebne skre?li?