Archives de catégorie : NL_CGV_Smartmob_PLAYUP

NL_CGV_Smartmob_PLAYUP

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

v. 25 Maart 2022

De Site wordt uitgegeven door DIGITAL GLOBAL PASS (hierna “DGP” genoemd) waarvan de gegevens weergegeven worden in het “Info Uitgever en Klantendienst”.

De toegang tot de diensten die aangeboden worden op de website PLAYUP: http://be.nl.play-up.co (hierna de “website” genoemd) veronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze bepalingen (hierna “AV” genoemd).

Alle verbintenissen van DGP inzake de bescherming van persoonsgegevens, de rechten waarover u beschikt ten aanzien daarvan en de voorwaarden waaronder uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt, bewaard en gearchiveerd, zijn beschikbaar op de website:

https://digitalgp.com/personal_data_dgp_nl

De AVV zijn opgesteld in het Frans en online beschikbaar via de website. DGP behoudt zich het recht voor haar AVV te wijzigen.

Artikel 1 – Doel

De AV bepalen de voorwaarden waaronder de op de Site gepresenteerde diensten worden aangeboden aan de Gebruikers. De op de Site voorgestelde Dienst geeft de Gebruikers toegang tot een catalogus met muziekcontent voor mobiele of vaste apparatuur (hierna de “content” genoemd) die via streaming toegankelijk is op hun mobiele of vaste apparatuur (onder voorbehoud van de compatibiliteit met de content) in het kader van een week- of maandabonnement dat stilzwijgend wordt verlengd volgens de voorwaarden zoals bepaald in artikel 3 van deze AV. De Site biedt ook vrij toegang tot een rubriek « Concertagenda » en « Muzieknieuws ». De content wordt aan de Gebruiker gefactureerd via zijn mobiele telefoonoperator.

Artikel 2 – Essentiële kenmerken en toegang tot de Dienst 

De Dienst die door de Vennootschap wordt aangeboden op de Site is toegankelijk in het kader van een abonnement dat wordt afgesloten voor wekelijkse of maandelijkse periodes en kan stilzwijgend worden verlengd per daaropvolgende periode van een week of een maand tot de opzegging door de Gebruiker volgens de voorwaarden vermeld in het artikel “Duur en opzegging” van onderhavig document.

De toegang tot Muzieknieuws (artikelen, dia’s, video’s) en tot de Concertagenda en de muziekevenementen die de Dienst aanbiedt, is gratis. Het gebruik van deze content vereist geen abonnement, in tegenstelling tot de andere content van de Site.

Digital Global Pass kan naar eigen goeddunken de kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling van de aangeboden content in het kader van de Dienst updaten.

De Gebruiker die in wenst te schijven op de Dienst moet ofwel op een reclamebanner klikken om naar een landing page te worden doorgestuurd; ofwel naar de Website gaan en klikken op de content die hij wil downloaden of bekijken.

Afhankelijk van het geval wordt hij naar de betaalpagina van zijn operator doorgestuurd of wordt hem gevraagd om zijn operator te kiezen.

Als de Gebruiker over een 3G-verbinding beschikt, wordt hij rechtstreeks naar de betaalpagina van zijn Operator geleid zonder dat hij zijn telefoonnummer hoeft in te voeren, daar deze automatisch door zijn Operator werd herkend. Hij moet zijn abonnement dan bevestigen door te klikken op ‘bevestigen’ of een gelijksoortige toets. Hij ontvangt vervolgens een eerste sms van zijn operator ter bevestiging van zijn abonnement en een tweede sms van DGP met zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

Indien de Gebruiker via WIFI is ingelogd, moet hij de instructies op de Site en/of op de Landing Page volgen en zijn mobiele telefoonnummer invullen. Zodra hij zijn telefoonnummer heeft ingevoerd, ontvangt hij een bevestigingscode per sms die hij op de pagina van de operator moet invoeren waarna hij moet klikken op “bevestigen” (of een gelijkwsoortige toets) om zijn abonnement te bevestigen.

Zodra het verzoek om inschrijving is bevestigd, wordt de gebruiker gevraagd een e-mailadres op te geven waarmee hij toegang kan krijgen tot het aanbod waarop hij heeft ingeschreven en waarmee hij de AV van de dienst op een duurzame drager kan ontvangen.  De gebruiker wordt dan aangeboden zijn inloggegevens per e-mail of SMS te verzenden.

Indien de Gebruiker niet wordt herkend door zijn Operator volgens de hierboven vermelde procedures, moet hij vervolgens de instructies volgen die op de Site en/of op de landingspagina worden vermeld en zijn mobiele telefoonnummer invoeren. Zodra zij hun telefoonnummer hebben ingevoerd, ontvangen zij per SMS een bevestigingscode die zij op de pagina van de exploitant moeten invoeren en vervolgens op « bevestigen » (of een gelijkwaardige term) moeten klikken om hun abonnement te valideren.

Zodra zijn abonnementsaanvraag is bevestigd, krijgt de Gebruiker via zijn account rechtstreeks toegang tot de Inhoud en kan hij de Inhoud downloaden/bekijken volgens het type Inhoud waarop het aanbod betrekking heeft waarop hij heeft ingeschreven. Als de terminal van de gebruiker een IPhone, Mac of Windows Phone is, wordt de muziekselectie via e-mail geleverd in de vorm van een Zip-bestand. De Gebruiker moet dan de procedure volgen die in de leveringsmail wordt beschreven. Om de gedownloade inhoud te kunnen gebruiken, moet de gebruiker de muziek vanaf zijn PC/Mac toevoegen aan zijn Itunes- of Zune-bibliotheek en vervolgens zijn toestel synchroniseren met behulp van een USB-kabel.

De levering van de Inhoud geschiedt langs elektronische weg via het internet of via de netwerken van de telecommunicatie-exploitanten. Het zal alleen in België plaatsvinden.

In geval van niet-ontvangst kan DGP in geen geval aansprakelijk worden gesteld omdat zij noch het internet, noch de computer- en telefooninstallatie van de Gebruiker beheerst.

De toegang tot en het gebruik van de Dienst vereisen het gebruik van apparatuur, zoals met name computers of mobiele apparatuur, communicatiemiddelen (zoals toegang tot internet), software. Deze uitrustingen zijn uitsluitend ten laste van de Gebruikers, evenals de communicatiekosten die voortvloeien uit het gebruik ervan.

Elk gebruik van de Dienst door de Gebruiker vanaf zijn arbeidsplaats via professionele apparatuur is onderworpen aan de toestemming van zijn werkgever of zijn hiërarchische manager.

De Gebruiker moet de wettelijke leeftijd hebben om toegang te krijgen tot de Dienst. DGP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de Dienst door Gebruikers die deze regel overtreden. Bijgevolg moeten minderjarigen de toestemming krijgen van hun ouders (of van personen die het ouderlijk gezag over de minderjarige bekleden) alvorens de content op deze website te downloaden of te bestellen.

Artikel 3 – Prijs en betalingsmodaliteiten van de Diensten in het kader van de inschrijving op een abonnement

3.1. De prijzen

De toegang tot de Diensten veronderstelt dat de Gebruiker een abonnement heeft afgesloten dat wordt gefactureerd via zijn mobiele telefoonoperztor.

De tarieven die van toepassing zijn op de Dienst worden vermeld op de Site en zijn toegankelijk in het menu “Service-info / Info Tariefvoorwaarden”. Ze worden uitgedrukt inclusief alle belastingen (incl. btw). Elke wijziging van het  wettelijke btw-tarief wordt automatisch doorberekend in de prijs van de Dienst op de datum van genoemde wijziging.

Het vermelde tarief omvat niet de eventuele meerprijs voor de internetverbinding die door de operator wordt gefactureerd.

3.2. De betaalmiddelen

De betaling van het abonnement gebeurt door inhouding op de factuur van de telecomoperator van de Gebruiker of door afschrijving via zijn creditcard.

Voor meer informatie of om uit te schrijven, wordt de Gebruiker verzocht de bepalingen hierover te raadplegen via het menu “Info Tariefvoorwaarden” of “Opzegging” op de Website.

3.3 Bewijs van de transacties

De elektronische registraties die door DGP worden bewaard, vormen geldige bewijzen met betrekking tot (i) de communicatie tussen de Partijen, (ii) de aanvaarding van de AVV en (iii) elk gebruik van de Diensten in het kader van een Abonnement op of via de Site. Ook de door het gebruikte en door de Gebruiker gekozen betaalsysteem geregistreerde gegevens (bank- of betalingsinstelling of anderszins) vormen het bewijs van alle financiële transacties tussen de Gebruiker, DGP en de betrokken instelling.

3.4. Herroepingstermijn

Overeenkomstig artikel L.221-18 van de consumentenwet delen wij de Gebruiker mee dat hij over een termijn van veertien (14) kalenderdagen beschikt vanaf de aanvaarding en de inschrijving op de Dienst om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of boetes, met uitzondering van de eventuele retourkosten.

De termijn van veertien (14) dagen loopt vanaf de dag van de afsluiting van de overeenkomst.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker ons zijn beslissing meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring die zo spoedig mogelijk aan ons gericht moet worden per:


• e-mail: contact@playup.be

Of per


• brief te versturen naar het volgende adres (geen afstempeling nodig):

Service Client – Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1

Door gebruik te maken van het « Intrekkingsformulier » in de bijlage 1 of hier verkrijgbaar.

Er wordt slechts overgegaan tot één terugbetaling per Gebruiker. DGP behoudt zich het recht voor om zo nodig aanvullende informatie op te vragen.

In geval van facturatie via een creditcard wordt de Gebruiker verzocht contact op te nemen met de klantendienst of via “Mijn account”.

Na ontvangst van al deze documenten zal aan de Gebruiker per e-mail een ontvangstbewijs worden gestuurd ter bevestiging dat wij kennis hebben genomen van zijn verzoek tot herroeping.

In geval van herroeping door de Gebruiker van deze overeenkomst, zullen wij alle van hem ontvangen betalingen zo spoedig mogelijk terugbetalen vanaf de dag waarop de Vennootschap op de hoogte wordt gebracht van zijn beslissing tot herroeping van deze overeenkomst.

Artikel 4 – Gebruik van de Diensten

De Diensten zijn beschikbaar in België. In het kader van het gebruik van de Diensten verbindt de Gebruiker zich ertoe de rechten van derden, de bepalingen van de AVV en de geldende wetten na te leven De Gebruiker verbindt zich er met name toe:

  • om waarheidsgetrouwe, juiste, actuele en volledige informatie over hem te verstrekken;
  • de Diensten niet te gebruiken voor professionele of commerciële of niet-private doeleinden;
  • geen enkele burgerlijke of strafrechtelijke regel overtreden;
  • geen informatie of inhoud te verspreiden die een slechte werking van de Diensten tot gevolg heeft, zoals software, virussen, logische bommen, enz.

DGP kan niet aansprakelijk gesteld worden als een Gebruiker de AVV niet naleeft. Niet-naleving van een van de bovenvermelde verplichtingen vormt een tekortkoming op grond waarvan DGP het contract kan opzeggen. Hoe dan ook dient de Gebruiker DGP te vrijwaren tegen en schadeloos stellen voor alle klachten of verhaalmiddelen van derden die het gevolg zijn van een schending door de Gebruiker van zijn verplichtingen krachtens dit contract en in het bijzonder van bovenstaande verklaringen.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheid van DGP

5.1 Gebruik van de Site

Aangezien de door DGP aangeboden dienst gebaseerd is op het gebruik van complexe technologieën, kan geen enkele resultaatsverbintenis door DGP worden aangegaan of tegen haar worden weerhouden in het kader van de levering van de Dienst, aangezien de verbintenissen van DGP uitsluitend worden aangegaan in het kader van een inspanningsverplichting.

DGP zal zijn uiterste best doen om de Dienst permanent toegankelijk te maken, behalve in gevallen van overmacht, gebeurtenissen buiten haar controle en onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Dienst.

Onverminderd het voorgaande erkent de Gebruiker dat de Dienst hem « in de huidige staat » wordt verstrekt door DGP en zonder enige impliciete of expliciete garantie, met name wat de volledige tevredenheid van de Gebruiker betreft.

De Gebruiker erkent met name dat hij de aansprakelijkheid van DGP niet kan inroepen indien hij van oordeel is dat de Dienst en/of de content daarvan niet aan zijn verwachtingen voldoet.

Niettegenstaande elke vrijstelling van aansprakelijkheid die elders in deze AVV wordt vermeld, kan de aansprakelijkheid van DGP met name niet aansprakelijk gesteld worden voor de volgende gevallen:

– toegangsmoeilijkheden tot de Dienst wegens volledige of gedeeltelijke niet-naleving van een verplichting van de Gebruiker, het gebruik door de Gebruiker van apparatuur die niet aangepast is aan de kenmerken van de Dienst of de aangeboden content, een defect en/of verzadiging van de telecommunicatienetwerken of door toedoen van derden, en met name van de telefoonoperatoren,

– besmetting door virussen of elk ander risicovol element van de content, de dienst en de apparatuur van de gebruiker, of een andere kwaadwillige indringing van derden ondanks de redelijke veiligheidsmaatregelen die door DGP worden toegepast;

– verkeerd gebruik van de Dienst door de Gebruiker,

– schade die de apparatuur van de Gebruiker zouden kunnen lijden, die onder diens volledige verantwoordelijkheid valt,

– inbreuk van een Gebruiker op de rechten van derden, met inbegrip van inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten en het copyright,

In het bijzonder kan DGP niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen van de Diensten die te wijten zijn aan oorzaken die niet rechtstreeks op haar van toepassing zijn en/of die aan haar controle ontsnappen, bijvoorbeeld wegens een storing van het telefoonnetwerk.

In het kader van de levering van de Dienst moet DGP gebruik maken van de diensten en distributienetten van derde ondernemingen, waarover zij geen controle heeft.

DGP kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor onder meer mogelijke vertragingen in de verspreiding van de door de Gebruiker bestelde inhoud, permanente of tijdelijke onderbrekingen van de verzending van de gegevens naar de apparatuur van de Gebruiker, noch voor enige andere dienstverlening die door een derde wordt verzekerd.

De Dienst kan door DGP worden geschorst voor onderhoudsdoeleinden voor periodes die doorgaans niet meer dan 48 uur bedragen, zonder dat de Gebruiker enige compensatie kan eisen.

DGP kan te allen tijde de levering van de Dienst geheel of gedeeltelijk stopzetten.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van DGP mocht worden weerhouden, deze in ieder geval beperkt blijft tot de vergoeding van uitsluitend de directe schade, met uitsluiting van om het even welke indirecte schade (zoals met name verdwijning, verlies, beschadiging van gegevens en/of  schade aan de apparatuur van de Gebruiker).

De Site kan afbeeldingen en links bevatten naar websites die beheerd worden door derden (“sites van derden”). Digital Global Pass oefent geen enkele controle uit op de sites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de content daarvan, noch met name met betrekking tot de content van de links die worden aangeboden op de sites van derden, of tot de wijzigingen of updates die worden aangebracht op sites van derden. DGP is niet aansprakelijk voor de verspreiding op de website, noch voor enige andere vorm van verzending vanuit sites van derden, noch voor de slechte werking van sites van derden. Deze links worden door Digital Global Pass enkel aangeboden voor gemaksdoeleinden en de toevoeging van enige link betekent niet dat Digital Global Pass de content van deze websites goedkeurt, noch dat er enige vorm van samenwerking bestaat tussen Digital Global Pass en de exploitanten van deze sites. De Gebruikers dienen ieder privacybeleid dat op de websites van derden wordt weergegeven, evenals de gebruiksvoorwaarden daarvan te raadplegen en na te leven.

5.2 Gebruik van de Diensten

DGP kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van toedoen door de Gebruiker of onder diens verantwoordelijkheid, toedoen door derden of in geval van overmacht. Worden onder meer beschouwd als gevallen van overmacht: uitzonderlijke weersomstandigheden, natuurrampen, brand, overstroming, bliksem, elektronische overspanning, aanslagen, stakingen, tekortkomingen van de netwerk- en betalingsoperatoren, computervirussen en elk geval van overmacht of toeval in de zin van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek.

DGP zet de nodige middelen in voor de levering van haar Dienst. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technisch problemen die losstaan van haar Dienst, voor elektronische communicatieproblemen die te wijten zijn aan de internetprovider van de Gebruiker, de mobiele telefoonoperator en de apparatuur of computer van de Gebruiker, om welke technische redenen ook, zoals correctief of preventief onderhoud, onderbreking of beschadiging van de netwerken of die de beschikbaarheid van de Dienst aantasten. Bovendien kan de aansprakelijkheid van DGP in geen geval worden ingeroepen in gevallen waarin updates noodzakelijk mochten zijn voor de goede werking van de Site, in geval van vertragingen in de verzending en/of de ontvangst van de berichten die uitgewisseld worden tussen Gebruikers in het kader van de Diensten. DGP behoudt zich het recht voor de toegang tot de Diensten tijdelijk op te schorten voor onderhouds- en herstellingswerken aan de Site.

5.3 Informatie en inhoud verstrekt door Gebruikers

De gevolgen van de openbaarmaking van de door de Gebruiker verstrekte informatie en content vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de betrokken Gebruiker. Bovendien ziet hij af van elk verhaal tegen DGP, met name op grond van de eventuele aantasting van zijn recht op afbeelding, zijn eer, zijn reputatie, de intimiteit van zijn privéleven, die het gevolg is van de verspreiding of de bekendmaking van informatie die op hem betrekking heeft onder de voorwaarden bepaald door deze overeenkomst, met name door het artikel “Recht op toegang en bescherming van persoonsgegevens”, voor zover de Gebruiker vooraf, vrij en uitdrukkelijk heeft ingestemd met een dergelijke openbaarmaking door zijn inschrijving op de Dienst en ter toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden.

DGP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (de gevolgen van) de juistheid of onjuistheid van de door de Gebruikers verstrekte informatie en content.

Artikel 6 – Duur en Opzegging

De AVV worden afgesloten voor een onbepaalde duur die aanvangt op de dag van de inschrijving van zijn abonnement door de Gebruiker op de Site. Zij kunnen door de Gebruiker te allen tijde worden opgezegd op de wijze zoals vermeld in de volgende leden van dit artikel.

De Gebruiker die zijn abonnement wenst op te zeggen, wordt verzocht de bepalingen over dit onderwerp te raadplegen via het menu “Tariefinfo” of “Opzegging” in het menu “Service-info”.

Artikel 7 – Intellectueel eigendomsrecht 

De al dan niet figuratieve merken (hierna samen “de merken” genoemd) die op deze Site of in de nieuwsbrieven worden weergegeven, zijn al dan niet geregistreerde merken die toebehoren aan DGP en aan derden. De vermelding van de merken op deze Site vormt op geen enkele wijze impliciet of expliciet een verlening van gebruiksrechten, licenties of enige toestemming met betrekking tot die merken zonder schriftelijke toestemming van DGP of de betrokken derde. Elk ander gebruik, dat door de houders niet uitdrukkelijk is toegestaan, van de op de Site en in de content daarvan vermelde merken dan het gebruik dat krachtens deze overeenkomst wordt toegestaan, is strikt verboden.

Bovendien erkent de Gebruiker dat de Dienst (met inbegrip van met name de gebruikersinterface, de redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Dienst te implementeren) informatie en beschermde elementen bevat die toebehoren aan DGP en/of zijn concessiehouders en die beschermd zijn door de wetten betreffende de intellectuele eigendom, met inbegrip van met name het auteursrecht. Evenzo, en meer in het algemeen, os alle content, zoals logo’s, grafische ontwerpen, foto’s, animaties, teksten op de Site en in de Diensten (zoals de content) de intellectuele eigendom van DGP of van haar partners die niet mogen worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van DGP of haar partners, op straffe van gerechtelijke vervolging.

De gebruiksrechten die door DGP aan de Gebruiker worden toegekend, zijn voorbehouden voor privé- en persoonlijk gebruik in het kader en voor de duur van zijn gebruik van de Diensten. Elk ander gebruik door de Gebruiker is verboden zonder toestemming van DGP.

De Gebruiker verbindt zich er met name toe om de Diensten, de pagina’s van de Site of de computercodes van de onderdelen van de Diensten en de Site niet te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen, commercieel te exploiteren en/of te verspreiden op welke manier dan ook.

Artikel 8 – Cookies

De Gebruiker wordt verzocht om het cookiebeleid te raadplegen dat toegankelijk is op de Site of door https://digitalgp.com/personal_data_dgp_nl.

Artikel 9 – Klachten

Klachten die door Gebruikers aan DGP worden gericht, kunnen slechts betrekking hebben op de 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de datum van ontvangst van deze klachten. Ze moeten schriftelijk worden opgesteld en ofwel per post worden verzonden naar het adres Service client – Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence 1 – Frankrijk (voor het versturen van de post is geen afstempeling nodig) ofwel per e-mail naar: contact@playup.be. DGP hoeft geen rekening te houden met verzoeken die via andere kanalen aan DGP worden gericht. Om ontvankelijk te zijn, moet elke aanvraag minstens de volgende elementen bevatten:

– de volledige gegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres) van de Gebruiker;

– de naam van de betrokken dienst;

– het onderwerp van de aanvraag;

– het telefoonnummer van de Gebruiker zoals vermeld op het ogenblik van de inschrijving;

– de gebruikte betalingswijze;

– bij facturatie via een mobiele telefoonoperator, het mobiele telefoonnummer;

– een kopie van de gedetailleerde factuur van de betalingsoperator;

– de bankgegevens.

Artikel 10 Overeenkomst tussen de Partijen

De AVV vormen een contract dat de relaties tussen DGP en de Gebruiker regelt. Ze annuleren en vervangen alle voorgaande bepalingen en drukken alle rechten en verplichtingen uit van de Gebruiker en van DGP in het kader van deze overeenkomst.

Het feit dat een van de partijen zich niet beroept op een tekortkoming door de andere partij aan een van de verplichtingen krachtens deze overeenkomst, kan in de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de betrokken verplichting.

Indien een of meer bepalingen van de AV als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard ter toepassing van een wet, een reglement of ten gevolge van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de andere bepalingen hun kracht en draagwijdte.

Artikel 11 – Geschillen

Deze AVV zijn onderworpen aan het Franse recht.

In geval van geschillen (waarvoor uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd zijn) zal de Gebruiker zich bij voorrang richten tot DGP om een minnelijke oplossing te verkrijgen.

Bemiddeling bij consumentengeschillen:

Overeenkomstig de bepalingen van de consumentenwet betreffende “het bemiddelingsproces voor consumentengeschillen” heeft de Gebruiker het recht om kosteloos gebruik te maken van de door DGP aangeboden bemiddelingsdienst. De voorgestelde ombudsman in « consumentenrecht » is SAS MEDIATION SOLUTION.

Na de nodige voorafgaande schriftelijke stappen ondernomen te hebben bij DGP kunnen Gebruikers zich voor onopgeloste consumentengeschillen wenden tot:

– de website: https://www.sasmediationsolution-conso.fr

–           per e-mail: contact@sasmediationsolution-conso.fr 

– of per post: MEDIATION SOLUTION – 222, chemin de la bergerie, 01800 SAINT JEAN DE NIOST, Frankrijk.

In geval van betwisting betreffende de interpretatie, de uitvoering en/of de geldigheid van deze AV en bij gebrek aan minnelijke regeling, zijn de wettelijke bevoegdheidsregels van toepassing.  

Artikel 12 – Algemeen

De partijen komen overeen dat hun betrekkingen uitsluitend worden geregeld door deze AVV.

Bijlage I: Herroepingsformulier

(Dit formulier a.u.b. uitsluitend invullen en terugsturen als u de overeenkomst wenst te herroepen)

— Ter attentie van de firma Service Client DGP Libre Réponse 94119 – 13629 Aix-en-Provence :

— Ik/Wij (*) stel/stellen (*) u bij deze in kennis van mijn/onze herroeping van de koopovereenkomst van het onderstaande product (*)/van de onderstaande dienstverlening (*)

— Besteld op (*)/ontvangen op (*)

— naam van de betreffende dienst

— Naam en voornaam van de Gebruiker

— Postadres en e-mailadres van de Gebruiker

— telefoonnummer en/of e-mailadres van de Gebruiker, zoals opgegeven bij de inschrijving

— gebruikte betalingswijze

— in geval van facturatie via mobiele telefoonrekening, het mobiele telefoonnummer vermelden

— een overzicht van de bankgegevens.

— Handtekening van de Gebruiker (uitsluitend in geval van kennisgeving van dit formulier op papier, te versturen naar het volgende adres): Service Client Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk (geen afstempeling nodig)

— Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.