Archives de catégorie : PL_CLICNSCORES

PL_Legal_ClicnScores_Smartmob

1. Cel polityki ochrony danych

Digital Global Pass (PS Mobile Access) ustanawia niniejsz? polityk? ochrony danych osobowych w zakresie przepisów dotycz?cych ochrony danych uwzgl?dniaj?c standardy obowi?zuj?ce w tej dziedzinie w Unii Europejskiej, a w szczególno?ci postanowienia ogólnego rozporz?dzenia w sprawie ochrony danych (RODO)[1].

Na mocy niniejszej polityki ochrony danych Digital Global Pass (PS Mobile Access) zobowi?zuje si?, w ramach swojej dzia?alno?ci oraz zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, chroni? prywatno?ci swoich potencjalnych i aktualnych klientów (”podmiotów danych/osób, których dane dotycz?”), zapewniaj?c ochron?, poufno?? i bezpiecze?stwo gromadzonych danych osobowych.

Digital Global Pass (PS Mobile Access) zobowi?zuje si? zapewni? odpowiednie ?rodki finansowe, ludzkie i techniczne by chroni? godno??, uzasadniony interes i podstawowe prawa osób, których dane dotycz?.

G?ównym celem niniejszej polityki ochrony danych jest zebranie w jednym dokumencie jasnych, prostych i dok?adnych informacji dotycz?cych przetwarzania danych przez Digital Global Pass (PS Mobile Access) , tak aby umo?liwi? osobom których dane dotycz? zrozumienie, jakie informacje i dane osobowe (zwane dalej „danymi osobowymi”) s? zbierane, w jaki sposób s? wykorzystywane i jakie prawa przys?uguj? im w odniesieniu do tych danych.

Digital Global Pass (PS Mobile Access) zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej polityki ochrony danych, wed?ug w?asnego uznania i w dowolnym momencie, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami dotycz?cymi ochrony danych

[1] Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ; Reg. (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r

2. Zarz?dzanie danymi osobowymi

Digital Global Pass (PS Mobile Access) opracowa?a polityk? zarz?dzania danymi osobowymi.

Polityka ta obejmuje wszystkie wytyczne, zasady, procedury i praktyki wdro?one przez Digital Global Pass (PS Mobile Access) w celu uwzgl?dnienia wymaga? przepisów dotycz?cych korzystania i ochrony danych osobowych, których wiod?ce zasady zosta?y przedstawione w poni?ej.

Digital Global Pass (PS Mobile Access) wyznaczy?a inspektora ochrony danych osobowych (IOD)).

Zadaniem IODO jest zapewnienie zgodno?ci z przepisami dotycz?cymi ochrony danych osobowych oraz wspó?praca z organem nadzorczym i z osobami, których dane dotycz? w zwi?zku ze zbieraniem lub przetwarzaniem danych osobowych.

Z IODO mo?na kontaktowa? si? pod adresem: „Service RGPD – 350 rue Denis Papin CS 90554 13594 Aix-en-Provence Cedex 3 Francja” lub adres e-mail poni?ej « rgpd@dgp-legal.com ».

3. Definicje

– « anonimizacja » oznacza « wynik przetwarzania danych osobowych, który nieodwracalnie zapobiega identyfikacji[2]» ; « zbieranie » oznacza gromadzenie danych osobowych. Dane mog? by? zbierane w szczególno?ci za pomoc? ankiet/ formularzy online lub poprzez odpowiedzi na zapytania;

– « zgoda » oznacza dowolne, konkretne, ?wiadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotycz? w formie o?wiadczenia lub wyra?nego dzia?ania potwierdzaj?cego, przyzwala na przetwarzanie dotycz?cych jej danych osobowych;

– « us?ugodawcy/dostawcy us?ug » oznaczaj? w szerokim tego s?owa znaczeniu us?ugodawców, podwykonawców wspó?pracuj?cych z Digital Global Pass (PS Mobile Access) ;

– « produkty lub us?ugi » oznaczaj? wszystkie produkty i us?ugi, w tym produkty i us?ugi technologiczne (strony internetowe, aplikacje i powi?zane us?ugi) oferowane lub które maj? by? oferowane przez Digital Global Pass (PS Mobile Access) i jej spó?ki zale?ne;

– «potencjalny klient » oznacza ka?d? osob?, która skontaktowa?a si? z Digital Global Pass (PS Mobile Access) w celu uzyskania informacji o produkcie lub us?udze oferowanej przez Digital Global Pass (PS Mobile Access) ,

– « administrator » oznacza osob? lub podmiot, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i metody przetwarzania danych osobowych;

– « przetwarzanie danych osobowych » oznacza ka?d? operacj? lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, niezale?nie od zastosowanego procesu;

[2] Opinia G29 05/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. O technikach anonimizacji (WP216)

4. Kiedy Digital Global Pass (PS Mobile Access) zbiera dane osobowe

Dane osobowe mog? by? zbierane przede wszystkim w zwi?zku z:

– kontaktowaniem si? z Digital Global Pass (PS Mobile Access) ;

– korzystaniem przez klienta z jakichkolwiek produktów i us?ug grupy Digital Virgo, w tym us?ug technologicznych (strona internetowych, aplikacji i powi?zanych us?ug);

– wspó?prac? pomi?dzy Digital Global Pass (PS Mobile Access) , jej potencjalnymi i aktualnymi klientami;

– wykonaniem umów;

– wykonywaniem obowi?zków prawnych lub regulacyjnych zwi?zanych z dzia?alno?ci? grupy Digital Virgo maj?cych wp?yw na ochron? danych osobowych, takich jak obowi?zki podatkowe, audyt, zapobieganie oszustwom;

– jak równie? w zwi?zku z zarz?dzaniem relacjami handlowymi, w szczególno?ci podczas sk?adnia reklamacji, skarg lub udzia?u w badaniach satysfakcji u?ytkowników; itd.

5. Jakie kategorie danych przetwarzane s? przez Digital Global Pass (PS Mobile Access)

Dane osobowe oznaczaj? informacje dotycz?ce osoby fizycznej umo?liwiaj?ce jej zidentyfikowanie, bezpo?rednio lub po?rednio.

G?ówne kategorie danych osobowych zbieranych przez Digital Global Pass (PS Mobile Access) to: dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, zdj?cia, dane zwi?zane z korzystaniem z us?ug, dane dotycz?ce p?atno?ci.

Dane osobowe mog? obejmowa?: imi? i nazwisko, numer telefonu, zdj?cie, nagranie wideo, wymieniane wiadomo?ci, adres pocztowy, adres e-mail, adres IP komputera, rodzaj u?ywanego terminala/urz?dzenia ko?cowego.

5.1 Deklaracyjne dane osobowe

Deklaratywne dane osobowe to dane dostarczone przez osoby, których dane dotycz? i zebrane przez Digital Global Pass (PS Mobile Access) w zwi?zku ze stosunkami handlowymi lub umownych.

Dane te pochodz? g?ównie od osób, których dane dotycz? oraz osób upowa?nionych przez te osoby do przekazania danych do Digital Global Pass (PS Mobile Access) .

Przyk?adowo osoba, której dane dotycz?, mo?e by? zobowi?zana do podania danych osobowych dotycz?cych jej sytuacji rodzinnej i ewentualnie jego imienia i nazwiska, danych kontaktowych. Dane te mog? by? zbierane przez formularze, które s? zdematerializowane na stronie internetowej lub aplikacji mobilnej, na papierze lub w odpowiedzi na pytania zadawane na przyk?ad przez pracownika grupy Digital Virgo.

5.2 Dane osobowe zwi?zane z korzystaniem z produktów i us?ug Grupy Digital Virgo

Dane osobowe mog? pochodzi? z korzystania przez osoby, których dane dotycz? z produktów i us?ug Grupy Digital Virgo lub mog? dotyczy? dzia?a? przeprowadzanych za po?rednictwem produktów i us?ug oferowanych przez Digital Global Pass (PS Mobile Access) w kontek?cie relacji z podmiotem danych.

Przyk?adowo, informacje s? zbierane w zawi?zku z obs?ug? klienta lub w zwi?zku z po??czeniem z oferowanymi us?ugami lub korzystaniem z us?ug online (korzystanie z aplikacji).

5.3 Dane osobowe pochodz?ce od podmiotów trzecich

Przetwarzane dane osobowe mog? równie? pochodzi? od:

– dostawców us?ug;

– organów publicznych lub nadzoru;

– podwykonawców, dostawców Grupy Digital Virgo lub podmiotów trzecich, je?li ich polityka ochrony danych na to pozwala;

– innych produktów lub us?ug ?wiadczonych przez podmioty trzecie zamówionych przez osoby, których dane dotycz? i / lub osoby te zezwoli?y na udost?pnianie danych Digital Global Pass (PS Mobile Access) .

5.4 Publiczne dane osobowe

Digital Global Pass (PS Mobile Access) mo?e gromadzi? publiczne dane osobowe podmiotów danych.

Publiczne dane osobowe to informacje lub dane osobowe wytworzone lub otrzymane przez organ administracyjny lub publiczny w ramach wykonywania jego zada?, opublikowane przez organ lub przekazywane na ??danie ka?dej osobie.

Digital Global Pass (PS Mobile Access) mo?e wykorzystywa? informacje publiczne lub dane osobowe, je?li zezwalaj? na to przepisy prawa i regulacje oraz zgodnie z odpowiednimi zasadami przekazywania i ponownego wykorzystania okre?lonymi w tych przepisach.

5.5 Dane osobowe obliczone lub wywnioskowane przez Digital Global Pass (PS Mobile Access)

Digital Global Pass (PS Mobile Access) mo?e generowa? lub oblicza? nowe dane osobowe na podstawie deklaratywnych danych osobowych lub danych zwi?zanych z funkcjonowaniem narz?dzi technologicznych.

S?u?y to w szczególno?ci do poznania swoich klientów, dostosowania produktów i us?ug, dostosowania ofert, które mog? by? sk?adane klientom, w takim przypadku Digital Global Pass (PS Mobile Access) mo?e definiowa? profile, segmenty biznesowe lub marketingowe.

5.6 Szczególne kategorie danych osobowych

Szczególne kategorie danych osobowych to dane, które ujawniaj? pochodzenie rasowe lub etniczne, pogl?dy polityczne, przekonania religijne lub ?wiatopogl?dowe lub przynale?no?? do zwi?zków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne dane do celów zidentyfikowania konkretnej osoby fizycznej, dane dotycz?ce zdrowia lub ?ycia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

Szczególne kategorie danych osobowych, które musz? by? przedmiotem szczególnej ochrony, nie s? przetwarzane przez Digital Global Pass (PS Mobile Access) , a w przypadku gdy ich przetwarzanie stanie si? konieczne, Digital Global Pass (PS Mobile Access) zobowi?zuje si? do ich przetwarzania zgodnie z zasadami okre?lonymi w przepisach dotycz?cych ochrony danych osobowych.

Mo?e si? zdarzy?, ?e dana osoba zdecyduje si? udost?pni? Digital Global Pass (PS Mobile Access) niektóre z takich informacji, takie jak rasa, orientacja seksualna lub przekonania religijne, w takim przypadku decyzja o przekazaniu tych informacji oznacza zgod? na ich przetwarzanie.

6. Dane osobowe przetwarzane przez Digital Global Pass (PS Mobile Access)

Digital Global Pass (PS Mobile Access) przetwarza nast?puj?ce g?ówne dane osobowe w odniesieniu do u?ytkownika:

nazwisko, imi?;

p?e?;

poszukiwany p?e?;

j?zyki;

data urodzenia: wiek;

narodowo?? / miejsce pochodzenia;

liczba dzieci;

adres e-mail

adres pocztowy;

numer telefonu;

alias (identyfikator zaszyfrowany przez operatora komórkowego umo?liwiaj?cy nawi?zanie kontaktu przez SMS);

dane dotycz?ce osób powi?zanych (dzieci, rodziców, ma??onków);

dane dotycz?ce po??cze? i zapyta? do aplikacji (IP, urz?dzenie, logi, znaczniki);

fotografie;

wiadomo?ci wymieniane na serwisach spo?eczno?ciowych lub z obs?ug? klienta;

SMS wys?any lub odebrany;

rozmowy z obs?ug? klienta;

po??czenia z us?ugami o warto?ci dodanej;

dane bankowe;

dowód osobisty;

rachunki telefoniczne

7. Odbiorcy danych zebranych przez Digital Global Pass (PS Mobile Access)

7.1 Digital Global Pass (PS Mobile Access) jako administrator

Zebrane dane osobowe, a tak?e dane, które zostan? zebrane pó?niej, s? zbierane dla Digital Virgo SA jako administratora danych.

Digital Global Pass (PS Mobile Access) zapewnia, ?e dost?p do danych osobowych maj? tylko upowa?nione osoby i tylko gdy jest to niezb?dne do wykonywania ich zada?.

Niektóre dane osobowe mog? by? przesy?ane podmiotom trzecim w celu spe?nienia prawnych, regulacyjnych lub umownych zobowi?za? lub prawnie upowa?nionym organom.

Do kategorii odbiorców danych nale??: klienci, spó?ki z Grupy Digital Virgo, dzia? finansowy i ksi?gowy, dzia? prawny, dzia? sprzeda?y, wewn?trzny dzia? obs?ugi klienta, dostawcy us?ug technicznych, dostawcy us?ug odpowiedzialni za relacja z klientami.

7.2 Digital Global Pass (PS Mobile Access) jako procesor

W ramach swoich umów z partnerami Digital Global Pass (PS Mobile Access) mo?e zbiera? i przetwarza? dane w imieniu swoich partnerów, którzy w tych przypadkach s? administratorami danych i ostatecznymi odbiorcami zebranych danych.

Digital Global Pass (PS Mobile Access) zapewnia takie same ?rodki bezpiecze?stwa dla takiego przetwarzania i danych, jak dla przetwarzania i danych, dla których Digital Global Pass (PS Mobile Access) jest administratorem.

8. Jak d?ugo Digital Global Pass (PS Mobile Access) przechowuje dane osobowe?

Dane osobowe s? przechowywane w systemach informatycznych Digital Global Pass (PS Mobile Access) lub jej podwykonawców lub us?ugodawców. Z zastrze?eniem przekazywania podmiotom trzecim, dane osobowe s? przechowywane w centrum danych i przetwarzane w Europie.

Co do zasady Digital Global Pass (PS Mobile Access) zobowi?zuje si? do wyboru podwykonawców i us?ugodawców spe?niaj?cych najwy?sze kryteria jako?ci i bezpiecze?stwa oraz oferuj?cych wystarczaj?ce gwarancje pod wzgl?dem niezawodno?ci, bezpiecze?stwa a tak?e zasobów by wdro?y? ?rodki techniczne i organizacyjne.

Digital Global Pass (PS Mobile Access) zna miejsca hostingu swoich danych tak aby móc wykaza? w?a?ciwym organom nadzorczym spe?nienie swoich obowi?zków.

9. Wiod?ce zasady dotycz?ce ochrony danych osobowych

RODO wzmocni?o obowi?zek udzielania informacji osobom, których dotycz? zbierane dane osobowych.

9.1 Zgodno?? z prawem, rzetelno?? i przejrzysto??

9.1.1 Zgodno?? z prawem

Digital Global Pass (PS Mobile Access) nie b?dzie przetwarza? danych osobowych niezgodnie z prawem, zak?adaj?c, ?e zgodno?? z prawem oceniana jest w oparciu jedne z warunków opisanych poni?ej.

Zgoda osoby, której dane dotycz?. Digital Global Pass (PS Mobile Access) mo?e przetwarza? dane, gdy osoba, której dane dotycz?, wyrazi?a zgod? na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku okre?lonych celach.

Niepe?noletni. Us?ugi oferowane przez Digital Global Pass (PS Mobile Access) nie s? przeznaczone dla nieletnich dzieci. Osoba, której dane dotycz?, potwierdza, ?e uko?czy?a 18 lat aby zamówi? lub korzysta? z us?ug Digital Global Pass (PS Mobile Access) . Do rodziców i ka?dej osoby sprawuj?cej w?adz? rodzicielsk? nale?y decyzja, czy ich ma?oletnie dziecko mo?e korzysta? z us?ug

Zgoda ta mo?e by? wyra?ona w formie pisemnego o?wiadczenia, drog? elektroniczn?, ustnego o?wiadczenia lub podczas korzystania z us?ug.

Wykonanie umowy lub podj?cie dzia?a? przed zawarciem umowy. Digital Global Pass (PS Mobile Access) mo?e przetwarza? dane gdy jest to konieczne do wykonania umowy.

Na przyk?ad przetwarzanie jest realizowane w ramach wykonywania umowy podczas czynno?ci zarz?dzania umowami, takimi jak zwroty lub zarz?dzanie zaleg?ymi p?atno?ciami.

Obowi?zki prawne i regulacyjne. Przetwarzanie jest niezb?dne do wype?nienia prawnych lub regulacyjnych obowi?zków Digital Global Pass (PS Mobile Access) .

Takie obowi?zki prawne lub regulacyjne dotycz? na przyk?ad kontroli i monitoringu zwi?zanego z kontrol? wewn?trzn?, której podlega Digital Global Pass (PS Mobile Access) , a w szczególno?ci zobowi?za? bankowych i podatkowych.

W zwi?zku z tym wymagane mo?e by? za??danie okre?lonych informacji dotycz?cych niektórych operacji, je?li wymaga tego prawo lub regulacje, oraz przekazanie informacji i danych osobowych podmiotom trzecim.

Prawnie uzasadnione interesy Grupy Digital Virgo. Grupa Digital Virgo mo?e przetwarza? dane gdzie przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez grup? Digital Virgo lub podmiot trzeci. Uzasadnione interesy realizowane przez Digital Global Pass (PS Mobile Access) s? zró?nicowane, ale mog? obejmowa?:

– popraw? wiedzy marketingowej o podmiotach danych;

– ulepszanie produktów i us?ug;

– segmentacj?, profilowanie, poszukiwanie, segmentacj? marketingowa.

Takie przetwarzanie danych jest realizowane z uwzgl?dnieniem interesów i praw podstawowych osób, których dane dotycz?. Takiemu przetwarzania towarzysz? ?rodki i gwarancje zapewniaj?ce ochron? interesów i praw zainteresowanych osób, osób, których dane dotycz? oraz które pozwalaj? na zachowanie równowagi z uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Digital Global Pass (PS Mobile Access) .

9.1.2 Rzetelno?? i przejrzysto??

34. Digital Global Pass (PS Mobile Access) zobowi?zuje si? do udzielania informacji, które s? uczciwe, jasne i przejrzyste.

35. Digital Global Pass (PS Mobile Access) zobowi?zuje si? informowa? osoby, których dane dotycz?, o ka?dej przeprowadzanej przez ni? operacji przetwarzania danych poprzez og?oszenie informacyjne

9.2 Konkretne, wyra?ne i prawnie uzasadnione cele

Dane osobowe s? gromadzone i przetwarzane przez Digital Global Pass (PS Mobile Access) w konkretnych, wyra?nych i zgodnych z prawem celach.

Dbaj?c o etyk? i bezpiecze?stwo danych osobowych swoich klientów, Digital Global Pass (PS Mobile Access) wykorzystuje dane osobowe zgodnie z warunkami niniejszej polityki ochrony danych.

Digital Global Pass (PS Mobile Access) wykorzystuje ca?o?? lub cz??? danych osobowych w nast?puj?cych g?ównych celach:

– podejmowanie kroków na wniosek osób, których dane dotycz? przed zawarciem umowy;

– zarz?dzanie kontraktami i relacjami z klientami;

– zarz?dzanie wymian? informacji z partnerami Grupy Digital Virgo w zwi?zku roszczeniami lub ??daniami do niej skierowanymi;

– zarz?dzanie swoimi dzia?aniami (np. audyt wewn?trzny i zewn?trzny) oraz zgodno?? z obowi?zkami prawnymi;

– zarz?dzanie, ochrona i bezpiecze?stwo narz?dzi, stron internetowych i aplikacji;

– pomiar jako?ci i satysfakcji;

– poprawa ?wiadczonych us?ug;

– opracowywanie us?ug innowacyjnych

– realizacja pozyska?;

– opracowywanie statystyk handlowych;

– zarz?dzanie ??daniami osób, których dane dotycz? w zakresie wykonywanie ich praw;

– zarz?dzanie niezap?aconymi rachunkami, sporami s?dowymi, zwalczanie nadu?y? finansowych, prania pieni?dzy i finansowania terroryzmu oraz unikania podatków;

– zarz?dzanie opiniami ludzi na temat produktów, us?ug lub tre?ci;

– zdobywanie wiedzy o kliencie.

9.3 Adekwatno??, zasadno?? i ograniczenie

W przypadku ka?dej operacji przetwarzania Digital Global Pass (PS Mobile Access) zobowi?zuje si? zapewni?, by przetwarzanie by?o adekwatne, a tak?e by zbierane i przetwarzane by?y wy??cznie dane ?ci?le niezb?dne do realizacji zamierzonego celu.

9.4 Prawid?owo?? danych

Digital Global Pass (PS Mobile Access) zobowi?zuje si? zapewni? by zbierane dane by?y kompletne i na tyle aktualne na ile pozwalaj? na to okoliczno?ci.

Osoby, których dane dotycz? maj? prawo ??da? sprostowania danych, na warunkach podanych poni?ej, je?eli uznaj?, ?e ich dane s? nieprawid?owe.

9.5 Okres przechowywania i ograniczenie przechowywania danych

Digital Global Pass (PS Mobile Access) zobowi?zuje si? nie przechowywa? danych osobowych d?u?ej ni? jest to konieczne do realizacji celów, dla których s? one przechowywane lub nie d?u?ej ni? przez czas okre?lony w przepisach dotycz?cych ochrony danych osobowych.

gdp.png

Po up?ywie okresu przechowywania, dane zostan? usuni?te z systemu informacyjnego Digital Global Pass (PS Mobile Access) .

9.6 Bezpiecze?stwo i poufno??

Digital Global Pass (PS Mobile Access) zobowi?zuje si? do wdro?enia ?rodków bezpiecze?stwa odpowiednich do stopnia wra?liwo?ci danych osobowych w celu ich ochrony przed nieuprawion? ingerencj?, utrat?, zmian? lub ujawnieniem nieupowa?nionym osobom.

Wszystkie pomieszczenia Digital Global Pass (PS Mobile Access) , w których przetwarzane s? dane osobowe, s? chronione elektronicznie i / lub r?cznie przed dost?pem nieuprawnionych osób trzecich.

Digital Global Pass (PS Mobile Access) przyj??a wewn?trzn? zasady i stosuje ?rodki wykonawcze, które uwzgl?dniaj? ochron? danych w fazie projektowania oraz s? zgodne z zasad? domy?lnej ochrony danych osobowych.

Na przyk?ad: pseudoanimizacja danych osobowych tak szybko, jak to mo?liwe lub konieczne.

9.7 Prawo osób, których dane dotycz?

O ile przepisy prawa nie wymagaj? od Digital Global Pass (PS Mobile Access) inaczej, osobom, których dane s? przetwarzane przys?uguj? nast?puj?ce prawa:

prawo do informacji;

prawo dost?pu do danych;

prawo do sprostowania danych;

prawo do usuni?cia danych lub prawo do bycia zapomnianym;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do sprzeciwu;

prawo do ograniczenia przetwarzania;

prawo do okre?lania wytycznych dotycz?cych przechowywania, usuwania i przekazywania danych osobowych po ?mierci.

9.7.1 Jak skorzystania z praw

W przypadku jakichkolwiek pyta? lub ??da? dotycz?cych przetwarzania danych osobowych przez Digital Global Pass (PS Mobile Access) , osoby, których dane dotycz? proszone s? o kontakt: rgpd@dgp-legal.com

9.7.2 Prawo do z?o?enia skargi

Osoby, których dane dotycz? maj? prawo do z?o?enia skargi do organu nadzorczego, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych administracyjnych lub s?dowych ?rodków ochrony prawnej.

Osoby, których dane dotycz? mog? odwo?a? si? do w?a?ciwego organu nadzoru . Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych (PUDO).

.

9.8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Osoby, których dane dotycz?, s? informowane o mo?liwo?ci wykorzystania ich danych osobowych dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do celów profilowania.

Profilowanie definiuje si? jako „dowoln? form? zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególno?ci do analizy lub prognozy aspektów dotycz?cych efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowa?, wiarygodno?ci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania si?”[4] .

Osoby, których dane dotycz?, maj? prawo nie by? nie podlega? decyzji opartej wy??cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w przypadku gdy decyzja wywo?uje skutki prawne lub w podobny sposób znacz?co na ni? wp?ywa. Prawo to nie ma zastosowania, gdy decyzja jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy mi?dzy podmiotem danych a Digital Global Pass (PS Mobile Access) lub gdy przetwarzanie jest oparte na wyra?nej zgodzie osoby, której dane dotycz?.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, przeprowadzane w opisanych powy?ej okoliczno?ciach, mo?e by? realizowane przez Digital Global Pass (PS Mobile Access) tylko wtedy, gdy wdro?one zostan? w?a?ciwe ?rodki ochrony praw i wolno?ci, a tak?e prawnie uzasadnionych interesów osób, których dane dotycz?.

Ponadto osoby, których dane dotycz? maj? prawo domaga? si? interwencji ludzkiej lub wyrazi? w?asne stanowisko lub zakwestionowa? decyzj? zautomatyzowanie podj?t?.

[4] Rozporz?dzenie (UE) 2016/679 z 27-4-2016 : Dz.U. UE 2016 L 119 p.1 s., art. 4 §4.

9.9 Profilowanie

Digital Global Pass (PS Mobile Access) mo?e wykorzystywa? dane osobowe, w szczególno?ci dane osobowe kontaktowe, jak równie? inne dane i dane przesy?ane w celach komercyjnych i reklamowych, w szczególno?ci do analiz wewn?trznych i statystyk, w celu ulepszenia swoich produktów i us?ug oraz wysy?ania informacji i ofert zwi?zanych z Digital Global, takich jak SMS, biuletyny i inne komunikaty reklamowe.

W przypadku tego rodzaju przetwarzania zawsze wymagana jest zgoda osoby, której dane dotycz?.

9.10 Podstawowe zasady przekazywania danych poza Uni? Europejsk?

Dane osobowe, które obywatele Unii Europejskie przekazali Digital Global Pass (PS Mobile Access) zgodnie z ustalonymi celami, s? przekazywane do krajów w Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej.

W przypadku przekazania danych do kraju spoza Unii Europejskiej ustanowione zosta?y zasady zapewniaj?ce ochron? i bezpiecze?stwo danych osobowych.

W ka?dym przypadku Digital Global Pass (PS Mobile Access) zobowi?zuje si? podj?? wszelkie niezb?dne i odpowiednie ?rodki w celu zapewnienia bezpiecze?stwa danych osobowych.

Takie dane osobowe mog? by? przekazywane, na wniosek osób, których dane dotycz? organom urz?dowym oraz upowa?nionym organom administracyjnym lub s?dowym, lub podmiotom trzecim.

10. Specjalne operacje

10.1 Pliki cookie i inne tagi

Kiedy mówimy o plikach cookie lub tagach rozumiemy technologie umieszczane i odczytywane, na przyk?ad podczas przegl?dania strony internetowej, czytania poczty elektronicznej, instalowania lub u?ywania oprogramowania lub aplikacji mobilnej, niezale?nie od typu u?ytego urz?dzenia ko?cowego.

Aby poprawi? korzystanie i funkcjonalno?? swoich stron internetowych Digital Global Pass (PS Mobile Access) wykorzystuje ró?ne rodzaje plików cookie lub tagów : np.: „pixel tags”; niektóre z nich mog? automatycznie zapisywa? i przekazywa? dane osobowe do na stron internetowych Digital Global Pass (PS Mobile Access) .

Digital Global Pass (PS Mobile Access) wdro?y?a polityk? plików cookie na swoich stronach internetowych. Aby uzyska? wi?cej informacji, zapoznaj si? z polityk? plików cookie dost?pn? na stronie podczas kiedy odwiedzisz stron?.

10.2 Wtyczki i modu?y spo?eczno?ciowe

Dost?p i korzystanie przez osoby zainteresowane ze stron internetowych lub aplikacji Digital Global Pass (PS Mobile Access) mo?e umo?liwi? dost?p do danych osobowych zewn?trznym us?ugodawcom.

Funkcje te nie s? automatycznie w??czane, ale wymagaj? wyra?nej zgody u?ytkowników. Na przyk?ad strony internetowe Digital Global Pass (PS Mobile Access) mog? ??czy? i przesy?a? dane osobowe do sieci spo?eczno?ciowych, takich jak Facebook, Twitter lub Instagram, je?li u?ytkownik korzysta z pewnych funkcji.

Poniewa? te sieci spo?eczno?ciowe wykorzystuj? dane do celów ?ledzenia i reklamy, Digital Global Pass (PS Mobile Access) zaleca konsultowanie zasad korzystania z danych sieciowych i podejmowanie kroków w celu zwi?kszenia prywatno?ci danych.

Regulamin ?wiadczenia us?ugi Sportymax oraz serwisów subskrypcyjnych

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) okre?la ogólne zasady korzystania z us?ug przeznaczonych na telefony komórkowe lub komputery, prezentowanych przez DIGITAL GLOBAL PASS (PS Mobile Access), 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence, RCS : 390 944 429 (zwana dalej „DGP”). Adres do korespondencji: 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence, adres e-mail: bok@digitalglobalpass.com

2. Z okre?lonych w niniejszym Regulaminie Serwisów mog? korzysta? U?ytkownicy sieci nast?puj?cych operatorów: Orange Polska S.A. (ORANGE), sieci T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), sieci P4 Sp z o.o. (PLAY), oraz Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS) („Operatorzy” lub „Operator” w zale?no?ci od kontekstu).

3. U?ytkownicy zobowi?zani s? do korzystania z Us?ugi oraz z Serwisu w granicach obowi?zuj?cego w Polsce prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. DGP nieodp?atnie udost?pnia Regulamin w sposób, który umo?liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie tre?ci Regulaminu za pomoc? systemu teleinformatycznego, którym pos?uguje si? DGP, a wiec na stronie internetowej m.sportymax.pl Regulamin dost?pny jest tak?e w siedzibie DGP.

5. U?ytkownik powinien zapozna? si? z tre?ci? Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Us?ugi oraz Serwisu.

6. Ka?dy U?ytkownik zobowi?zany jest zapewni? we w?asnym zakresie spe?nienie nast?puj?cych minimalnych wymaga? technicznych w celu korzystania z Serwisu oraz Us?ug:

1) telefon komórkowy lub inne urz?dzenie wyposa?one w funkcjonalno?ci umo?liwiaj?ce korzystanie z Serwisu,

2) polaczenie z sieci? Internet,

3) komputer lub inne urz?dzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalaj?cym na przegl?danie stron internetowych (np.: Internet Explorer 6 i wy?sza, Firefox 4 i wy?sza, Opera 10 i wy?sza, Safari 3 i wy?sza, Google Chrome), a tak?e powinien by? uprawniony do korzystania z tych urz?dze? w zakresie umo?liwiaj?cym mu korzystanie z Serwisu.

7. Okre?lone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Us?ugi i Serwisu dotycz? wy??cznie u?ytku osobistego, niemaj?cego charakteru komercyjnego (np. dzia?alno?ci gospodarczej). U?ytkownika obowi?zuje zakaz dostarczania tre?ci o charakterze bezprawnym.

8. Tre?ci udost?pniane U?ytkownikowi, zawieraj? chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem w?asno?ci przemys?owej materia?y, w szczególno?ci: znaki towarowe, programy komputerowe i gry. Tak?e sam uk?ad i wybór prezentowanych tre?ci stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególno?ci na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo w?asno?ci przemys?owej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

9. U?ytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udost?pnianych tre?ci wy??cznie w celach i zakresie okre?lonym w par. IV pkt. 4 niniejszego Regulaminu. W szczególno?ci tre?ci nie mog? by? kopiowane, zwielokrotnianie, modyfikowanie, przerabianie, opracowywanie, publikowane, wy?wietlane, przesy?ane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób.

10. Ilekro? w Regulaminie u?yte s? wymienione poni?ej sformu?owania, nale?y je rozumie? w nast?puj?cy sposób:

SMS/wiadomo?? SMS (Short Message Service) – jest to krótka wiadomo?? tekstowa, sk?adaj?ca si? z nie wi?cej ni? 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), która mo?na przes?a? na dowolny telefon komórkowy, zawieraj?ca tre?? wpisana przez nadawc? oraz umo?liwiaj?ca identyfikacje numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.

Multimedia – oznacza ró?nego rodzaju cyfrowe produkty, w tym: muzyka, gry, filmy, virale, PC, gry online, programy i aplikacje oferowane w Us?udze, do których dost?p U?ytkownik uzyskuje w ramach Serwisu. Multimedia zawieraj? chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem w?asno?ci przemys?owej materia?y, w szczególno?ci: znaki towarowe i programy komputerowe.

Us?uga/ Us?uga Sportymax – oznacza us?ug?, ?wiadczon? droga elektroniczna na podstawie niniejszego Regulaminu na indywidualne zadanie. Us?uga to serwis Sportymax, z odp?atnym dost?pem subskrypcyjnym (w ramach danego Serwisu) do oferowanych w nim Multimediów uzyskiwanym w zwi?zku ze skorzystaniem przez U?ytkowania z us?ugi dost?powej danego Operatora.

U?ytkownik – pe?noletnia osoba fizyczna, korzystaj?ca z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolno?ci do czynno?ci prawnych mog? korzysta? z Serwisu pod warunkiem wyra?enia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadaj?ce zdolno?ci do czynno?ci prawnych, pod warunkiem dzia?ania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.

Serwisy/ Serwis – serwis o charakterze subskrypcyjnym w ramach którego, do momentu jego dezaktywacji przez U?ytkownika, U?ytkownik, w zwi?zku ze skorzystaniem z us?ugi dost?powej danego Operatora, uzyskuje odp?atny dost?p do Multimediów oferowanych w Us?udze (dost?p jest automatycznie przed?u?any z cz?stotliwo?ci?, okre?lona w Regulaminie dla danego Serwisu).

II. Zasady korzystania

1. Opis Us?ugi oraz Serwisu dost?pny jest na stronie internetowej m.sportymax.pl lub w reklamach i materia?ach promocyjnych.

2. Aktywacja mo?liwa jest w nast?puj?cy sposób:

a) U?ytkownik powinien wpisa? na stronie, swój numer telefonu. Po wpisaniu numeru telefonu U?ytkownik otrzyma od Operatora na numer telefonu, który wpisa? na stronie wiadomo?? SMS z unikalnym kodem PIN, który nast?pnie powinien wpisa? równie? na przedmiotowej stronie i go zatwierdzi? albo

b) U?ytkownik powinien klikn?? na stronie internetowej, odpowiednio opisany buton (przycisk), potwierdzaj?c tym samym ch?? zamówienia Serwisu. B) U?ytkownik klikaj?c w przycisk aktywacyjny, zapoznaje si? z regulaminem Serwisu oraz wyra?a zgod? na przetwarzanie danych osobowych. Klikniecie w buton jest jednoznaczne z zapisem do Serwisu.

3. Po aktywacji Serwisu U?ytkownik otrzyma wiadomo?? SMS zawieraj?ca m.in.: potwierdzenie aktywacji Serwisu, informacje dot. kosztu i cz?stotliwo?ci przed?u?ania dost?pu, linku do Regulaminu, informacje o sposobie bezp?atnej dezaktywacji Serwisu.

4. U?ytkownik który dokona? aktywacji Serwisu, otrzyma dane: login oraz has?o niezb?dne do doko?czenia rejestracji w Us?udze na stronie m.sportymax.pl.

5. Dezaktywacji danego Serwisu (rozwi?zania umowy o ?wiadczenie us?ug droga elektroniczna) mo?na dokona? w ka?dym czasie, wysy?aj?c wiadomo?? SMS o podanej poni?ej tre?ci na wskazany poni?ej numer. Dezaktywacja Serwisu jest bezp?atna.

Nazwa Serwisu: SPORTYMAX

Numer dezaktywuj?cy: 80460 lub 195 (dla u?ytkowników sieci Play)

Komenda dezaktywuj?ca: STOP SPORTYMAX

Wiadomo?? dezaktywuj?ca dany Serwis nale?y w ka?dym przypadku wys?a? z numeru telefonu komórkowego, dla którego dany Serwis zosta? zamówiony.

6. Od momentu aktywacji Serwisu, dost?p b?dzie przed?u?any raz w tygodniu wg. poni?szej stawki:

Nazwa Serwisu: SPORTYMAX

Stawka: 12,99 z? netto / 14,99 z? brutto

Cz?stotliwo?? przed?u?ania dost?pu: 1 raz/tydzie?

Liczba otrzymywanych kredytów: –

7. Ka?dy U?ytkownik Serwisu po doko?czeniu rejestracji, o której mowa w ust. 4 powy?ej ma dost?p do Us?ugi. Multimedia do których dost?p U?ytkownik uzyskuje w ramach Serwisu Sportymax s? dost?pne na stronie m.sportymax.pl.

8. Po rejestracji do serwisu U?ytkownik Serwisu otrzymuje 1 dzie? darmowego dost?pu do serwisu.

9. Za pobranie Multimediów, U?ytkownikowi zostanie odj?ta podana przy wybranych przez U?ytkownika Multimediach liczba kredytów z posiadanej przez niego puli kredytów.

10. DGP w ramach promocji mo?e przyzna? U?ytkownikom prawo do pobrania okre?lonych Multimediów lub okre?lonej liczby Multimediów bez odejmowania kredytów.

11. U?ytkownik mo?e sprawdzi? stan posiadanych kredytów na stronie internetowej m.sportymax.pl po zalogowaniu na swoje konto.

12. Kredyty nie podlegaj? wymianie na ekwiwalent pieni??ny ani jakikolwiek inny.

III. Op?aty za Serwis

1. U?ytkownik obci??any jest stawka której wysoko?? zale?y od zamówionego Serwisu zgodnie z tabela z par. II ust. 6 Regulaminu. Dost?p jest automatycznie przed?u?any z cz?stotliwo?ci?, która zale?y od zamówionego Serwisu zgodnie z tabela z par. II ust. 6.

2. Op?aty pobierane s? przez Operatorów.

3. Stawka transakcji nie obejmuje op?at zwi?zanych z uzyskaniem przez U?ytkownika dost?pu do sieci Internet ani ewentualnych op?at zwi?zanych z transmisja danych.

4. U?ytkownik korzystaj?cy z us?ugi dost?powej ?wiadczonej przez Polkomtel Sp. z o.o., w ramach której uzyska? kod, nie b?dzie ponosi? op?at za skorzystanie z Sportymax.

IV. Pozosta?e zasady dotycz?ce korzystania z Serwisu oraz Us?ug

1. Realizacja aktywacji danego Serwisu i mo?liwo?? skorzystania przez U?ytkownika z Us?ugi jest uzale?niona od nale?ytego wype?nienia przez U?ytkownika wymogów wynikaj?cych z niniejszego Regulaminu oraz szczegó?owego opisu korzystania z Serwisu. Niezale?nie od wymogów okre?lonych w innych postanowieniach Regulaminu w celu pobrania Multimediów, U?ytkownik powinien:

a. zapewni?, by aparat telefoniczny lub komputer czy inne przeznaczone urz?dzenie, na którym Multimedia maja by? odebrane, ?ci?gni?te czy odtwarzane przez U?ytkownika, by?y prawid?owo skonfigurowane (w szczególno?ci w zakresie transmisji danych lub innych elementów warunkuj?cych skorzystanie z Us?ugi);

b. upewni? si? przed pobraniem Multimediów, co do kompatybilno?ci Multimediów z modelem telefonu lub oprogramowaniem komputera czy innego przeznaczonego urz?dzenia, na który wybrane Multimedia maja zosta? odebrane, ?ci?gni?te czy odtwarzane;

c. zapewni?, by telefon lub komputer czy inne przeznaczone urz?dzenie U?ytkownika posiada? wystarczaj?co du?o wolnej pami?ci niezb?dnej do pobrania, zainstalowania, odtwarzania wybranych przez U?ytkownika Multimediów.

2. Informacje dotycz?ce funkcjonalno?ci oraz interoperacyjno?ci Multimediów, w tym kompatybilno?? z modelem telefonu lub oprogramowaniem komputera czy innego przeznaczonego urz?dzenia, na który Multimedia maja zosta? odebrane, ?ci?gni?te czy odtwarzane, a tak?e ewentualne techniczne ?rodki ich ochrony dost?pne s? na stronie m.sportymax.pl przy wybranych przez U?ytkownika Multimediach.

3. U?ytkownik powinien chroni? has?o i dost?p do swojego telefonu komórkowego/komputera lub konta umo?liwiaj?cego korzystanie z Us?ug przed nieuprawnionym u?yciem przez osoby trzecie.

4. U?ytkownik uzyskuj?cy Multimedia w ramach Us?ug ma prawo do korzystania z nich w zakresie okre?lonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie pobrania Multimediów udost?pnianych jako pliki i jego zapisu w pami?ci telefonu, komputera czy innego przeznaczonego urz?dzenia. U?ytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Multimediów wy??cznie na u?ytek w?asny (tj. na u?ytek osoby, na której rzecz ?wiadczon? jest dana Us?uga). W szczególno?ci powy?sze oznacza, ze niedopuszczalne jest wykorzystywanie Multimediów w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej, odsprzeda?, ani inne formy udost?pniania osobom trzecim.

V. Postepowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotycz?ce op?at za Serwis oraz us?ugi dost?powej Operatora mog? by? sk?adane bezpo?rednio do Operatora w?a?ciwego dla osoby sk?adaj?cej reklamacje i w trybie okre?lonym przez tego Operatora. Niezale?nie i bez wp?ywu na przewidziana przepisami powszechnie obowi?zuj?cego prawa odpowiedzialno?? DGP wobec konsumenta oraz uprawnienia przys?uguj?ce konsumentowi w zakresie zg?aszania i dochodzenia roszcze?, U?ytkownik ma prawo sk?ada? DGP reklamacje dotycz?ce Us?ugi i Serwisu, w szczególno?ci zwi?zane z niewykonaniem lub nienale?ytym wykonaniem Us?ugi lub wykrytymi wadami.

2. W celu usprawnienia procesu zg?aszania i rozpatrywania, reklamacja U?ytkownika mo?e zosta? przes?ana do DGP w formie wiadomo?ci email na adres poczty elektronicznej: bok@digitalglobalpass.com lub zosta? wys?ana w formie pisemnej na adres podany w par. 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu z dopiskiem « Serwis <nazwa Serwisu>” lub „Sportymax »

a. dane U?ytkownika umo?liwiaj?ce kontakt z nim oraz identyfikacje jako U?ytkownika Serwisu, w tym adres email i numer telefonu;

b. rodzaj Serwisu, którego reklamacja dotyczy,

c. zarzuty U?ytkownika,

d. okoliczno?ci dotycz?ce przedmiotu reklamacji,

e. ewentualnie zadany przez U?ytkownika sposób za?atwienia reklamacji lub usuni?cia zarzucanego naruszenia.

3. Reklamacja, o której mowa powy?ej, powinna zosta? zg?oszona w terminie 2 miesi?cy od wykrycia przez zg?aszaj?cego okoliczno?ci stanowi?cej podstaw? tej reklamacji.

4. DGP zobowi?zuje si? udzieli? odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania. DGP mo?e przes?a? odpowiedz w formie wiadomo?ci email na adres U?ytkownika, je?eli zosta? on podany w zg?oszeniu reklamacyjnym.

5. Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji U?ytkownik powstrzyma? si? od sk?adania kolejnych zamówie? tego samego Serwisu, którego dotyczy reklamacja.

6. U?ytkownikowi przys?uguje prawo do dochodzenia roszcze? w sadzie. U?ytkownik posiada tak?e mo?liwo?? skorzystania z pozas?dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze? min.: mo?liwo?? z?o?enia wniosku o rozstrzygniecie sporu do sta?ego polubownego sadu konsumenckiego dzia?aj?cego przy Inspekcji Handlowej (WIIH) czy z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

VI. Postanowienia ko?cowe

1. U?ytkownikowi przys?uguje prawo odst?pienia od umowy w terminie 14 dni, jednak?e wyra?enie przez U?ytkownika zgody na rozpocz?cie spe?nienia ?wiadczenia (zamówienie odp?atnego dost?pu) przed up?ywem terminu do odst?pienia a tak?e potwierdzenie, i? U?ytkownik jest ?wiadomy utraty tego? prawa wi?za? si? b?dzie z utrata prawa do odst?pienia w chwili aktywacji Serwisu.

2. Administratorem danych osobowych U?ytkowników jest DIGITAL GLOBAL PASS (PS Mobile Access), 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence. Dane osobowe U?ytkowników b?d? przetwarzane zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe U?ytkowników b?d? przetwarzane wy??czenie w zakresie oraz celu niezb?dnym do realizacji Us?ugi i Serwisu (w tym do rozpatrzenia reklamacji). Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osoby, których dane dotycz? maja prawo do wgl?du i poprawiania swoich danych osobowych, ich poprawienia a tak?e zadania ich usuni?cia. Je?eli U?ytkownik zada wykre?lenia lub zmiany swoich danych osobowych, mo?e to uczyni? wysy?aj?c wiadomo?ci email na adres poczty elektronicznej: bok@digitalglobalpass.com umieszczaj?c w tre?ci zadanie wraz z numerem telefonu, z którego U?ytkownik zamawia? Serwis. Zadanie takie mo?e by? równie? przes?ane w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.

Zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporz?dzenie”), administratorem danych osobowych u?ytkowników serwisu Sportymax jest Digital Global Pass SAS (PS Mobile Access), przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence, Francja, wpisana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem B 430 325 811. Adres e-mail: bok@digitalglobalpass.com

Dane osobowe U?ytkowników b?d? przetwarzane zgodnie z Rozporz?dzeniem na podstawie Art. 6, ust. 1 lit a, b, f w celach zwi?zanych ze ?wiadczeniem us?ug w ramach Serwisu, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a je?li U?ytkownik wyrazi stosowna zgod? – dla celów przesy?ania informacji handlowych i marketingowych, w formie okre?lonej w klauzuli zgody a tak?e w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia, dochodzenia roszcze? lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.

Dane osobowe b?d? przetwarzane w okresie ?wiadczenia us?ug w Serwisie do czasu ewentualnego zadania ich usuni?cia przez U?ytkownika lub do czasu up?ywu okresu w?a?ciwego dla przedawnienia roszczenia z tytu?u ?wiadczonej us?ugi. Dane przetwarzane na potrzeby przesy?ania informacji handlowych b?d? przetwarzane do czasu ewentualnego cofni?cia ww. zgody, natomiast informacje niezb?dne do obs?u?enia reklamacji b?d? przetwarzane do czasu wyga?ni?cia uprawnie? z tego tytu?u. Dane osobowe b?d? mog?y by? przetwarzane poza wskazanym okresem, je?li konieczno?? taka b?dzie wynika?a z przepisów obowi?zuj?cego prawa.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje: dane niezb?dne do ?wiadczenia us?ug w ramach Serwisu (numer telefonu, IP) a tak?e dane kontaktowe U?ytkownika, imi?, nazwisko w przypadku rozpatrywania reklamacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb?dne do ?wiadczenia us?ug w ramach Serwisu. Podanie danych dla celów przesy?ania informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne.

Dane osobowe mog? by? ujawnione pracownikom lub wspó?pracownikom Administratora oraz podmiotom udzielaj?cym wsparcia Administratorowi na podstawie umów powierzenia.

Osoby, których dane osobowe dotycz? maja prawo dost?pu do tre?ci swoich danych i ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak?e prawo do wycofania udzielonej zgody, co nie wp?ynie na zgodno?? z prawem przetwarzania dokonanego przed cofni?ciem zgody. Osoby, których dane osobowe dotycz? maja prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaj?, i? przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporz?dzenia.

PL_ML_WarunkiCenowe_CLICNSCORES

Aktywacja dost?pu do Serwisu mo?e zosta? dokonana poprzez zamówienie subskrypcji SMS MT – U?ytkownik b?dzie otrzymywa? max. 3 p?atne SMS/tydzie? przez czas nieokre?lony + 1 p?atny SMS po rejestracji (11,07 z? brutto za otrzymany SMS – 33,21 z?/tydz). Rezygnacja w ka?dym czasie – wys?anie SMS o tre?ci STOP CLICNSCORES na numer 60577 (dla u?ytkowników zapisanych na numerze 60577/ 60955 (dla u?ytkowników zapisanych na numerze 60955 od dnia 25/11/2016)/  (0 z?) z numeru telefonu dla którego Serwis zosta? zamówiony.

PL_ML_Polityka prywatnosci _CLICNSCORES

Ochrona danych osobowych

Prywatno?? u?ytkowników naszych serwisów ma dla nas najwy?sze znaczenie. Szczególnie dbamy o ochron? danych osobowych. Wykorzystujemy najlepsze ?rodki technologiczne uniemo?liwiaj?ce ingerencj? w dane osobowe u?ytkowników osobom nieupowa?nionym. W trakcie korzystania z naszych serwisów, zbieramy informacje o: adresach IP u?ytkowników i numerach MSISDN. S? one zbierane z logów naszego serwera. S? one wykorzystywane dla celów prawid?owej i optymalnej realizacji naszych us?ug. Administratorem danych osobowych u?ytkowników jest Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja, wpisana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem B 430 325 811. Dane osobowe u?ytkowników serwisu przetwarzane s? wy??cznie w celu prawid?owej realizacji us?ugi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane nie s? udost?pniane podmiotom trzecim. U?ytkownikowi przys?uguje prawo wgl?du do tre?ci jego danych oraz ich poprawiania. Serwis przeznaczony jest wy??cznie dla osób pe?noletnich.

Aktywacja dost?pu do Serwisu mo?e zosta? dokonana poprzez: a) zamówienie subskrypcji SMS MT – U?ytkownik b?dzie otrzymywa? max. 2 p?atne SMS/tydzie? przez czas nieokre?lony + 1 p?atny SMS po rejestracji (11,07 z? brutto za otrzymany SMS – 22,14 z?/tydz). Rezygnacja w ka?dym czasie – wys?anie SMS o tre?ci STOP SPORT na numer 60955 (0 z?) z numeru telefonu dla którego Serwis zosta? zamówiony.
Kontaktreklamacje@digitalglobalpass.com

PL_REGULAMIN_CLICNSCORES

Regulamin ?wiadczenia serwisu subskrypcyjnego  „CLICNSCORES”

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) okre?la ogólne zasady korzystania z p?atnego serwisu subskrypcyjnego , przeznaczonego na telefony komórkowe prezentowanego przez Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja, wpisana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem B 430 325 811. Adres e-mail: reklamacje@digitalglobalpass.com

 

 1. Z Serwisu CLICNSCORES mog? korzysta? U?ytkownicy telefonów komórkowych. U?ytkownik powinien by? uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w zakresie umo?liwiaj?cym mu korzystanie z Serwisu. Z Serwisów MT mog? korzysta? u?ytkownicy telefonów komórkowych w sieci Orange Polska S.A. (ORANGE), sieci T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), sieci P4 Sp z o.o. (PLAY), oraz Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS).

 

 1. U?ytkownicy zobowi?zani s? do korzystania z Serwisu w granicach obowi?zuj?cego w Polsce prawa oraz  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 1. DGP nieodp?atnie udost?pnia Regulamin w sposób, który umo?liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie tre?ci Regulaminu za pomoc? systemu teleinformatycznego, którym pos?uguje si? DGP, a wi?c na stronie internetowej clicnscores.pl  Regulamin dost?pny jest tak?e w siedzibie DGP.

 

 1. U?ytkownik korzystaj?cy z Serwisów powinien zapozna? si? z tre?ci? Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu.

 

 1. Ka?dy U?ytkownik zobowi?zany jest zapewni? we w?asnym zakresie spe?nienie nast?puj?cych minimalnych wymaga? technicznych w celu korzystania z Serwisu:

1)        telefon komórkowy z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalaj?cym na przegl?danie stron internetowych

2)        po??czenie z sieci? Internet

3)        komputer lub inne urz?dzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalaj?cym na przegl?danie stron internetowych (np.: Internet Explorer 6 i wy?sza, Firefox 4 i wy?sza, Opera 10 i wy?sza, Safari 3 i wy?sza, Google Chrome).

Informacje dotycz?ce funkcjonalno?ci oraz interoperacyjno?ci Obiektów Multimedialnych w tym kompatybilno?? danego Obiektu z telefonem na który Obiekt ten ma zosta? odebrany, ?ci?gni?ty czy odtwarzany a tak?e ewentualne technicznych ?rodki ochrony Obiektu Multimedialnego dost?pne s? dla poszczególnych Obiektów na stronie  clicnscores.pl przy danym Obiekcie.

 1. Okre?lone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Serwisu, dotycz? wy??cznie u?ytku osobistego, niemaj?cego charakteru komercyjnego (np. dzia?alno?ci gospodarczej). U?ytkownika obowi?zuje zakaz dostarczania tre?ci o charakterze bezprawnym.
 2. Tre?ci udost?pniane U?ytkownikowi w ramach Serwisu subskrypcyjnego zawieraj? chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem w?asno?ci przemys?owej materia?y, w szczególno?ci: znaki towarowe, programy na telefon komórkowy i utwory. Tak?e sam uk?ad i wybór prezentowanych w Serwisie tre?ci stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególno?ci na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo w?asno?ci przemys?owej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

 

 1. U?ytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udost?pnianych w ramach Serwisu Obiektów Multimedialnych, wy??cznie w celach i zakresie okre?lonym w par. IV pkt. 3 niniejszego Regulaminu, a w zakresie tre?ci, które nie stanowi? utworów wy??cznie w celach i zakresie okre?lonych w pkt. 8 powy?ej. W szczególno?ci utwory (Obiekty Multimedialne) nie mog? by? kopiowane, publikowane, wy?wietlane, przesy?ane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób.

 

 1. Ilekro? w Regulaminie u?yte s? wymienione poni?ej sformu?owania, nale?y je rozumie? w nast?puj?cy sposób:

 

 1. SMS/wiadomo?? SMS(Short Message Service) jest to krótka wiadomo?? tekstowa, sk?adaj?ca si? z nie wi?cej ni? 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), któr? mo?na przes?a? na dowolny telefon komórkowy, zawieraj?ca tre?? wpisan? przez nadawc? oraz umo?liwiaj?ca identyfikacj? numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.

 

 1. SMS MT/wiadomo?? SMS MT– (Short Message Service Mobile Terminated) jest to wiadomo??  SMS wys?ana do U?ytkownika, w wykonaniu z?o?onego wcze?niej przez U?ytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia (subskrypcji) na otrzymywanie takich SMS-ów w okre?lonej cz?stotliwo?ci, a U?ytkownik ponosi koszt otrzymania ka?dej takiej wiadomo?ci.

 

 1. WAP(Wireless Application Protocol – Protokó? Komunikacji Bezprzewodowej) – oznacza mi?dzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz ?wiadczenia zaawansowanych us?ug telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.

 

 1. Obiekt Multimedialny– oznacza materia?y video, zdj?cia, slajdy, relacje, oraz inne obiekty graficzne lub tekstowe dost?pne w serwisie Obiekt Multimedialny zawiera chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem w?asno?ci przemys?owej materia?y, w szczególno?ci: znaki towarowe, oprogramowanie na telefon komórkowy i utwory.

 

 1. U?ytkownik– pe?noletnia osoba fizyczna, korzystaj?ca z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolno?ci do czynno?ci prawnych mog? korzysta? z Serwisu pod warunkiem wyra?enia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadaj?ce zdolno?ci do czynno?ci prawnych, pod warunkiem dzia?ania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.

 

 1. System teleinformatyczny– zespó? wspó?pracuj?cych ze sob? urz?dze? informatycznych i oprogramowania, zapewniaj?cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak?e wysy?anie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc? w?a?ciwego dla danego rodzaju sieci urz?dzenia ko?cowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

 

 1. Serwis lub Serwis Subskrypcyjny – serwis clicnscores.pl z p?atnym dost?pem subskrypcyjnym, w ramach którego, do momentu dezaktywacji subskrypcji przez U?ytkownika, ?wiadczone s? us?ugi polegaj?ce na dost?pie do zawartych w Serwisie Obiektów Multimedialnych.

 

 1. Operator telekomunikacyjny lub Operator – oznacza przedsi?biorc? telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje dzia?alno?? gospodarcz? polegaj?c? na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnie? towarzysz?cych lub ?wiadczeniu us?ug telekomunikacyjnych, dla którego u?ytkowników oraz abonentów dost?pne s? us?ugi.
 1. Zasady korzystania z Serwisu

 

 1. Opis Serwisu subskrypcyjnego  dost?pny jest na stronie internetowej clicnscores.pl lub w reklamach i materia?ach promocyjnych.

 

 1. Aktywacja dost?pu do Serwisu mo?e zosta? dokonana poprzez: a) zamówienie subskrypcji SMS MT. Aktywacja poprzez zamówienie SMS MT polega na wys?aniu na wskazany poni?ej numer dost?powy, SMS o podanej tre?ci (SMS bezp?atny), lub na podaniu swojego numeru telefonu na stronie internetowej, a nast?pnie potwierdzeniu (wpisaniu na stronie www) unikalnego PIN-u, który otrzyma U?ytkownik bezp?atnym SMSem. Abonent Orange mo?e przyst?pi? do serwisu równie? poprzez potwierdzenie na stronie www ch?ci przyst?pienia do serwisu, poprzez klikni?cie w przycisk potwierdzaj?cy zamówienie us?ugi. Odpowiednio wys?anie wiadomo?ci przez U?ytkownika lub wpisanie kodu PIN na stronie internetowej i jego zatwierdzenie lub klikni?cie w przycisk potwierdzaj?cy, inicjuje proces ?wiadczenia us?ugi (aktywacja subskrypcji SMS MT), a z chwil? otrzymania tej wiadomo?ci przez DGP zawierana jest umowa o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?.  Po aktywacji Serwisu U?ytkownik otrzymuje  SMS powitalny, zawieraj?c?:
 • Potwierdzenie rejestracji w Serwisie
 • Informacj? dot. kosztu i cz?stotliwo?ci otrzymywania p?atnych wiadomo?ci SMS MT
 • Linku do Regulaminu
 • Informacj? o sposobie bezp?atnej rezygnacji z Serwisu
 1. Dost?pne subskrypcje SMS MT:
 • CLICNSCORESS

Numer dost?powy  – 60577 lub 60955

Komenda startowa – START CLICNSCORES

 • Cz?stotliwo?? otrzymywania SMS MT: 3 razy/tydzie? + opcjonalnie, dodatkowy SMS wys?any po rejestracji do Serwisu.
 •      SPORT

Numer dost?powy  – 60955

Komenda startowa – START SPORT lub SPORT

 • Cz?stotliwo?? otrzymywania SMS MT: 2 razy/tydzie? + opcjonalnie, dodatkowy SMS wys?any po rejestracji do Serwisu.

 

 •      SCORE

Numer dost?powy  – 60955

Komenda startowa – START SCORE lub SCORE

 • Cz?stotliwo?? otrzymywania SMS MT: 3 razy/tydzie? + opcjonalnie, dodatkowy SMS wys?any po rejestracji do Serwisu.

U?ytkownik który dokona? aktywacji dost?pu do Serwisu, otrzyma dane: login oraz has?o niezb?dne do doko?czenia rejestracji na stronie clicnscores.pl

Aby doko?czy? procesu aktywacji Serwisu, U?ytkownik powinien doko?czy? rejestracji zgodnie ze wskazówkami na stronie www.

 

 1. Dezaktywacji Serwisu subskrypcyjnego  (rozwi?zania umowy o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?) mo?na dokona? w ka?dym czasie:
 2. A) dla subskrypcji SMS MT wysy?aj?c wiadomo?? SMS o podanej w tabeli poni?ej tre?ci na wskazany w tabeli poni?ej numer dost?powy.

 

 

Nazwa Serwisu MT   Numer dezaktywuj?cy   Komenda dezaktywuj?ca
CLICNSCORES SPORT SCORE   60577/60955 60955 60955   STOP CLICNSCORES STOP SPORT STOP SCORE

Koszt dezaktywacji Serwisu MT jest bezp?atny.

 1. Wiadomo?? dezaktywuj?c? subskrypcj? SMS MT nale?y w ka?dym przypadku wys?a? z numeru telefonu komórkowego, dla którego Serwis zosta? zamówiony (i na który to numer telefonu komórkowego wysy?any jest SMS MT).

 

 1. Od momentu zamówienia Subskrypcji SMS MT, U?ytkownik b?dzie otrzymywa? wiadomo?ci SMS MT w odst?pach czasu wynikaj?cych z tabeli, o której mowa w ust. 3 powy?ej, a? do czasu dezaktywacji Serwisu. Koszt jaki ponosi U?ytkownik za otrzymanie wiadomo?ci SMS MT to 6,15 z? (dla U?ytkowników zapisanych do serwisu Clicnscores na numerze 60577) i 11,07 z? (dla U?ytkowników zapisanych od dnia 25/11/2016 do serwisu Clicnscores na numerze 60955) brutto za otrzymany SMS MT.
Nazwa Serwisu subskrypcyjnego SMS MT Numer dost?powy Komenda aktywuj?ca (tre?? SMSa) Cz?stotliwo?? otrzymywania SMS MT w ramach Serwisu subskrypcyjnego SMS MT
CLICNSCORES SPORT SCORE 60577 lub 60955 60955 60955 START CLICNSCORES lub CLICNSCORES START SPORT lub SPORT START SCORE lub SCORE 3 razy/tydzie? + opcjonalnie, dodatkowy SMS  po rejestracji 2 razy/tydzie? + opcjonalnie, dodatkowy SMS  po rejestracji 3 razy/tydzie? + opcjonalnie, dodatkowy SMS  po rejestracji
 1. Op?aty za Subskrypcj? SMS MT
 2. U?ytkownik obci??any jest op?at? za otrzymanie ka?dej wiadomo?ci SMS MT wys?anej do niego w ramach Serwisu. Koszt otrzymania SMS MT podany zosta? w tabeli w par. II ust. 6  niniejszego Regulaminu.

 

 1. Op?aty pobranie s? przez  Operatorów.

 

 1. Op?ata za us?ugi nie obejmuje op?at za po??czenia WAP, w przypadku, kiedy korzystanie z us?ugi wymaga ?ci?gania przez U?ytkownika danych z wykorzystaniem transmisji WAP. Op?aty za po??czenia WAP b?d? pobierane przez Operatora oprócz kwot op?at za us?ugi, zgodnie z aktualnym cennikiem danego Operatora.

 

 1. Op?ata za us?ugi nie obejmuje op?at zwi?zanych z uzyskaniem przez U?ytkownika dost?pu do sieci Internet.

 

 1. Pozosta?e zasady dotycz?ce korzystania z Serwisu
 2. Realizacja zamówienia z?o?onego przez U?ytkownika na Serwis i mo?liwo?? skorzystania przez U?ytkownika z Obiektu Multimedialnego  jest uzale?niona od nale?ytego wype?nienia przez U?ytkownika wymogów wynikaj?cych z niniejszego Regulaminu oraz szczegó?owego opisu korzystania z Serwisu oraz jego cennika. Niezale?nie od wymogów okre?lonych w innych postanowieniach Regulaminu w celu skorzystanie z Obiektu Multimedialnego U?ytkownik powinien:
 3. zapewni?, by aparat telefoniczny, na którym Obiekt Multimedialny ma by? odebrany, ?ci?gni?ty czy odtwarzany przez U?ytkownika, by? prawid?owo skonfigurowany (w szczególno?ci w zakresie transmisji danych, odbierania wiadomo?ci WAP push);
 4. upewni? si? przed skorzystaniem z danego Obiektu Multimedialnego, co do kompatybilno?ci Obiektu Multimedialnego z oprogramowaniem telefonu, na który Obiekt ten ma zosta? odebrany, ?ci?gni?ty czy odtwarzany;
 5. zapewni?, by telefon U?ytkownika posiada? wystarczaj?co du?o wolnej pami?ci niezb?dnej do pobrania, zainstalowania, odtwarzania wybranego przez U?ytkownika Obiektu Multimedialnego (minimum 14MB wolnej pami?ci).
 6. U?ytkownik powinien chroni? has?o i dost?p do swojego telefonu komórkowego/komputera lub konta umo?liwiaj?cego korzystanie z Serwisu przed nieuprawnionym u?yciem przez osoby trzecie.

 

 1. U?ytkownik uzyskuj?cy Obiekt Multimedialny w ramach Serwisu ma prawo do korzystania z Obiektu Multimedialnego w zakresie okre?lonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie odtworzenia Obiektu Multimedialnego wy??cznie na u?ytek w?asny (tj. na u?ytek osoby, na której rzecz ?wiadczona jest dana us?uga). W szczególno?ci powy?sze oznacza, ?e niedopuszczalne jest wykorzystywanie Obiektu Multimedialnego w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej, odsprzeda?, ani inne formy udost?pniania osobom trzecim.

 

 1. Post?powanie reklamacyjne
 2. Reklamacje dotycz?ce op?at za Serwis mog? by? sk?adane bezpo?rednio do Operatora w?a?ciwego dla osoby sk?adaj?cej reklamacj? i w trybie okre?lonym przez tego Operatora. Niezale?nie i bez wp?ywu na przewidzian? przepisami powszechnie obowi?zuj?cego prawa odpowiedzialno?? DGP wobec konsumenta oraz uprawnienia przys?uguj?ce konsumentowi w zakresie zg?aszania i dochodzenia roszcze?, U?ytkownik ma prawo sk?ada? DGP reklamacje dotycz?ce Serwisu, w szczególno?ci zwi?zane z niewykonaniem lub nienale?ytym wykonaniem Serwisu lub wykrytymi wadami.

 

 1. W celu usprawnienia procesu zg?aszania i rozpatrywania reklamacja U?ytkownika mo?e zosta? przes?ana do DGP w formie wiadomo?ci email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@digitalglobalpass.comlub zosta? wys?ana w formie pisemnej na adres podany w par. 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „CLICNSCORES”. Dla u?atwienia identyfikacji U?ytkownika oraz zg?aszanych problemów i ??da?, rekomendowane jest, by reklamacja okre?la?a:

 

 1. dane U?ytkownika umo?liwiaj?ce kontakt z nim oraz identyfikacj? jako U?ytkownika Serwisu, w tym adres email i numer telefonu;
 2. rodzaj Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
 3. zarzuty U?ytkownika,
 4. okoliczno?ci dotycz?ce przedmiotu reklamacji,
 5. ewentualnie ??dany przez U?ytkownika sposób za?atwienia reklamacji lub usuni?cia zarzucanego naruszenia.

 

 1. Reklamacja, o której mowa powy?ej, powinna zosta? zg?oszona w terminie 2 miesi?cy od wykrycia przez zg?aszaj?cego okoliczno?ci stanowi?cej podstaw? tej reklamacji.

 

 1. DGP zobowi?zuje si? udzieli? odpowiedzi na reklamacj? w terminie 14 dni od jej otrzymania. DGP mo?e przes?a? odpowied? w formie wiadomo?ci email na adres U?ytkownika, je?eli zosta? on podany w zg?oszeniu reklamacyjnym.

 

 1. Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji U?ytkownik powstrzyma? si? od sk?adania kolejnych zamówie? Serwisu, którego dotyczy reklamacja.

 

 1. U?ytkownikowi przys?uguje prawo do dochodzenia roszcze? w s?dzie. U?ytkownik posiada tak?e mo?liwo?? skorzystania z pozas?dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze? min.: mo?liwo?? z?o?enia wniosku o rozstrzygniecie sporu do  sta?ego polubownego s?du konsumenckiego dzia?aj?cego przy Inspekcji Handlowej (WIIH) czy z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

 

 

 

 1. Zasady promocji WYGRAJ Z CLICNSCORES

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem promocji jest spó?ka Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja, wpisana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem B 430 325 811. Adres e-mail: reklamacje@digitalglobalpass.com

 

 1. Promocja “WYGRAJ Z CLICNSCORES” (dalej zwane „Promocj?”) swoim zasi?giem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Promocja przeznaczona jest dla osób, które w okresie obowi?zywania Promocji, o którym mowa w  par. II pkt. 1 poni?ej stan? si? U?ytkownikami serwisu subskrypcyjnego SMS MT:  ‘Clicnscores’, opisanego w „Regulaminie ?wiadczenia serwisu MT „Clicnscores”, zwanym dalej „Subskrycpj?  SMS MT”, tj. zarejestruj? si? w sposób opisany w par. IV ust. 3 poni?ej w Subskrypcji  SMS MT w danym cyklu konkursowym trwania Promocji.

 

 1. Z zastrze?eniem ust.3 powy?ej, w Promocji b?d? mog?y wzi?? udzia? wszystkie osoby fizyczne powy?ej 18 roku ?ycia, posiadaj?ce pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych lub osoby posiadaj?ce ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na udzia? w promocji. W przypadku osób nie posiadaj?cych pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych, o?wiadczenia zwi?zane z udzia?em w Promocji powinny by? sk?adane przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 

 1. W Promocji nie b?d? mogli uczestniczy? pracownicy DGP ani innych firm bior?cych udzia? w przygotowaniu Promocji oraz ich krewni i powinowaci pierwszego stopnia.

 

 1. DGP nieodp?atnie udost?pnia niniejszy Regulamin Promocji w sposób, który umo?liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie tre?ci Regulaminu za pomoc? systemu teleinformatycznego, którym pos?uguje si? DGP, a wi?c na stronie internetowej www.clicnscores.pla tak?e na stronie internetowej promuj?cej dany Serwis MT (Landing page). Regulamin dost?pny jest tak?e w siedzibie DGP.

 

 1. Osoba bior?ca udzia? w Promocji powinna zapozna? si? z tre?ci? niniejszego Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki Promocji.
 • Czas trwania Promocji
 • Dat? rozpocz?cia promocji jest 1 maj 2016 roku, a dat? ko?cow? 31 lipiec 2016 roku (w??cznie) (dalej „okres obowi?zywania Promocji”).
 • Promocja sk?ada si? z 1 cyklu konkursowego, trwaj?cego od 1 maja 2016 r. do 31 lipca 2016 r.
 1. Cel Promocji

Celem Promocji jest zach?canie do u?ytkowania produktów i us?ug oferowanych przez DGP, w szczególno?ci do korzystania z Subskrypcji SMS MT, o których mowa w par. I pkt. 3 powy?ej.

 

 1. Zasady Promocji

 

 1. Podczas okresu obowi?zywania Promocji, DGP przeprowadzi promocj? Subskrypcji SMS MT, o których mowa w par. I pkt. 3 powy?ej, której celem b?dzie poinformowanie spo?eczno?ci u?ytkowników o istnieniu Promocji.

 

 1. Aby wzi?? udzia? w danym cyklu konkursowym Promocji, osoba musi pozosta? zarejestrowana w Subskrypcji SMS MT do ostatniego dnia tego? cyklu konkursowego (dalej „Uczestnik”), tj. do dnia 31 lipca 2016.

 

 1. Osoba b?dzie mog?a si? zarejestrowa? poprzez stron? internetow? www.clicnscores.pllub stron? internetow? promuj?c? dan? Subskrypcj? SMS MT (Landing page), zgodnie z zasadami okre?lonymi w ‘Regulaminie ?wiadczenia serwisu MT „Clicnscores”’.

 

 1. Uczestnik mo?e ubiega? si? wy??cznie o tak? nagrod?, jaka zostanie mu zaprezentowana na stronie internetowej promuj?c? Subskrypcj? SMS MT (Landing page). Je?li na stronie internetowej zostanie zaprezentowanych kilka nagród, Uczestnik b?dzie móg? wybra? z nich jedn?, po??dan? nagrod?. Prezentowane nagrody to m.in.:
 • Bilety na mecze pi?ki no?nej w Polsce (Ekstraklasa, Puchar Polski)
 • Iphone 6S
 • Ipad Mini 4,
 • zestaw koszulek pi?karskiej reprezentacjiWarto?? nagrody nie przekracza równowarto?ci 3000 PLN.
 1. Ka?dy U?ytkownik Subskrypcji SMS MT wskazanej w par  I pkt. 3 powy?ej staje si? Uczestnikiem Promocji i b?dzie móg? wzi?? udzia? w konkursie, o którym mowa w par. VI poni?ej.

VII. Opis nagród i ich wr?czenie

 

 1. Organizator wr?czy jedn? (1) nagrod?.

 

 1. Laureat nagrody mo?e odmówi? przyj?cia nagrody, jednak nie b?dzie móg? w ?adnym wypadku wymieni? jej na inn?. Laureat mo?e za??da? równowarto?ci nagrody w gotówce, z zastrze?eniem ?e warto?? ka?dej nagrody nie przekracza 3000 PLN.

 

 1. Je?li laureatem oka?e si? osoba nie posiadaj?ca pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych, wszelkie o?wiadczenia w jej imieniu, w szczególno?ci zwi?zane z odbiorem nagrody,  powinny by? sk?adane przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.

 

 1. Przed wydaniem laureatowi nagrody pieni??nej, z której wygraniem zwi?zany jest obowi?zek podatkowy, Organizator, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa w tym zakresie, pobierze od laureata zrycza?towany podatek dochodowy od nagród, w wysoko?ci 10% ich warto?ci, o ile przepisy prawa tak nakazuj?. Pobranie nale?nego podatku od nagrody pieni??nej nast?puje za zgod? laureata przez potr?cenie jego wysoko?ci z kwoty stanowi?cej nagrod? pieni??n? Za pobranie i odprowadzenie nale?nego podatku odpowiedzialny jest wy??cznie Organizator.

 

 1. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wysoko?? nagrody rzeczowej powoduje powstanie obowi?zku podatkowego, do nagród rzeczowych zostanie dodana nagroda pieni??na stanowi?ca 11,11% warto?ci danej nagrody rzeczowej. Wspomniana nagroda pieni??na nie b?dzie wyp?acona laureatowi, lecz pobrana jako zrycza?towany podatek dochodowy od ??cznej warto?ci nagrody zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa w tym zakresie. Za pobranie i odprowadzenie nale?nego podatku odpowiedzialny jest wy??cznie Organizator.

 

VIII. Konkurs

 

 1. Ka?dy Uczestnik Promocji mo?e wzi?? udzia? w konkursie, polegaj?cym na rywalizacji Uczestników w udzieleniu najbardziej kreatywnej odpowiedzi na przys?ane do nich pytanie. Pytanie ma charakter otwarty i b?dzie dotyczy?o sportu.

 

 1. W celu wy?onienia laureata oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawid?owym przebiegiem konkursu, Organizator powo?a Komisj? Konkursow?  (dalej „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa sk?ada? si? b?dzie z 3 osób powo?anych przez Organizatora spo?ród przedstawicieli Organizatora.

 

 1. W terminie do 10 dnia miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu, w którym zako?czy? si? cykl konkursowy, do bazy danych telefonów komórkowych wszystkich Uczestników Promocji zostanie wys?ana wiadomo?? sms zawieraj?ca 1 otwarte pytanie konkursowe.

 

 1. Aby wzi?? udzia? w konkursie nale?y udzieli? odpowiedzi drog? elektroniczn?, wysy?aj?c email na adres: kontakt@clicnscores.pl. Adres b?dzie równie? wskazany w otrzymanej wiadomo?ci SMS, o której mowa w ust. 3 powy?ej).  Odpowiedzi udzieli? nale?y w terminie nie pó?niej ni? 48 h od momentu otrzymania SMS z pytaniem, o którym mowa w ust.3 powy?ej.

 

 1. Do 20 dnia miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu, w którym trwa? cykl konkursowy spo?ród wszystkich Uczestników Promocji bior?cych udzia? w konkursie wy?oniony zostanie przez Komisj? Konkursow?, jeden laureat cyklu konkursowego (ca?ego konkursu), który otrzyma nagrod?.

 

 1. Laureatem cyklu konkursowego (ca?ego konkursu) zostanie ten Uczestnik, którego odpowied? na zadane pytanie konkursowe, na tle odpowiedzi wszystkich innych Uczestników bior?cych udzia? w danym cyklu konkursowym, zostanie przez Komisj? Konkursow? uznana za najbardziej kreatywn?, oryginaln?, wyj?tkow? i niepowtarzaln?, przy czym przy ocenie udzielonych odpowiedzi, Komisja Konkursowa we?mie pod uwag? tak?e zgodno?? odpowiedzi z obowi?zuj?cymi zasadami poprawno?ci j?zykowej, a tak?e zwi?zek odpowiedzi z tematyk? zadanego pytania.

 

 1. Przes?ana przez Uczestnika odpowied? nie mo?e zawiera? wulgaryzmów, tre?ci obra?liwych, tre?ci sprzecznych z prawem lub przyj?tymi za obowi?zuj?ce normami obyczajowymi, ani nie mo?e narusza? praw osób trzecich, w tym w szczególno?ci dóbr osobistych i praw autorskich.

 

 1. Laureat cyklu konkursowego (ca?ego konkursu) otrzyma nagrod?, która by?a zaprezentowana lub któr? wybra? na stronie internetowej poprzez któr? si? zarejestrowa? w Promocji. Je?li Laureat dokona? rejestracji w Promocji kilkakrotnie poprzez ró?ne strony internetowe, wówczas ma prawo wyboru jednej nagrody spo?ród nagród które by?y mu prezentowane na przedmiotowych stronach internatowych.

 

 1. Powiadomienie laureatów i wysy?ka nagrody

 

 1. Laureat cyklu konkursowego powiadomiony zostanie o wygranej telefonicznie lub emailowo, w terminie najpó?niej do 25 dnia miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu w którym trwa? cykl konkursowy.

 

 1. W przypadku kontaktu telefonicznego, Organizator podejmie 5 (pi??) prób kontaktu telefonicznego z laureatem, na numer telefonu laureata zarejestrowany w Promocji. Przez nieudan? prób? po??czenia z Uczestnikiem rozumie si?:

– nieodebranie przez Uczestnika telefonu po 6 sygna?ach,

– nieuzyskanie po??czenia na skutek zaj?tej linii telefonicznej Uczestnika (krótkie sygna?y przerywane),

– nieuzyskanie po??czenia na skutek wy??czenia telefonu Uczestnika b?d? na skutek znajdowania si? aparatu telefonicznego Uczestnika poza zasi?giem sygna?u Operatora,

– przerwanie po??czenia przez Uczestnika.

W przypadku kontaktu email, Organizator podejmie 5 (pi??) prób kontaktu email na adres email którym Laureat skontaktowa? si? z Organizatorem zgodnie z ust. 6 pkt 4.

 

 1. W przypadku niemo?no?ci 5 krotnego skontaktowania si? z laureatem (telefonicznie), lub braku odpowiedzi na kontakt email w przeci?gu 48 h od momentu ostatniej próby o której mowa powy?ej, Organizator dokona próby kontaktu, na zasadach powy?szych, do Uczestnika, który w ocenie Komisji Konkursowej, zaj?? kolejne miejsce spo?ród wszystkich Uczestników bior?cych udzia? w cyklu konusowym.

 

 1. Laureaci zostan? poproszeni przez Organizatora o podanie danych koniecznych do dostarczenia nagrody (tj: imi?, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulic? i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowo?ci?, oraz numerem konta w przypadku wygranej pieni??nej), ponadto wyra?? zgod? na przetwarzanie przez Organizatora ww. danych osobowych w celu wydania nagród i rozliczenia konkursu. Podanie ww. danych oraz wyra?enie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak?e niezb?dne do wydania nagród i rozliczenia konkursu, zatem odmowa podania danych lub niewyra?enie zgody na ich przetwarzanie mo?e uniemo?liwi? wydanie oraz realizacj? nagrody.

 

 1. Je?li nie powiod? si? regulaminowe próby kontaktu z laureatem cyklu konkursowego oraz kolejnymi osobami uprawnionymi do nagrody, wówczas nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie w?asno?ci? Organizatora.

 

 1. Nagroda do laureata wys?ana zostanie poczt? lub przesy?k? kuriersk? na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata telefonicznie, najpó?niej w terminie 30 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej. W przypadku, nie podj?cia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

 

 1. Laureat mo?e wyrazi? pisemnie swoj? zgod? na zamieszczenie swojego wizerunku lub imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora lub na stronie internetowej poprzez któr? si? zarejestrowa? w Promocji, wy??cznie w celu ujawnienia to?samo?ci zwyci?zcy nagrody.

VIII. Post?powanie reklamacyjne

 1. Niezale?nie i bez wp?ywu na przewidzian? przepisami powszechnie obowi?zuj?cego prawa odpowiedzialno?? Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przys?uguj?ce konsumentowi w zakresie zg?aszania i dochodzenia roszcze?, Uczestnik ma prawo sk?ada? Organizatorowi reklamacje dotycz?ce Promocji.

 

 1. W celu usprawnienia procesu zg?aszania i rozpatrywania reklamacja Uczestnika mo?e zosta? przes?ana do Organizatora w formie wiadomo?ci email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@digitalglobalpass.comlub zosta? wys?ana w formie pisemnej na adres podany w par. 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu z dopiskiem « Wygraj z Clicnscores”. Dla u?atwienia identyfikacji Uczestnika oraz zg?aszanych problemów i ??da?, rekomendowane jest, by reklamacja okre?la?a: dane Uczestnika umo?liwiaj?ce kontakt z nim oraz identyfikacj?, w tym adres email i numer telefonu; zarzuty, okoliczno?ci uzasadniaj?ce reklamacj?, ewentualnie ??dany przez Uczestnika sposób za?atwienia reklamacji lub usuni?cia zarzucanego naruszenia.

 

 1. Reklamacja, o której mowa powy?ej, powinna zosta? zg?oszona w terminie 2 miesi?cy od wykrycia przez zg?aszaj?cego okoliczno?ci stanowi?cej podstaw? tej reklamacji.

 

 1. Organizator zobowi?zuje si? udzieli? odpowiedzi na reklamacj? w terminie 14 dni od jej otrzymania. Organizator mo?e przes?a? odpowied? w formie wiadomo?ci email na adres Uczestnika, je?eli zosta? on podany w zg?oszeniu reklamacyjnym.

 

 1. Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji Uczestnik powstrzyma? si? od dalszego udzia?u w Promocji.

 

 

 1. Postanowienia ko?cowe
 2. U?ytkownikowi przys?uguje prawo odst?pienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (aktywacji dost?pu do Serwisu) bez podania przyczyn. Zasady odst?pienia od umowy zawarte s? w pouczeniu stanowi?cym punkt 4. Regulaminu. Wzór formularza o odst?pieniu od umowy, z którego U?ytkownik mo?e skorzysta? stanowi za??cznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych U?ytkowników jest Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja, wpisana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem B 430 325 811.  Dane osobowe U?ytkowników b?d? przetwarzane zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z pó?n. zm ). Dane U?ytkowników b?d? przetwarzane wy??cznie w zakresie oraz celu niezb?dnym do ?wiadczenia Serwisu (w tym do rozpatrzenia reklamacji),. Podanie danych jest dobrowolne. U?ytkownicy s? uprawnieni do wgl?du do swoich danych oraz ich poprawiania, a tak?e ??dania ich usuni?cia. Je?eli U?ytkownik ??da wykre?lenia lub zmiany swoich danych osobowych, mo?e to uczyni? wysy?aj?c wiadomo?ci email na adres poczty elektronicznej: reklamacje@digitalglobalpass.comumieszczaj?c w tre?ci ??danie wraz z numerem telefonu z którego U?ytkownik zamawia? Serwis. ??danie takie mo?e by? równie? przes?ane w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj? zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 5. Informacje dotycz?ce korzystania z prawa odst?pienia od umowy

Prawo odst?pienia od umowy

Maj? Pa?stwo prawo odst?pi? od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odst?pienia od umowy wygasa po up?ywie 14 dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia aktywacji dost?pu do Serwisu). Aby skorzysta? z prawa odst?pienia od umowy, musz? Pa?stwo poinformowa? nas:

Digital Global Pass SAS 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja +33 1 82 50 50 00 reklamacje@digitalglobalpass.com

o swojej decyzji o odst?pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o?wiadczenia (na przyk?ad pismo wys?ane poczt?, faksem lub poczt? elektroniczn?). Mog? Pa?stwo skorzysta? z wzoru formularza odst?pienia od umowy (za??czonego do niniejszego Regulaminu), jednak nie jest to obowi?zkowe. Aby zachowa? termin do odst?pienia od umowy, wystarczy, aby wys?ali Pa?stwo informacj? dotycz?c? wykonania przys?uguj?cego Pa?stwu prawa odst?pienia od umowy przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy.

Skutki odst?pienia od umowy

W przypadku odst?pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa?stwu wszystkie otrzymane od Pa?stwa p?atno?ci, niezw?ocznie, a w ka?dym przypadku nie pó?niej ni? 14 dni od dnia, w którym zostali?my poinformowani o Pa?stwa decyzji o wykonaniu prawa odst?pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p?atno?ci dokonamy za po?rednictwem przekazu pocztowego lub przelewu wed?ug Pa?stwa wyra?nego wyboru; w ka?dym przypadku nie ponios? Pa?stwo ?adnych op?at w zwi?zku z tym zwrotem.

 

Za??cznik nr 1 : Wzór formularza odst?pienia od umowy

(formularz ten nale?y wype?ni? i odes?a? tylko w przypadku ch?ci odst?pienia od umowy)

 

 

Adresat:

Digital Global Pass SAS

350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Touril

13100 Aix-en-Provence, Francja

+33 1 82 50 50 00

reklamacje@digitalglobalpass.com
 

 

Ja ni?ej podpisany /My ni?ej podpisani* …………………………………………………………………………. niniejszym informuj?/informujemy* o moim/naszym* odst?pieniu od umowy odst?pieniu od umowy sprzeda?y nast?puj?cych rzeczy*umowy dostawy nast?puj?cych rzeczy* umowy o dzie?o polegaj?cej na wykonywaniu nast?puj?cych rzeczy* o?wiadczenie nast?puj?cej us?ugi*……………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy……………………………………

imi? i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………….

Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko je?eli formularz jest przesy?any w wersji papierowej)…………………………………………………………..

Data …………………………………………………….

 

*niepotrzebne skre?li?