Archives de catégorie : PL_ML_INFOS_Smartmob_FILMSMAX

PL_ML_INFOS_Smartmob_FILMSMAX

Warunki cenowe i polityka prywatno?ci:

Aktywacja dost?pu do Serwisu mo?e zosta? dokonana przez p?atno?? uruchamian? na telefonie. P?atno?? dodawana jest do rachunku telefonicznego operatora komórkowego: Orange, Play, T-mobile i Plus. Prywatno?? u?ytkowników serwisów Digital Global Pass SAS ma najwy?sze znaczenie. Szczególnie dbamy o ochron? danych osobowych naszych u?ytkowników. Wykorzystujemy odpowiednie ?rodki technologiczne uniemo?liwiaj?ce ingerencj? osobom nieupowa?nionym w dane osobowe u?ytkowników. W trakcie korzystania z serwisu, zbieramy dane dotycz?ce m.in.: adresów IP u?ytkowników, numerów MSISDN na podstawie logów serwera, które nast?pnie s? wykorzystywane dla prawid?owej i optymalnej realizacji us?ugi. Administratorem danych osobowych jest Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja. Dane osobowe u?ytkowników serwisu przetwarzane s? wy??cznie w celu realizacji us?ugi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane nie s? udost?pniane podmiotom trzecim. U?ytkownikowi przys?uguje prawo wgl?du do tre?ci jego danych oraz ich poprawiania. Serwis przeznaczony jest wy??cznie dla osób pe?noletnich.

Rezygnacja z serwisu:

W celu rezygnacji korzystania z Serwisu, nale?y wysy?a? wiadomo?? SMS o podanej poni?ej tre?ci na wskazany poni?ej numer dost?powy. Koszt dezaktywacji Serwisu jest bezp?atny. Nazwa Serwisu: FILMSMAX  Numer dezaktywuj?cy: 80460  Komenda dezaktywuj?ca: STOP FILMSMAX