Archives de catégorie : PL_Selfcare_Smartmob

PL_Smartmob_PersonalData_DAMobile

Zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporz?dzenie”), administratorem danych osobowych u?ytkowników serwisów: Playvod, Playup, Watchmovie jest DA Mobile, Towarowa 28, 00-839 Warszawa, NIP: 5252730019 (zwana dalej „DA Mobile”). Adres do korespondencji: Towarowa 28, 00-839 Warszawa, adres e-mail: bok@dacare.pl

Dane osobowe U?ytkowników b?d? przetwarzane zgodnie z Rozporz?dzeniem na podstawie Art. 6, ust. 1 lit a, b, f w celach zwi?zanych ze ?wiadczeniem us?ug w ramach Serwisu, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a je?li U?ytkownik wyrazi stosown? zgod? – dla celów przesy?ania informacji handlowych i marketingowych, w formie okre?lonej w klauzuli zgody a tak?e w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia, dochodzenia roszcze? lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.

Dane osobowe b?d? przetwarzane w okresie ?wiadczenia us?ug w Serwisie do czasu ewentualnego zadania ich usuni?cia przez U?ytkownika lub do czasu up?ywu okresu w?a?ciwego dla przedawnienia roszczenia z tytu?u ?wiadczonej us?ugi. Dane przetwarzane na potrzeby przesy?ania informacji handlowych b?d? przetwarzane do czasu ewentualnego cofni?cia ww. zgody, natomiast informacje niezb?dne do obs?u?enia reklamacji b?d? przetwarzane do czasu wyga?ni?cia uprawnie? z tego tytu?u. Dane osobowe b?d? mog?y by? przetwarzane poza wskazanym okresem, je?li konieczno?? taka b?dzie wynika?a z przepisów obowi?zuj?cego prawa.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje: dane niezb?dne do ?wiadczenia us?ug w ramach Serwisu (numer telefonu, IP) a tak?e dane kontaktowe U?ytkownika, imi?, nazwisko w przypadku rozpatrywania reklamacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb?dne do ?wiadczenia us?ug w ramach Serwisu. Podanie danych dla celów przesy?ania informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne.

Dane osobowe mog? by? ujawnione pracownikom lub wspó?pracownikom Administratora oraz podmiotom udzielaj?cym wsparcia Administratorowi na podstawie umów powierzenia.

Osoby, których dane osobowe dotycz?, maja prawo dost?pu do tre?ci swoich danych i ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak?e prawo do wycofania udzielonej zgody, co nie wp?ynie na zgodno?? z prawem przetwarzania dokonanego przed cofni?ciem zgody. Osoby, których dane osobowe dotycz? maja prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaj?, i? przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporz?dzenia.