Archives de catégorie : TR_FIGHTRZ

TR_CG_FIGHTRZ_Smartmob

KURALLAR VE ?ARTLAR 

FIGHTRZ, HTML5 teknolojisini destekleyen tüm ak?ll? telefonlarla uyumlu, internet ba?lant?s? ile ula??lan ayn? zamanda PC’ye uyumlu dövü? sporlar? mobil içerik servisidir. Bu servisi alan kullan?c?lar,?https://www.fightrz-tr.com?adresli FIGHTRZ portal? içinde yer alan tüm içerikleri üyelikleri boyunca s?n?rs?z kullanma hakk?na sahip olurlar. FIGHTRZ servisi?https://www.fightrz-tr.com?adresinde yer almaktad?r. 

https://www.fightrz-tr.com?adl? web sitesine ula?makla ve site hizmetlerini kullanmakla, bu sitenin bir kullan?c?s? olarak siz, a?a??daki site kullan?m hüküm ve ?artlar?n? kabul etmektesiniz. Bu site hükümlerini kabul etmiyorsan?z, lütfen bu siteyi kullanmaya art?k devam etmeyiniz.?https://www.fightrz-tr.com?web sitesi hüküm ve ?artlar?n? internet üzerinden kabul etmek ile, ç?kabilecek her türlü ihtilafta bu internet i?leminin geçerli bir delil olarak tan?naca??n? kabul etmektesiniz. 

FIGHTRZ servis sa?lay?c?s?, DV Turkey Dijital site hüküm ve ?artlar?n?, üyelik ?artlar?n?, gizlilik politikas? ve/veya bu sitede yay?nlanan di?er ?artlar?, kurallar?, sözle?meleri de?i?tirme hakk?n? sakl? tutmaktad?r. Site hükümlerini, genel site ?artlar?n?, üyelik ?artlar?n?, gizlilik politikas? ve/veya bu sitede yay?nlanan di?er ?artlar?, kurallar? veya sözle?meleri düzenli olarak incelemek sizin sorumlulu?unuzdad?r. Herhangi bir de?i?iklikten sonra bu sitenin kullan?m?na devam edilmesi ve sitenin sundu?u herhangi bir hizmete ili?kin olarak i?lem yap?lmas?, söz konusu de?i?ikli?i kabul etti?iniz anlam?na gelir. 

Servis Bilgisi 

Üyelik: 

FIGHTRZ, HTML5 teknolojisini destekleyen tüm ak?ll? telefonlarla uyumlu, ayn? zamanda bilgisayar üzerinden de ula??lan ve ayl?k ücretlenen bir spor dijital içerik servisidir. Bu servisi alan kullan?c?lar,?https://www.fightrz-tr.com ?adresli FIGHTRZ portali içinde yer alan tüm içerikleri üyelikleri boyunca s?n?rs?z kullan?m hakk?na sahip olurlar. Kullan?c?lar?n servisi kullan?m? esnas?ndaki data ücretleri operatörlerin tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. 

Servis Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone aboneleri için ayl?k 78 TL’dir. Abonelik, kullan?c? iptal talebinde bulunmad?kça otomatik her ay yenilenecektir. 

FIGHTRZ ile ilgili ak??lar a?a??daki ?ekildedir; 

Üyelik Ba?lang?c?: 

FIGHTRZ servisinin ba?lat?lmas? için kullan?c?n?n internet ba?lant?s?na sahip olmas? gerekmektedir. Kullan?c? internet ba?lant?s?na sahip ise abonelik ba?lang?ç ekran?ndaki form alan?na telefon numaras?n? girmesi gerekmektedir. Kullan?c? tan?t?m bannerlar?ndan yönlendirildi?i sayfada cep telefonu numaras?n? girdikten sonra kendisine SMS ile bir ?ifre gönderilecektir. Bu ?ifreyi yönlendirildikleri ikinci sayfadaki form alan?na girip onaylamas? durumunda, ücretlendirme denemesi sonras? abonelik ba?latma sürecini tamamlayarak uygulamaya eri?im sa?lar. 

Üyelik Süreci: 

Aktif abonelik dönemi süresince kullan?c? her ay otomatik yenilemeden önce hat?rlatma mesaj? alacakt?r. Kullan?c?n?n servis durumunu sorgulamas? için FIGHTRZ uygulamas?na girmesi yeterlidir. Kullan?c? uygulama içerisinde HESABIM bölümünden servis bilgilerini kontrol edebilir. 

Üyelik ?ptali: 

Servis iptali; Turk Telekom, Vodafone ve Turkcell kullan?c?lar? IPTAL FIGHTRZ yaz?p 3544’a gönderilerek veya mü?teri hizmetleri aranarak yap?l?r. Servis iptal edilse de servis bedelinin tahsil edildi?i dönem süresince servis faydas?ndan yararlan?labilir. Servis süresi bitiminden evvel iptal halinde ücret iadesi yap?lmayacakt?r. 

ÜCRETLEND?RME 

FIGHTRZ servisi Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone aboneleri için ayl?k 78 TL’dir. Abonelik, kullan?c? iptal talebinde bulunmad??? sürece her ay otomatik yenilenir. 

Mü?teri Hizmetleri 

E-mail:mh@payguru.com 

Telefon: 08505454222