Archives de catégorie : TR_TRENDLY_SMARTMOB

TR_Smartmob_CGU_Trendly

Hüküm ve Ko?ullar

KURALLAR VE ?ARTLAR

Trendly, HTML5 teknolojisini destekleyen tüm ak?ll? telefonlarla uyumlu, internet ba?lant?s? ile ula??lan ayn? zamanda PC’ye uyumlu e?lenceli mobil içerik servisidir. Bu servisi alan kullan?c?lar, https://www.trendly-tr.com adresli Trendly portali içinde yer alan tüm oyun, streaming video, tavsiyeler, testler ve interaktif video içeriklerini üyelikleri boyunca s?n?rs?z kullanma hakk?na sahip olurlar. Trendly servisi https://www.trendly-tr.com  adresinde yer almaktad?r.

https://www.trendly-tr.com  adl? web sitesine ula?makla ve site hizmetlerini kullanmakla, bu sitenin bir kullan?c?s? olarak siz, a?a??daki site kullan?m hüküm ve ?artlar?n? kabul etmektesiniz. Bu site hükümlerini kabul etmiyorsan?z, lütfen bu siteyi kullanmaya art?k devam etmeyiniz. https://www.trendly-tr.com web sitesi hüküm ve ?artlar?n? internet üzerinden kabul etmek ile, ç?kabilecek her türlü ihtilafta bu internet i?leminin geçerli bir delil olarak tan?naca??n? kabul etmektesiniz.

Trendly servis sa?lay?c?s?, DV Turkey Dijital site hüküm ve ?artlar?n?, üyelik ?artlar?n?, gizlilik politikas? ve/veya bu sitede yay?nlanan di?er ?artlar?, kurallar?, sözle?meleri de?i?tirme hakk?n? sakl? tutmaktad?r. Site hükümlerini, genel site ?artlar?n?, üyelik ?artlar?n?, gizlilik politikas? ve/veya bu sitede yay?nlanan di?er ?artlar?, kurallar? veya sözle?meleri düzenli olarak incelemek sizin sorumlulu?unuzdad?r. Herhangi bir de?i?iklikten sonra bu sitenin kullan?m?na devam edilmesi ve sitenin sundu?u herhangi bir hizmete ili?kin olarak i?lem yap?lmas?, söz konusu de?i?ikli?i kabul etti?iniz anlam?na gelir.

Servis Bilgisi

Üyelik:

Trendly, HTML5 teknolojisini destekleyen tüm ak?ll? telefonlarla uyumlu, ayn? zamanda PC portal? mevcut internet üzerinden ula??lan ve ayl?k ücretlenen bir e?lenceli dijital içerik servisidir. Bu servisi alan kullan?c?lar, https://www.trendly-tr.com adresli Trendly portali içinde yer alan tüm oyun, MP4 formatta video, günlük ya?ama dair tavsiyeler, testler ve interaktif video içeriklerini üyelikleri boyunca s?n?rs?z kullanma hakk?na sahip olurlar. Kullan?c?lar?n servisi kullan?m? esnas?ndaki data ücretleri operatörlerin tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.

Servis Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone aboneleri için ayl?k 78 TL’dir. Abonelik, kullan?c? iptal talebinde bulunmad?kça otomatik her ay yenilenecektir.

Trendly ile ilgili ak??lar a?a??daki ?ekildedir;

Servis Ba?lang?c?:

Trendly servisinin ba?lat?lmas? için kullan?c?n?n internet ba?lant?s?na sahip olmas? gerekmektedir. Kullan?c? internet ba?lant?s?na sahip ise abonelik ba?lang?ç ekran?ndaki form alan?na telefon numaras?n? girmesi gerekmektedir. Kullan?c? tan?t?m bannerlar?ndan yönlendirildi?i sayfada cep telefonu numaras?n? girdikten sonra kendisine SMS ile bir ?ifre gönderilecektir. Bu ?ifreyi yönlendirildikler ikinci sayfadaki form alan?na girip onaylamas? durumunda, ücretlendirme denemesi sonras? al?m sürecini tamamlayarak uygulamaya eri?im sa?lar.

Servis Süreci:

Aktif abonelik dönemi süresince kullan?c? her ay otomatik yenilemeden önce hat?rlatma mesaj? alacakt?r. Kullan?c?n?n servis durumunu sorgulamas? için Trendly uygulamas?na girmesi yeterlidir. Kullan?c? uygulama içerisinde HESABIM bölümünden servis bilgilerini kontrol edebilir.

Servis ?ptali:

Servis iptali; Turk Telekom, Vodafone ve Turkcell kullan?c?lar? IPTAL TRENDLY yazip 3544’a gönderilerek veya mü?teri hizmetleri aranarak yap?l?r. Servis iptal edilse de servis bedelinin tahsil edildi?i dönem süresince servis faydas?ndan yararlan?labilir. Servis süresi bitiminden evvel iptal halinde ücret iadesi yap?lmayacakt?r.

Mü?teri Hizmetleri

E-mail:mh@payguru.com

Telefon: 08505454222

ÜCRETLEND?RME

Trendly servisi Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone aboneleri için 78 TL’dir. Abonelik, kullan?c? iptal talebinde bulunmad??? sürece her ay otomatik yenilenir.