Archives de catégorie : BE_PLAYVOD_NL_CG_Smartmob

BE_PLAYVOD_NL_CG_Smartmob

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN  

v.  25 Maart 2022 

Inleiding 

De Site wordt uitgegeven door DIGITAL GLOBAL PASS (hierna “DGP” genoemd) waarvan de gegevens weergegeven worden in het “Info Uitgever?en Klantendienst”. 

De toegang tot de diensten die aangeboden worden op de website PLAYVOD: https://www.playvod.be/home_de (hierna de “website” genoemd) veronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze bepalingen (hierna “AV” genoemd).  

Alle verbintenissen van DGP inzake de bescherming van persoonsgegevens, de rechten waarover u beschikt ten aanzien daarvan en de voorwaarden waaronder uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt, bewaard en gearchiveerd, zijn beschikbaar op de website: 

https://digitalgp.com/personal_data_dgp_nl

De AVV zijn opgesteld in het Frans en online beschikbaar via de website. DGP behoudt zich het recht voor haar AVV te wijzigen.  

ARTIKEL 0: DEFINITIES 

Aankoop op gebruiksbasis: omvat de tijdelijke huur van content die achtenveertig (48) uur vanaf de huur bekeken kan worden.  

Applicatie: de mobiele applicatie die de gebruiker op een mobiel toestel moet downloaden. Met de IOS- of Android-applicatie kunnen gebruikers content lezen of downloaden. 

AVV: duidt op deze algemene verkoopvoorwaarden. 

Content: omvat de video(‘s) op aanvraag en/of korte film(s) en/of serie(s) die door DGP aan de Gebruikers wordt (worden) voorgesteld. Video’s on demand zijn bedoeld om via streaming te worden bekeken of te worden gedownload door middel van de PlayVOD-software die beschikbaar is op https://www.playvod.be/home_de of de mobiele IOS- en Android-applicaties op mobiele apparatuur in het kader van de Dienst op de apparatuur. 

Vrijetijdscontent: te downloaden persoonlijk afgestemde elementen voor apparatuur, zoals full track beltonen. 

DGP: duidt op de vennootschap DIGITAL GLOBAL PASS. 

PLAYVOD-software: verwijst naar de software waarmee content kan worden bekeken en gedownload op vaste apparatuur.  

Abonnement: : de inschrijving op het weekabonnement waarmee u gebruik kunt maken van de Dienst en toegang kunt krijgen tot de content. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een week tot de opzegging ervan door de Gebruiker volgens de in de AVV vermelde voorwaarden.  

Dienst: duidt op de door DGP aan Gebruikers aangeboden content die toegankelijk is in het kader van de inschrijving op een abonnement of tijdens een aankoop op gebruiksbasis. 

Website: duidt op de website en/of promotiepagina’s op Internet (“landing page”) uitgegeven door DGP waarop de content en/of vrijetijdscontent wordt voorgesteld. 

Promotiedrager(s): dit zijn de dragers waarop DGP haar dienst promoot. Dit kunnen o.a. nieuwsbrieven, websites, webpagina’s, mobiele banners zijn.  

Apparatuur: duidt op vaste en mobiele apparatuur. 

Vaste apparatuur: omvat iedere bestaande of toekomstige vaste apparatuur die verbonden is met een radio-telecommunicatienetwerk, met inbegrip van voornamelijk computers (met name van het type PC, MAC), verbonden compatibele TV’s die toegang bieden tot de Dienst.  

Mobiele apparatuur: omvat iedere bestaande of toekomstige mobiele apparatuur, die verbonden is met een radio-telecommunicatienetwerk, met inbegrip van voornamelijk compatibele smartphones, verbonden tablets die toegang bieden tot de Dienst. 

Gebruiker(s): de persoon of personen die ingeschreven heeft of hebben op de Dienst. 

ARTIKEL 1: DOEL: 

Deze AVV hebben tot doel de voorwaarden te regelen waaronder de Dienst wordt aangeboden aan de Gebruikers. Deze Dienst stelt de Gebruikers in staat om content te streamen op Android-, IOS- en vaste apparatuur en/of content te downloaden op mobiele applicaties en vaste apparatuur via de PlayVOD-software die gedownload kan worden op de website https://www.playvod.be/home_de of vrijetijdscontent te downloaden op hun vaste apparatuur. De door DGP aangeboden dienst is een dienst die toegankelijk is door het afsluiten van een abonnement of door de aankoop op gebruiksbasis. De inschrijving op dit abonnement kan plaatsvinden via de website https://www.playvod.be/home_de, de promotiepagina’s op Internet of via de Applicaties. Op dezelfde manier vindt de Aankoop op gebruiksbasis van content plaats via de website of de applicaties. De content wordt aan de Gebruiker geleverd vanaf een WEB-pagina en in rekening gebracht via zijn mobiele telefoonrekening of door afschrijving per creditcard. 

Het loutere gebruik van de Dienst veronderstelt de volstrekte aanvaarding van deze AVV door de Gebruiker.  

ARTIKEL 2: VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE DIENST 

2.1. De toegang tot en het gebruik van de Dienst zijn voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen. 

Indien de Gebruiker een minderjarige natuurlijke persoon is, verklaart en erkent hij de voorafgaande toestemming van zijn ouders of van de houder(s) van de ouderlijke macht te hebben verkregen om zich in te schrijven en de Dienst te gebruiken. De houder(s) van het ouderlijk gezag heeft/hebben ermee ingestemd dat hij/zij garant staat/staan voor de naleving door de Gebruiker van alle bepalingen van deze AVV. De houder(s) van het ouderlijk gezag wordt (worden) verzocht toe te zien op het gebruik dat hun kinderen maken van de toegang tot de Dienst en er rekening mee te houden dat de Dienst ontworpen is om een breed publiek te bereiken. Als wettelijke vertegenwoordiger valt het onder de verantwoordelijkheid van de ouders om te bepalen welke Dienst al dan niet geschikt is voor hun kind(eren) en om toe te zien op het gebruik daarvan. 

Voor gebruik vanaf de werkplek moet de Gebruiker toestemming vragen aan zijn werkgever of zijn hiërarchische manager.  

2.2. Om toegang te krijgen tot de Dienst moet de Gebruiker met name:  

– houder zijn van een internetabonnement en eventueel een abonnement voor mobiele telefonie of mobiele Android- of IOS-apparatuur, 

– zich inschrijven op het abonnement op de website, een promotiepagina op Internet of de applicatie,   

– een (of meerdere) Aankoop(-kopen) op gebruiksbasis verrichten om content te bekijken, 

 • de gebruiksvoorwaarden van zijn apparatuur naleven zoals voorgeschreven door de fabrikant en de mobiele telefoonoperator; 
 • controleren of het geheugen van zijn apparatuur niet verzadigd is,  
 • zich ervan vergewissen dat zijn apparatuur compatibel is met de gewenste content of vrijetijdscontent, 
 • naar www.playvod.be gaan om films te streamen op vaste apparatuur, 
 • de PlayVOD-software installeren en om content op zijn vaste apparatuur te kunnen downloaden; 
 • de App installeren om de Content te kunnen bekijken of te kunnen downloaden op zijn mobiele apparatuur, vanuit een store zoals “Google Play” of “Apple Store”; 
 • controleren of zijn mailbox geconfigureerd is om e-mails van DGP te ontvangen; 
 • nauwkeurige informatie invoeren tijdens de inschrijving op een abonnement en met name zijn/haar: 
 • e-mailadres,  
 • mobiele telefoonoperator,  
 • mobiel telefoonnummer,  

Zodra het abonnement is afgesloten of de aankoop op gebruiksbasis is verricht, ontvangt de Gebruiker een e-mail ter bevestiging van de inschrijving op het abonnement of ter bevestiging van de bestelling van een aankoop op gebruiksbasis met zijn inloggegevens waarmee hij toegang krijgt tot zijn account en zijn content of vrijetijdscontent kan kiezen. De Gebruiker wordt naargelang het geval gefactureerd via de rekening van zijn mobiele telefoonprovider of door afschrijving per creditcard.  

De Dienst is toegankelijk voor Gebruikers die een abonnement hebben op een van de volgende mobiele telefoonproviders: Base, Orange en Proximus. Deze lijst is indicatief en kan veranderen (hierna de “Operator” genoemd). 

Toegang tot de dienst is ook mogelijk via betaling per creditcard. 

ARTIKEL 3: VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE DIENST 

De Gebruiker moet de hierna vermelde verrichtingen uitvoeren om in te schrijven op de Dienst (het Abonnement) of een Aankoop op gebruiksbasis te verrichten om de content te kunnen bekijken en/of om de content of vrijetijdscontent van zijn keuze op de apparatuur van zijn keuze te downloaden die door DGP in het kader van de Dienst wordt voorgesteld op vaste apparatuur. De Gebruiker beschikt over verschillende betaalmogelijkheden: ofwel betaling per mobiele telefoonoperator, ofwel betaling door afschrijving per creditcard. De Vennootschap zal de Gebruiker een van deze betaalwijzen voorstellen naargelang het klanttraject van de Gebruiker. 

 • In geval van betaling per mobiele telefoonoperator 

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om in te schrijven op de Dienst of een Aankoop op gebruiksbasis te verrichten door te betalen via een mobiele telefoonrekening. De betaling per mobiele telefoonrekening gebeurt in verschillende stappen. 

 • De Gebruiker selecteert content op de website of een Promotiedrager van DGP.  
 • Er wordt een internetvenster van DGP geopend en de Gebruiker voert er zijn mobiele telefoonnummer in. 
 • De operator stuurt de gebruiker per sms een code naar het door de gebruiker vooraf opgegeven mobiele telefoonnummer. 
 • De Gebruiker voert de code in het internetvenster van de Operator in. De operator bevestigt de betaling van de gebruiker. 
 • De Gebruiker ontvangt een bevestiging van zijn abonnement of van zijn aankoop op gebruiksbasis per sms door zijn mobiele telefoonoperator.  
 • De Gebruiker ontvangt een e-mail of een sms ter bevestiging met zijn toegangscodes tot zijn account, waarmee hij inloggen en kan kiezen om content te bekijken op mobiele en webapparatuur en/of de content van zijn keuze kan downloaden via de applicaties of de PlayVOD-software of de vrijetijdscontent van zijn keuze in het kader van de inschrijving op de Dienst. 
 • De Gebruiker kan te allen tijde, via de website of de applicaties, de lijst van de content en de vrijetijdscontent raadplegen die beschikbaar is in het kader van het afgesloten abonnement of de content die beschikbaar is voor aankopen op gebruiksbasis. 
 • In geval van afschrijving via een creditcard  

De Gebruiker kan zich inschrijven op de Dienst in het kader van een Abonnement door rechtstreeks op de website te betalen door afschrijving via zijn creditcard. 

In het geval dat de Gebruiker wordt uitgenodigd om in te schrijven op de Dienst door betaling per creditcard, gebeurt deze betaalwijze in verschillende stappen: 

 • De Gebruiker selecteert content op de website, waarna een pagina met een creditcardformulier wordt weergegeven;  
 • De Gebruiker vult daarop zijn e-mailadres in om de links te ontvangen waarmee hij de content kan bekijken zodra zijn weekabonnement is afgesloten en wordt verzocht zijn bankgegevens in te voeren, te weten de naam van de houder van de creditcard, het nummer van de creditcard, de vervaldatum en de drie laatste cijfers van het nummer dat op de achterkant van zijn creditcard wordt vermeld; diezelfde pagina vermeldt het overzicht van de inschrijving op de Dienst; 
 • De gebruiker bevestigt vervolgens zijn betaling per creditcard. 
 • De Gebruiker ontvangt een bevestigingsmail met de toegang tot zijn account, waarmee hij content kan bekijken en/of content van zijn keuze kan downloaden via de Android-applicatie of de PlayVOD-software of de vrijetijdscontent die hij heeft geselecteerd in het kader van de inschrijving op de Dienst.  
 • De Gebruiker kan te allen tijde, via de website of de applicaties, de lijst van de content en de vrijetijdscontent raadplegen die beschikbaar is in het kader van het afgesloten abonnement. 

ARTIKEL 4: VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING VAN DE CONTENT EN DE VRIJETIJDSCONTENT 

 • Looptijd van het abonnement   

Een abonnement wordt uitsluitend afgesloten voor wekelijkse periodes en wordt stilzwijgend verlengd per daarop volgende periode van één week tot opzegging door de Gebruiker onder de voorwaarden zoals vermeld in artikel 5.5 van onderhavig document.  

 • Raadpleging van de content en vrijetijdscontent in het kader van het abonnement  

Nadat de Gebruiker zich heeft ingeschreven op de Dienst, krijgt hij toegang tot zijn Account waar hij de Content of Vrijetijdscontent van zijn keuze kan selecteren om deze te streamen op alle dragers of kan downloaden op de applicaties en vaste apparatuur via de PlayVOD-software. 

 • Geldigheidsduur van de toegang tot de raadpleging van de lijst van content en vrijetijdscontent die beschikbaar is in het kader van het abonnement 

De Gebruiker kan de selectie van content of vrijetijdscontent raadplegen en de content bekijken op alle dragers en/of de content van zijn keuze downloaden op zijn vaste apparatuur via de PLAYVOD-software en op zijn mobiele apparatuur via de applicaties en dit tijdens de geldigheidsduur van zijn abonnement en vanuit zijn account.  

De door de Gebruiker gekozen content is toegankelijk via streaming op de apparatuur gedurende een periode van achtenveertig (48) uur vanaf de eerste weergave. Onder eerste weergave wordt verstaan de eerste keer dat de gebruiker de content bekijkt. 

 • Raadpleging van de Content in het kader van de Aankoop op gebruiksbasis 

De Gebruiker volgt de door DGP verstrekte aanwijzingen om zijn content te raadplegen. Deze content moet uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na de Aankoop op gebruiksbasis worden bekeken. 

Content van minder dan zesendertig (36) maanden oud is uitsluitend beschikbaar in het kader van een Aankoop op gebruiksbasis. 

 • Account  

Zodra zijn inschrijving bevestigd is, ontvangt de Gebruiker ongeacht de gekozen facturatiewijze een e-mail van DGP met zijn inloggegevens om toegang te krijgen tot zijn gebruikersaccount op de website. Zijn gebruikersnaam is het e-mailadres dat werd opgegeven tijdens de inschrijving op zijn abonnement of tijdens de aankoop op gebruiksbasis. Hij wordt verzocht zich naar zijn account te begeven om het door DGP toegekende wachtwoord te wijzigen.  

Zodra de Gebruiker is ingeschreven of een aankoop op gebruiksbasis heeft verricht, heeft hij toegang tot zijn account op de website of op de Applicatie. 

 • Levering van vrijetijdscontent in het kader van het abonnement 

De Gebruiker kiest zelf de vrijetijdscontent die hij wil downloaden uit de vrijetijdscontent die hem door DGP wordt aangeboden in de daartoe bestemde rubriek op de website. De Gebruiker moet vervolgens zijn telefoonnummer invullen. Vervolgens ontvangt hij per sms MT een link om de door hem geselecteerde vrijetijdscontent te downloaden. Hij moet controleren of zijn telefoon compatibel is met de vrijetijdscontent die hij wil downloaden. Vervolgens moet hij de door DGP aangegeven instructies volgen. 

Opgelet: de WAP (geconfigureerd en geactiveerd) is nodig om alle vrijetijdscontent te downloaden die beschikbaar is op de speciale rubriek van de website. 

Om de compatibiliteit te controleren, kunt u hier klikken (Compatibiliteit). De vrijetijdscontent wordt elektronisch geleverd via internet of via de netwerken van telecomoperatoren. De vrijetijdscontent kan uitsluitend in België verstrekt worden. De verzending van de vrijetijdscontent gebeurt via het nummer van de mobiele apparatuur dat door de gebruiker werd opgegeven op het moment van zijn bestelling. De leveringstermijnen zijn als volgt samengesteld: 

– onmiddellijk voor het verzenden van vrijetijdscontent naar het sms-platform van de operator van de gebruiker; 

– volgens de voorwaarden en termijnen opgelegd door de operator vanaf diens sms-platform tot aan de mobiele telefoon van de gebruiker die zich in de ontvangstzone moet bevinden en de ontvangstmodus geactiveerd moet hebben. De Gebruiker kan de vrijetijdscontent alleen ontvangen als hij zich houdt aan de voorwaarden voor het ontvangen van sms-berichten, zoals verstrekt door zijn operator of door de fabrikant van zijn mobiele telefoon en als hij zijn telefoonnummer correct heeft verstrekt. 

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALING 

5.1. De tarieven die van toepassing zijn op de Dienst 

De tarieven die van toepassing zijn op de Dienst worden vermeld op de presentatieschermen van de Dienst en/of op de Promotiedragers. Deze tarieven worden uitgedrukt in euro’s (€) en luiden inclusief alle belastingen (incl. btw). 

Elke wijziging van het wettelijke btw-tarief wordt automatisch doorberekend in de prijs van de Dienst op de datum van genoemde wijziging. 

Het toepasselijke tarief kan verschillen naargelang de betalingswijze van de Dienst. Het vermelde tarief omvat niet de eventuele meerprijs voor de internetverbinding die door de operator wordt gefactureerd. 

De financiële voorwaarden die van toepassing zijn op het Abonnement of de aankoop op gebruiksbasis worden beheerst door de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van inschrijving op het Abonnement of de aankoop op gebruiksbasis. 

5.2. De promotiecodes 

De Vennootschap kan promotiecodes uitgeven die de Cliënt toelaten om gratis (1) content te raadplegen in het kader van de aankoop op gebruiksbasis onder de hierna beschreven voorwaarden. 

De promotiecode is uitsluitend van toepassing op de App (iOS en Android) en kan slechts één (1) keer door de Klant worden gebruikt. De Klant heeft een termijn van 30 dagen vanaf de invoer van de promotiecode in de App om zijn film te bekijken en beschikt vervolgens over een termijn van achtenveertig (48) uur vanaf het moment waarop hij de film voor het eerst bekijkt, voordat deze verstrijkt. 

Aangezien elke promotiecode geldig is voor een beperkt aantal gebruikers, kan de Vennootschap de Klant niet garanderen dat de promotiecode niet verstreken is vóór het gebruik ervan.  

In voorkomend geval zal de Vennootschap de Klant op de hoogte brengen van het verstrijken van de promotiecode zodra de promotiecode in de Applicatie is ingevoerd.  

5.3. Betaalmiddelen 

De betaling van de door de Gebruiker gekozen Dienst gebeurt door inhouding op de rekening van de mobiele telefoonoperator van de Gebruiker of door afschrijving van zijn bankrekening via zijn creditcard. 

5.4. Herroepingstermijn  

Overeenkomstig artikel L.221-18 van de consumentenwet delen wij de Gebruiker mee dat hij over een termijn van veertien (14) kalenderdagen beschikt vanaf de aanvaarding en de inschrijving op de Dienst om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of boetes, met uitzondering van de eventuele retourkosten.  

De termijn van veertien (14) dagen loopt vanaf de dag van de afsluiting van de overeenkomst. 

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker ons zijn beslissing meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring die zo spoedig mogelijk aan ons gericht moet worden per: 

• e-mail: customer@playvod.be

Of per 

• brief te versturen naar het volgende adres (geen afstempeling nodig):  

Service Client – Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1  

Door gebruik te maken van het « Intrekkingsformulier » in de bijlage 1 of hier verkrijgbaar. 

Er wordt slechts overgegaan tot één terugbetaling per Gebruiker. DGP behoudt zich het recht voor om zo nodig aanvullende informatie op te vragen. 

In geval van facturatie via een creditcard wordt de Gebruiker verzocht contact op te nemen met de klantendienst of via “Mijn account”. 

Na ontvangst van al deze documenten zal aan de Gebruiker per e-mail een ontvangstbewijs worden gestuurd ter bevestiging dat wij kennis hebben genomen van zijn verzoek tot herroeping.  

In geval van herroeping door de Gebruiker van deze overeenkomst, zullen wij alle van hem ontvangen betalingen zo spoedig mogelijk terugbetalen vanaf de dag waarop de Vennootschap op de hoogte wordt gebracht van zijn beslissing tot herroeping van deze overeenkomst.  

5.5. Opzegging van het abonnement 

De Klant die zijn abonnement wenst op te zeggen, wordt verzocht de bepalingen ter zake te raadplegen in het menu “Opzegging” of “Tariefvoorwaarden” op de homepagina van de Site. 

Artikel 6 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER 

De Gebruiker verbindt zich ertoe om bij de inschrijvingsprocedure volledige en waarheidsgetrouwe gegevens op te geven. 

De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat in geval van onjuiste keuzes, inlichtingen of niet-naleving van de inschrijvingsprocedure of de aankoop op gebruiksbasis, de prijs van de Dienst hem zal worden aangerekend, zelfs indien het e-mailadres van de Gebruiker niet naar behoren werd ingevuld of onjuist is of indien de apparatuur van de Gebruiker de gekozen content niet kan weergeven of de content of vrijetijdscontent niet kan downloaden.  

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van zijn mobiele telefoonlijn waarvan hij de houder is en voor zijn toegang tot het internet. Bijgevolg wordt elke inschrijving op de Dienst die wordt uitgevoerd via zijn mobiele telefoonlijn en/of zijn internettoegang en/of zijn mobiele internettoegang geacht uitsluitend te zijn gedaan door de Gebruiker.  

De Gebruiker heeft het recht zich in te schrijven op de Dienst en de content te streamen op Android- en IOS-applicaties en vaste apparatuur of te downloaden op Androidapplicaties en vaste apparatuur via de PlayVOD-software, uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het is de Gebruiker met name verboden de Dienst te gebruiken voor professionele, commerciële of promotionele doeleinden. 

Het is de Gebruiker eveneens verboden om: 

 • reproducties van de content of vrijetijdscontent over te dragen, door te geven, aan te bieden, ter beschikking te stellen, te verhuren, op welke wijze dan ook; 
 • al dan niet online afbeeldingen, geluidsbestanden, bestanden, grafieken, animaties of andere elementen van de content of vrijetijdscontent te publiceren of te verspreiden, 
 • de Dienst te gebruiken op een wijze die direct of indirect inbreuk kan maken op de intellectuele eigendomsrechten van DGP of derden, die met name de eer, de persoonlijke of familiale intimiteit, het imago van derden of de moraliteit kan schenden, 
 • door permanente of tijdelijke overdracht alle of een kwantitatief of kwalitatief substantieel deel van de content of vrijetijdscontent of van de basis waaruit de Dienst is samengesteld, op een andere drager uit te lichten, met welke middelen en in welke vorm dan ook, alsmede het hergebruik door mededeling aan het publiek van het geheel of een kwantitatief of kwalitatief substantieel deel van de content of vrijetijdscontent, ongeacht in welke vorm, 
 • te pogen een van deze handelingen uit te voeren. 

ARTIKEL 7: INTELLECTUELE EIGENDOM 

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht en erkent uitdrukkelijk dat alle content of vrijetijdscontent, grafische documenten of software die worden aangeboden in het kader van de Dienst, en meer in het algemeen de gehele Dienst, beschermd zijn door de wetten betreffende de intellectuele eigendom en eigendom zijn van DGP, haar rechthebbenden of derde houders van de auteursrechten. Alle rechten van auteurs, componisten en uitgevers van content of vrijetijdscontent die wordt verspreid en gereproduceerd op de websites van DGP en/of haar promotiepagina’s zijn voorbehouden. 

Elk ander gebruik van deze werken dan voor privégebruik van de content of vrijetijdscontent overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst is verboden. 

De toestemming om de aan de Gebruiker toegekende content te bekijken als tegenprestatie voor zijn betaling verleent hem geen enkele titel of eigendomsrecht, die voorbehouden blijven aan de auteurs en rechthebbenden. Deze toestemming wordt niet-exclusief en niet-overdraagbaar verleend. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het de Gebruiker niet toegestaan om afgeleide producten te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, te extraheren, te wijzigen of te creëren van enige Content of Vrijetijdscontent of van een onderdeel van de Dienst. 

De al dan niet figuratieve merken (hierna samen “de merken” genoemd) die op deze website of in nieuwsbrieven worden weergegeven, zijn al dan niet geregistreerde merken die toebehoren aan DGP en aan derden. De vermelding van de merken op deze website vormt op geen enkele wijze impliciet of expliciet een concessie van gebruiksrechten, een licentie of enige toestemming met betrekking tot die merken zonder schriftelijke toestemming van DGP of de betrokken derde. Elk ander gebruik, dat door de houders niet uitdrukkelijk is toegestaan, van de op de website en in de content daarvan vermelde merken dan het gebruik dat krachtens deze overeenkomst wordt toegestaan, is strikt verboden. DGP waarschuwt voor mogelijke rechtsvorderingen die door haar ingesteld kunnen worden om de handhaving van haar intellectuele eigendomsrechten te waarborgen, ook op strafrechtelijk gebied.  

ARTIKEL 8: VERANTWOORDELIJKHEID VAN DGP 

Aangezien de door DGP aangeboden dienst gebaseerd is op het gebruik van complexe technologieën, kan geen enkele resultaatsverbintenis door DGP worden aangegaan of tegen haar worden weerhouden in het kader van de levering van de Dienst, aangezien de verbintenissen van DGP uitsluitend worden aangegaan in het kader van een inspanningsverplichting. 

DGP zal zijn uiterste best doen om de Dienst permanent toegankelijk te maken, behalve in gevallen van overmacht, gebeurtenissen buiten haar controle en onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Dienst. 

Onverminderd het voorgaande erkent de Gebruiker dat de Dienst hem « in de huidige staat » wordt verstrekt door DGP en zonder enige impliciete of expliciete garantie, met name wat de volledige tevredenheid van de Gebruiker betreft. 

De Gebruiker erkent met name dat hij de aansprakelijkheid van DGP niet kan inroepen indien hij van oordeel is dat de Dienst en/of de content daarvan niet aan zijn verwachtingen voldoet. 

Niettegenstaande elke vrijstelling van aansprakelijkheid die elders in deze AVV wordt vermeld, kan DGP met name niet aansprakelijk gesteld worden voor de volgende gevallen:  

 • toegangsmoeilijkheden tot de Dienst wegens volledige of gedeeltelijke niet-naleving van een verplichting van de Gebruiker, het gebruik door de Gebruiker van apparatuur die niet aangepast is aan de kenmerken van de Dienst of de aangeboden content, een defect en/of verzadiging van de telecommunicatienetwerken of door toedoen van derden, en met name van de telefoonoperatoren, 
 • besmetting door virussen of elk ander risicovol element van de content, de dienst en de apparatuur van de gebruiker, of een andere kwaadwillige indringing van derden ondanks de redelijke veiligheidsmaatregelen die door DGP worden toegepast, 
 • verkeerd gebruik van de Dienst door de Gebruiker, 
 • schade die de apparatuur van de Gebruiker zou kunnen lijden, die onder diens volledige verantwoordelijkheid valt, 
 • inbreuk van een Gebruiker op de rechten van derden, met inbegrip van inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten en het copyright, 

In het bijzonder kan DGP niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen van de Diensten die te wijten zijn aan oorzaken die niet rechtstreeks op haar van toepassing zijn en/of die aan haar controle ontsnappen, bijvoorbeeld wegens een storing van het telefoonnetwerk. 

In het kader van de levering van de Dienst moet DGP gebruikmaken van de diensten en distributienetten van derde ondernemingen, waarover zij geen controle heeft.  

DGP kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor onder meer mogelijke vertragingen in de verspreiding van de door de Gebruiker bestelde content, permanente of tijdelijke onderbrekingen van de verzending van de gegevens naar de apparatuur van de Gebruiker, noch voor enige andere dienstverlening die door een derde wordt verzekerd. 

De Dienst kan door DGP worden geschorst voor onderhoudsdoeleinden voor periodes die doorgaans niet meer dan achtenveertig (48) uur bedragen, zonder dat de Klant enige compensatie kan eisen. 

DGP kan te allen tijde de levering van de Dienst geheel of gedeeltelijk stopzetten. 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van DGP mocht worden weerhouden, deze in ieder geval beperkt blijft tot de vergoeding van uitsluitend de directe schade, met uitsluiting van om het even welke indirecte schade (zoals met name verdwijning, verlies, beschadiging van gegevens en/of schade aan de apparatuur van de Gebruiker). 

De website kan afbeeldingen en links bevatten naar websites die beheerd worden door derden (“sites van derden”). DGP oefent geen enkele controle uit op de sites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de content daarvan, noch met name met betrekking tot de content van de links die worden aangeboden op de sites van derden, of tot de wijzigingen of updates die worden aangebracht op sites van derden. DGP is niet aansprakelijk voor de verspreiding op de website, noch voor enige andere vorm van verzending vanuit sites van derden, noch voor de slechte werking van sites van derden. Deze links worden door DGP enkel aangeboden voor gemaksdoeleinden en de toevoeging van enige link betekent niet dat DGP de content van deze websites goedkeurt, noch dat er enige vorm van samenwerking bestaat tussen DGP en de exploitanten van deze sites. De Gebruikers dienen ieder privacybeleid dat op de websites van derden wordt weergegeven, evenals de gebruiksvoorwaarden daarvan te raadplegen en na te leven. 

DGP streeft ernaar om de bestelde producten zo snel mogelijk te leveren. Aangezien DGP echter gebruik moet maken van de diensten en distributienetten van derde ondernemingen, waarop het geen enkele invloed heeft wat betreft de beschikbaarheid, kan DGP niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke vertragingen in de overdracht van de door de Gebruiker bestelde producten via de inschrijving op een abonnement of de aankoop op gebruiksbasis, noch voor een tijdelijke of permanente onderbreking van de overdracht van de gegevens naar de mobiele of vaste apparatuur van de Gebruiker indien dit niet het gevolg is van DGP. DGP behoudt zich het recht voor de toegang tot de producten tijdelijk op te schorten voor onderhouds- en herstellingswerken aan de website. 

Het gebruik van de bij DGP beschikbare producten vereist het gebruik van bepaalde technische systemen zoals mobiele of vaste apparatuur, computers, computerprogramma’s, transmissiemiddelen, telecommunicatiediensten en andere diensten van derde ondernemingen, die bijkomende kosten kunnen meebrengen. Deze kosten zijn ten laste van de Gebruiker. DGP levert geen van deze technische systemen en is in geen geval aansprakelijk voor deze systemen. 

ARTIKEL 9: COOKIES 

De Gebruiker wordt verzocht om het cookiebeleid te raadplegen dat toegankelijk is op de website of door hier te klikken.  

ARTIKEL 10: LOOPTIJD  

De looptijd van deze AVV is beperkt tot het gebruik van de Dienst door de Gebruiker. 

Voor de door DGP aangeboden diensten (zoals een abonnement) wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gesteld dat de looptijd van de inschrijving op dergelijke diensten kan worden beperkt, afhankelijk van de mobiele telefoonoperators, tot een bedrag dat over een bepaalde periode wordt bereikt. In dit laatste geval wordt, zodra deze limiet bereikt is, de inschrijving van de Gebruiker op de Dienst automatisch onderbroken, behalve indien de Gebruiker uitdrukkelijk zijn intentie tot verlenging kenbaar maakt. 

De Gebruiker behoudt te allen tijde de mogelijkheid om zijn inschrijving te onderbreken door de uitschrijvingsmodaliteiten van zijn mobiele telefoonoperator te volgen. 

 
DGP behoudt zich het recht voor om, zonder formaliteiten en van rechtswege, de aan de Gebruiker toegekende gebruiksovereenkomst van de Dienst op te zeggen zonder vergoeding en zonder recht op terugbetaling, in geval van schending van een van de bepalingen van deze AVV en met name van de verplichtingen ten laste van de Gebruikers. 

ARTIKEL 11: KLACHTEN 

Alle klachten die door Gebruikers aan DGP worden gericht, kunnen slechts betrekking hebben op de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum van ontvangst van deze klachten. Ze moeten schriftelijk worden opgesteld en verstuurd: 

– ofwel per post naar het volgende adres: 

Service client – Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk (voor het versturen van de post is geen afstempeling nodig); 

– ofwel per e-mail naar: customer@playvod.be  

DGP hoeft geen rekening te houden met verzoeken die via andere kanalen aan DGP worden gericht. 

Om ontvankelijk te zijn, moet elke aanvraag minstens de volgende elementen bevatten: 

– de volledige gegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres) van de Gebruiker; 

– de naam van de betrokken dienst; 

– het onderwerp van de aanvraag; 

– het telefoonnummer en/of het e-mailadres van de Gebruiker, zoals opgegeven bij de inschrijving; 

– de gebruikte betalingswijze; 

– bij facturatie via een mobiele operator, het mobiele telefoonnummer; 

– een kopie van de gedetailleerde factuur van de betalingsoperator; 

– de bankgegevens. 

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 

Deze AVV zijn onderworpen aan het Franse recht.  

In geval van geschillen (waarvoor uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd zijn) dient de Gebruiker zich bij voorrang te richten tot DGP om te proberen het geschil minnelijk op te lossen. 

Bemiddeling inzake consumentengeschillen: 

Overeenkomstig de bepalingen van de consumentenwet betreffende “het bemiddelingsproces voor consumentengeschillen” heeft de Gebruiker het recht om kosteloos gebruik te maken van de door DGP aangeboden bemiddelingsdienst. De voorgestelde ombudsman in « consumentenrecht » is SAS MEDIATION SOLUTION. 

Na de nodige voorafgaande schriftelijke stappen ondernomen te hebben bij DGP kunnen Gebruikers zich voor onopgeloste consumentengeschillen wenden tot: 

– de website: https://www.sasmediationsolution-conso.fr 

– per e-mail: contact@sasmediationsolution-conso.fr

– of per post: MEDIATION SOLUTION – 222, chemin de la bergerie, 01800 SAINT JEAN DE NIOST, Frankrijk. 

In geval van betwisting betreffende de interpretatie, de uitvoering en/of de geldigheid van deze AV en bij gebrek aan minnelijke regeling, zijn de wettelijke bevoegdheidsregels van toepassing. ? 

ARTIKEL 13: ALGEMEEN 

De partijen komen overeen dat hun betrekkingen uitsluitend worden geregeld door deze AVV. 

 Saut de page 

Bijlage I: Herroepingsformulier 

(Dit formulier a.u.b. uitsluitend invullen en terugsturen als u de overeenkomst wenst te herroepen)  

— Ter attentie van de firma Service Client DGP Libre Réponse 94119 – 13629 Aix-en-Provence:  

— Ik/Wij (*) stel/stellen (*) u bij deze in kennis van mijn/onze herroeping van de koopovereenkomst van het onderstaande product (*)/van de onderstaande dienstverlening (*)  

— Besteld op (*)/ontvangen op (*)  

— naam van de betreffende dienst  

— Naam en voornaam van de Gebruiker  

— Postadres en e-mailadres van de Gebruiker  

— telefoonnummer en/of e-mailadres van de Gebruiker, zoals opgegeven bij de inschrijving  

— gebruikte betalingswijze  

— in geval van facturatie via mobiele telefoonrekening, het mobiele telefoonnummer vermelden 

— een overzicht van de bankgegevens.  

— Handtekening van de Gebruiker (uitsluitend in geval van kennisgeving van dit formulier op papier, te versturen naar het volgende adres): Service Client Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk (geen afstempeling nodig)  

— Datum  

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Saut de page 

Bijlage II: Licentieovereenkomst eindgebruiker voor de PLAYVOD-software 

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER VOOR PLAYVOD SOFTWARE, UITSLUITEND VOOR COMPUTERS van het type desktop, laptop PC, MAC desktop, Mac laptop. 

 
BELANGRIJK: DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER VOOR SOFTWARE (“CLUF”) VORMT EEN OVEREENKOMST TUSSEN U (ALS GEBRUIKER) EN DGP. LEES HET AANDACHTIG VOORDAT U DE INSTALLATIE VOLTOOIT EN DE SOFTWARE GEBRUIKT. DEZE LICENTIEOVEREENKOMST STAAT U TOE DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN EN BEVAT INFORMATIE OVER DE GARANTIE EN DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING. DOOR TE KLIKKEN OP DE KNOP “DOWNLOADEN” OF “NU INSTALLEREN” EN DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ERKENT U DE SOFTWARE TE AANVAARDEN EN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DIT CONTRACT, MAG U DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN. 
 
1. Definities 

“DGP” verwijst naar DIGITAL GLOBAL PASS waarvan de gegevens vermeld worden in het menu “Info Uitgever en Klantendienst” en die de licentie van de Software toekent. 

“Software” betreft uitsluitend het (de) PLAYVOD softwareprogramma(‘s) en de softwareprogramma’s van derden geleverd door DGP, met de overeenkomstige elektronische of online documentatie, evenals alle updates of verbeteringen van deze elementen. 

 1. Licentieverlening 

U mag de Software alleen installeren en gebruiken op een desktop, laptop, Mac desktop, Mac laptop en met de volgende besturingssystemen en versies: 

Windows 

 • Compatibele processor x86 op 2,33 GHz of sneller of Intel® Atom™ processor op 1,6 GHz of sneller voor netbooks 
 • Microsoft® Windows® XP (32 bit), Windows Server 2008 (32 bit), Windows Vista® (32 bit), Windows 7 (32 bit en 64 bit), Windows 8 (32 bit en 64 bit), of Windows Server 2012 (64 bit) 
 • Internet Explorer 7.0 of recenter, Mozilla Firefox 17 of recenter, Google Chrome, Safari 5.0 of recenter of Opera 11 
 • 512 MB RAM (1 GB aanbevolen voor netbooks); 128 MB grafisch geheugen 

Mac OS 

 • Intel Core™ Duo-processor op 1,83 GHz of sneller 
 • Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8 of v10.9 
 • Safari 5.0 of recenter, Mozilla Firefox 17, Google Chrome of Opera 11 
 • 512 MB RAM, 128 MB grafisch geheugen 

Een licentie voor de Software mag niet worden gedeeld, geïnstalleerd of gelijktijdig gebruikt op afzonderlijke computers. 

U geeft DGP toestemming om uw gebruik van de Software te controleren om zich ervan te vergewissen dat de bepalingen van dit contract worden nageleefd. Deze controle kan te allen tijde worden uitgevoerd op voorwaarde dat een redelijke kennisgeving werd gedaan. Indien uit deze controle blijkt dat uw gebruik van de Software de voorwaarden van dit contract niet volledig naleeft, moet u aan DGP alle redelijke kosten terugbetalen die verband houden met deze controle en kan DGP vervolging tegen u instellen als gevolg van deze niet-naleving. 

Volgens de bepalingen van deze CLUF zijn uw licentierechten niet exclusief. 

3. Licentiebeperkingen 

Het is u niet toegestaan kopieën van de Software te maken of te distribueren of de Software elektronisch over te dragen op een netwerk of over te dragen van de ene naar de andere computer. 

Het is u niet toegestaan om de Software te veranderen, samen te voegen, te wijzigen, aan te passen of te vertalen, of de Software op enigerlei wijze te decompileren, te ontleden, te ontbinden of te reduceren tot een begrijpelijke vorm. 

Het is u niet toegestaan om de Software te verkopen, te verhuren, te verhuren of een sublicentie van de software te verlenen. 

Het is u niet toegestaan om de Software te wijzigen of derivaten van de Software aan te maken. 

U mag de Software niet exporteren naar een land dat onderworpen is aan exportbeperkingen zoals opgelegd door de « Administration Act » van de Verenigde Staten van Amerika en de daaruit voortvloeiende regelgeving. 

In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit CLUF behoudt DGP zich het recht voor de licentie op te zeggen. In dat geval moet u alle exemplaren van de Software vernietigen (alle andere rechten van beide partijen en alle andere bepalingen van deze CLUF blijven bestaan na deze opzegging). 

U mag de Software niet gebruiken voor het ontwikkelen van software of andere technologie met dezelfde basisfunctie als de Software, inclusief (zonder beperking) het gebruik van de Software voor ontwikkelings- of testprocedures die bedoeld zijn om soortgelijke software of andere technologie te ontwikkelen, of om te bepalen of deze software of andere technologie op dezelfde manier werkt als de Software. 

4. Eigendom 

Deze licentie verleent u een beperkte licentie voor het gebruik van de Software. DGP bezit alle rechten, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten met betrekking tot de Software en alle exemplaren daarvan. 

DGP behoudt zich alle rechten voor die niet specifiek in deze CLUF zijn toegekend, met inbegrip van rechten afgeleid uit federale en internationale verdragen inzake intellectuele eigendom. 

5. Nieuwe versies van de software 

DGP behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken extra functies toe te voegen of programmacorrecties, updates en upgrades van de Software te verstrekken. U erkent en aanvaardt dat DGP geen enkele verplichting heeft om u de opeenvolgende versies van de Software ter beschikking te stellen. U gaat er ook mee akkoord dat u, indien u een nieuwe versie van de Software wilt downloaden, installeren of gebruiken, een nieuwe versie van deze CLUF moet afsluiten. Bovendien erkent en aanvaardt u dat DGP, naar eigen goeddunken, uw mogelijkheid om eender welke versie van de Software te gebruiken kan wijzigen, onderbreken of opschorten of elke licentie die krachtens deze Overeenkomst wordt verleend, op ongeacht welk moment kan opzeggen. DGP kan eveneens elke krachtens deze overeenkomst verleend licentie opschorten of opzeggen en elke Software waartoe u al toegang mocht hebben gehad of die u al geïnstalleerd mocht hebben, zonder voorafgaande kennisgeving en op ongeacht welk moment, uitschakelen. 

6. Disclaimer 

De software wordt u gratis en in de huidige staat verstrekt. DGP verleent geen enkele technische bijstand, garantie of verhaal met betrekking tot de Software. 

DGP en haar leveranciers wijzen elke garantie en representatie af, expliciet, impliciet of anderszins, met inbegrip van verkoopgaranties of de garantie tot geschiktheid voor een bepaald doel. Er wordt evenmin enige garantie verleend voor niet-inbreuk of ongestoord genot. DGP garandeert niet dat de Software foutloos is en ononderbroken zal werken. Geen enkel recht of verhaal van artikel 2A van de Universele Auteursrechtenovereenkomst zal u worden verleend tenzij dit uitdrukkelijk in deze overeenkomst is bepaald. De Software is niet ontworpen, voorzien of in licentie gegeven voor gebruik in gevaarlijke omgevingen die veiligheidscontroles vereisen, met inbegrip van maar niet beperkt tot ontwerp-, bouw-, onderhouds- of bedrijfsomgevingen van nucleaire installaties, luchtvaartnavigatie of communicatiesystemen, luchtverkeersleidingssystemen, medische hulpsystemen en militaire uitrusting. DGP wijst specifiek elke uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van geschiktheid voor deze doeleinden af. 

In sommige gevallen vereist de wetgeving garanties op de Software. Deze garanties zijn beperkt tot een duur van negentig (90) dagen vanaf de leveringsdatum. 

Geen enkele door DGP of haar medewerkers verstrekte mondelinge of schriftelijke informatie of advies schept een garantie, noch verhoogt op enigerlei wijze de omvang van de eventueel verleende garantie. 

DGP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de Software wijzigingen mocht hebben ondergaan of in geval van een storing die zich voordoet tijdens het gebruik van de Software met een andere dan de aanbevolen hardwareconfiguratie, platforms of besturingssystemen. 

7. Aansprakelijkheidsbeperking 

DGP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens u of derden in geval van indirecte, speciale, accidentele, preventieve schade, dekking of nevenschade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade wegens onbekwaamheid om de apparatuur te gebruiken of toegang te krijgen tot de gegevens, exploitatieverlies, winstderving, onderbreking van activiteiten, enz.), die verband houdt met het gebruik of de onmogelijkheid om de Software te gebruiken. Deze aansprakelijkheidsbeperking is gebaseerd op alle aansprakelijkheidstheorieën, met inbegrip van contractbreuk, garantiebreuk, schuld (met inbegrip van nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien DGP of haar vertegenwoordigers op de hoogte werden gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien het hier vermelde essentiële doel van een rechtsmiddel gefaald heeft. 

De voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden voor alle aspecten van deze CLUF. 

8. Grondslag van het aanbod 

De hierboven vermelde disclaimer en aansprakelijkheidsbeperking vormen fundamentele elementen die aan de basis liggen van het contract tussen DGP en u. DGP zou niet in staat zijn om de Software te leveren op de voorgestelde economische basis zonder dergelijke beperkingen. Deze disclaimer en deze aansprakelijkheidsbeperking zijn ten gunste van de personen aan wie DGP de vergunning verleent. 

9. Eindgebruiker uitsluitend consument 

De beperkingen of uitsluitingen van garanties en aansprakelijkheid die in deze CLUF worden vermeld, doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consumenten, d.w.z. personen die goederen kopen buiten een beroepsactiviteit. 

De garantiebeperkingen of -uitsluitingen, de beperkingen van verhaalsmogelijkheden of aansprakelijkheden vermeld in deze CLUF zijn uitsluitend van toepassing voor zover deze beperkingen of uitsluitingen toegestaan zijn door de Franse wetgeving. 

10. Software van derden 

De Software kan programma’s van derden bevatten die bijkomende adviezen en/of modaliteiten en voorwaarden vereisen. Door deze CLUF te aanvaarden, verbindt u zich er ook toe om, indien van toepassing, de aanvullende voorwaarden van de software van derden te aanvaarden. 

11. Algemeen 

Deze CLUF valt onder het Franse recht. U aanvaardt bij deze de exclusieve bevoegdheid van de Franse jurisdictie en rechtbanken in geval van geschillen met betrekking tot deze CLUF. 

Deze CLUF vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de eindgebruikerslicentie van de Software en heeft de overhand op alle voorgaande of huidige, zowel mondelinge als schriftelijke overeenkomsten of akkoorden. In geval van verbreking van deze CLUF of indien DGP mocht wachten met de uitoefening van een van de rechten die haar krachtens deze CLUF zijn toegekend of als zij deze niet mocht uitoefenen, heeft dit geen afstand van deze rechten tot gevolg. 

Indien een van de modaliteiten van deze CLUF door een bevoegde rechtbank als strijdig met de wet mocht worden beschouwd, wordt deze modaliteit naar beste vermogen toegepast en blijven de andere modaliteiten van deze CLUF volledig van toepassing. 

Voor al uw vragen over dit contract kunt u zich wenden tot de klantendienst: Service Client Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk. 

DGP en de andere handelsmerken die deel uitmaken van de Software zijn handelsmerken of gedeponeerde merken. Handelsmerken, merknamen, productnamen en logo’s van derden kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve houders zijn. Het is u niet toegestaan handelsmerken, merknamen, productnamen, logo’s, copyrightvermeldingen of andere exclusieve merken, legendes, symbolen of labels op de Software te verwijderen of te wijzigen. Deze CLUF staat u niet toe de naam van DGP of haar licentieverleners of hun respectieve handelsmerken te gebruiken.