Archives de catégorie : NL_Smartmob_CGU_FuzeForge

NL_Smartmob_legal_FuzeForge

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Site uitgegeven door DGP Vereenvoudigde Aandelenvennootschap (S.A.S.) naar Frans recht met een kapitaal van 10.000 euro Ingeschreven in het Handels- en Ondernemingsregister van Aix-en-Provence onder nummer B 390 944 429, hoofdzetel te 350 rue Denis Papin CS 90554 13594 Aix-en-Provence Cedex 3 – Frankrijk Intracommunautair BTW-nummer: FR 91 390 944 429

Hoofdredacteur:

Guillaume BRICHE

Klantenservice E-mailadres: customer@fuzeforge.be Per telefoon: 042 779 990 (tarief lokale oproep) Per brief (zonder afstempeling): Service Client Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk

Hostbedrijf

Amazon Web Services EMEA SARL 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Telefoonnummer: 00352 2789 0057 http://aws.amazon.com http://aws.amazon.com

NL_Smartmob_CGU_FuzeForge

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

December 2019

Inleiding

De vennootschap DIGITAL GLOBAL PASS, met een kapitaal van 10.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Aix-en-Provence onder het nummer B 390 944 429/ intracommunautair btw-nummer FR 91 390 944 429, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-enProvence – Frankrijk (hierna de “Vennootschap” of “DGP” of “Digital Global Pass”), biedt een dienst die de Klant in staat stelt om onbeperkt spellen te kopen en te downloaden uit 1000 PC-spellen en 1000 HTML-/Androïdspellen, om toegang te verkrijgen tot krantenartikelen en applicaties (hierna de “Content”). De toegang tot de op de site http://www.fuzeforge.be/ aangeboden diensten via mobiel internet (hierna de “Site” genoemd) veronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze bepalingen (hierna de “AV” genoemd).

ARTIKEL 0: DEFINITIES

AVV: duidt deze algemene verkoopvoorwaarden.

IP: duidt op een internetprovider.

DGP: duidt op de vennootschap DIGITAL GLOBAL PASS.

Abonnement: dit is de afsluiting van het week- of maandabonnement met een minimumduur van een week of een maand (afhankelijk van de gekozen formule) waarmee u gebruik kunt maken van de Dienst en onbeperkt toegang hebt tot de content in het kader van het abonnement. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een week of een maand, naargelang het geval tot de opzegging ervan door de Gebruiker volgens de in de AVV vermelde voorwaarden.

Dienstverlening: duidt op de dienst van door DGP aan de Gebruikers aangeboden content die toegankelijk is in het kader van de inschrijving op een abonnement.

Site : dit is de website en/of promotiepagina’s (“landing page”) uitgegeven door DGP waarop de content wordt voorgesteld.

Promotiedrager(s) : dit zijn de dragers waarop DGP haar dienst promoot. Dit kunnen o.a. nieuwsbrieven, websites, webpagina’s, mobiele banners zijn.

Apparatuur: duidt op vaste en mobiele apparatuur.

Vaste apparatuur: omvat iedere vaste, bestaande of toekomstige apparatuur die verbonden is met een radio-telecommunicatienetwerk, met inbegrip van voornamelijk computers (met name van het type PC, MAC), verbonden compatibele Tv’s die toegang verschaffen tot de Dienst.

Mobiele apparatuur: omvat iedere bestaande of toekomstige mobiele apparatuur, die verbonden is met een radio-telecommunicatienetwerk, met inbegrip van voornamelijk compatibele smartphones, verbonden tablets die toegang bieden tot de Dienst.

Gebruiker(s) : de persoon of personen die heeft of hebben ingeschreven op de Dienst.

ARTIKEL 1: Doel

Deze AVV hebben tot doel de voorwaarden te regelen waaronder de Dienst wordt aangeboden aan de Gebruikers, waarbij deze Dienst de Gebruikers in staat stelt content te streamen op vaste en mobiele apparatuur. De door DGP aangeboden dienst is een dienst die toegankelijk is door het afsluiten van een abonnement. De inschrijving op dit abonnement kan plaatsvinden via de website http://www.fuzeforge.be/, de promotiepagina’s of via de Applicaties. Het abonnement wordt aan de gebruiker gefactureerd via de betaaloplossingen van de mobiele operator of door afschrijving van zijn of haar creditcard.

Het loutere gebruik van de Dienst veronderstelt de volstrekte aanvaarding van deze AV door de Gebruiker.

ARTIKEL 2: VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE DIENST

2.1. De toegang tot en het gebruik van de Dienst zijn voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen. Indien de Gebruiker een minderjarige natuurlijke persoon is, verklaart en erkent hij de voorafgaande toestemming van zijn ouders of van de houder(s) van de ouderlijke macht te hebben verkregen om zich in te schrijven en de Dienst te gebruiken. De houder(s) van het ouderlijk gezag heeft/hebben ermee ingestemd dat hij/zij garant staat/staan voor de naleving door de Gebruiker van alle bepalingen van deze AVV. De houder(s) van het ouderlijk gezag wordt (worden) verzocht toe te zien op het gebruik dat hun kinderen maken van de toegang tot de Dienst en er rekening mee te houden dat de Dienst ontworpen is om een breed publiek te bereiken. Als wettelijke vertegenwoordiger valt het onder de verantwoordelijkheid van de ouders om te bepalen welke Dienst al dan niet geschikt is voor hun kind(eren) en om toe te zien op het gebruik daarvan. Voor gebruik vanaf de werkplek moet de Gebruiker toestemming vragen aan zijn werkgever of zijn hiërarchische manager.

2.2. Om toegang te krijgen tot de Dienst moet de Gebruiker met name: – houder zijn van een internetabonnement en eventueel een abonnement voor mobiele telefonie of Android- of IOS-mobiele apparatuur, – inschrijven op het abonnement op de website, een promotiepagina, – de gebruiksvoorwaarden van zijn apparatuur naleven zoals voorgerschreven door de fabrikant en de mobiele telefoonoperator; – controleren of het geheugen van zijn appartuur niet verzadigd is, – zich ervan vergewissen dat zijn apparatuur compatibel is met de gewenste content, – naar http://www.fuzeforge.be/ gaan om films te streamen op vaste apparatuur. – controleren of zijn mailbox geconfigureerd is om e-mails van DGP te ontvangen; – nauwkeurige informatie invoeren bij de inschrijving van een abonnement en met name zijn/haar: o e-mailadres, o de internetprovider, o mobiel telefoonnummer, o de mobiele telefoonoperator.

Zodra het abonnement is afgesloten, ontvangt de gebruiker een e-mail ter bevestiging van de inschrijving op het abonnement met zijn inloggegevens waarmee hij toegang krijgt tot zijn account en de content van zijn keuze kan bekijken. De Gebruiker wordt naargelang het geval gefactureerd via de factuur van zijn internetprovider of mobiele telefoonoperator of door afschrijving van zijn bankrekening.

De Dienst is toegankelijk voor Gebruikers die abonnee zijn van de mobiele telefoonoperatoren Proximus, Base, Orange.

ARTIKEL 3: VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE DIENST

De Gebruiker moet de hierna vermelde verrichtingen uitvoeren om in te schrijven op de Dienst (het Abonnement) om de content van zijn keuze te kunnen bekijken in het kader van de Dienst op zijn apparatuur. De Gebruiker beschikt over verschillende betaalmogelijkheden: ofwel een betaling per mobiele operator, ofwel betaling door afschrijving van een creditcard. De Vennootschap zal de Gebruiker een van deze betaalwijzen voorstellen naargelang het klanttraject van de Gebruiker.

>In geval van betaling per mobiele operator

De Gebruiker wordt verzocht zich in te schrijven op de Dienst door te betalen via de betaalwijze van de mobiele operator.

 • De Gebruiker selecteert content op de Site of een Promotiedrager van DGP. – Een internetvenster van de operator wordt geopend. De gebruiker kan de betaling bevestigen door op Bevestigen te klikken. – De Gebruiker ontvangt een bevestiging van zijn abonnement per sms door zijn mobiele telefoonoperator. – De Gebruiker ontvangt een e-mail of een sms ter bevestiging met zijn toegangscodes tot zijn account, waarmee hij inloggen en kan kiezen om content te bekijken op de mobiele apparatuur en webapparatuur van zijn keuze in het kader van de inschrijving op de Dienst. – De Gebruiker kan te allen tijde, via de Website of de mobiele applicaties, de lijst van de content en de vrijetijdscontent raadplegen die beschikbaar is in het kader van het afgesloten abonnement.

>In geval van afschrijving via een creditcard

De Gebruiker kan zich inschrijven op de Dienst in het kader van een Abonnement door rechtstreeks op de Site te betalen door afschrijving via zijn creditcard.

In het geval dat de Gebruiker wordt uitgenodigd om in te schrijven op de Dienst door te betalen door afschrijving via een creditcard, gebeurt deze betaalwijze in verschillende stappen:

o De Gebruiker selecteert een content op de Site, waarna een pagina met een Creditcardformulier wordt getoond; o De Gebruiker vult daarop zijn e-mailadres in om de links te ontvangen waarmee hij de content kan bekijken zodra zijn week-, maand-, kwartaal- of jaarabonnement is afgesloten en wordt verzocht zijn bankgegevens in te voeren, te weten de naam van de houder van de creditcard, het nummer van de creditcard, de vervaldatum en de drie laatste cijfers van het nummer dat op de achterkant van zijn creditcard wordt vermeld; diezelfde pagina vermeldt het overzicht van de inschrijving op de Dienst; o De gebruiker bevestigt vervolgens zijn betaling per creditcard. o De Gebruiker ontvangt een bevestigingsmail die zijn toegangscodes bevat tot zijn account en waarmee hij de content kan bekijken die hij heeft geselecteerd in het kader van de inschrijving op de Dienst. o De Gebruiker kan te allen tijde, via de Website of de Applicaties, de lijst van de content en de vrijetijdscontent raadplegen die beschikbaar is in het kader van het afgesloten abonnement.

ARTIKEL 4: VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING VAN DE CONTENT EN DE VRIJETIJDSCONTENT

> Looptijd van het abonnement

Een abonnement wordt afgesloten voor wekelijkse of maandelijkse periodes en is stilzwijgend verlengbaar per daarop volgende periode van één week of één maand (volgens de aanvankelijke duur van het gekozen abonnement) tot opzegging door de Gebruiker onder de voorwaarden zoals vermeld in artikel 5.5 van onderhavig document.

> Raadpleging van de content en vrijetijdscontent in het kader van het abonnement

Na inschrijving op de Dienst krijgt de Gebruiker toegang tot zijn account waar hij de content van zijn keuze kan selecteren om deze via streaming te bekijken op alle dragers. De Gebruiker kan uit de aangeboden content zoveel content bekijken als hij wenst.

> Geldigheidsduur van de toegang tot de raadpleging van de lijst van de content

De gebruiker kan de selectie van de content raadplegen en de content bekijken op alle dragers tijdens de geldigheidsduur van zijn abonnement via zijn account.

> Account

Zodra zijn inschrijving bevestigd is, ontvangt de Gebruiker ongeacht de gekozen facturatiewijze een e-mail van DGP met zijn inloggegevens om toegang te krijgen tot zijn gebruikersaccount in de ledenzone van van de Site. Zijn gebruikersnaam is het e-mailadres zoals opgegeven tijdens de inschrijving op zijn abonnement. Hij wordt verzocht zich naar zijn account te begeven om het door DGP toegekende wachtwoord te wijzigen.

Zodra de Gebruiker is ingeschreven, heeft hij toegang tot zijn account op de Site of op de Applicatie.

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALING

5.1. De tarieven die van toepassing zijn op de Dienst

De tarieven die van toepassing zijn op de Dienst worden vermeld op de presentatieschermen van de Dienst en/of op de Promotiedragers. Deze tarieven zijn uitgedrukt in euro (€) en inclusief alle belastingen (incl. btw). Elke wijziging van het wettelijke btw-tarief wordt automatisch doorberekend in de prijs van de Dienst op de ingangsdatum van de wijziging.

Het toepasselijke tarief kan verschillen naargelang de betalingswijze van de Dienst. Het vermelde tarief omvat niet de eventuele meerprijs voor de internetverbinding die door de mobiele telefoonoperator wordt gefactureerd.

De financiële voorwaarden die van toepassing zijn op het Abonnement worden beheerst door de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van de inschrijving op het Abonnement.

5.2. De betaalmiddelen

De betaling van de door de Gebruiker gekozen Dienst vindt plaats door inhouding op de factuur van de mobiele telefoonoperator van de Gebruiker of door afschrijving van de bankrekening van de creditcard in geval van betaling per creditcard.

5.3. Herroepingstermijn

Overeenkomstig artikel L.121-21 van de consumentenwet delen wij de Gebruiker mee dat hij over een termijn van veertien (14) volle dagen vanaf de aanvaarding en de inschrijving op de Dienst beschikt om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of boetes, met uitzondering van eventuele retourkosten.

De termijn van veertien (14) dagen loopt vanaf de dag van afsluiting van de overeenkomst. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker ons zijn beslissing meedelen door middel van een ondubbelzinnige verklaring die ten vroegste aan ons gericht moet worden per:

• e-mail: customer@fuzeforge.be;

Of per

• brief te versturen naar het volgende adres (geen afstempeling nodig): Service Client Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk

De Gebruiker moet in zijn aanvraag de volgende gegevens vermelden om de verwerking ervan mogelijk te maken:

 • de volledige gegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres) van de Gebruiker; – de naam van de betrokken dienst; – het onderwerp van de aanvraag; – het telefoonnummer en/of het e-mailadres van de Gebruiker, zoals opgegeven bij de inschrijving; – de gebruikte betalingswijze; – het mobiele telefoonnummer; – de bankgegevens.

Er wordt hem per e-mail een ontvangstbevestiging gestuurd wanneer wij kennis nemen van zijn verzoek tot herroeping.

In geval van herroeping door de Gebruiker van deze overeenkomst, zullen wij alle van hem ontvangen betalingen terugbetalen uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de Vennootschap op de hoogte wordt gebracht van zijn beslissing tot herroeping van deze overeenkomst.

5.4. Opzegging van het abonnement

De Gebruiker die zijn abonnement wenst op te zeggen, wordt verzocht de bepalingen hierover te raadplegen via de rubriek “Opzeggen” of “Tariefvoorwaarden” op de homepage van de site.

Artikel 6 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker verbindt zich ertoe om bij de inschrijvingsprocedure volledige en waarheidsgetrouwe gegevens op te geven.

De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat in geval van keuze foute of ontbrekende inlichtingen of niet-naleving van de inschrijvingsprocedure, de prijs van de Dienst hem zal worden aangerekend, zelfs indien het e-mailadres van de Gebruiker niet naar behoren werd ingevuld of onjuist is of indien de apparatuur van de Gebruiker de gekozen content niet kan lezen.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van zijn mobiele telefoonlijn waarvan hij de houder is en voor zijn toegang tot het internet. Bijgevolg wordt elke inschrijving op de Dienst die wordt uitgevoerd via zijn mobiele telefoonlijn en/of zijn mobiele internettoegang geacht uitsluitend te zijn gedaan door de Gebruiker.

De Gebruiker mag zich uitsluitend voor persoonlijk gebruik inschrijven op de Dienst en de content streamen op Android- en IOS-applicaties en Vaste apparatuur. Het is de Gebruiker met name verboden de Dienst te gebruiken voor professionele, commerciële of promotionele doeleinden.

Het is de Gebruiker eveneens verboden om: – reproducties van de content of vrijetijdscontent over te dragen, aan te bieden, ter beschikking te stellen, te verhuren, op welke wijze ook; – al dan niet online afbeeldingen, geluidsbestanden, bestanden, grafieken, animaties of andere elementen van de content of vrijetijdscontent te publiceren of te verspreiden, – de Dienst te gebruiken op een wijze die direct of indirect inbreuk kan maken op de intellectuele eigendomsrechten van DGP of derden, die met name de eer, de persoonlijke of familiale intimiteit, het imago van derden of de moraliteit kan schenden, – door permanente of tijdelijke overdracht alle of een kwantitatief of kwalitatief substantieel deel van de content of vrijetijdscontent of van de basis waaruit de Dienst is samengesteld, op een andere drager uit te lichten, met welke middelen en in welke vorm dan ook, alsmede het hergebruik door mededeling aan het publiek van het geheel of een kwantitatief of kwalitatief substantieel deel van de content of vrijetijdscontent, ongeacht in welke vorm, – te pogen een van deze handelingen uit te voeren.

ARTIKEL 7: INTELLECTUELE EIGENDOM

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht en erkent uitdrukkelijk dat alle content of vrijetijdscontent, grafische documenten of software die wordt aangeboden in het kader van de Dienst, en meer in het algemeen de gehele Dienst, beschermd zijn door de wetten betreffende de intellectuele eigendom en eigendom zijn van DGP, haar rechthebbenden of derde houders van de auteursrechten. Alle rechten van auteurs, componisten en uitgevers van content of vrijetijdscontent die worden verspreid en gereproduceerd op de websites van DGP en/of haar promotiepagina’s zijn voorbehouden. Elk ander gebruik van deze werken dan voor privégebruik van de content of vrijetijdscontent overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst is verboden. De toestemming om de aan de Gebruiker toegekende content te bekijken als tegenprestatie voor zijn betaling verleent hem geen enkele titel of eigendomsrecht, die voorbehouden blijven aan de auteurs en rechthebbenden. Deze toestemming wordt niet-exclusief en niet-overdraagbaar verleend. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het de Gebruiker niet toegestaan om afgeleide producten te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, te extraheren, te wijzigen of te creëren van enige content of Vrijetijdscontent of van een onderdeel van de Dienst. De al dan niet figuratieve merken (hierna samen “de merken” genoemd) die op deze Site of in elke nieuwsbrief worden weergegeven, zijn al dan niet geregistreerde merken die toebehoren aan DGP en aan derden. De vermelding van de merken op deze Site vormt op geen enkele wijze impliciet of expliciet een concessie van gebruiksrechten, een licenties of enige toestemming met betrekking tot die merken zonder schriftelijke toestemming van DGP of de betrokken derde. Elk ander gebruik, dat door de houders niet uitdrukkelijk is toegestaan, van de op de Site en in de content daarvan vermelde merken dan het gebruik dat krachtens deze overeenkomst wordt toegestaan, is strikt verboden. DGP waarschuwt voor mogelijke rechtsvorderingen die door haar ingesteld kunnen worden om de handhaving van haar intellectuele eigendomsrechten te waarborgen, ook op strafrechtelijk gebied.

ARTIKEL 8: VERANTWOORDELIJKHEID VAN DGP

Aangezien de door DGP aangeboden dienst gebaseerd is op het gebruik van complexe technologieën, kan geen enkele resultaatsverbintenis door DGP worden aangegaan of tegen haar worden weerhouden in het kader van de levering van de Dienst, aangezien de verbintenissen van DGP uitsluitend worden aangegaan in het kader van een inspanningsverplichting. DGP zal zijn uiterste best doen om de Dienst permanent toegankelijk te maken, behalve in gevallen van overmacht, gebeurtenissen buiten haar controle en onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Dienst. Onverminderd het voorgaande erkent de Gebruiker dat de Dienst hem « in de huidige staat » wordt verstrekt door DGP en zonder enige impliciete of expliciete garantie, met name wat de volledige tevredenheid van de Gebruiker betreft. De Gebruiker erkent met name dat hij de aansprakelijkheid van DGP niet kan inroepen indien hij van oordeel is dat de Dienst en/of de content daarvan niet aan zijn verwachtingen voldoet. Niettegenstaande elke vrijstelling van aansprakelijkheid die elders in deze AVV wordt vermeld, kan de aansprakelijkheid van DGP met name niet aansprakelijk gesteld worden voor de volgende gevallen: – toegangsmoeilijkheden tot de Dienst wegens volledige of gedeeltelijke niet-naleving van een verplichting van de Gebruiker, het gebruik door de Gebruiker van apparatuur die niet aangepast is aan de kenmerken van de Dienst of de aangeboden content, een defect en/of verzadiging van de telecommunicatienetwerken of door toedoen van derden, en met name van de telefoonoperatoren, – besmetting door virussen of elk ander risicovol element van de content, de dienst en de apparatuur van de gebruiker, of een andere kwaadwillige indringing van derden ondanks de redelijke veiligheidsmaatregelen die door DGP worden toegepast; – verkeerd gebruik van de Dienst door de Gebruiker, – schade die de apparatuur van de Gebruiker zouden kunnen lijden, die onder diens volledige verantwoordelijkheid valt, – inbreuk van een Gebruiker op de rechten van derden, met inbegrip van inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten en het copyright.

In het bijzonder kan DGP niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen van de Diensten die te wijten zijn aan oorzaken die niet rechtstreeks op haar van toepassing zijn en/of die aan haar controle ontsnappen, bijvoorbeeld wegens een storing van het telefoonnetwerk. In het kader van de levering van de Dienst moet DGP gebruik maken van de diensten en distributienetten van derde ondernemingen, waarover zij geen controle heeft. Digital Global Pass kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor onder meer mogelijke vertragingen in de verspreiding van de door de Gebruiker bestelde content, permanente of tijdelijke onderbrekingen van de verzending van de gegevens naar de apparatuur van de Gebruiker, noch voor enige andere dienstverlening die door een derde wordt verzekerd. De Dienst kan door DGP worden geschorst voor onderhoudsdoeleinden voor periodes die doorgaans niet meer dan 48 uur bedragen, zonder dat de Gebruiker enige compensatie kan eisen. DGP kan te allen tijde de levering van de Dienst geheel of gedeeltelijk stopzetten. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van DGP mocht worden weerhouden, deze in ieder geval beperkt blijft tot de vergoeding van uitsluitend de directe schade, met uitsluiting van om het even welke indirecte schade (zoals met name verdwijning, verlies, beschadiging van gegevens en/of schade aan de apparatuur van de Gebruiker).

De Site kan afbeeldingen en links bevatten naar websites die beheerd worden door derden (“sites van derden”). Digital Global Pass oefent geen enkele controle uit op de sites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de content daarvan, noch met name met betrekking tot de content van de links die worden aangeboden op de sites van derden, of tot de wijzigingen of updates die worden aangebracht op sites van derden. Digital Global Pass is niet aansprakelijk voor de verspreiding op de website, noch voor enige andere vorm van verzending vanuit sites van derden, noch voor de slechte werking van sites van derden. Deze links worden door Digital Global Pass enkel aangeboden voor gemaksdoeleinden en de toevoeging van enige link betekent niet dat Digital Global Pass de content van deze websites goedkeurt, noch dat er enige vorm van samenwerking bestaat tussen Digital Global Pass en de exploitanten van deze sites. De Gebruikers dienen ieder privacybeleid dat op de websites van derden wordt weergegeven, evenals de gebruiksvoorwaarden daarvan te raadplegen en na te leven.

Digital Global Pass streeft ernaar om de bestelde producten zo snel mogelijk te leveren. Aangezien Digital Global Pass echter gebruik moet maken van de diensten en distributienetten van derde ondernemingen, waarop het geen enkele invloed heeft wat betreft de beschikbaarheid, kan Digital Global Pass niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke vertragingen in de overdracht van de door de Gebruiker bestelde producten via de inschrijving op een abonnement, noch voor een tijdelijke of permanente onderbreking van de overdracht van de gegevens naar de mobiele of vaste apparatuur van de Gebruiker indien dit niet het gevolg is van Digital Global Pass. DGP behoudt zich het recht voor de toegang tot de Diensten tijdelijk op te schorten voor onderhouds- en herstellingswerken aan de Site.

Het gebruik van de bij Digital Global Pass beschikbare producten vereist het gebruik van bepaalde technische systemen zoals mobiele of vaste apparatuur, computers, computerprogramma’s, transmissiemiddelen, telecommunicatiediensten en andere diensten van derde ondernemingen, die bijkomende kosten kunnen meebrengen. Deze kosten zijn ten laste van de Gebruiker. Digital Global Pass levert geen van deze technische systemen en is in geen geval verantwoordelijk voor deze systemen.

Artikel 9 – Bescherming van persoonsgegevens van klanten

 1. Inleiding De volgende informatie wordt u meegedeeld zodat u kennis kunt nemen van de verbintenissen inzake de bescherming van persoonsgegevens van Digital Global Pass, van de rechten waarover u beschikt en van de voorwaarden waaronder uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt, bewaard en gearchiveerd.

Alle verbintenissen van Digital Global Pass worden beschreven in het van kracht zijnde beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (het privacybeleid), dat op verzoek beschikbaar is op het volgende adres: rgpd@digitalgp.com of op de website www.dgp-legal.com/donneespersonnelles-dgp/.

In het kader van haar activiteiten voert Digital Global Pass geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens uit (hierna “de verwerkingen”) die op u betrekking hebben. Zo kan Digital Global Pass uw persoonsgegevens verzamelen wanneer zij: – u diensten aanbiedt; – uw vragen beantwoordt over het gebruik van haar diensten

De door Digital Global Pass verwerkte persoonsgegevens

De categorieën van verwerkte persoonsgegevens De volgende categorieën van persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld in het kader van uw contractuele of commerciële relatie met Digital Global Pass:

 • de opgegeven persoonsgegevens (de gegevens die Digital Global Passage kan verzamelen tijdens uw inschrijving op producten en diensten die zij levert of verdeelt of opgegeven bij haar partners); – persoonsgegevens met betrekking tot de werking van producten en diensten, met name bij het gebruik van onlinediensten; – persoonsgegevens afkomstig van derden, andere diensten of publieke informatie wanneer dit toegelaten is; – de door Digital Global Pass verkregen of berekende persoonsgegevens met inachtneming van de verplichtingen inzake gegevensbescherming.

Persoonlijke gegevens die de raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond aantonen, gezondheidsgegevens, genetische gegevens en biometrische gegevens om een natuurlijke persoon op eenduidige wijze te identificeren, of gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon, worden principieel niet verwerkt door Digital Global Pass. Een dergelijke verwerking zal slechts door Digital Global Pass worden uitgevoerd indien deze is toegestaan door de wetgeving of indien u uw toestemming hebt uitgedrukt, bijvoorbeeld door in te schrijven op of gebruik te maken van diensten met een dergelijk doel, zoals gemeenschapsdiensten of ontmoetingsdiensten, of door ervoor te kiezen deze ons te verstrekken.

Wettelijke basis voor het verzamelen van uw persoonsgegevens In overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming1 verzamelt Digital Global Pass uw persoonsgegevens en verwerkt zij deze gegevens onder naleving van uw rechten en uw toestemming, wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de precontractuele of contractuele maatregelen, om te voldoen aan haar wettelijke of reglementaire verplichtingen of wanneer dit gegrond is door haar rechtmatige belangen.

Zo worden de verbetering van de kennis, de segmentatie, de profilering of de prospectie van haar klanten beschouwd als een van de legitieme belangen van Digital Global Pass.

De wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan Digital Global Pass onderworpen is, worden beschreven in haar privacybeleid.

Bewaartermijn De persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld, hetzij tijdens de duur van het contract vermeerderd met de wettelijke voorschriften, hetzij om de naleving te verzekeren van de wettelijke of reglementaire verplichtingen waartoe Digital Global Pass gehouden is.

De bewaartermijnen van de persoonsgegevens worden uiteengezet in het privacybeleid dat beschikbaar is op de website www.dgp-legal.com/donnees-personnelles-dgp.

Ontvangers van de door Digital Global Pass verwerkte persoonsgegevens De persoonsgegevens die worden verzameld, evenals de persoonsgegevens die later door Digital Global Pass worden verzameld, zijn voor haar bestemd als verwerkingsverantwoordelijke. In dit opzicht verzekert zij zich ervan dat enkel de bevoegde personen er toegang toe hebben.

Uw gegevens kunnen worden verstrekt aan, meegedeeld aan of gedeeld met de bedrijven van de groep Digital Virgo. Ze kunnen worden verstrekt aan hun dienstverleners, aan partners, aan derden waarvoor u toestemming hebt verleend of aan derden om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of aan de uitvoering van contractuele maatregelen.

De derden die uw gegevens kunnen ontvangen, worden opgesomd in het privacybeleid.

Digital Global Pass s niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die u hebt kunnen toestaan bij derden en die niet met haar gedeeld worden, zoals via sociale netwerken. U dient het provacybeleid van deze derden te raadplegen om de voorwaarden van de uitgevoerde verwerkingen te controleren of uw rechten uit hoofde van deze verwerkingen uit te oefenen.

                  

Doeleinden van de verwerkingen De verzamelde persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor de doeleinden zoals vermeld in het privacybeleid dat beschikbaar is op de website, zoals het gebruik van de diensten die aangeboden worden door Digital Global Pass en het beheer van de toegang tot de dienst. Veiligheidsmaatregelen Digital Global Pass neemt, wat de aard van de persoonsgegevens en de risico’s van de verwerkingen betreft, de technische, fysieke en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.

Digital Global Pass kiest onderaannemers of dienstverleners die garanties bieden op het vlak van kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en middelen om de toepassing van technische en organisatorische maatregelen te garanderen, ook op het vlak van de beveiliging van de verwerkingen. De onderaannemers en de dienstverleners verbinden zich ertoe om minstens dezelfde vertrouwelijkheidsniveaus te respecteren als die van Digital Global Pass.

Om doorgifte buiten de Europese Unie te beveiligen, kan Digital Global Pass bijvoorbeeld Binding Corporate Rules (BCR) of andere clausules invoeren die de beveiliging van de gegevens garanderen en dit om de dataflows af te bakenen. De door Digital Global Pass geïmplementeerde stromen buiten de Europese Unie worden desgevallend uiteengezet in het privacybeleid dat beschikbaar is op het volgende adres: www.dgp-legal.com/ donnees-personnelles-dgp.

Uw rechten Uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens worden uitsluitend uitgeoefend onder de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien in het privacybeleid dat beschikbaar is op de website en in de reglementering betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Over deze gegevens beschikt u over specifieke rechten: – een informatierecht dat met name betrekking heeft op de doeleinden, de wettelijke grondslagen van de verwerking, de ontvangers, het bestaan van een overdracht buiten de Europese Unie of de bewaartermijn van uw gegevens; – een toegangsrecht ter bevestiging dat persoonsgegevens over u worden verwerkt; – een recht op rectificatie zodat uw gegevens kunnen worden verbeterd of aangevuld; – een recht op gegevenswissing wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, u uw toestemming hebt ingetrokken, u zich verzet tegen de verwerking die op u betrekking heeft, de verwerking de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen niet naleeft en wanneer de persoonsgegevens in bepaalde gevallen kinderen jonger dan 16 jaar betreffen, mits een van de wettelijke voorwaarden niet van toepassing is; – een recht op overdraagbaarheid van de gegevens die betrekking hebben op de persoonsgegevens en dat geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van derden en uitsluitend onder de voorwaarden zoals bepaald door het privacybeleid; – een recht van verzet; – een recht op beperking van de gegevens, met name wanneer de verwerking onrechtmatig is; – een recht om een klacht in te dienen bij de aangewezen toezichthoudende autoriteit, in Frankrijk de Cnil; – een recht om richtlijnen te bepalen betreffende de bewaring, de verwijdering en de verstrekking van uw gegevens na uw overlijden aan een bij besluit aangewezen derde vertrouwenspersoon.

Digital Global Pass stelt u ervan op de hoogte dat niet-verstrekking of niet-wijziging van uw gegevens gevolgen kan hebben voor de verwerking van bepaalde verzoeken in het kader van de uitvoering van de contractuele relaties en dat uw verzoek in het kader van de uitoefening van uw rechten voor follow-up zal worden bewaard.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend per e-mail via het volgende adres: rgpd@digitalgp.com of per post op het volgende adres Service RDGP – 350 rue Denis Papin – 13594 Aix en Provence Cedex 3 – Frankrijk, vergezeld van een kopie van een door u ondertekend legitimatiebewijs. Digital Global Passheeft een functionaris aangesteld voor de bescherming van persoonsgegevens die bereikbaar is op het volgende adres: rgpd@digitalgp.com

Profilering en scoring Tijdens uw relatie met Digital Global Pass kunt u wellicht onderworpen worden aan marketingprofilering, zodat Digital Global Pass u diensten en producten kan aanbieden die beantwoorden aan uw verwachtingen, uw profiel en uw behoefte.

Promotie van de diensten Behoudens wettelijke uitzonderingen kan Digital Global Pass u slechts informatie over haar diensten en producten toesturen op voorwaarde dat het diensten of producten betreft die vergelijkbaar zijn met die waarop u al hebt ingeschreven of als u daarmee ingestemd hebt tijdens de verzameling van uw e-mailadres of uw contactgegevens. U kunt zich te allen tijde uitschrijven door op de link in de e-mail te klikken of door STOP te antwoorden op het ontvangen sms-bericht.

Artikel 10 – Klachten Klachten die door Gebruikers aan DGP worden gericht, kunnen slechts betrekking hebben op de 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de datum van ontvangst van deze klachten. Ze moeten schriftelijk worden opgesteld en ofwel per post worden verzonden naar het adres Service client – Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence 1 – Frankrijk (voor het versturen van de post is geen afstempeling nodig) ofwel per e-mail naar: customer@fuzeforge.be. DGP hoeft geen rekening te houden met verzoeken die via andere kanalen aan DGP worden gericht. Om ontvankelijk te zijn, moet elke aanvraag minstens de volgende elementen bevatten: – de volledige gegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres) van de Gebruiker; – de naam van de betrokken dienst; – het onderwerp van de aanvraag; – het telefoonnummer van de Gebruiker zoals vermeld op het ogenblik van de inschrijving; – de gebruikte betalingswijze; – het mobiele telefoonnummer; – een kopie van de gedetailleerde factuur van de betalingsoperator; – de bankgegevens.

Artikel 11 – Overeenkomst tussen de Partijen De AVV vormen een contract dat de relaties tussen DGP en de Gebruiker regelt. Ze annuleren en vervangen alle voorgaande bepalingen en drukken alle rechten en verplichtingen uit van de Gebruiker en van DGP in het kader van deze overeenkomst. Het feit dat een van de partijen zich niet beroept op een tekortkoming door de andere partij aan een van de verplichtingen krachtens deze overeenkomst, kan in de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de betrokken verplichting. Indien een of meer bepalingen van de AVV als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard ter toepassing van een wet, een reglement of ten gevolge van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de andere bepalingen hun kracht en draagwijdte.

Artikel 12 – Geschillen Deze AVV zijn onderworpen aan het Franse recht.

In geval van geschillen (waarvoor uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd zijn) zal de Gebruiker zich bij voorrang richten tot DGP om een minnelijke oplossing te verkrijgen.

Bemiddeling bij consumentengeschillen: Overeenkomstig de bepalingen van de Consumentenwet betreffende “het bemiddelingsproces voor consumentengeschillen” heeft de Gebruiker het recht om kosteloos gebruik te maken van de door DGP aangeboden bemiddelingsdienst. De voorgestelde ombudsman « consumentenrecht » is MEDICYS. Na de nodige voorafgaande schriftelijke stappen ondernomen te hebben bij DGP kunnen Gebruikers zich voor onopgeloste consumentengeschillen wenden: – per e-mail: www.medicys.fr; – of per post: tot de bemiddelingsdienst van MEDICYS- Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice – 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Parijs – Frankrijk

In geval van betwisting betreffende de interpretatie, de uitvoering en/of de geldigheid van deze AVV en bij gebrek aan minnelijke regeling, zijn de wettelijke bevoegdheidsregels van toepassing.

ARTIKEL 10: LOOPTIJD

De looptijd van deze AVV is beperkt tot het gebruik van de Dienst door de Gebruiker.

Voor de door DGP aangeboden diensten (zoals een abonnement) wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gesteld dat de looptijd van de inschrijving op dergelijke diensten kan worden beperkt, afhankelijk van de mobiele telefoonoperators of internetproviders, tot een bedrag dat over een bepaalde periode wordt bereikt. In dit laatste geval wordt, zodra deze limiet bereikt is, de inschrijving van de Gebruiker op de Dienst automatisch onderbroken, behalve indien de Gebruiker uitdrukkelijk zijn intentie tot verlenging kenbaar maakt.

De Gebruiker behoudt te allen tijde de mogelijkheid om zijn inschrijving te onderbreken door de uitschrijvingsmodaliteiten van zijn internetprovider of zijn mobiele telefoonoperator te volgen.

DGP behoudt zich het recht voor om, zonder formaliteiten en van rechtswege, de aan de Gebruiker toegekende gebruiksovereenkomst van de Dienst op te zeggen zonder vergoeding en zonder recht op terugbetaling, in geval van schending van een van de bepalingen van deze AVV en met name van de verplichtingen ten laste van de Gebruikers.

ARTIKEL 11: KLACHTEN

Alle klachten die door Gebruikers aan DGP worden gericht, kunnen slechts betrekking hebben op de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum van ontvangst van deze klachten. Ze moeten schriftelijk worden opgesteld en verstuurd:

Ofwel per post naar het volgende adres: Service client – Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk (voor het versturen van de post is geen afstempeling nodig);

 • ofwel per e-mail naar: customer@fuzeforge.be

DGP hoeft geen rekening te houden met verzoeken die via andere kanalen aan DGP worden gericht.

Om ontvankelijk te zijn, moet elke aanvraag minstens de volgende elementen bevatten: – de volledige gegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres) van de Gebruiker; – de naam van de betrokken dienst; – het onderwerp van de aanvraag; – het telefoonnummer en/of het e-mailadres van de Gebruiker, zoals opgegeven bij de inschrijving; – de gebruikte betalingswijze; – het mobiele telefoonnummer; – een kopie van de gedetailleerde factuur van de betalingsoperator; – de bankgegevens.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze AVV zijn onderworpen aan het Franse recht.

In geval van geschillen (waarvoor uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd zijn) zal de Gebruiker zich bij voorrang richten tot DGP om een minnelijke oplossing te verkrijgen.

Bemiddeling bij consumentengeschillen: Overeenkomstig de bepalingen van de Consumentenwet betreffende “het bemiddelingsproces voor consumentengeschillen” heeft de Gebruiker het recht om kosteloos gebruik te maken van de door DGP aangeboden bemiddelingsdienst. De voorgestelde ombudsman « consumentenrecht » is MEDICYS. Na de nodige voorafgaande schriftelijke stappen ondernomen te hebben bij DGP kunnen Gebruikers zich voor onopgeloste consumentengeschillen wenden: – per e-mail: www.medicys.fr;

 • of per post: tot de bemiddelingsdienst van MEDICYS- Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice – 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Parijs – Frankrijk

In geval van betwisting betreffende de interpretatie, de uitvoering en/of de geldigheid van deze AVV en bij gebrek aan minnelijke regeling, zijn de wettelijke bevoegdheidsregels van toepassing.

ARTIKEL 13: ALGEMEEN

De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden geregeld door deze AVV.

CONTACT – WETTELIJKE VERMELDINGEN

Site uitgegeven door DGP Vereenvoudigde Aandelenvennootschap (S.A.S.) naar Frans recht met een kapitaal van 10.000 euro Ingeschreven in het Handels- en Ondernemingsregister van Aix-en-Provence onder nummer B 390 944 429, hoofdzetel te 350 rue Denis Papin CS 90554 13594 Aix-en-Provence Cedex 3 – Frankrijk Intracommunautair BTW-nummer: FR 91 390 944 429

Hoofdredacteur:

Guillaume BRICHE

Klantenservice E-mailadres: customer@fuzeforge.be Per telefoon: 042 779 990 (tarief lokale oproep) Per brief (zonder afstempeling): Service Client Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk

Hostbedrijf

Amazon Web Services EMEA SARL 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Telefoonnummer: 00352 2789 0057 http://aws.amazon.com http://aws.amazon.com