Archives de catégorie : NL_Smartmob_CGU_FuzeForge

NL_Smartmob_legal_FuzeForge

Contact – WETTELIJKE VERMELDINGEN

Site uitgegeven door DGP

Vereenvoudigde Aandelenvennootschap (S.A.S.) naar Frans recht met een kapitaal van 10.000 euro

Ingeschreven in het Handels- en Ondernemingsregister van Aix-en-Provence onder nummer B 390 944 429, hoofdzetel te 350 rue Denis Papin CS 90554 13594 Aix-en-Provence Cedex 3 – Frankrijk

Intracommunautair BTW-nummer: FR 91 390 944 429

Hoofdredacteur:

M. BRICHE

Klantenservice

E-mailadres: customer@fuzeforge.be

Per telefoon: 042 779 990? (tarief lokale oproep)

Per brief (zonder afstempeling):

Service Client Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk

Hostbedrijf


Amazon Web Services EMEA SARL

38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Telefoonnummer: 00352 2789 0057 http://aws.amazon.com

http://aws.amazon.com

NL_Smartmob_CGU_FuzeForge

1
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
25 Maart 2022
Inleiding
De Site wordt uitgegeven door DIGITAL GLOBAL PASS (hierna “DGP” genoemd) waarvan de
gegevens weergegeven worden in het “Info Uitgever en Klantendienst”.
De toegang tot de diensten die aangeboden worden op de website FUZEFORGE:
http://www.fuzeforge.be/ (hierna de “website” genoemd) veronderstelt de onvoorwaardelijke
aanvaarding van deze bepalingen (hierna “AV” genoemd).
Alle verbintenissen van DGP inzake de bescherming van persoonsgegevens, de rechten waarover u
beschikt ten aanzien daarvan en de voorwaarden waaronder uw persoonsgegevens worden
verzameld, verwerkt, bewaard en gearchiveerd, zijn beschikbaar op de website:
https://digitalgp.com/personal_data_dgp_nl
De AVV zijn opgesteld in het Frans en online beschikbaar via de website. DGP behoudt zich het
recht voor haar AVV te wijzigen.
ARTIKEL 0: DEFINITIES
AVV: duidt deze algemene verkoopvoorwaarden.
IP: duidt op een internetprovider.
DGP: duidt op de vennootschap DIGITAL GLOBAL PASS.
Abonnement: dit is de afsluiting van het week- of maandabonnement met een
minimumduur van een week of een maand (afhankelijk van de gekozen
formule) waarmee u gebruik kunt maken van de Dienst en onbeperkt
toegang hebt tot de content in het kader van het abonnement. Het
abonnement wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van
een week of een maand, naargelang het geval tot de opzegging ervan door
de Gebruiker volgens de in de AVV vermelde voorwaarden.
Dienstverlening: duidt op de dienst van door DGP aan de Gebruikers aangeboden content die
toegankelijk is in het kader van de inschrijving op een abonnement.
Site : dit is de website en/of promotiepagina’s (“landing page”) uitgegeven door
DGP waarop de content wordt voorgesteld.
Promotiedrager(s) : dit zijn de dragers waarop DGP haar dienst promoot. Dit kunnen o.a.
nieuwsbrieven, websites, webpagina’s, mobiele banners zijn.
Apparatuur: duidt op vaste en mobiele apparatuur.
Vaste apparatuur: omvat iedere vaste, bestaande of toekomstige apparatuur die verbonden is
met een radio-telecommunicatienetwerk, met inbegrip van voornamelijk
computers (met name van het type PC, MAC), verbonden compatibele Tv’s
die toegang verschaffen tot de Dienst.
Mobiele apparatuur: omvat iedere bestaande of toekomstige mobiele apparatuur, die verbonden
is met een radio-telecommunicatienetwerk, met inbegrip van voornamelijk
compatibele smartphones, verbonden tablets die toegang bieden tot de
Dienst.
2
Gebruiker(s) : de persoon of personen die heeft of hebben ingeschreven op de Dienst.
ARTIKEL 1: Doel
Deze AVV hebben tot doel de voorwaarden te regelen waaronder de Dienst wordt aangeboden aan
de Gebruikers, waarbij deze Dienst de Gebruikers in staat stelt content te streamen op vaste en
mobiele apparatuur. De door DGP aangeboden dienst is een dienst die toegankelijk is door het
afsluiten van een abonnement. De inschrijving op dit abonnement kan plaatsvinden via de website
http://www.fuzeforge.be/, de promotiepagina’s of via de Applicaties. Het abonnement wordt aan
de gebruiker gefactureerd via de betaaloplossingen van de mobiele operator of door afschrijving
van zijn of haar creditcard.
Het loutere gebruik van de Dienst veronderstelt de volstrekte aanvaarding van deze AV door de
Gebruiker.
ARTIKEL 2: VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE DIENST
2.1. De toegang tot en het gebruik van de Dienst zijn voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke
personen.
Indien de Gebruiker een minderjarige natuurlijke persoon is, verklaart en erkent hij de
voorafgaande toestemming van zijn ouders of van de houder(s) van de ouderlijke macht te hebben
verkregen om zich in te schrijven en de Dienst te gebruiken. De houder(s) van het ouderlijk gezag
heeft/hebben ermee ingestemd dat hij/zij garant staat/staan voor de naleving door de Gebruiker
van alle bepalingen van deze AVV. De houder(s) van het ouderlijk gezag wordt (worden) verzocht
toe te zien op het gebruik dat hun kinderen maken van de toegang tot de Dienst en er rekening
mee te houden dat de Dienst ontworpen is om een breed publiek te bereiken. Als wettelijke
vertegenwoordiger valt het onder de verantwoordelijkheid van de ouders om te bepalen welke
Dienst al dan niet geschikt is voor hun kind(eren) en om toe te zien op het gebruik daarvan.
Voor gebruik vanaf de werkplek moet de Gebruiker toestemming vragen aan zijn werkgever of zijn
hiërarchische manager.
2.2. Om toegang te krijgen tot de Dienst moet de Gebruiker met name:

 • houder zijn van een internetabonnement en eventueel een abonnement voor mobiele telefonie of
  Android- of IOS-mobiele apparatuur,
 • inschrijven op het abonnement op de website, een promotiepagina,
 • de gebruiksvoorwaarden van zijn apparatuur naleven zoals voorgerschreven door de fabrikant
  en de mobiele telefoonoperator;
 • controleren of het geheugen van zijn appartuur niet verzadigd is,
 • zich ervan vergewissen dat zijn apparatuur compatibel is met de gewenste content,
 • naar http://www.fuzeforge.be/ gaan om films te streamen op vaste apparatuur.
 • controleren of zijn mailbox geconfigureerd is om e-mails van DGP te ontvangen;
 • nauwkeurige informatie invoeren bij de inschrijving van een abonnement en met name
  zijn/haar:
  o e-mailadres,
  o de internetprovider,
  o mobiel telefoonnummer,
  o de mobiele telefoonoperator.
  Zodra het abonnement is afgesloten, ontvangt de gebruiker een e-mail ter bevestiging van de
  inschrijving op het abonnement met zijn inloggegevens waarmee hij toegang krijgt tot zijn account
  en de content van zijn keuze kan bekijken. De Gebruiker wordt naargelang het geval gefactureerd
  via de factuur van zijn internetprovider of mobiele telefoonoperator of door afschrijving van zijn
  bankrekening.
  De Dienst is toegankelijk voor Gebruikers die abonnee zijn van de mobiele telefoonoperatoren
  Proximus, Base, Orange.
  ARTIKEL 3: VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE DIENST
  3
  De Gebruiker moet de hierna vermelde verrichtingen uitvoeren om in te schrijven op de Dienst (het
  Abonnement) om de content van zijn keuze te kunnen bekijken in het kader van de Dienst op zijn
  apparatuur. De Gebruiker beschikt over verschillende betaalmogelijkheden: ofwel een betaling per
  mobiele operator, ofwel betaling door afschrijving van een creditcard. De Vennootschap zal de
  Gebruiker een van deze betaalwijzen voorstellen naargelang het klanttraject van de Gebruiker.
  ? In geval van betaling per mobiele operator
  De Gebruiker wordt verzocht zich in te schrijven op de Dienst door te betalen via de betaalwijze
  van de mobiele operator.
 • De Gebruiker selecteert content op de Site of een Promotiedrager van DGP.
 • Een internetvenster van de operator wordt geopend. De gebruiker kan de betaling bevestigen
  door op Bevestigen te klikken.
 • De Gebruiker ontvangt een bevestiging van zijn abonnement per sms door zijn mobiele
  telefoonoperator.
 • De Gebruiker ontvangt een e-mail of een sms ter bevestiging met zijn toegangscodes tot zijn
  account, waarmee hij inloggen en kan kiezen om content te bekijken op de mobiele
  apparatuur en webapparatuur van zijn keuze in het kader van de inschrijving op de Dienst.
 • De Gebruiker kan te allen tijde, via de Website of de mobiele applicaties, de lijst van de
  content en de vrijetijdscontent raadplegen die beschikbaar is in het kader van het afgesloten
  abonnement.
  ? In geval van afschrijving via een creditcard
  De Gebruiker kan zich inschrijven op de Dienst in het kader van een Abonnement door rechtstreeks
  op de Site te betalen door afschrijving via zijn creditcard.
  In het geval dat de Gebruiker wordt uitgenodigd om in te schrijven op de Dienst door te
  betalen door afschrijving via een creditcard, gebeurt deze betaalwijze in verschillende
  stappen:
  o De Gebruiker selecteert een content op de Site, waarna een pagina met een
  Creditcardformulier wordt getoond;
  o De Gebruiker vult daarop zijn e-mailadres in om de links te ontvangen waarmee hij
  de content kan bekijken zodra zijn week-, maand-, kwartaal- of jaarabonnement is
  afgesloten en wordt verzocht zijn bankgegevens in te voeren, te weten de naam
  van de houder van de creditcard, het nummer van de creditcard, de vervaldatum
  en de drie laatste cijfers van het nummer dat op de achterkant van zijn creditcard
  wordt vermeld; diezelfde pagina vermeldt het overzicht van de inschrijving op de
  Dienst;
  o De gebruiker bevestigt vervolgens zijn betaling per creditcard.
  o De Gebruiker ontvangt een bevestigingsmail die zijn toegangscodes bevat tot zijn
  account en waarmee hij de content kan bekijken die hij heeft geselecteerd in het
  kader van de inschrijving op de Dienst.
  o De Gebruiker kan te allen tijde, via de Website of de Applicaties, de lijst van de
  content en de vrijetijdscontent raadplegen die beschikbaar is in het kader van het
  afgesloten abonnement.
  ARTIKEL 4: VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING VAN DE CONTENT EN DE
  VRIJETIJDSCONTENT
  ? Looptijd van het abonnement
  Een abonnement wordt afgesloten voor wekelijkse of maandelijkse periodes en is stilzwijgend
  verlengbaar per daarop volgende periode van één week of één maand (volgens de aanvankelijke
  duur van het gekozen abonnement) tot opzegging door de Gebruiker onder de voorwaarden zoals
  vermeld in artikel 5.5 van onderhavig document.
  ? Raadpleging van de content en vrijetijdscontent in het kader van het
  abonnement
  4
  Na inschrijving op de Dienst krijgt de Gebruiker toegang tot zijn account waar hij de content van
  zijn keuze kan selecteren om deze via streaming te bekijken op alle dragers.
  De Gebruiker kan uit de aangeboden content zoveel content bekijken als hij wenst.
  ? Geldigheidsduur van de toegang tot de raadpleging van de lijst van de content
  De gebruiker kan de selectie van de content raadplegen en de content bekijken op alle dragers
  tijdens de geldigheidsduur van zijn abonnement via zijn account.
  ? Account
  Zodra zijn inschrijving bevestigd is, ontvangt de Gebruiker ongeacht de gekozen facturatiewijze
  een e-mail van DGP met zijn inloggegevens om toegang te krijgen tot zijn gebruikersaccount in de
  ledenzone van van de Site. Zijn gebruikersnaam is het e-mailadres zoals opgegeven tijdens de
  inschrijving op zijn abonnement. Hij wordt verzocht zich naar zijn account te begeven om het door
  DGP toegekende wachtwoord te wijzigen.
  Zodra de Gebruiker is ingeschreven, heeft hij toegang tot zijn account op de Site of op de
  Applicatie.
  ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALING
  5.1. De tarieven die van toepassing zijn op de Dienst
  De tarieven die van toepassing zijn op de Dienst worden vermeld op de presentatieschermen van
  de Dienst en/of op de Promotiedragers. Deze tarieven zijn uitgedrukt in euro (€) en inclusief alle
  belastingen (incl. btw).
  Elke wijziging van het wettelijke btw-tarief wordt automatisch doorberekend in de prijs van de
  Dienst op de ingangsdatum van de wijziging.
  Het toepasselijke tarief kan verschillen naargelang de betalingswijze van de Dienst. Het vermelde
  tarief omvat niet de eventuele meerprijs voor de internetverbinding die door de mobiele
  telefoonoperator wordt gefactureerd.
  De financiële voorwaarden die van toepassing zijn op het Abonnement worden beheerst door de
  algemene voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van de inschrijving op het Abonnement.
  5.2. De betaalmiddelen
  De betaling van de door de Gebruiker gekozen Dienst vindt plaats door inhouding op de factuur van
  de mobiele telefoonoperator van de Gebruiker of door afschrijving van de bankrekening van de
  creditcard in geval van betaling per creditcard.
  5.3. Herroepingstermijn
  Overeenkomstig artikel L.221-18 van de consumentenwet delen wij de Gebruiker mee dat hij over
  een termijn van veertien (14) kalenderdagen beschikt vanaf de aanvaarding en de inschrijving op
  de Dienst om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of boetes, met
  uitzondering van de eventuele retourkosten.
  De termijn van veertien (14) dagen loopt vanaf de dag van de afsluiting van de overeenkomst.
  Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker ons zijn beslissing meedelen door
  middel van een ondubbelzinnige verklaring die zo spoedig mogelijk aan ons gericht moet worden
  per:
  • e-mail: customer@fuzeforge.be;
  Of per
  5
  • brief te versturen naar het volgende adres (geen afstempeling nodig):
  Service Client Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk
  Door gebruik te maken van het « Intrekkingsformulier » in de bijlage 1 of hier verkrijgbaar.
  Er wordt slechts overgegaan tot één terugbetaling per Gebruiker. DGP behoudt zich het recht voor
  om zo nodig aanvullende informatie op te vragen.
  Er wordt hem per e-mail een ontvangstbevestiging gestuurd wanneer we kennis nemen van zijn
  verzoek tot herroeping.
  In geval van herroeping door de Gebruiker van deze overeenkomst, zullen wij alle van hem
  ontvangen betalingen terugbetalen uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de Vennootschap
  op de hoogte wordt gebracht van zijn beslissing tot herroeping van deze overeenkomst.
  5.4. Opzegging van het abonnement
  De Gebruiker die zijn abonnement wenst op te zeggen, wordt verzocht de bepalingen hierover te
  raadplegen via de rubriek “Opzeggen” of “Tariefvoorwaarden” op de homepage van de site.
  Artikel 6 – VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER
  De Gebruiker verbindt zich ertoe om bij de inschrijvingsprocedure volledige en waarheidsgetrouwe
  gegevens op te geven.
  De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat in geval van keuze foute of ontbrekende
  inlichtingen of niet-naleving van de inschrijvingsprocedure, de prijs van de Dienst hem zal worden
  aangerekend, zelfs indien het e-mailadres van de Gebruiker niet naar behoren werd ingevuld of
  onjuist is of indien de apparatuur van de Gebruiker de gekozen content niet kan lezen.
  De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van zijn mobiele telefoonlijn
  waarvan hij de houder is en voor zijn toegang tot het internet. Bijgevolg wordt elke inschrijving op
  de Dienst die wordt uitgevoerd via zijn mobiele telefoonlijn en/of zijn mobiele internettoegang
  geacht uitsluitend te zijn gedaan door de Gebruiker.
  De Gebruiker mag zich uitsluitend voor persoonlijk gebruik inschrijven op de Dienst en de content
  streamen op Android- en IOS-applicaties en Vaste apparatuur. Het is de Gebruiker met name
  verboden de Dienst te gebruiken voor professionele, commerciële of promotionele doeleinden.
  Het is de Gebruiker eveneens verboden om:
 • reproducties van de content of vrijetijdscontent over te dragen, aan te bieden, ter beschikking
  te stellen, te verhuren, op welke wijze ook;
 • al dan niet online afbeeldingen, geluidsbestanden, bestanden, grafieken, animaties of andere
  elementen van de content of vrijetijdscontent te publiceren of te verspreiden,
 • de Dienst te gebruiken op een wijze die direct of indirect inbreuk kan maken op de intellectuele
  eigendomsrechten van DGP of derden, die met name de eer, de persoonlijke of familiale
  intimiteit, het imago van derden of de moraliteit kan schenden,
 • door permanente of tijdelijke overdracht alle of een kwantitatief of kwalitatief substantieel deel
  van de content of vrijetijdscontent of van de basis waaruit de Dienst is samengesteld, op een
  andere drager uit te lichten, met welke middelen en in welke vorm dan ook, alsmede het
  hergebruik door mededeling aan het publiek van het geheel of een kwantitatief of kwalitatief
  substantieel deel van de content of vrijetijdscontent, ongeacht in welke vorm,
 • te pogen een van deze handelingen uit te voeren.
  ARTIKEL 7: INTELLECTUELE EIGENDOM
  De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht en erkent uitdrukkelijk dat alle content of
  vrijetijdscontent, grafische documenten of software die wordt aangeboden in het kader van de
  Dienst, en meer in het algemeen de gehele Dienst, beschermd zijn door de wetten betreffende de
  intellectuele eigendom en eigendom zijn van DGP, haar rechthebbenden of derde houders van de
  6
  auteursrechten. Alle rechten van auteurs, componisten en uitgevers van content of
  vrijetijdscontent die worden verspreid en gereproduceerd op de websites van DGP en/of haar
  promotiepagina’s zijn voorbehouden.
  Elk ander gebruik van deze werken dan voor privégebruik van de content of vrijetijdscontent
  overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst is verboden.
  De toestemming om de aan de Gebruiker toegekende content te bekijken als tegenprestatie voor
  zijn betaling verleent hem geen enkele titel of eigendomsrecht, die voorbehouden blijven aan de
  auteurs en rechthebbenden. Deze toestemming wordt niet-exclusief en niet-overdraagbaar
  verleend. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het de Gebruiker niet
  toegestaan om afgeleide producten te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, te extraheren, te
  wijzigen of te creëren van enige content of Vrijetijdscontent of van een onderdeel van de Dienst.
  De al dan niet figuratieve merken (hierna samen “de merken” genoemd) die op deze Site of in elke
  nieuwsbrief worden weergegeven, zijn al dan niet geregistreerde merken die toebehoren aan DGP
  en aan derden. De vermelding van de merken op deze Site vormt op geen enkele wijze impliciet of
  expliciet een concessie van gebruiksrechten, een licenties of enige toestemming met betrekking tot
  die merken zonder schriftelijke toestemming van DGP of de betrokken derde. Elk ander gebruik,
  dat door de houders niet uitdrukkelijk is toegestaan, van de op de Site en in de content daarvan
  vermelde merken dan het gebruik dat krachtens deze overeenkomst wordt toegestaan, is strikt
  verboden. DGP waarschuwt voor mogelijke rechtsvorderingen die door haar ingesteld kunnen
  worden om de handhaving van haar intellectuele eigendomsrechten te waarborgen, ook op
  strafrechtelijk gebied.
  ARTIKEL 8: VERANTWOORDELIJKHEID VAN DGP
  Aangezien de door DGP aangeboden dienst gebaseerd is op het gebruik van complexe
  technologieën, kan geen enkele resultaatsverbintenis door DGP worden aangegaan of tegen haar
  worden weerhouden in het kader van de levering van de Dienst, aangezien de verbintenissen van
  DGP uitsluitend worden aangegaan in het kader van een inspanningsverplichting.
  DGP zal zijn uiterste best doen om de Dienst permanent toegankelijk te maken, behalve in gevallen
  van overmacht, gebeurtenissen buiten haar controle en onderhoudswerkzaamheden die
  noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Dienst.
  Onverminderd het voorgaande erkent de Gebruiker dat de Dienst hem « in de huidige staat » wordt
  verstrekt door DGP en zonder enige impliciete of expliciete garantie, met name wat de volledige
  tevredenheid van de Gebruiker betreft.
  De Gebruiker erkent met name dat hij de aansprakelijkheid van DGP niet kan inroepen indien hij
  van oordeel is dat de Dienst en/of de content daarvan niet aan zijn verwachtingen voldoet.
  Niettegenstaande elke vrijstelling van aansprakelijkheid die elders in deze AVV wordt vermeld, kan
  de aansprakelijkheid van DGP met name niet aansprakelijk gesteld worden voor de volgende
  gevallen:
 • toegangsmoeilijkheden tot de Dienst wegens volledige of gedeeltelijke niet-naleving van
  een verplichting van de Gebruiker, het gebruik door de Gebruiker van apparatuur die niet
  aangepast is aan de kenmerken van de Dienst of de aangeboden content, een defect en/of
  verzadiging van de telecommunicatienetwerken of door toedoen van derden, en met name
  van de telefoonoperatoren,
 • besmetting door virussen of elk ander risicovol element van de content, de dienst en de
  apparatuur van de gebruiker, of een andere kwaadwillige indringing van derden ondanks de
  redelijke veiligheidsmaatregelen die door DGP worden toegepast;
 • verkeerd gebruik van de Dienst door de Gebruiker,
 • schade die de apparatuur van de Gebruiker zouden kunnen lijden, die onder diens volledige
  verantwoordelijkheid valt,
 • inbreuk van een Gebruiker op de rechten van derden, met inbegrip van inbreuken op de
  intellectuele eigendomsrechten en het copyright.
  In het bijzonder kan DGP niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onderbrekingen van de
  Diensten die te wijten zijn aan oorzaken die niet rechtstreeks op haar van toepassing zijn en/of die
  aan haar controle ontsnappen, bijvoorbeeld wegens een storing van het telefoonnetwerk.
  In het kader van de levering van de Dienst moet DGP gebruik maken van de diensten en
  distributienetten van derde ondernemingen, waarover zij geen controle heeft.
  Digital Global Pass kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor onder meer mogelijke
  vertragingen in de verspreiding van de door de Gebruiker bestelde content, permanente of
  tijdelijke onderbrekingen van de verzending van de gegevens naar de apparatuur van de
  Gebruiker, noch voor enige andere dienstverlening die door een derde wordt verzekerd.
  7
  De Dienst kan door DGP worden geschorst voor onderhoudsdoeleinden voor periodes die doorgaans
  niet meer dan 48 uur bedragen, zonder dat de Gebruiker enige compensatie kan eisen.
  DGP kan te allen tijde de levering van de Dienst geheel of gedeeltelijk stopzetten.
  Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van DGP mocht worden
  weerhouden, deze in ieder geval beperkt blijft tot de vergoeding van uitsluitend de directe schade,
  met uitsluiting van om het even welke indirecte schade (zoals met name verdwijning, verlies,
  beschadiging van gegevens en/of schade aan de apparatuur van de Gebruiker).
  De Site kan afbeeldingen en links bevatten naar websites die beheerd worden door derden (“sites
  van derden”). Digital Global Pass oefent geen enkele controle uit op de sites van derden en
  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de content daarvan, noch met name
  met betrekking tot de content van de links die worden aangeboden op de sites van derden, of tot
  de wijzigingen of updates die worden aangebracht op sites van derden. Digital Global Pass is niet
  aansprakelijk voor de verspreiding op de website, noch voor enige andere vorm van verzending
  vanuit sites van derden, noch voor de slechte werking van sites van derden. Deze links worden
  door Digital Global Pass enkel aangeboden voor gemaksdoeleinden en de toevoeging van enige link
  betekent niet dat Digital Global Pass de content van deze websites goedkeurt, noch dat er enige
  vorm van samenwerking bestaat tussen Digital Global Pass en de exploitanten van deze sites. De
  Gebruikers dienen ieder privacybeleid dat op de websites van derden wordt weergegeven, evenals
  de gebruiksvoorwaarden daarvan te raadplegen en na te leven.
  Digital Global Pass streeft ernaar om de bestelde producten zo snel mogelijk te leveren. Aangezien
  Digital Global Pass echter gebruik moet maken van de diensten en distributienetten van derde
  ondernemingen, waarop het geen enkele invloed heeft wat betreft de beschikbaarheid, kan Digital
  Global Pass niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke vertragingen in de overdracht van de
  door de Gebruiker bestelde producten via de inschrijving op een abonnement, noch voor een
  tijdelijke of permanente onderbreking van de overdracht van de gegevens naar de mobiele of vaste
  apparatuur van de Gebruiker indien dit niet het gevolg is van Digital Global Pass. DGP behoudt zich
  het recht voor de toegang tot de Diensten tijdelijk op te schorten voor onderhouds- en
  herstellingswerken aan de Site.
  Het gebruik van de bij Digital Global Pass beschikbare producten vereist het gebruik van bepaalde
  technische systemen zoals mobiele of vaste apparatuur, computers, computerprogramma’s,
  transmissiemiddelen, telecommunicatiediensten en andere diensten van derde ondernemingen, die
  bijkomende kosten kunnen meebrengen. Deze kosten zijn ten laste van de Gebruiker. Digital
  Global Pass levert geen van deze technische systemen en is in geen geval verantwoordelijk voor
  deze systemen.
  ARTIKEL 9: COOKIES
  De Gebruiker wordt verzocht om het cookiebeleid te raadplegen dat toegankelijk is op de website
  of door hier te klikken.
  ARTIKEL 10: LOOPTIJD
  De looptijd van deze AVV is beperkt tot het gebruik van de Dienst door de Gebruiker.
  Voor de door DGP aangeboden diensten (zoals een abonnement) wordt de Gebruiker ervan op de
  hoogte gesteld dat de looptijd van de inschrijving op dergelijke diensten kan worden beperkt,
  afhankelijk van de mobiele telefoonoperators of internetproviders, tot een bedrag dat over een
  bepaalde periode wordt bereikt. In dit laatste geval wordt, zodra deze limiet bereikt is, de
  inschrijving van de Gebruiker op de Dienst automatisch onderbroken, behalve indien de Gebruiker
  uitdrukkelijk zijn intentie tot verlenging kenbaar maakt.
  De Gebruiker behoudt te allen tijde de mogelijkheid om zijn inschrijving te onderbreken door de
  uitschrijvingsmodaliteiten van zijn internetprovider of zijn mobiele telefoonoperator te volgen.
  DGP behoudt zich het recht voor om, zonder formaliteiten en van rechtswege, de aan de Gebruiker
  toegekende gebruiksovereenkomst van de Dienst op te zeggen zonder vergoeding en zonder recht
  op terugbetaling, in geval van schending van een van de bepalingen van deze AVV en met name
  van de verplichtingen ten laste van de Gebruikers.
  8
  ARTIKEL 11: KLACHTEN
  Alle klachten die door Gebruikers aan DGP worden gericht, kunnen slechts betrekking hebben op
  de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum van ontvangst van deze klachten. Ze moeten
  schriftelijk worden opgesteld en verstuurd:
  Ofwel per post naar het volgende adres:
  Service client – Libre Réponse 94119 – 13629 Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk (voor het
  versturen van de post is geen afstempeling nodig);
 • ofwel per e-mail naar: customer@fuzeforge.be
  DGP hoeft geen rekening te houden met verzoeken die via andere kanalen aan DGP worden
  gericht.
  Om ontvankelijk te zijn, moet elke aanvraag minstens de volgende elementen bevatten:
 • de volledige gegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres) van de Gebruiker;
 • de naam van de betrokken dienst;
 • het onderwerp van de aanvraag;
 • het telefoonnummer en/of het e-mailadres van de Gebruiker, zoals opgegeven bij de inschrijving;
 • de gebruikte betalingswijze;
 • het mobiele telefoonnummer;
 • een kopie van de gedetailleerde factuur van de betalingsoperator;
 • de bankgegevens.
  ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
  Deze AVV zijn onderworpen aan het Franse recht.
  In geval van geschillen (waarvoor uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd zijn) zal de Gebruiker
  zich bij voorrang richten tot DGP om een minnelijke oplossing te verkrijgen.
  Bemiddeling bij consumentengeschillen:
  Overeenkomstig de bepalingen van de consumentenwet betreffende “het bemiddelingsproces voor
  consumentengeschillen” heeft de Gebruiker het recht om kosteloos gebruik te maken van de door
  DGP aangeboden bemiddelingsdienst. De voorgestelde ombudsman in « consumentenrecht » is SAS
  MEDIATION SOLUTION.
  Na de nodige voorafgaande schriftelijke stappen ondernomen te hebben bij DGP kunnen Gebruikers
  zich voor onopgeloste consumentengeschillen wenden tot:
 • de website: https://www.sasmediationsolution-conso.fr
 • per e-mail: contact@sasmediationsolution-conso.fr
 • of per post: MEDIATION SOLUTION – 222, chemin de la bergerie, 01800 SAINT JEAN DE NIOST,
  Frankrijk.
  In geval van betwisting betreffende de interpretatie, de uitvoering en/of de geldigheid van deze AV
  en bij gebrek aan minnelijke regeling, zijn de wettelijke bevoegdheidsregels van toepassing.
  ARTIKEL 13: ALGEMEEN
  De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden geregeld door deze AVV.
  9
  Bijlage I: Herroepingsformulier
  (Dit formulier a.u.b. uitsluitend invullen en terugsturen als u de overeenkomst wenst te
  herroepen)
  — Ter attentie van de firma Service Client DGP Libre Réponse 94119 – 13629 Aix-enProvence :
  — Ik/Wij () stel/stellen () u bij deze in kennis van mijn/onze herroeping van de
  koopovereenkomst van het onderstaande product ()/van de onderstaande dienstverlening ()
  — Besteld op ()/ontvangen op ()
  — naam van de betreffende dienst
  — Naam en voornaam van de Gebruiker
  — Postadres en e-mailadres van de Gebruiker
  — telefoonnummer en/of e-mailadres van de Gebruiker, zoals opgegeven bij de inschrijving
  — gebruikte betalingswijze
  — in geval van facturatie via mobiele telefoonrekening, het mobiele telefoonnummer
  vermelden
  — een overzicht van de bankgegevens.
  — Handtekening van de Gebruiker (uitsluitend in geval van kennisgeving van dit formulier
  op papier, te versturen naar het volgende adres): Service Client Libre Réponse 94119 – 13629
  Aix en Provence cedex 1 – Frankrijk (geen afstempeling nodig)
  — Datum
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.