Archives pour la catégorie PL_FILMSMAX_Smartmob

PL_ML_INFOS_Smartmob_FILMSMAX

Warunki cenowe i polityka prywatności:

Aktywacja dostępu do Serwisu może zostać dokonana przez płatność uruchamianą na telefonie. Płatność dodawana jest do rachunku telefonicznego operatora komórkowego: Orange, Play, T-mobile i Plus. Prywatność użytkowników serwisów Digital Global Pass SAS ma najwyższe znaczenie. Szczególnie dbamy o ochronę danych osobowych naszych użytkowników. Wykorzystujemy odpowiednie środki technologiczne uniemożliwiające ingerencję osobom nieupoważnionym w dane osobowe użytkowników. W trakcie korzystania z serwisu, zbieramy dane dotyczące m.in.: adresów IP użytkowników, numerów MSISDN na podstawie logów serwera, które następnie są wykorzystywane dla prawidłowej i optymalnej realizacji usługi. Administratorem danych osobowych jest Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja. Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Rezygnacja z serwisu:

W celu rezygnacji korzystania z Serwisu, należy wysyłać wiadomość SMS o podanej poniżej treści na wskazany poniżej numer dostępowy. Koszt dezaktywacji Serwisu jest bezpłatny. Nazwa Serwisu: FILMSMAX  Numer dezaktywujący: 80460  Komenda dezaktywująca: STOP FILMSMAX

 

PL_REGULAMIN_Smartmob_FILMSMAX

Regulamin świadczenia usługi Filmsmax oraz serwisów subskrypcyjnych

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług, przeznaczonych na telefony komórkowe lub komputery, prezentowanych przez DIGITAL GLOBAL PASS, 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Touril – 13100 Aix-en-Provence, RCS : 390 944 429 (zwaną dalej „DGP”). Adres do korespondencji: 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Touril – 13100 Aix-en-Provence, adres e-mail: bok@digitalglobalpass.com
 3. Z określonych w niniejszym Regulaminie Serwisów mogą korzystać Użytkownicy telefonów komórkowych bądź innych urządzeń o odpowiednich funkcjonalnościach. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego lub innych urządzeń, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Serwisu. Z Serwisu mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych w sieciach: Orange Polska S.A. (ORANGE), sieci T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), sieci P4 Sp z o.o. (PLAY), oraz Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS).
 4. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi oraz z Serwisu w granicach obowiązującego w Polsce prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. DGP nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się DGP, a więc na stronie internetowej m.filmsmax.pl. Regulamin dostępny jest także w siedzibie DGP.
 6. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Usługi oraz Serwisu.
 7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisu oraz Usług:

1) telefon komórkowy lub inne urządzenie wyposażone w funkcjonalności umożliwiające korzystanie z Serwisu,

2) połączenie z siecią Internet,

3) komputer lub inne urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np.: Internet Explorer 6 i wyższa, Firefox 4 i wyższa, Opera 10 i wyższa, Safari 3 i wyższa, Google Chrome).

 1. Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Usługi i Serwisu dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Treści udostępniane Użytkownikowi, zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe, programy komputerowe i gry. Także sam układ i wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).
 3. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w celach i zakresie określonym w par. IV pkt. 4 niniejszego Regulaminu. W szczególności treści nie mogą być kopiowane, zwielokrotnianie, modyfikowanie, przerabianie, opracowywanie, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób.
 4. Ilekroć w Regulaminie użyte są wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:

SMS/wiadomość SMS (Short Message Service) – jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z nie więcej niż 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę oraz umożliwiająca identyfikację numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.

Multimedia – oznacza różnego rodzaju cyfrowe produkty, w tym: gry filmy, virale, PC, gry online, programy i aplikacje oferowane w Usłudze, do których dostęp Użytkownik uzyskuje w ramach Serwisu.  Multimedia zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i programy komputerowe.

Usługa/ Usługa Filmsmax– oznacza usługę, świadczoną drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych (w tym również telefonów komórkowych), na indywidualne żądanie. Usługa to serwis Filmsmax, z odpłatnym dostępem subskrypcyjnym (w ramach danego Serwisu) do oferowanych w nim Multimediów.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

Serwisy/ Serwis – serwis o charakterze subskrypcyjnym w ramach którego, do momentu jego dezaktywacji przez Użytkownika, Użytkownik uzyskuje odpłatny dostęp do Multimediów oferowanych w Usłudze.

Operator telekomunikacyjny/ Operator – oznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego  w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego użytkowników oraz abonentów dostępne są Usługi.

 1. Zasady korzystania
 2. Opis Usługi oraz Serwisu dostępny jest na stronie internetowej m.filmsmax.pl lub w reklamach i materiałach promocyjnych.
 3. Aktywacja możliwa jest w następujący sposób:  a)  Użytkownik powinien wpisać na stronie, swój numer telefonu. Po wpisaniu numeru telefonu Użytkownik otrzyma od Operatora na numer telefonu, który wpisał na stronie wiadomość SMS z unikalnym kodem PIN, który następnie powinien wpisać również na przedmiotowej stronie i go zatwierdzić albo b) Użytkownik powinien kliknąć na stronie internetowej, odpowiednio opisany buton (przycisk), potwierdzając tym samym chęć zamówienia Serwisu.  B) Użytkownik klikając w przycisk aktywacyjny, zapoznaje się z regulaminem Serwisu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Kliknięcie w buton jest jednoznaczne z zapisem do Serwisu.
 4. Po aktywacji Serwisu Użytkownik otrzyma wiadomość SMS zawierającą m.in.: potwierdzenie aktywacji Serwisu, informację dot. kosztu i częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości SMS MT,  linku do Regulaminu,  informację o sposobie bezpłatnej dezaktywacji Serwisu.
 5. Użytkownik który dokonał aktywacji Serwisu, otrzyma dane: login oraz hasło niezbędne do dokończenia rejestracji w Usłudze na stronie m.filmsmax.pl
 6. Dezaktywacji danego Serwisu (rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) można dokonać w każdym czasie, wysyłając wiadomość SMS o podanej poniżej treści na wskazany poniżej numer dostępowy. Dezaktywacja Serwisu jest bezpłatna.
Nazwa Serwisu Numer dezaktywujący Komenda dezaktywująca
FILMSMAX 80460 STOP FILMSMAX

 

Wiadomość dezaktywującą dany Serwis należy w każdym przypadku wysłać z numeru telefonu komórkowego, dla którego dany Serwis został zamówiony.

 1. Od momentu aktywacji Serwisu, dostęp będzie przedłużany raz w tygodniu wg. poniższej stawki:
Nazwa Serwisu Opłata Częstotliwość przedłużania dostępu Liczba otrzymywanych kredytów
FILMSMAX 12,19 zł netto / 14,99 zł brutto 1 raz/tydzień

 

 1. Każdy Użytkownik Serwisu po dokończeniu rejestracji, o której mowa w ust. 4 powyżej ma dostęp do Usługi.8. Multimedia do których dostęp Użytkownik uzyskuje w ramach Serwisu FILMSMAXsą dostępne na stronie m.filmsmax.pl.
 2. Za pobranie Multimediów, Użytkownikowi zostanie odjęta podana przy wybranych przez Użytkownika Multimediach liczba kredytów z posiadanej przez niego puli kredytów.
 3. DGP w ramach promocji może przyznać Użytkownikom prawo do pobrania określonych Multimediów lub określonej liczby Multimediów bez odejmowania kredytów.
 4. Użytkownik może sprawdzić stan posiadanych kredytów na stronie internetowej m.filmsmax.pl po zalogowaniu na swoje konto.
 5. Kredyty nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani jakikolwiek inny.

 

III. Opłaty za Serwis

 1. Użytkownik obciążany jest opłatą w wysokości której wysokość zależy od zamówionego Serwisu zgodnie z tabelą z par. II ust. 5 Regulaminu. Dostęp jest automatycznie przedłużany z częstotliwością, która  zależy od zamówionego Serwisu zgodnie z tabelą z par. II ust. 5.2. Opłaty pobierane są przez Operatorów.
 2. Opłata nie obejmuje opłat związanych z uzyskaniem przez Użytkownika dostępu do sieci Internet ani ewentualnych opłat związanych z transmisją danych.
 3. Pozostałe zasady dotyczące korzystania z Serwisu oraz Usług
 4. Realizacja aktywacji danego Serwisu i możliwość skorzystania przez Użytkownika z Usługi jest uzależniona od należytego wypełnienia przez Użytkownika wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz szczegółowego opisu korzystania z Serwisu oraz jego cennika. Niezależnie od wymogów określonych w innych postanowieniach Regulaminu w celu pobrania Multimediów, Użytkownik powinien:
 5. zapewnić, by aparat telefoniczny lub komputer, na którym Multimedia mają być odebrane, ściągnięte czy odtwarzane przez Użytkownika, były prawidłowo skonfigurowane (w szczególności w zakresie transmisji danych lub innych elementów warunkujących skorzystanie z Usługi);
 6. upewnić się przed pobraniem Multimediów, co do kompatybilności Multimediów z modelem telefonu lub oprogramowaniem komputera, na który wybrane Multimedia mają zostać odebrane, ściągnięte czy odtwarzane;
 7. zapewnić, by telefon lub komputer Użytkownika posiadał wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania, zainstalowania, odtwarzania wybranych przez Użytkownika Multimediów.
 8. Informacje dotyczące funkcjonalności oraz interoperacyjności Multimediów, w tym kompatybilność z modelem telefonu lub oprogramowaniem komputera, na który Multimedia mają zostać odebrane, ściągnięte czy odtwarzane, a także ewentualne techniczne środki ich ochrony dostępne są  na stronie m.filmsmax.pl przy wybranych przez Użytkownika Multimediach.
 9. Użytkownik powinien chronić hasło i dostęp do swojego telefonu komórkowego/komputera lub konta umożliwiającego korzystanie z Usług przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.
 10. Użytkownik uzyskujący Multimedia w ramach Usług ma prawo do korzystania z nich w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie pobrania Multimediów  udostępnianych jako pliki i jego zapisu w pamięci telefonu, komputera czy innego  przeznaczonego urządzenia. Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Multimediów wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczona jest dana Usługa). W szczególności powyższe oznacza, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Multimediów w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim.
 11. Postępowanie reklamacyjne
 12. Reklamacje dotyczące opłat za Serwis mogą być składane bezpośrednio do Operatora właściwego dla osoby składającej reklamację i w trybie określonym przez tego Operatora. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność DGP wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma prawo składać DGP reklamacje dotyczące Usługi i Serwisu, w szczególności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi lub wykrytymi wadami.
 13. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja Użytkownika może zostać przesłana do DGP w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: bok@digitalglobalpass.com lub zostać wysłana w formie pisemnej na adres podany w par. 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu z dopiskiem « Serwis <nazwa Serwisu>” lub „Filmsmax » lub „<nazwa Serwisu>””. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, by reklamacja zawierała:
 14. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu, w tym adres email i numer telefonu;
 15. rodzaj Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
 16. zarzuty Użytkownika,
 17. okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji ,
 18. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.
 19. Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.
 20. DGP zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. DGP może przesłać odpowiedź w formie wiadomości email na adres Użytkownika, jeżeli został on podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 21. Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powstrzymał się od składania kolejnych zamówień tego samego Serwisu, którego dotyczy reklamacja.
 22. Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie. Użytkownik posiada także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń min.: możliwość złożenia wniosku o rozstrzygniecie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej (WIIH) czy z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, jednakże wyrażenie przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia (zamówienie odpłatnego dostępu) przed upływem terminu do odstąpienia a także potwierdzenie, iż Użytkownik jest świadomy utraty tegoż prawa wiązać się będzie z utratą prawa do odstąpienia w chwili aktywacji Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest DIGITAL GLOBAL PASS, 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Touril – 13100 Aix-en-Provence. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłączenie w zakresie oraz celu niezbędnym do realizacji Usługi i Serwisu (w tym do rozpatrzenia reklamacji). Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, ich poprawienia a także żądania ich usunięcia. Jeżeli Użytkownik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej: bok@digitalglobalpass.com umieszczając w treści żądanie wraz z numerem telefonu, z którego Użytkownik zamawiał Serwis. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.