Archives de catégorie : TR_CLICNSCORES

TR_CGV_CLICNSCORES

Hüküm & Ko?ullar

 

Clicnscores mobil internet üzerinden eri?ilen bir spor servisidir. Bu hizmetin kullan?c?lar? www.clicnscores-tr.com adresindeki Clicnscores portal?nda canl? spor kar??la?malar?n? izleme hakk?na sahiptir. Clicnscores oyun servisi clicnscores-tr.com adresinde yer alacakt?r.

www.clicnscores-tr.com adl? web sitesi (site) sayfalar?na ula?makla ve site hizmetlerini kullanmakla, bu sitenin bir kullan?c?s? olarak siz, a?a??daki site kullan?m hüküm ve ?artlar?n? kabul etmektesiniz. Bu site hükümlerini kabul etmiyorsan?z, lütfen bu siteyi kullanmaya art?k devam etmeyiniz. www.clicnscores-tr.com web sitesi hüküm ve ?artlar?n? internet üzerinden kabul etmek ile, Digital Virgo Entertainment ile aran?zda ç?kabilecek her türlü ihtilafta bu internet i?leminin geçerli bir delil olarak tan?naca??n? kabul etmektesiniz.

Digital Virgo Entertainment i? bu site hüküm ve ?artlar?n?, üyelik ?artlar?n?, gizlilik politikas? ve/veya bu sitede yay?nlanan di?er ?artlar?, kurallar?, sözle?meleri de?i?tirme hakk?n? sakl? tutmaktad?r. ??bu site hükümlerini, genel site ?artlar?n?, üyelik ?artlar?n?, gizlilik politikas? ve/veya bu sitede yay?nlanan di?er ?artlar?, kurallar? veya sözle?meleri düzenli olarak incelemek sizin sorumlulu?unuzdad?r. Herhangi bir de?i?iklikten sonra bu sitenin kullan?m?na devam edilmesi ve sitenin sundu?u herhangi bir hizmete ili?kin olarak i?lem yap?lmas?, söz konusu de?i?ikli?i kabul etti?iniz anlam?na gelir.

 

Servis Bilgisi

Üyelik:

Kullan?c?n?n servis kullan?m?na ili?kin veri ücretleri, operatörün tarifesinde ücretlendirilecektir. Aboneli?in ba??nda tüm Türk Telekom kullan?c?lar? ve tamamen ?arj edilmi? Turkcell ve Vodafone kullan?c?lar?, iptal edilmedi?i sürece her hafta yenilenecek.

Servisin haftal?k ücreti vergiler dahil sadece 7 TL. Servis, kullan?c? iptal talebinde bulunmad?kça devam edecektir.

Clicnscores ile ilgili ak??lar a?a??daki ?ekildedir;

Servis Ba?lang?c?:

Clicnscores servisinin al?nmas? için kullan?c?n?n mobil internet ba?lant?s?na sahip olmas? gerekmektedir. Kullan?c? mobil internet ba?lant?s?na sahip ise telefon numaras? otomatik olarak alg?lan?r.

Servis Süreci:

Servis süreci boyunca kullan?c? servis yenilenmeden önce hat?rlat?c? SMS alacakt?r. Bunun d???nda ise kullan?c?n?n servis durumunu sorgulamak için Clicnscores uygulamas?na girmesi yeterlidir. Kullan?c? uygulama içerisinde hesab?m bölümünden servis bilgilerini kontrol edebilir. Servis ?ptali: Servis iptali uygulaman?n içinde Hesab?m bölümünden, iptal IPTAL 457 yazip 6662 a gönderilerek veya mü?teri hizmetleri aranarak yap?l?r. Servis iptal edilse de servis bedelinin tahsil edildi?i dönem süresince servis faydas?ndan yararlan?labilir. Servis süresi bitiminden evvel iptal halinde ücret iadesi yap?lmayacakt?r.

Clicnscores Mü?teri Hizmetleri: MH 0850 532 5040